Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata JAKUBOWSKA"

Materiały grubowarstwowe dla technologii hybrydowych - stan obecny i perspektywy rozwoju

Czytaj za darmo! »

Technologia grubowarstwowa jest podstawową technologia używaną do wytwarzania mikroukładów hybrydowych. Jej głównymi zaletami są: odporność warstw na działanie środowiska (zastosowania w przemyśle samochodowym, lotniczym), wysoka niezawodność w porównaniu z technologią obwodów drukowanych (PCB), możliwość pracy w wielkich częstotliwościach (układy mikrofalowe), łatwość domontowywania elemen[...]

Badania właściwości pasywnego systemu detekującego narażenia temperaturowe, aktywowanego układem identyfikacji radiowej


  Detekcja narażeń temperaturowych jest jednym z kluczowych procesów realizowanych w czasie transportu i magazynowania wielu rodzajów produktów, nie tylko spożywczych, ale również stosowanych w przemyśle. Poddanie ich działaniu zbyt wysokiej temperatury może spowodować ich degradację lub nawet całkowite zniszczenie, co wiąże się ze stratami finansowymi oraz utratą zaufania klientów. Chcąc uniknąć takich sytuacji stosuje się wskaźniki, które zmieniają kolor pod wpływem temperatury. Są one kontrolowane wzrokowo, co uniemożliwia ich aplikację wewnątrz opakowania oraz zastosowanie w zautomatyzowanych systemach kontroli jakości przewożonych towarów [1]. Innym sposobem kontroli temperatury jest wykorzystanie półpasywnych lub aktywnych identyfikatorów radiowych (RFID), które na bieżąco rejestrują poziom temperatury monitorowanego obiektu [2, 3]. Ich wadą jest przede wszystkim wysoka cena jednostkowa oraz ograniczony czas funkcjonowania, wynikający z czasu życia baterii. Poza tym, są one nieelastyczne, co powoduje, że można je umieszczać jedynie na produktach o dostatecznie dużych powierzchniach płaskich. Znane są również czujniki temperatury wykorzystujące powierzchniowe fale akustyczne SAW (Surface Acoustic Waves) [4, 5]. W przeciwieństwie do wspomnianych powyżej aktywnych i półpasywnych identyfikatorów RFID umożliwiają one określenie temperatury bez stosowania dodatkowych elementów. Wynika to z zależności odpowiedzi impulsowej identyfikatora SAW RFID od temperatury [7]. Wadą tego typu czujników jest brak możliwości ich nadruku bezpośrednio na opakowanie produktu [8]. Oprócz identyfikatorów SAW RFID istnieją także inne typy czujników, które nie wymagają struktury półprzewodnikowej. Wśród nich można wyróżnić czujnik zbudowany z kaskadowych rezonatorów spiralnych sprzężonych z linią mikropaskową dołączoną do anteny [9]. Podłoże wybranego rezonatora stanowi poliamid, którego względna przenikalność elektryczna (φr) jest zależna li[...]

Grubowarstwowe kompozyty polimerowe zawierające nanorurki węglowe w zastosowaniach elektroniki drukowanej

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost zainteresowania technologią wytwarzania obwodów i układów elektronicznych wykonywanych z zastosowaniem powszechnie znanych metod drukarskich. Wykorzystanie takich technik jak sitodruk, offset, czy druk strumieniowy, stwarza się tanią i łatwą do wdrożenia alternatywę dla powszechnie stosowanych obwodów trawionych czy układów półprzewodnikowych. Stosując techniki wykorzystywane w przemyśle drukarskim, możliwe jest wytwarzanie obwodów elektronicznych na podłożach elastycznych [1], obwodów jednorazowego użytku, czy krótkich serii na bieżąco niedostosowywanych do potrzeb klienta. Obwody wykonywane technikami drukarskimi charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną. Umożliwiają wytwarzanie struktur takich jak "elektroniczny papier",[...]

Optyczny detektor skażeń HF, SO2, CO2, NO2 z wykorzystaniem interferometru Fabry'ego- Perot'a

Czytaj za darmo! »

