Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Rosłon"

Porównanie algorytmów genetycznego i przeszukiwania tabu wykorzystanych do szeregowania zadań w budownictwie DOI:10.15199/33.2016.06.18


  W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody szeregowania zadań i harmonogramowania w budownictwie. Zaprezentowano przykładowe zadanie budowlane o charakterze deterministycznym, z którym borykać się może firma wykonawcza, podano jego rozwiązanie za pomocą algorytmu genetycznego i przeszukiwania tabu. Dokonano analizy i porównania uzyskanych wyników. Słowa kluczowe: algorytmy; budownictwo; optymalizacja; harmonogramowanie; szeregowanie.Przedsięwzięcie budowlane jak każdy inny projekt jest unikatowym zbiorem współzależnych czynności (zwanych też zadaniami lub operacjami) wymagających czasu oraz zasobów [12]. Kluczem do rozwiązania zadania jest uszeregowanie, tzn. ustalenie kolejności wykonywania operacji. Harmonogramowanie w podstawowej formie sprowadza się do znalezienia takich terminów wszystkich czynności, które będą uwzględniać powiązania między nimi oraz dostępność zasobów, przy jednoczesnej optymalizacji funkcji celu (np. minimalizacja czasu trwania przedsięwzięcia lub maksymalizacja NPV) [12]. Choć generalne zasady harmonogramowania są podobne dla wielu dziedzin, w których znajdują zastosowanie, w celu uzyskania najlepszych efektów należy brać pod uwagę specyfikę danej branży. Przegląd literatury Metody optymalizacji harmonogramu można podzielić na: dokładne; heurystyczne i metaheurystyczne [14, 15]. Wśród metod dokładnych znajdują się np. programowanie liniowe (Linear Programming - LP), programowanie dynamiczne (Dynamic Programming),metoda podziału i ograniczeń (Branch and Bound Method). Do metod heurystycznych zaliczyć można heurystyki[...]

Projekty dydaktyczne współfinansowane z UE prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej DOI:10.15199/33.2015.12.03


  Projekt Leonardo da Vinci MBAIC (2013-2015) Głównym celem projektu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation (LdV TOI), nr: 2013-1-PL1-LEO05-37822 [1] było odniesienie się do dyrektywy 89/48/EWG, która ma na celu ujednolicenie systemów nauczania i opracowania przejrzystego systemu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych (w tymkwalifikacjimenedżerskich inżynierów budowlanych). Projekt bazował na rezultatach poprzednich projektów LdV TOI CLOEMC I-III, w ramach których opracowano 19 pierwszych podręczników Biblioteki Menedżerów Budowlanych. Odpowiada na potrzebę opracowania europejskich studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w budownictwie dla inżynierów budowlanych. Przewidziane materiały dydaktyczne, metodologia, organizacja studiów (wspólny dyplom uczelni partnerskich) są narzędziami promocji, certyfikacji oraz systemu rozpoznawania kwalifikacji menedżerów budownictwa (z wykorzystaniem istniejącego tytułu European Building Expert [6] - promowanego przez AEEBC - Europejskie StowarzyszenieMenedżerów i Ekspertów Budowlanych, zrzeszające narodowe stowarzyszenia menedżerskie i inżynierskie z 17 krajów UE). Grupa docelowa projektu to inżynierowie budowlani z krajów UE, studenci studiów drugiego stopnia oraz wymiany międzynarodowej (np. Erasmus). Cele szczegółowe projektu: opracowanie narzędzia umożliwiającego porównanie kwalifikacji menedżerskich w budownictwie, programów, materiałów dydaktycznych oraz schematu organizacyjnego studiów podyplomowych. Materiały będą mogły być wykorzystywane w edukacji zawodowej osób zainteresowanych. Rezultaty/produkty projektu: - zestaw materiałów dydaktycznych dla co najmniej 10 modułów tematycznych (przedmiotów nauczania) studiów; - metodologia wspólnych studiów; - schemat organizacyjny wspólnych studiów; - opis systemu rozpoznawania kwalifikacji absolwentów studiów; - raport z działań upowszechniających projekt. Promotorem projektu była WUT (Politechnika Wa[...]

Perspektywy wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w Polsce DOI:


  Zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami oraz dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i do zintensyfikowania procesów pozyskiwania surowców wtórnych. Drogą do ochrony środowiska jest wykorzystanie surowców wtórnych przez recykling. Wiele budynków w aglomeracjach miejskich o intensywnej zabudowie uległo zużyciu technicznemu i konieczne staje się przeprowadzanie robót rozbiórkowych. Obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami powodują, że przeprowadzenie rozbiórki obiektu budowlanego oprócz analiz techniczno-organizacyjnych, powinno być uzupełnione o aspekty zarządzania odpadami. Należy bowiem dążyć do minimalizacji stosowania surowców przy projektowaniu i wznoszeniu nowych obiektów budowlanych oraz maksymalizacji wykorzystania odpadów z rozbiórki budynków wyeksploatowanych. Działalność na etapie projektowania, realizacji, eksploatacji, zmiany sposobu użytkowania i kasacji obiektu powinna być prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi, administracyjnymi i technicznymi. Uwarunkowanie formalnoprawne Ustawa Prawo budowlane określa, że rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania tych robót, a w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych. Ustawa ta wymienia obiekty, których rozbiórka nie wymaga pozwolenia. Są to budynki i budowle niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest niemniejsza niż połowa ich wysokości oraz obiekty, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Natomiast właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli może ona wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska, a także wymagane jest wówczas spełnienie szczególnych warunków lokalnych. Jednocześnie, wys[...]

Europejskie podstawy nauczania menedżerów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.77


  Opracowanie wspólnych podstaw nauczaniamenedżerów budowlanych w Unii Europejskiej przygotowywane jest od 2006 r. [4, 5] przez Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej we współpracy z uczelniami i organizacjami europejskimi, takimi jak: Technische Universität Darmstadt, Reykjavik University, Universitat Politècnica de València, Universidade do Minho, University of Salford, Thomas More Kempen Chartered Institute of Building (CIOB),Association of Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC), Polskie StowarzyszenieMenedżerówBudownictwa, oraz firmami budowlanymi, m.in.: AWBUD S.A. Dotychczas powstało 19 podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego: Zarządzanie Projektem Budowlanym; Partnerstwo w Budownictwie; Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Budowlanym; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Budownictwie; Zarządzanie Nieruchomościami; Ekonomia i Finanse w Budownictwie; Zarządzanie w Budownictwie; Zarządzanie Ryzykiem w Budownictwie; Zarządzanie Procesami Budowlanymi - Lean Construction; Metody Komputerowe w Zarządzaniu Projektami Budowlanymi; Projekty PPP w Budownictwie; Zarządzanie Wartością w Przedsięwzięciach Budowlanych; Czynniki Sukcesu Przedsięwzięć Budowlanych - Studium Przypadków; Due-Diligence w Budownictwie; Motywacja i Aspekty Psychologiczne w Budownict[...]

 Strona 1