Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ KOWALIK"

Metody wyznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów miedziowych. Badania porównawcze

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody wyznaczania powierzchni aktywnej katalizatorów miedziowych. Przebadano katalizatory niskotemperaturowej konwersji CO różniące się składem i porównano wyniki pomiarów powierzchni aktywnej miedzi uzyskane różnymi metodami. Zaproponowano własną procedurę pomiaru powierzchni aktywnej i dyspersji katalizatorów miedziowych. Five Cu catalysts for low-temperature shift reaction wer[...]

Active alumina prepared by flash calcination as a support of Co-Mo-K catalysts for sour gas shift process Aktywny tlenek glinu otrzymany metodą szybkiej kalcynacji jako nośnik katalizatorów do procesu SGS DOI:10.12916/przemchem.2014.1141


  Al2O3 was flash-calcined at 200-800°C and used as support of K-promoted Co-Mo catalyst for sour gas shift. Porosity of the catalyst support increased while compression strength decreased with increasing calcination temp. The sp. surface of the support showed a flat max. at calcination temp. 300-500°C. The catalyst deposited on the support calcined at 550°C showed a satisfactory activity in steam conversion of CO in presence of H2S carried out at 225-300°C under 2.5 MPa. Przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki termicznej na właściwości teksturalno-wytrzymałościowe aktywnego tlenku glinu i jego dalsze wykorzystanie jako nośnika katalizatora Co-Mo -K w procesie parowej konwersji CO w gazach reakcyjnych zawierających związki siarki SGS (sour gas shift). Dokonano oceny fizykochemicznych właściwości preparatów z użyciem niskotemperaturowej fizysorpcji azotu, porozymetrii rtęciowej i skaningowej mikroskopii elektronowej. Ustalono optymalne warunki obróbki termicznej pozwalające na otrzymanie nośnika o dużej powierzchni właściwej i porowatości. Przeprowadzono ocenę aktywności próbki katalizatora Co-Mo-K na wybranym nośniku w reakcji SGS pod ciśnieniem 2,5 MPa.Katalityczny proces parowej konwersji CO połączony z całkowitym usunięciem związków siarki SGS oraz z całkowitym lub częściowym usunięciem ditlenku węgla to ważny etap przerobu produktów zgazowania węgla, których głównymi komponentami są wodór i tlenek węgla1). Aktywność katalityczną w tym procesie wykazują siarczki metali grupy VI (Mo, W) i VIII (Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt)2, 3). Na efektywność katalizatorów SGS składa się wiele czynników, z których najważniejsze to charakter fazy aktywnej, rodzaj i ilość promotorów, sekwencja nanoszenia poszczególnych komponentów fazy aktywnej4), stopień dyspersji, stopień i sposób nasiarczania oraz typ nośnika5-9). Ze względu na prostotę i dużą wydajność preparatyki tych układów najczęściej wykorzystywane są metody polegające na i[...]

Steam reforming of methanol as an alternative source of hydrogen for small chemical plants Parowy reforming metanolu jako alternatywne źródło wodoru dla małych zakładów chemicznych DOI:10.15199/62.2017.1.28