Prezentowanym urządzeniem jest detektor gazów, działający na zasadzie pomiaru absorpcji promieniowania podczerwonego (ang. NDIR) przeznaczony do identyfikacji skażeń gazami HF, SO2, CO2, NH3, oraz określenia ilości tych gazów. Urządzenie jest przeznaczone do detekcji gazów spalinowych ze spalarni śmieci, w tym spalarni odpadów niebezpiecznych. Fizyczną podstawą działania urządzenia jest absorpcja promieniowania elektromagnetycznego, przez cząsteczki posiadające moment dipolowy, zmieniający się podczas drgań, skutkiem tego promieniowanie o częstotliwości drgań własnych cząsteczki jest absorbowane [1,2]. Prezentowana metoda pomiaru posiada bardzo dużą czułość, zależną tylko od drogi optycznej promieniowania w badanym gazie i rodzaju gazu, dzięki czemu zbudowane urządzenie pozwala mierzyć niewielkie stężenia rzędu pojedynczych ppm (part per milion). Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru stężenia HF, SO2, CO2, NO2, czyli gazów szkodliwych dla środowiska. Obowiązek prowadzenia takich pomiarów, ciągle, bądź okresowo nakłada rozporządzenie ministra środowiska [3]. Spalarnie odpadów są zgodnie z obowiązującym prawem zobowiązane do prowadzenia stałego monitoringu emisji wyżej wymienionych gazów. W rozporządzeniu określono, że pomiarów takich wymaga się m. in. w instalacjach do spalania odpadów i instalacjach energetycznego spalania paliw. Rozporządzenie określa, jakie substancje należy mierzyć, a także referencyjne metody pomiaru dla limitowanych substancji. Najczęstszą metodą pomiaru stężenia tych gazów jest prezentowana dalej metoda absorpcji podczerwieni. Ponadto pomiar składu spalin pozwala zoptymalizować proces spalania. Celem badań prezentowanych w niniejszym artykule było skonstruowanie urządzenia do pomiaru skażeń gazami HF, SO2, CO2, NO2 oraz określenie jego czułości i rozdzielczości. Zasada jego działania opiera się na pomiarze widma promieniowania, absorbowanego przez badane gazy. Widmo to bada się filtrem interferenc[...]

Urządzenia mechatroniczne w procesach wytwórczych elektroniki i mikroelektroniki

Czytaj za darmo! »

Konstruowanie współczesnych urządzeń mechatronicznych dla przemysłu elektronicznego i mikroelektronicznego posiada swoje specyficzne cechy. Cechą charakterystyczną tej grupy urządzeń są złożone procesy technologiczne, w których ze względu na wysokie wymagania dokładności, wydajności i czystości udział pracy ludzkiej musiał zostać zredukowany niemalże do zera. Urządzenia te to przede wszystkim automaty montażowe SMD, testery AOI, urządzenia do produkcji aktywnych podłoży półprzewodnikowych oraz urządzenia do montażu płytkowego i drutowego podzespołów półprzewodnikowych. Typowa struktura urządzenia z tej grupy przedstawia się następująco: system sterowania, elektro - mechaniczne zespoły napędowe, układy pomiarowe, układy optyczne, układy wykonawcze. Rozwinięcie i omówienie powyższej struktury przedstawiono dokładniej na przykładzie automatu do montażu podzespołów SMD. Automat do montażu powierzchniowego Automat do montażu podzespołów SMD jest to urządzenie, którego zadaniem jest pobieranie podzespołów elektronicznych z podajników i układanie ich na płytkach obwodów drukowanych PCB. Rozmieszczanie podzespołów odbywa się wg przygotowanego programu. Program określa kolejność układania podzespołów oraz ich położenie na płytce PCB z uwzględnieniem rotacji kątowej. Podzespoły SMD znajdują się w podajnikach, których konstrukcja jest ściśle związana z rodzajem podzespołu, jego wymiarami i liczbą podzespołów umożliwiających kompletny montaż zadanej partii płytek. Istotnymi parametrami procesu montażu jest jego wydajność i dokładność. Proces pobierania i układania podzespołów - w jęz. angielskim określany jako pick & place, jest procesem pozornie prostym i nieskomplikowanym: ssawka podciśnieniowa pobiera podzespół SMD z podajnika, następnie zespół głowicy montażowej zostaje przemieszczony nad właściwe miejsce ułożenia elementu na płytce PCB, ssawka opuszcza się na powierzchnię płytki, wyłączenie podciśnienia powoduje, że element pozost[...]

Technika druku strumieniowego jako metoda wytwarzania elementów elektronicznych na podłożach z ceramiki współspiekanej LTCC


