Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Józefa Chrzanowska"

Zastosowanie enzymatycznej hydrolizy kazeiny do otrzymywania peptydów o aktywności przeciwutleniającej


  Badano hydrolizaty kazeiny otrzymane z udziałem zewnątrzkomórkowych proteinaz serynowej i aspartylowej z drożdży Yarrowia lipolytica. Przebieg degradacji białka monitorowano poprzez oznaczenie stopnia jego hydrolizy metodą chromatografii (RP-HPLC) i elektroforezy żelowej (SDS PAGE). W uzyskanych hydrolizatach określono aktywność przeciwutleniającą jako zdolność zmiatania wolnych rodników DPPH, redukcji jonów Fe3+ oraz chelatowania jonów Fe2+. Stwierdzono, że uzyskane hydrolizaty miały zróżnicowany stopień degradacji kazeiny (10-66%) w zależności od rodzaju zastosowanego enzymu, pH i czasu reakcji. Najwyższą aktywność przeciwutleniającą oraz zdolność chelatowania jonów Fe2+ stwierdzono w hydrolizatach otrzymanych z udziałem proteinazy serynowej w pH 8,0. Casein was proteolytically degraded by using noncom. enzmes (serine, aspartyl proteinase) isolated from Yarrowia lipolytica. The hydrolyzates (esp. those produced with serine protease at pH 8,0) showed antioxidative and Fe(II)-chelating activities. The degree of hydrolysis was 10-66%. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Marek Szołtysik,*, Joanna Niedbalska, Anna Dąbrowska, Robert Kupczyński, Aleksandra Zambrowicz, Marta Pokora, Konrad Babij, Józefa Chrzanowska Zastosowanie enzymatycznej hydrolizy kazeiny do otrzymywania peptydów o aktywności przeciwutleniającej Use of enzymatic hydrolysis of casein for the preparation of peptides with antioxidative activity Dr Joanna NIEDBALSKA w 2006 roku ukończyła studia na kierunku Biotechnologia Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i w 2011 r. obroniła pracę doktorską. Od 2010 r. pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności UP we Wrocławiu. Specjalność - biotechnologia peptydów i białek. Dr inż. Marek SZOŁTYSIK w roku 1999 ukończył studi[...]

The evaluation of susceptibility of selected milk proteins to degradation with Cucurbita ficifolia serine protease. Ocena podatności wybranych białek mleka na degradację proteazą serynową dyni figolistnej Cucurbita ficifolia


  Eight milk proteins (whey protein concentrate, alfa-lactalbumin, beta-lactoglobulin, isoelectric casein, micelar casein, Na caseinate, alfa s1-casein and beta-casein) were degraded with serine protease isolated from Asian pumpkin (Cucurbita ficifolia) by hydrolysis at 37°C, pH 8.0 and the enzyme dose 150 U/mg of the protein. The proteolysis was monitored by detn. of hydrolysis degree and free NH2 groups release and by electrophoresis and reversed-phase high-performance liq. chromatog. The highest hydrolysis degree 41.6% was achieved after 24 h long treatment. The susceptibility of the milk proteins to serine protease was confirmed. Określono podatność wybranych białek mleka na działanie niekomercyjnego enzymu, proteazy serynowej z dyni figolistnej (Cucurbita ficifolia). Hydrolizie poddano wybrane białka serwatkowe (α-laktoalbumina i β-laktoglobulina) oraz koncentrat tych białek (WPC-80), a także frakcje αs1- i β-kazeiny, kazeinę izoelektryczną, kazeinę micelarną oraz kazeinian sodu. Reakcję prowadzono w temp. 37°C przy pH 8,0, wprowadzając enzym w dawce 150 U/mg białka substratowego. Postęp proteolizy analizowano poprzez ozna-czenie stopnia hydrolizy, oznaczenie przyrostu wolnych grup aminowych, elektroforetycznie oraz wykonując rozdział otrzymanych frakcji peptydowych przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie odwróconych faz. Otrzymane wyniki wskazują wysoką podatność analizowanych białek mleka na enzymatyczną hydrolizę przy zastosowaniu proteazy [...]