  A review, with 40 refs., of process conditions and catalysts. Alternatywne metody otrzymywania wodoru cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dla małych wytwórni wodoru interesującym sposobem jego otrzymywania jest parowy reforming metanolu. Proces ten jest już realizowany w skali przemysłowej na katalizatorach Cu-Zn-Al. Dokonano przeglądu informacji dotyczących przemysłowego procesu parowego reformingu metanolu. Wzrost światowego zapotrzebowania na energię oraz tendencje do ograniczania emisji gazów cieplarnianych są motorem zmian cywilizacyjnych obejmujących także poszukiwanie nowych nośników energii. W XXI w. jedną z propozycji w tym obszarze jest tzw. gospodarka wodorowa (hydrogen economy), oparta na zasadzie zrównoważonego rozwoju1-6). Głównym jej celem jest zwiększenie wykorzystania wodoru w najważniejszych gałęziach gospodarki oraz opracowanie wydajnych, tanich i bezpiecznych metod jego wytwarzania, przechowywania i dystrybucji7-9). Także w Polsce obserwuje się coraz większe zainteresowanie technologiami wodorowymi, o czym świadczą liczne publikacje na ten temat10-16). Zastosowanie na skalę masową czystego wodoru jako paliwa wydaje się być mało realne ze względu na trudności związane z jego magazynowaniem i dystrybucją. W przemyśle chemicznym magazynowanie wodoru praktycznie nie jest stosowane. Nowoczesne rozwiązania technologiczne przewidują produkcję wodoru in-situ i bezpośrednie jego wykorzystanie w procesach następczych. Szacuje się, że w ten sposób wykorzystane jest 80% światowej produkcji wodoru (ok. 520 mld m3/r). Wydaje się zatem, że zastosowanie małych i średniej wielkości wytwórni wodoru jest najlepszym rozwiązaniem dla niewielkich, rozproszonych zakładów wykorzystujących technologie o umiarkowanym zapotrzebowaniu na wodór. Wodór z metanolu Wybór metody produkcji wodoru zależy od wielu czynników, głównie od rodzaju, dostępności i ceny surowca. Obecnie w bardzo dużej skali najbardziej ekonomicznym spos[...]

Reforming biomasy w fazie wodnej DOI:10.15199/62.2018.4.3


  Procesy pozyskiwania gazów syntezowych są stale obiektem dużego zainteresowania z powodu rosnącego zapotrzebowania na wodór, amoniak i metanol1, 2). Gaz syntezowy może być również wykorzystany w nowych procesach, w których otrzymuje się różne rodzaje związków organicznych3). Wodór (z ograniczoną zawartością CO <10 ppm) to paliwo dla ogniw paliwowych lub nośnik energii w koncepcji tzw. gospodarki wodorowej (hydrogen economy)4-7). Wadami najważniejszych obecnie metod pozyskiwania wodoru są wysokie koszty, jak też współobecność w produktach reakcji tlenku węgla(II)2 ,8). Ostatnie lata przyniosły bardzo duże zainteresowanie otrzymywaniem wodoru w procesie reformingu w fazie wodnej APR (aqueous phase reforming) z surowców pochodzenia biologicznego (np. węglowodany czy glicerol). Reforming w fazie wodnej zaproponowany w 2002 r. przez zespół J. Dumesica z Uniwersytetu Wisconsin w Madison (USA)9) prowadzony był w temp. 220-270°C, pod ciśnieniem 2,5-5 MPa w obecności katalizatorów heterogenicznych. Proces może przebiegać w nieobecności9, 10) lub obecności wodoru11, 12). Przy wprowadzaniu wodoru razem z roztworem substratu proces określany jest jako APD/H (aqueous phase dehydration- -hydrogenation)13). Największymi zaletami APR są łagodne warunki jego prowadzenia, stosowanie ciekłej wody (nie jest konieczne kosztowne generowanie pary) oraz produkt jedynie w niewielkim stopniu jest zanieczyszczony tlenkiem węgla(II)10, 14). Surowce pochodzenia biologicznego otrzymywane np. z ligninocelulozy mogą być przetwarzane w obecności katalizatorów również w paliwa transportowe i chemikalia15-20). Ogromne światowe zainteresowanie procesem APR, poparte stwierdzeniem wybitnego uczonego G.A. Somorja`a21) Two commercially viable routes to generate hydrogen are methanol steam reforming (MSR; CH3OH + H2O → CO2 + 3H2) and aqueous-phasereforming (APR; ethanol, sugars, sugar alcohols, polyols, hemicellulose, and cellulose → xCO2 + yH2), nie znalaz[...]

