Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt Warsza"

Książki

Czytaj za darmo! »

Korytkowski Jacek: "Układy przetwarzania cyfrowo-analogowego oraz właściwości scalonych przetworników CA", seria: Monografie Studia Rozprawy, Oficyna Wydawnicza Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2012. Treść książki o objętości 160 stron dzieli się na 8 rozdziałów oraz zawiera bogatą literaturę - 162 pozycji. W pracy są też liczne rysunki i schematy, a także tablice z wykazami parametrów układów przetworników cyfrowo-analogowych wytwarzanych przez światowych producentów. Autorem tej monografii jest profesor. PIAP dr inż. Jacek Korytkowski wybitny specjalista w dziedzinie konstrukcji elektronicznych urządzeń pomiarowych, w szczególności do zastosowań przemysłowych. Wstęp zawiera wprowadzenie w tematykę książki. Następnie w rozdziale drugim opisan[...]

Z półki księgarskiej Evgenii T. Volodarskii, Larissa A . Koshevaya TEKHNICHESKIE ASPEKTY AKKRE DITACII ISPYTATELNYKH LABORATORII . MONOGRAFIA (Techniczne aspekty akredytacji laboratoriów badawczych. Monografia) DOI:


  Recenzowaną monografię autorzy napisali w języku rosyjskim ze względu na potencjalnie szerszy krąg Czytelników spoza Ukrainy. Monografia obejmuje przedmowę, wprowadzenie i 8 rozdziałów ilustrowanych rysunkami i tabelami oraz bibliografię liczącą 127 pozycji. Autorami są wybitni ukraińscy metrolodzy. E.T. Volodarskii jest profesorem Politechniki Kijowskiej i prezesem stowarzyszenia Akademia Metrologii Ukrainy (AMU) a L.A. Koshevaya jest profesorem Kijowskiego Uniwersytetu Lotniczego i członkiem rzeczywistym stowarzyszenia AMU. W recenzowanej monografii zawarli oni wszechstronne omówienie problemów technicznych i metodycznych pojawiających się przy stosowaniu międzynarodowych przepisów prawnych i zaleceń dotyczących procesów akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących. Oparto je na gruntownej analizie międzynarodowych przepisów z tej dziedziny w związku z procesem przystosowywania się Ukrainy do [...]

Nowe książki - Introduction to Quantum Metrology. Quantum Standards and Instrumentation. Waldemar Nawrocki DOI:

Czytaj za darmo! »

Wydawca: Springer International Publishing, kwiecień 2015. DOI 10.1007/978-3-319-15669-9. Książka dostępna jest w wersji elektronicznej eBook ISBN 978-3-319-15669-9 i hardcover ISBN 978-3-319-15668-2. Treść książki o objętości 279 str. napisanej w języku angielskim, składa się ze wstępu, 12 rozdziałów i skorowidza terminów. Ilustrowana jest schematami, wykresami, fotografiami urządzeń i tabelami (111 pozycji, w tym 23 w kolorze). Zakres tematyczny książki obejmuje trzy podstawowe obszary metrologii kwantowej, tj.: - definiowanie i tworzenie kwantowego systemu miar. Omówienie jego praktycznej realizacji za pomocą kwantowych wzorców wielkości fizycznych: elektrycznych (wzorzec napięcia, wzorzec oporu elektrycznego, wzorzec natężenia prądu) i nieelektrycznych (w tym: zegar atomowy, laserowy wzorzec długości, wzorzec masy). Reguły i formuły mechaniki kwantowej wykorzystuje się także do określenia relacji formaln[...]

