Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Eugenij Volodarsky"

System oceny i zapewnienia jakości badań biegłości laboratoriów przy ich akredytacji DOI:10.12916/przemchem.2014.1252


  Globalizacja rynku światowego spowodowała konieczność opracowania zasad wzajemnego uznawania wyników badań przy ocenie jakości produktów (ocena zgodności). Podczas tych badań występują równocześnie, zwykle ze sobą sprzeczne, interesy klientów i dostawców. Potwierdzenie jakości produkcji nie jest możliwe bez dobrze funkcjonujących laboratoriów badawczych. Wzajemne uznawanie wyników badań parametrów produktów może mieć miejsce wtedy, gdy badania są wykonywane w laboratoriach badawczych1) o potwierdzonych kompetencjach technicznych, czyli o odpowiedniej biegłości uzyskanej w badaniach objętych procesem akredytacji. Szczególnie ważną rolę odgrywa więc dokładność i wiarygodność wyników przeprowadzanych badań biegłości laboratoriów, które umożliwiają porównywalność wyników tych laboratoriów. Osiąga się to, stosując kompleksowo współczesne metody statystyczne. Nawet przy ograniczonych danych statystycznych przyczyniają się one do lepszego zrozumienia przebiegu i przyczyn zmienności czynników wpływających na wyniki pomiarów2). Tylko poprzez stosowanie akredytacji można uzyskać zgodność i porównywalność wyników badań przeprowadzanych w różnych laboratoriach3). Przedstawiono propozycję jednolitego ujęcia podstawowych zagadnień istotnych dla uzyskania pozytywnego wyniku badania biegłości. Model systemu zapewniania jakości Zapewnienie jakości i ocenę wykonywanych badań laboratoriów uzyskuje się przez system procedur ujętych w postaci modelu przedstawionego na rys. 1. Jego podstawę stanowi dokładność uzyskiwana we wspólnym eksperymencie4). Jest to obiektywne narzędzie służące do charakteryzowania aktualnego stanu jakości organizacji i sposobu przeprowadzania badań laboratoryjnych. Przy realizacji systemu przedstawionego na rys. 1 trzeba wziąć pod uwagę zapewnienie dokładności parametrów metrologicznych wykorzystywanych metod badań. Obejmuje to też wspólne eksperymenty służące ocenie precyzji i prawidłowości wyników badań5)[...]

Pomiar stosunku dwu wielkości metodą iteracyjną DOI:10.12915/pe.2014.06.046

Czytaj za darmo! »

Omówiono iteracyjną metodę pomiaru wartości stosunku dwu wielkości charakteryzujących obiekt badany, tj. jego wielkości wyjściowej i wielkości wejściowej stanowiącej odniesienie - dzielna i dzielnik ilorazu. Podano sposób realizacji tej metody polega na poprzedzającym operację dzielenia kolejnym przetwarzaniu sygnałów obu tych wielkości we wspólnym torze pomiarowym i iteracyjnym przybliżaniu ich poziomów za pomocą przetwornika skali dla jednego z tych sygnałow. Dzięki temu uzyskuje się istotne zmniejszenie wpływu addytywnych i multiplikatywnych składowych błędów oraz nieliniowości i parametrów nie-informacyjnych toru przetwarzania na wynik pomiaru wartości stosunku obu wielkości. Abstract. Measurement method of the ratio of two values describing the tested object is considered. In this ratiometric conversion the signal of output value of object and signal of its input reference value are sequentially passed by the same measurement channel. In the conversion of informative parameters of both signals the influence of additive, multiplicative and nonlinearity errors are minimized by iterative successive regulation of the level of one of signals to common value (Measurement of the ratio of two quantities by the iterative method). Słowa kluczowe: pomiar stosunku dwu wielkości, przetwarzanie iteracyjne, wspólny tor pomiarowy, inwariantność Keywords: measurement of ratio of two quantities, iterative conversion, common measurement channel, doi:10.12915/pe.2014.06.46 Wstęp Wiele z wielkości, które charakteryzują funkcjonalność i jakość obiektu technicznego otrzymuje się jako wynik pomiaru stosunku dwu wielkości fizycznych: s na wejściu i x na wyjściu obiektu. Równanie pomiaru ma postać (1) a  x / s . Wielkość wejściowa s stanowi odniesienie, zaś mierzony stosunek nazywa się też wielkością względną. Przykładem najprostszym wielkości względnej jest współczynnik przetwarzania tej samej wielkości fizycznej, np. dla dzielnika rezystancyjneg[...]

Measuring system with transformed characteristics used for inspection System pomiarowo-kontrolny o transformowalnej charakterystyce DOI:10.15199/62.2016.6.19