Usuwanie formaldehydu ze ścieków metodami utleniania chemicznego

Czytaj za darmo! »

Formaldehyd (FA) jest jednym z najbardziej aktywnych chemicznie związków występujących w ściekach przemysłowych. Jest on powszechnie stosowany, m.in. do produkcji żywic mocznikowo-, fenolowo-, melaminowo- i poliacetylowo-formaldehydowych. Znajdują one zastosowanie jako kleje i spoiwa przy wytwarzaniu płyt wiórowych, paździerzowych i pilśniowych oraz sklejek. Żywice mocznikowo-formaldehydowe poddane procesowi spieniania służą także do produkcji pianki termoizolacyjnej. Formaldehyd jest ponadto ważnym produktem w syntezie organicznej, głównie w syntezie pochodnych acetylenowych. Stosowany jest np. do produkcji tarnoformu, czyli kopolimeru acetalowego, otrzymywanego przez polimeryzację trioksanu (trimer FA). Stosuje się go do wytwarzania metodą wtrysku wyrobów o obniżonym współczynniku tarcia oraz ścieralności takich, jak koła zębate, łożyska ślizgowe itp. Znajduje też zastosowanie w produkcji klejów, barwników, farb i lakierów. Ma on zdolności sieciowania celulozy, co ma zastosowanie w procesach uszlachetniania tkanin bawełnianych. W tym przypadku FA jest stosowany w formie pośredniej w postaci różnych połączeń i pochodnych, zawierających pewne ilości wolnego FA. Jest on także składnikiem kąpieli stosowanych w przemyśle włókienniczym. Bywa także stosowany w przemyśle papierniczym, fotograficznym, garbarskim, gumowym, rafineryjnym, odlewniczym i w budownictwie. W medycynie i biologii FA jest stosowany w postaci formaliny lub paraformaldehydu (trimeru uwalniającego monomer FA po rozpuszczeniu w wodzie) w celach dezynfekcyjnych oraz jako środek konserwujący i utrwalający preparaty medyczne i biologiczne. Służy również do dezynfekcji gleby i zaprawiania ziarna. Niekiedy FA dodaje się do żywności i kosmetyków w celu ich konserwacji. Związek ten oddziaływuje toksycznie na organizmy żywe, hamując fizjologiczną działalność komórek przez tworzenie trwałych połączeń z grupami aminowymi białek. FA powoduje też uszkodzenie DNA, mutacje u [...]

Unconventional processes for producing hydrogen and synthesis gas Niekonwencjonalne procesy pozyskiwania wodoru i gazu syntezowego DOI:10.15199/62.2015.8.13


  A review, with 95 refs., of prospective methods and technols. developed for improving steam reforming, reducing the energy consumption and extending the raw material resources. Przedstawiono przegląd informacji dotyczących perspektywicznych sposobów i technologii pozyskiwania gazu syntezowego i wodoru, które powinny przyczynić się do wyeliminowania ograniczeń obecnie stosowanych rozwiązań. Działania te mają zmniejszyć energochłonność i złagodzić warunki prowadzenia procesu oraz rozszerzyć dotychczasową bazę surowcową. Procesy pozyskiwania gazu syntezowego (syngazu) są stale obiektem dużego zainteresowania z powodu rosnącego zapotrzebowania na wodór, amoniak i metanol, jak również wykorzystania w nowych procesach, w których można otrzymywać różne rodzaje związków organicznych1, 2). Surowy gaz syntezowy to mieszanina tlenku węgla(II) i wodoru (co najmniej 80% obj.) oraz ditlenku węgla, wytwarzana w masowej skali i wykorzystywana głównie jako źródło3, 4) wodoru (synteza amoniaku, przemysł rafineryjny i procesy uwodornienia), mieszanin CO+H2 (z dodatkami np. CO2, węglowodorów nienasyconych) do syntez związków organicznych (m.in. metanol, DME i alkohole oxo) oraz tlenku węgla(II) (syntezy organiczne). Wodór (z zawartością CO poniżej 10 ppm) budzi dzisiaj ogromne zainteresowanie jako paliwo do zasilania ogniw paliwowych5, 6) lub jako nośnik energii w koncepcji tzw. gospodarki wodorowej (hydrogen economy)7-9). Podstawowym surowcem do otrzymywania syngazów i wodoru jest gaz ziemny3, 10-12) (rys. 1). Znaczenie gazu ziemnego (metanu) w procesach otrzymywania gazów syntezowych i wodoru jest konsekwencją wielkości zasobów (tzw. współczynnik wystarczalności zasobów w 2001 r. wynosił ok. 70 lat), wielu procesów przetwarzania i najniższych kosztów wytwarzania (tak inwestycyjnych, jak i ruchowych) w porównaniu z wykorzystaniem innych paliw kopalnych13) oraz najmniejszej koprodukcji CO2 na mol pozyskiwanego wodoru14). Biorąc pod uwagę obe[...]