About accuracy of the simultaneous measurement of temperature difference and average using transducers with Pt sensors O dokładności układów z czujnikami Pt do równoczesnych pomiarów różnicy temperatur i ich wartości średniej DOI:10.15199/62.2017.2.20


  The accuracy of elec. systems for measuring differential and average values of 2 temps. was described. Two-output measurement systems with Pt sensors were taken into account. The limited errors and std. uncertainties of lab. and industrial measurements of the temp. difference were estd. and compared for the cases when (i) the measuring system was initially calibrated, (ii) was no calibration or (iii) was necessary to replace the Pt sensor during continuous operation. Przedstawiono opis dokładności układów elektrycznych do pomiaru różnicy i średniej wartości dwóch temperatur. Omówiono podstawowe rozwiązania dwuwyjściowych układów pomiarowych z czujnikami Pt. Dokonano także analizy dokładności tych systemów pomiarowych. Błędy graniczne i niepewności standardowe laboratoryjnych i przemysłowych pomiarów różnicy temperatur oszacowano i porównywano dla niektórych przypadków: gdy system pomiarowy jest wstępnie skalibrowany, gdy jest bez kalibracji, a także gdy zachodzi konieczność wymiany czujnika podczas ciągłej pracy systemu pomiarowego. Przykłady liczbowe oszacowania przedziału niepewności rozszerzonej mierzonej różnicy temperatur zaprezentowano w tabeli. Temperatura w obiektach technologicznych, środowisku pracy i otoczeniu jest jednym z najczęściej mierzonych parametrów w praktyce większości branż przemysłowych, w tym w szczególności w przemyśle chemicznym. Zależą od niej właściwości i charakterystyki procesów produkcyjnych. W wielu przypadkach jest to najważniejszy parametr informacyjny, który wpływa bezpośrednio na jakość produkcji. Dlatego też dąży się do zwiększenia dokładności i niezawodności pomiarów temperatury, w których wykorzystuje się wiele różnych czujników, metod, przyrządów i systemów pomiarowych1). Zapewnienie dużej dokładności pomiarów temperatury w zastosowaniach przemysłowych jest trudne ze względu na występowanie błędów spowodowanych niezidentyfikowanymi oddziaływaniami zakłóceń z różnych źródeł oraz ws[...]

System oceny i zapewnienia jakości badań biegłości laboratoriów przy ich akredytacji DOI:10.12916/przemchem.2014.1252


  Globalizacja rynku światowego spowodowała konieczność opracowania zasad wzajemnego uznawania wyników badań przy ocenie jakości produktów (ocena zgodności). Podczas tych badań występują równocześnie, zwykle ze sobą sprzeczne, interesy klientów i dostawców. Potwierdzenie jakości produkcji nie jest możliwe bez dobrze funkcjonujących laboratoriów badawczych. Wzajemne uznawanie wyników badań parametrów produktów może mieć miejsce wtedy, gdy badania są wykonywane w laboratoriach badawczych1) o potwierdzonych kompetencjach technicznych, czyli o odpowiedniej biegłości uzyskanej w badaniach objętych procesem akredytacji. Szczególnie ważną rolę odgrywa więc dokładność i wiarygodność wyników przeprowadzanych badań biegłości laboratoriów, które umożliwiają porównywalność wyników tych laboratoriów. Osiąga się to, stosując kompleksowo współczesne metody statystyczne. Nawet przy ograniczonych danych statystycznych przyczyniają się one do lepszego zrozumienia przebiegu i przyczyn zmienności czynników wpływających na wyniki pomiarów2). Tylko poprzez stosowanie akredytacji można uzyskać zgodność i porównywalność wyników badań przeprowadzanych w różnych laboratoriach3). Przedstawiono propozycję jednolitego ujęcia podstawowych zagadnień istotnych dla uzyskania pozytywnego wyniku badania biegłości. Model systemu zapewniania jakości Zapewnienie jakości i ocenę wykonywanych badań laboratoriów uzyskuje się przez system procedur ujętych w postaci modelu przedstawionego na rys. 1. Jego podstawę stanowi dokładność uzyskiwana we wspólnym eksperymencie4). Jest to obiektywne narzędzie służące do charakteryzowania aktualnego stanu jakości organizacji i sposobu przeprowadzania badań laboratoryjnych. Przy realizacji systemu przedstawionego na rys. 1 trzeba wziąć pod uwagę zapewnienie dokładności parametrów metrologicznych wykorzystywanych metod badań. Obejmuje to też wspólne eksperymenty służące ocenie precyzji i prawidłowości wyników badań5)[...]