  The method of inspection in which the decision about the suitability of the object is undertaken on the basis of the measurement results was considered. The reliability of decision depended on the real processing characteristics of the measurement system. The non-ideal characteristics of the system at border values of a tolerance range (nonlinearity, decreased sensitivity) increased the effect of random distribution of examd. parameter on the decision correctness. An improved method was based on calibration in 2 points of the tolerance interval of controlled parameters by converting the proc. characteristics of the system into the nominal limits in several cycles of 2 multiplicative and additive stages. The type and no. of cycles was based on an anal. of the relationship between components of a proc. error of the measuring system and the length of tolerance range. Omówiono metodę klasyfikacji obiektów, w której do podjęcia decyzji o ich przydatności wykorzystuje się rezultaty pomiarów. Wykazano, że wiarygodność takiej metody oceny zależy od rzeczywistej charakterystyki przetwarzania układu pomiarowego. Jej nieidealność (np. przesunięcie, spadek czułości i nieliniowość w obszarach wokół wartości granicznych zakresu tolerancji badanego parametru) może spowodować zwiększenie wpływu rozkładu losowego tego parametru na poprawność decyzji. Zaproponowano metodę poprawy działania układu pomiarowego opartą na kalibracji w dwu punktach odpowiadających wartościom granicznym. Uzyskuje się to, tak przekształcając charakterystykę przetwarzania, aby zbliżyć ją do wartości nominalnych w punktach granicznych. Transformacja taka może przebiegać w kilku cyklach. Każdy cykl składa się z dwu etapów: multiplikatywnego i addytywnego. Wybór rodzaju i liczby cykli opiera się na analizie zależności pomiędzy składowymi błędu przetwarzania systemu pomiarowego i szerokością zakresu tolerancji. Zaproponowano blokową strukturę systemu pomiarowego d[...]

New precautionary statistical criteria for monitoring quality of technological processes Nowe statystyczne kryteria ostrożności do monitorowania jakości procesów technologicznych DOI:10.15199/62.2017.2.21


  The Shewhart control cards were used for assessing the stability of prodn. processes. The criteria were established and the algorithm was developed to identify the perturbation of a technol. process at an early stage. Omówiono podstawowe rodzaje kart kontrolnych Shewharta i zasady ich stosowania do zarządzania jakością produkcji. Zaproponowano też nowy sposób wykorzystania tych kart. Dotyczy on kontroli procesu produkcji, w przypadku gdy brakuje próbki wzorcowej ze znormalizowaną wartością monitorowanego parametru. Pozostaje tylko wymóg stabilności badanego procesu technologicznego w czasie. Jest to też istotne w monitorowaniu jakości badań prowadzonych przez laboratoria, których dokładność i stabilność w dużym stopniu wpływa na jakość produkcji lub usług. Zgodnie z regułą "trzech sigma" z uzyskanej w kontroli sekwencji wyników badań można określić prawdopodobieństwo wskazujące na zaburzenie procesu. Dzięki temu już na bardzo wczesnym etapie pojawiania się nieprawidłowości można wprowadzać działania korygujące monitorowany proces technologiczny. Jakość produktów zależy od stabilności i braku niepożądanych zakłóceń procesu ich wytwarzania. Należy więc na bieżąco prowadzić identyfikację możliwości pojawienia się symptomów dysfunkcji procesu i analizę ich przyczyn. Jeżeli proces przebiega prawidłowo, to rozrzuty wartości danych charakteryzujących właściwości produktu lub usług i służących ocenie ich jakości są jedynie losowe. Dla znamionowych procedur i warunków prowadzenia procesu parametry statystyczne tych danych (np. odchylenia standardowe) są zwykle znormalizowane. Kontrola stabilności procesu oparta jest na wynikach serii przeprowadzanych pomiarów kontrolnych. Zaleca się, by na podstawie przewidywanych prędkości zmian charakterystyk statystycznych pomiarów zachodzących pod wpływem różnych zmiennych losowych, określić odpowiednią liczbę obserwacji i ich częstość dla każdego rodzaju pomiarów. Powinno się to zrealizowa[...]

Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wieloparametrowego procesu technologicznego DOI:10.15199/62.2018.4.13


  Statystyczna kontrola procesu technologicznego stanowi jedno z głównych zastosowań statystyki matematycznej w przemyśle i w wielu innych dziedzinach gospodarki. Na podstawie monitorowania wybranych parametrów, stanowiących statystyczne wskaźniki przebiegu procesu technologicznego, wykrywa się, czy sterowanie tym procesem zapewnia, że wytwarzane produkty spełniają wymagania norm, czy też zmiany niektórych z tych wskaźników dają podstawę przypuszczać o powstawaniu niedopuszczalnych zakłóceń o charakterze deterministycznym. Może to doprowadzić do znacznych nieprawidłowości w procesie technologicznym i w konsekwencji do spadku jakości lub wadliwości wytwarzanych produktów1, 2). Głównym narzędziem stosowanym w praktyce przemysłowej do wykrywania konieczności interwencji w przebieg procesu jest karta kontrolna parametru zaproponowana przez Shewharta. Sygnałem o nieprawidłowości jest wyjście monitorowanego parametru procesu poza dopuszczalny dla niego przedział wartości. Pomysł ten znalazł szerokie uznanie ze względu na jego prostotę i dosyć dużą uniwersalność. Stanowił on podstawę utworzonej normy międzynarodowej3), która zawiera też różne modyfikacje tego sposobu. Propozycje udoskonalenia kryteriów opartych na kartach kontrolnych Shewarda autorzy przedstawili już poprzednio4, 5). W praktyce stosuje się obecnie trzy główne metody prowadzenia statystycznej kontroli procesów oraz ich różne modyfikacje6). Pierwsza z nich, oparta na kryteriach Neumanna i Pearsona, stosuje kartę kontrolną Shewharta. Jest to historycznie najstarsza metoda 580 97/4(2018) Doc. dr inż. Marina V. DOBROLYUBOVA w roku 2000 ukończyła studia na Narodowym Technicznym Uniwersytecie Ukrainy - Politechnice Kijowskiej "KPI". W 2012 r. uzyskała stopień kandydata nauk technicznych, a w 2013 r. stopień docenta. Pracuje w Katedrze Automatyki Badań Eksperymentalnych KPI. Jest członkiem Akademii Metrologii Ukrainy. Specjalność - przetwarzanie danych statystycznych. Pr[...]

 Strona 1