Use of enzymatic hydrolysis of whey proteins for the preparation of peptides with an antioxidant activity Zastosowanie enzymatycznej hydrolizy białek serwatkowych do otrzymywania peptydów o aktywności przeciwutleniającej DOI: dx. DOI:10.12916/przemchem.2014.1333


  alfa-Lactalbumin, beta-lactoglobulin and whey protein concentrate were degraded with serine protease isolated from Yarrowia lipolytica yeast for 24 h. The reaction course was followed by degree of hydrolysis (20-51%), chromatog. and electroforesis. The antioxidant activity was detd. by free radical scavenging, Fe3+ redn. and Fe2+ chelating activity. The whey protein hydrolyzate showed the highest antioxidant activity after 24 h long hydrolysis. Badano hydrolizaty białek serwatkowych, otrzymane z udziałem zewnątrzkomórkowej proteazy serynowej wydzielonej z drożdży Yarrowia lipolytica. Przebieg degradacji białka monitorowano ilościowo oznaczając stopień hydrolizy (DH), a także jakościowo przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie odwróconych faz (RP-HPLC) oraz elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (SDS PAGE). Stwierdzono, że uzyskane hydrolizaty wykazywały zróżnicowany stopień degradacji wynoszący 20-51%. W analizowanych próbach określono również aktywność przeciwutleniającą, zarówno jako zdolność wymiatania wolnych rodników DPPH, a także redukcji jonów Fe3+ oraz chelatowania jonów Fe2+. Najsilniejsze właściwości przeciwutleniające wykazywał 24-godzinny hydrolizat koncentratu białek serwatkowych WPC-80. Białka serwatkowe to grupa związków izolowanych z mleka, które w odróżnieniu od kazeiny oraz innych białek pochodzenia zwierzęcego charakteryzują się znacznie wyższą wartością odżywczą. Decyduje o tym głównie ich skład aminokwasowy, tj. wysoka zawartość metioniny i cysteiny, ale także lizyny i tryptofanu1). Białka serwatkowe charakteryzują się również dobrą strawnością i przyswajalnością, co powoduje, że związki te obecnie postrzegane są jako jeden z ważniejszych komponentów żywności dietetycznej specjalnego przeznaczenia. Koncentraty i izolaty białek serwatkowych dodawane są do produktów kierowanych głównie do niemowląt, sportowców i rekonwalescentów, co znacznie podnosi wartość dietetyczną taki[...]

Use of functional protein-mineral preparations in the food and feed industry Zastosowanie funkcjonalnych preparatów białkowo-mineralnych w przemyśle żywnościowym i paszowym DOI:10.15199/62.2016.2.16


  A review, with 58 refs., of protein hydrolyzates and concentrates (caseinates) of practical importance. Przeanalizowano przemysłowe metody produkcji hydrolizatów białkowych. Zwrócono szczególną uwagę na ich właściwości biologiczne. Wyniki badań wskazują, że peptydy wyodrębnione z białek mleka charakteryzują się aktywnością przeciwnadciśnieniową, przeciwkrzepliwą, przeciwnowotworową, antymikrobiologiczną, antyoksydacyjną, opioidową oraz chelatującą. Technologia produkcji preparatów białkowych z różnych surowców polega na ich ekstrakcji i wytrącaniu a następnie hydrolizie enzymatycznej. Poprzez ukierunkowaną suplementację komercyjnymi dodatkami białkowo-mineralnym można potencjalnie wpływać na poprawę zdrowia ludzi i zwierząt. Preparaty białkowe znajdują zastosowanie w przemyśle paszowym i żywnościowym, wpływając na jakość i wartość odżywczą pasz i środków spożywczych. W ostatnich latach podkreśla się ich znaczenie jako źródła składników bioaktywnych u ludzi i zwierząt. Podstawową grupę preparatów białkowych, stosowanych od lat sześćdziesiątych XX w. w przetwórstwie żywności stanowią koncentraty i izolaty otrzymywane z różnych surowców konwencjonalnych (mleko, soja, ryby, jaja). Druga grupa preparatów obejmuje hydrolizaty białek, mieszaniny polipeptydów, oligopeptydów i aminokwasów wytwarzane w wyniku hydrolizy częściowej lub całkowitej różnych tradycyjnych źródeł białka, w tym mleka, ryb, mięsa, jaj, grochu, soi, ryżu i ziemniaków. Tylko w sektorze mleczarskim, roczny światowy rynek hydrolizatów z białka mleka, białek serwatki i kazeiny szacuje się odpowiednio na 4, 8 i 3 mld t1). Biologicznie aktywne peptydy mogą być wytwarzane z białka mleka poprzez enzymatyczną hydrolizę przy użyciu enzymów trawiennych, fermentację z udziałem proteolitycznych kultur starterowych, a także poprzez proteolizę z udziałem enzymów mikroorganizmów (np. drożdży) lub enzymów roślinnych2). Preparaty białkowe pochodzenia roślinnego są wytwarzane g[...]

 Strona 1