Pomiar stosunku dwu wielkości metodą iteracyjną DOI:10.12915/pe.2014.06.046

Czytaj za darmo! »

Omówiono iteracyjną metodę pomiaru wartości stosunku dwu wielkości charakteryzujących obiekt badany, tj. jego wielkości wyjściowej i wielkości wejściowej stanowiącej odniesienie - dzielna i dzielnik ilorazu. Podano sposób realizacji tej metody polega na poprzedzającym operację dzielenia kolejnym przetwarzaniu sygnałów obu tych wielkości we wspólnym torze pomiarowym i iteracyjnym przybliżaniu ich poziomów za pomocą przetwornika skali dla jednego z tych sygnałow. Dzięki temu uzyskuje się istotne zmniejszenie wpływu addytywnych i multiplikatywnych składowych błędów oraz nieliniowości i parametrów nie-informacyjnych toru przetwarzania na wynik pomiaru wartości stosunku obu wielkości. Abstract. Measurement method of the ratio of two values describing the tested object is considered. In this ratiometric conversion the signal of output value of object and signal of its input reference value are sequentially passed by the same measurement channel. In the conversion of informative parameters of both signals the influence of additive, multiplicative and nonlinearity errors are minimized by iterative successive regulation of the level of one of signals to common value (Measurement of the ratio of two quantities by the iterative method). Słowa kluczowe: pomiar stosunku dwu wielkości, przetwarzanie iteracyjne, wspólny tor pomiarowy, inwariantność Keywords: measurement of ratio of two quantities, iterative conversion, common measurement channel, doi:10.12915/pe.2014.06.46 Wstęp Wiele z wielkości, które charakteryzują funkcjonalność i jakość obiektu technicznego otrzymuje się jako wynik pomiaru stosunku dwu wielkości fizycznych: s na wejściu i x na wyjściu obiektu. Równanie pomiaru ma postać (1) a  x / s . Wielkość wejściowa s stanowi odniesienie, zaś mierzony stosunek nazywa się też wielkością względną. Przykładem najprostszym wielkości względnej jest współczynnik przetwarzania tej samej wielkości fizycznej, np. dla dzielnika rezystancyjneg[...]

Measuring system with transformed characteristics used for inspection System pomiarowo-kontrolny o transformowalnej charakterystyce DOI:10.15199/62.2016.6.19


  The method of inspection in which the decision about the suitability of the object is undertaken on the basis of the measurement results was considered. The reliability of decision depended on the real processing characteristics of the measurement system. The non-ideal characteristics of the system at border values of a tolerance range (nonlinearity, decreased sensitivity) increased the effect of random distribution of examd. parameter on the decision correctness. An improved method was based on calibration in 2 points of the tolerance interval of controlled parameters by converting the proc. characteristics of the system into the nominal limits in several cycles of 2 multiplicative and additive stages. The type and no. of cycles was based on an anal. of the relationship between components of a proc. error of the measuring system and the length of tolerance range. Omówiono metodę klasyfikacji obiektów, w której do podjęcia decyzji o ich przydatności wykorzystuje się rezultaty pomiarów. Wykazano, że wiarygodność takiej metody oceny zależy od rzeczywistej charakterystyki przetwarzania układu pomiarowego. Jej nieidealność (np. przesunięcie, spadek czułości i nieliniowość w obszarach wokół wartości granicznych zakresu tolerancji badanego parametru) może spowodować zwiększenie wpływu rozkładu losowego tego parametru na poprawność decyzji. Zaproponowano metodę poprawy działania układu pomiarowego opartą na kalibracji w dwu punktach odpowiadających wartościom granicznym. Uzyskuje się to, tak przekształcając charakterystykę przetwarzania, aby zbliżyć ją do wartości nominalnych w punktach granicznych. Transformacja taka może przebiegać w kilku cyklach. Każdy cykl składa się z dwu etapów: multiplikatywnego i addytywnego. Wybór rodzaju i liczby cykli opiera się na analizie zależności pomiędzy składowymi błędu przetwarzania systemu pomiarowego i szerokością zakresu tolerancji. Zaproponowano blokową strukturę systemu pomiarowego d[...]

 Strona 1  Następna strona »