Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Olga Żurek"

Badania rekrystalizacji dihydratu siarczanu(VI) wapnia do hemihydratu siarczanu(VI) wapnia


  Określono wpływ temperatury procesu (88-92°C), stosunku masowego fazy ciekłej do fazy stałej w zawiesinie (3-5:1), czasu prowadzenia procesu (1-4 h) oraz zawartości fosforanów i siarczanów w modelowym roztworze kwasu fosforowego (24-28% mas. P2O5 i 4-8% mas. SO4 2-) na rekrystalizację dihydratu siarczanu(VI) wapnia do hemihydratu. Skład fazowy produktów oraz stopień konwersji CaSO4·2H2O do CaSO4·0,5H2O i CaSO4 określano na podstawie rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej. Stwierdzono, że rekrystalizację CaSO4·2H2O do CaSO4·0,5H2O w modelowym roztworze kwasu fosforowego(V) można prowadzić przez 2 h, przy stosunku masowym fazy ciekłej do fazy stałej jak 4:1, w temp. 90°C, w H3PO4 zawierającym 6% mas. SO4 2- i 26% mas. P2O5 lub w H3PO4 zawierającym 4% mas. SO4 2- i 26% mas. P2O5, ale w temp. 92°C. Suspended CaSO4·2H2O was recrystd. to CaSO4·0.5H2O (I) in aq. soln. of H3PO4 (24-28% by mass of P2O5, 4-8% by mass of SO4 2-) at 88-92°C for 1-4 h to det. the optimum conditions. The I content in the solid phase increased up to above 90% (conversion degree near to 100%) with the increasing temp., and P2O5 and SO4 2- contents in the soln. Światowa podaż kwasu fosforowego w 2009 r. wynosiła 39,8 mln t P2O5. Szacuje się, że do 2013 r. wzrośnie ona do 46,9 mln t P2O5 1). W 2009 r. największe zużycie kwasu fosforowego było w socjalistycznych krajach Azji (30%), USA (22%) i w południowo-zachodniej Azji (10%)2). Kwas fosforowy otrzymuje się metodą mokrą lub termiczną. Proces mokry polega na ekstrakcji surowców fosforowych kwasami (kwas solny, azotowy(V), siarkowy(VI)). Ekstrakcyjny kwas fosforowy w 80-85% wykorzystuje się w procesach otrzymywania nawozów, głównie superfosfatu potrójnego i fosforanów amonu1). Ekstrakcyjny kwas fosforowy w procesie rozkładu surowca fosforowego kwasem siarkowym(VI) otrzymuje się tzw. metodą dwuwodzianową (dihydratową, proces DH), półwodzianową (hemihydratową, proces HH) i me[...]

Study on the decomposition of phosphate rocks by a dihydrate method used in Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA Badania rozkładu fosforytów metodą dwuwodzianową stosowaną w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA DOI:10.15199/62.2015.8.25


  Four samples of various phosphorites were treated with H2SO4 in a lab. batch reactor under industrial plant conditions. The content of phosphates in phosphorite and in obtained phosphoric acid were detd. by weighing and in phosphogypsum by a spectrometric method. For each grade of phosphorite, the ratio of mass of the resulting phosphogypsum to the mass of phosphorite, the degree of conversion of phosphorite and phosphate efficiency were 1.36-1.52; 97.6-99.9% and 92.5-95.5%, resp. No significant differences between the chem. anal. results of products from lab. tests and industrial plant were obsd. W laboratoryjnym reaktorze okresowym wyznaczono doświadczalnie, w zależności od gatunku fosforytu, liczbę gipsową (stosunek ilości fosfogipsu powstającego przy produkcji ekstrakcyjnego kwasu fosforowego do ilości użytego surowca fosforowego). Określono również stopień przereagowania fosforytu oraz sprawność fosforanową procesu. Rozkład fosforytów realizowano metodą mokrą dwuwodzianową w warunkach procesowych stosowanych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Badania prowadzono w układzie rzeczywistym wykorzystując surowce pochodzące z Grupy Azoty ZCh Police SA. Stopień rozkładu fosforytów w skali laboratoryjnej wynosił 97,6-99,9%, sprawność fosforanowa procesu 92,5-95,5% w zależności od zastosowanego surowca, a liczba gipsowa 1,36-1,52. W 2013 r. światowa produkcja kwasu fosforowego(V) wynosiła 42,5 mln t P2O5 i wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat o prawie 38%1). Globalna zdolność produkcyjna w 2013 r. wynosiła 54,3 mln t P2O5 a zaobserwowany przyrost w ciągu 4 lat wyniósł ok. 13,6%2). Szacuje się, że tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na kwas fosforowy(V) w różnych gałęziach przemysłu. Z prognoz analityków wynika, że do 2018 r. globalne zdolności produkcyjne kwasu fosforowego(V) wzrosną do 61,5 mln t P2O5 a podaż wyniesie 52,0 mln t P2O5. Natomiast zapotrzebowanie będzie [...]