  Organiczna elektronika, znana także pod nazwą elektroniki drukowanej lub elastycznej, jest nowym prężnie rozwijającym się sektorem elektroniki. Z dotychczasowej analizy światowego rynku elektroniki wynika, że jest ona jedną z ważniejszych technologii elektronicznych będących w początkowej fazie wprowadzania na rynek i jest przedmiotem intensywnych badań naukowych prowadzonych w czołowych ośrodkach badawczych. Technologia ta nie tylko rewolucjonizuje rynek elektroniki, ale również będzie odgrywać kluczową rolę w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań stosowanych w sektorach związanych z przemysłem, usługami, administracją i bezpieczeństwem. Stanowi ona połączenie nowej klasy funkcjonalnych materiałów organicznych i efektywnej ekonomicznie produkcji masowej wykorzystującej różne techniki drukowania [3, 4]. Dzięki dobrze poznanym, ogólnie dostępnym technikom poligraficznym, możliwa jest produkcja urządzeń elektronicznych o nowych, dotychczas niespotykanych właściwościach, otwieranie nowych obszarów aplikacji. Technologie poligraficzne pozwalają na wykonywanie prototypowych układów elektronicznych bez ponoszenia kosztów przedprodukcyjnych [5], lub wykonywanie urządzeń elektronicznych na wysokowydajnych maszynach wielkoseryjnych [6]. Techniki poligraficzne pozwalają rozwiązać ekologiczne problemy klasycznych metod wytwarzani[...]

Recycling of electronic waste - new approach


  Currently the need for more efficient recycling of electronic waste becomes more apparent. One of the main factors for this is the rapid technology development in last few decades. New generation of electronic devices became more rapid than ever before thus shortening the life span of electronic parts from 4-6 years at the end of XX century to 2 years in first decade of XXI century. If this rate would continue to increase, within next few decades new generation of electronics will be release to market every few months. Economical and social aspects This current situation already significantly increased generation of electronic waste in turn raising new environmental issues. One of those issues is the placement of the waste. In the light of current EU legislation, directive 1999/31/EC, that states“to prevent or reduce as far as possible negative effects on the environment, in particular the pollution of surface water, groundwater, soil and air, and on the global environment, including the greenhouse effect, as well as any resulting risk to human health, from the landfilling of waste, during the whole life-cycle of the landfill"[...]

Tatuaże elektroniczne - elastyczne czujniki biomedyczne do monitorowania stanu zdrowia DOI:10.15199/48.2017.08.36

Czytaj za darmo! »

Elektronika osobista jest jednym z osiągnięć współczesnej techniki, które w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie społeczeństw. Jednym z aspektów tego typu technologii są urządzenia przeznaczone do monitorowania parametrów życiowych ludzkiego organizmu. Wzrost zainteresowania elektroniką osobistą w kontekście zdrowia można przypisać następującym przyczynom: starzeniu się społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych oraz rosnącej świadomości w kwestiach zdrowotnych. Trend starzejącego się społeczeństwa stawia coraz większe wymogi dla efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w szczególności pod kątem liczby pracowników medycznych przypadających na jednego pacjenta. Taki stan rzeczy sprawia, że przyrządy medyczne powinny wymagać mniej uwagi ze strony personelu - w idealnej sytuacji urządzenie jest obsługiwane jedynie przez pacjenta, a dane wyjściowe są przesyłane do lekarza w celu ewentualnego podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu. Jednocześnie coraz więcej osób staje się świadomych stanu swojego zdrowia i istotności jego monitorowania. W związku z tym na popularności zyskują urządzenia do rejestrowania aktywności sportowej czy aplikacje takie jak kalkulatory przyjmowanych i spalanych kalorii. Pomimo jednak tych zmian, technologie stosowane we wspomnianych obszarach pozostają w dalszym ciągu mało dokładne i słabo rozwinięte. Otwiera to perspektywy dla innowacyjnych rozwiązań korzystających z najnowszych osiągnięć z zakresu inżynierii materiałowej, sensoryki i elektroniki. Rozwijającą się gałęzią techniki, łączącą wymienione dziedziny, są tzw. tatuaże elektroniczne. Są to cienkie, zminiaturyzowane i elastyczne układy elektroniczne, które mogą być mocowane na powierzchni skóry[...]

Stabilność wybranych właściwości bezołowiowych połączeń lutowanych w grubowarstwowych układach hybrydowych

Czytaj za darmo! »

W 2003 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywy RoHS orazWEEE które ograniczają dopuszczalną zawartość szkodliwych substancji takich jak: ołów, kadm, rtęć i sześciowartościowy chrom w sprzęcie elektronicznym. Od tego momentu prowadzone są liczne prace nad lutami bezołowiowymi. Mimo dużych nakładów przeznaczonych na te prace, termin zakazu stosowania lutów bezołowiowych był wielokrotnie prz[...]

Światłoczułe warstwy złote dla elektroniki wysokotemperaturowej

Czytaj za darmo! »

Wymagania współczesnej elektroniki coraz częściej wykraczają poza możliwości powszechnie stosowanych elementów półprzewodnikowych, przede wszystkim w zakresie ich zawodnego działania w temperaturach przekraczających 150ºC. Dzieje się tak z wielu przyczyn: stale wzrastające upakowanie elementów powoduje znaczne wydzielanie się energii na jednostkę powierzchni, w konsekwencji powodując po[...]

 Strona 1  Następna strona »