Oczyszczanie ścieków przemysłowych zawierających formaldehyd z wykorzystaniem procesu Fentona DOI:10.15199/17.2017.5.5


  Próbki ścieków zawierających formaldehyd: z produkcji płyt wiórowych (A) i ścieki ogólnozakładowe (B) pobrane z zakładu produkcji płyt wiórowych poddano oczyszczaniu z wykorzystaniem procesu Fentona. Ścieki znacznie różniły się między sobą zawartością formaldehydu (0.1-2108 mg/l) i wartością ChZT (2025-9288 mg/l). W wyniku zastosowania procesu Fentona uzyskano znaczne zmniejszenie zawartości formaldehydu. Dla ścieków (A) osiągnięto maksymalnie 68.6% jego usunięcia, do wartości 661 mg/l. Skuteczność procesu wyliczona na podstawie zmniejszenia wartości ChZT była mniejsza niż w przypadku usunięcia formaldehydu. Największą skuteczność usunięcia ChZT, 94.9%, osiągnięto dla ścieków ogólnozakładowych (B). W przypadku ścieków A, uzyskano bardzo wysoki, dochodzący do 68.0% usunięcia ChZT, do wartości 2973 mg/l.1. Wprowadzenie Formaldehyd (FA), metanal, jest prostym związkiem organicznym, o wzorze CH2O, który występuje środowisku naturalnym. Jest ważnym prekursorem i półproduktem w syntezie bardziej skomplikowanych związków chemicznych. Wykorzystywany jest przede wszystkim w produkcji żywic [8]. FA jest także stosowany w syntezie organicznej, podczas syntezy pochodnych acetylenu, a także przy produkcji klejów, barwników i farb, w przemyśle tekstylnym i papierniczym, odlewnictwie i budownictwie. FA, w postaci formaliny lub paraformaldehydu (trimer FA, wydzielający monomer po rozpuszczeniu w wodzie) znalazł zastosowanie w biologii i medycynie, jako środek dezynfekujący i konserwant [21]. Dzięki tym właściwościom FA jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Właściwości toksyczne FA oraz jego lotność i powszechne zastosowanie spowodowały, że został on zaliczony do grupy związków stanowiących poważane zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi [10,22]. Potwierdzono również jego właściwości rakotwórcze w stosunku do ludzi [23]. FA musi być usuwany ze ścieków ze względu na swoje negatywne oddziaływanie. Zastosowanie metod biologic[...]

Liquefied natural gas (LNG). Properties and use by fertilizer industry Skroplony gaz ziemny (LNG). Właściwości i zastosowanie w przemyśle azotowym


  A review, with 51 refs., of properties and resources as well as processes for recovery, liquefaction, transportation and regasification of natural gas. Its use for production of synthesis gas in fertilizer industry was also outlined. Przedstawiono przegląd informacji dotyczących obecnej sytuacji w pozyskiwaniu i handlu skroplonym gazem ziemnym (LNG) na świecie w nawiązaniu do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, którego uruchomienie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zaprezentowano realizowany obecnie program badań stosowanych NCBiR pt. "Wykorzystanie LNG jako surowca do produkcji nawozów azotowych - nowe rozwiązania technologiczne", który ma wskazać ewentualne skutki zastosowania LNG w przemyśle azotowym i zaproponować sposoby przeciwdziałania. Międzynarodowa Agencja Energii IEA (International Energy Agency) w prognozie energetycznej przewiduje, że także w 2035 r. energia z surowców kopalnych stanowić będzie podstawowe źródło zaopatrzenia świata w energię pierwotną1). Wśród paliw kopalnych rosnące znaczenie będzie miał gaz ziemny, w tym także dzięki wzrostowi wydobycia gazów niekonwencjonalnych (głównie gazu z łupków). W swoim raporcie IEA1, 2) przewiduje wzrost wydobycia gazu z 3,2 bln m3 w 2010 r. do 5,1 bln m3 w 2035 r. Współczynnik wystarczalności zasobów gazu ziemnego określony dla 2010 r. wynosi ok. 60 lat, a wydaje się pewne, że światowe zasoby gazu będą wzrastać (gaz z łupków, hydraty metanu, eksploatacja zasobów Arktyki). Obok energetyki ważnym kierunkiem wykorzystania gazu ziemnego jest też produkcja różnorodnych związków chemicznych3-5). W ostatnich latach w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, ale także ze względu na ogromną dysproporcję pomiędzy zasobami i zużyciem tradycyjnych źródeł energii przez kraje rozwinięte oraz niestabilną sytuację polityczną w rejonach świata dysponujących największymi zasobami surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny) coraz większą wag[...]