Badania wpływu zanieczyszczeń na konwersję dwuwodzianu siarczanu(VI) wapnia do półwodzianu


  Zbadano wpływ zawartości głównych zanieczyszczeń obecnych w ekstrakcyjnym kwasie fosforowym (Fe3+, Al3+, Mg2+, F- i SiF6 2-) na konwersję dwuwodzianu siarczanu(VI) wapnia do półwodzianu oraz na pokrój tworzących się kryształów. Skład fazowy produktów oraz stopień konwersji CaSO4·2H2O do CaSO4·0,5H2O określano na podstawie rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej. Badania prowadzono na układzie modelowym. Stwierdzono, że na konwersję CaSO4·2H2O do CaSO4·0,5H2O w roztworze kwasu fosforowego(V) w istotnym stopniu oddziaływały jedynie równocześnie obecne w roztworze jony fluoru i glinu. Niski stosunek molowy tych jonów w roztworze (<12) stabilizował fazę dwuwodzianu siarczanu(VI) wapnia hamując jego konwersję do CaSO4·0,5H2O. CaSO4·2H2O was converted to CaSO4·0.5H2O in aq. soln. of H3PO4 (P2O5 content 24% by mass) at 90°C for 2 h in presence of Fe3+, Al3+, Mg2+, F- and SiF6 2- ions to det. the conversion degree and habit of the crystals. The process was inhibited only in presence of F- and Al3+ ions at low F/Al ratio. Przewiduje się, że w latach 2014-2015 zużycie nawozów, w przeliczeniu na czyste składniki, będzie wynosiło ok. 188,3 mln t NPK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Bogumił Kic*, Barbara Grzmil, Piotr Światłowski, Olga Żurek Badania wpływu zanieczyszczeń na konwersję dwuwodzianu siarczanu(VI) wapnia do półwodzianu Effect of impurities on the conversion of calcium sulfate(VI) dihydrate to hemihydrate Prof. dr hab. inż. Barbara GRZMIL w roku 1972 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Od ukończenia studiów pracuje na macierzystej uczelni w obecnym Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na stanowisku profesora zwyczajnego. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna, ochrona środowiska. Instytut Technologii Chemiczn[...]

Study on the conversion of calcium sulfate dihydrate to hemihydrate by a continuous method. Badania konwersji dwuwodzianu siarczanu(VI) wapnia do półwodzianu metodą ciągłą


  CaSO4*2H2O was converted to alfa-CaSO4*0.5H2O at 92°C in the wet-process phosphoric acid pulp (28% by mass) in the presence of phosphogypsum and alfa-CaSO4*0.5H2O nuclei (up to 40%) in periodic (up to 180 min) and continuous processes. Three sources of H3PO4 and phosphogypsum were taken into consideration (phosphorites from Togo, Syria and Egypt). The conversion degree was 85-89% depending on the reaction time and H3PO4 origin. A conversion of phosphogypsum was also obsd. Zbadano wpływ warunków procesowych na rekrystalizację dwuwodzianu siarczanu(VI) wapnia do półwodzianu prowadzonego metodą okresową i ciągłą. Skład fazowy produktów oraz stopień konwersji CaSO4·2H2O do CaSO4·0,5H2O określano stosując rentgenowską analizę dyfrakcyjną. Badania prowadzono na układzie rzeczywistym wykorzystując pulpy ekstrakcyjnego H3PO4 i fosfogipsu. Stwierdzono, że na rekrystalizację CaSO4·2H2O do CaSO4·0,5H2O w istotnym stopniu oddziaływały rodzaj surowca, skład fazy ciekłej, czas procesu, temperatura oraz dodatek zarodków. Światowa produkcja kwasu fosforowego(V) w 2011 r. wyniosła 42 mln t P2O5 i wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat o prawie 51%. Szacuje się, że tendencja wzrostowa będzie się utrzymywała ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na ten produkt w różnych gałęziach przemysłu. Największym producentem kwasu fosforowego(V) są obecnie Chiny, na które przypada ponad 38% światowej produkcji, oraz USA i Maroko. Najwięksi eksporterzy kwasu fosforowego(V) to Maroko, Tunezja, USA, RPA i Senegal. Na te kraje przypada łącznie ok. 81% światowego eksportu. Głównym importerem są natomiast Indie, gdzie trafia blisko 47% światowego eksportu kwasu fosforowego(V)1). Powszechnie [...]

 Strona 1