Preparation of cobalt catalysts promoted with cerium and barium for low-pressure ammonia synthesis Preparatyka katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do niskociśnieniowej syntezy amoniaku DOI:10.15199/62.2015.12.21


  Three series of Ce and Ba-promoted Co catalysts were prepd. by copptn. of Co and Ce carbonates, impregnation with Ba(NO2)2 and calcination at 500-800°C, and then studied for sp. surface (sorption of N2 and H2) and activity in NH3 synthesis. The 1 h long ageing of the copptd. catalyst precursors and their calcination at 500-600°C were recommended for practical use. Otrzymano 3 serie prekursorów oraz katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do syntezy amoniaku. Zastosowano analizę termograwimetryczną (TG-MS), fizysorpcję N2 oraz temperaturowo-programowaną desorpcję wodoru (TPD-H2) w celu charakterystyki materiałów oraz zmierzono aktywność katalizatorów. Ustalono optymalne warunki procesu wytwarzania katalizatorów kobaltowych przez współstrącanie w wyniku jednoczesnego dodawania roztworów wszystkich reagentów, przy zastosowaniu jednogodzinnego starzenia osadu oraz temperatury kalcynacji 500-600°C. Zastosowanie opracowanej procedury pozwoliło uzyskać prekursory oraz katalizatory CoCeBa o korzystnych parametrach teksturalnych i wysokiej aktywności w syntezie amoniaku. Synteza amoniaku jest jednym z najważniejszych procesów przemysłu nieorganicznego. Pierwsza instalacja syntezy została uruchomiona w 1913 r. w Oppau (Niemcy)1). Aparatura pracowała wówczas pod ciśnieniem 200 atm w zakresie temp. 550-600°C, a stosowanym katalizatorem było żelazo zawierające pierwiastki promujące. Wydajność amoniaku wynosiła 30 t/dobę. Od ponad 100 lat technologia tej syntezy jest nieustannie modernizowana w kierunku udoskonalania etapów sprężania gazu syntezowego, separacji wytworzonego amoniaku z pętli syntezy oraz projektowania wydajniejszych reaktorów. Dzięki poprawie technologii zwiększona została wydajność procesu. W 2010 r. światowa produkcja NH3 wyniosła 159 mln t i przez 10 lat wzrosła2) o 22%. Pomimo upływu lat, do dziś w większości wytwórni stosowany jest katalizator żelazowy, którego wąski zakres aktywności wymaga prowadze[...]

Rozwój technologii wytwarzania katalizatorów przemysłowych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach – 50 lat doświadczeń

Czytaj za darmo! »

W 2008 r. minęło 50 lat działalności Instytutu Nawozów Sztucznych (40 lat w Puławach). Rocznica ta jest okazją do zaprezentowania dorobku Instytutu w bardzo ważnym obszarze działalności, jaką jest kataliza stosowana i dziedziny pokrewne. Przedstawiono dorobek INS Puławy w badaniach i pracach nad doskonaleniem technologii wytwarzania katalizatorów, sorbentów i nośników, głównie na potrzeby przemysłu nawozów azotowych. A review, with 43 refs., of the catalysts developed by the Fertilizers Research Institute and implemented for hydrodesulfurization of hydrocarbon streams, steam reforming of methane, CO shift reaction, methanization of C oxides, synthesis of NH3, hydrogenation of PhH, hardening of fats and decompn. of N2O. Prace nad katalizatorami przemysłowymi prowadzono w nie[...]

 Strona 1