Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Dobiszewska"

Beton z dodatkiem mineralnego pyłu odpadowego DOI:10.15199/33.2015.05.24


  Podczas produkcjimasmineralno-asfaltowych (tzw. asfaltu drogowego) powstają znaczne ilości pyłu mineralnego o uziarnieniu poniżej 0,05mm. Pył ten gromadzony jest w specjalnych silosach i traktowany jako odpad.Wykorzystuje się go głównie jako warstwę sanitarną na wysypiskach odpadów komunalnych. Postanowiono zastosować ten materiał mineralny jako dodatek do produkcji betonów konstrukcyjnych. Dokładnie przebadano odpadowy pyłmineralny i wykonano pilotażowe badania betonu z jego dodatkiem. Uzyskano nadzwyczaj dobre wyniki. Słowa kluczowe: dodatkimineralne, zagospodarowanie odpadów, beton konstrukcyjny.Badaniom poddano beton z dodatkiempyłumineralnego, który jest odpadem w procesie produkcji mas mineralno-bitumicznych. Pyły te powstają z twardych kruszywmineralnych i dlatego ichwłaściwości są zbliżone do kruszywamineralnego. Najmniejsze zarejestrowane cząstki pyłówmają średnicę 0,172 μm. Powierzchnia właściwa pyłów mineralnych wynosi 14816 ÷[...]

Rola pyłów skalnych w kształtowaniu właściwości mieszanki betonowej i betonu DOI:10.15199/33.2017.05.40


  Przemysł betonów zużywa duże ilości surowców naturalnych, których zasoby sięwyczerpują.Zdrugiej strony obserwuje się zwiększenie produkcji różnego rodzaju odpadów przemysłowych, których bezpieczna utylizacja stanowi poważny problemśrodowiskowy, zarówno zewzględu na ograniczeniamiejsc do ich składowania, jak i z powodu rygorystycznych norm dotyczących ilości i jakości wytwarzanych odpadów. Spowodowało to intensyfikację badań dotyczącychmożliwości wykorzystaniamateriałów odpadowych w produkcji wyrobów budowlanych. W artykule omówiono możliwość zastosowania w betonie pyłów skalnych wytwarzanych wprocesiemechanicznej obróbki kruszywmineralnych stosowanych do produkcji betonu lubwkamieniarstwie.Ten drobnoziarnistymateriał emitowany jest do atmosfery, a jego składowanie i utylizacja staje się dużym problemem środowiskowym. Słowa kluczowe: odpadowe pyły skalne, wytrzymałość i trwałość betonu.Zwiększające się zapotrzebowanie na surowce naturalne do produkcji materiałów budowlanych oraz to, że ich zasoby powoli sięwyczerpują, doprowadziły do rozwoju badań dotyczących możliwości wykorzystania różnego pochodzenia materiałów odpadowych w przemyśle budowlanym. Obecnie dość powszechnie, jako dodatki do cementu, stosowane są żużle wielkopiecowe, popioły lotne czy też pyły krzemionkowe. Wliteraturze przedstawia się badania dotyczące możliwości wykorzystania również innych materiałów odpadowych, wytwarzanych wprocesiemechanicznej obróbki kruszywmineralnych stosowanych do produkcji betonu czywkamieniarstwie.Ten drobnoziar[...]

Badanie uszkodzeń betonu konstrukcji hali przemysłowej DOI:10.15199/33.2014.12.16


  W normach europejskich dużą wagę przywiązuje się do oddziaływania środowiska na konstrukcje betonowe. Szczególnie niepożądanymi zjawiskami w tych konstrukcjach jest karbonatyzacja i korozja chlorkowa betonu, które prowadzą w konsekwencji do obniżenia alkaliczności betonu. Występują jednak pewne różnice dotyczące negatywnego oddziaływania tych dwóch procesów.Wartykule przedstawiono wpływ korozji betonu na stan techniczny istniejącego obiektu budowlanego. Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, karbonatyzacja, korozja chlorkowa, diagnostyka, rozwiązania konstrukcyjne. Abstract. The environmental impact on concrete structures is of great importance within Eurocodes. Concrete carbonation and chloride corrosion in such structures are particularly undesirable as they reduce concrete alkalinity levels. However, there are some differences in the negative impact of these two processes. The paper presents impact of concrete corrosion on the technical condition of the existing building. Keywords: concrete structures, carbonation, chloride corrosion, diagnosis, design approach.Hala papierni, wzniesiona w latach 80. zeszłego stulecia, wybudowana została w technologii uprzemysłowionej jako trójnawowy obiekt dwukondygnacyjny z dodatkowymi poziomami technologicznymi w nawach bocznych. Szkieletowy ustrój nośny hali tworzą stalowe dwutrapezowe dźwigary kratowe w rozstawie co 6,0 m, oparte na blachownicowych słupach o przekroju dwuteowym, natomiast konstrukcję nośną bocznych naw podłużnych hali - rygle blachownicowe oparte na słupach stalowych. Dach hali wykonano jako stropodach niewentylowany z żelbetowych płyt panwiowych wspartych na dźwigarach kratowych, a w nawach bocznych na ryglach stalowych. Stropodach nad środkową częścią hali osłonięty jest od spodu panelami podwieszonymi do pasa dolnego dźwigarów kratowych. Obudowę ścian zewnętrznych wykonano jako lekką, z blachy. Stan techniczny hali Stan techniczny stalowych kratowych dźwigarów no[...]

Uszkodzenia masywnych przypór wież zabytkowego kościoła DOI:10.15199/33.2015.12.24


  W artykule rozważa się stan techniczny zabytkowego kościoła z końca XIX w., a w szczególności masywnych przypór wież kościoła. Ściany zewnętrzne kościoła zostały wzniesione z cegły pełnej i obłożone z zewnątrz cegłą klinkierową - dziurawką. Stwierdzono spękania warstwy okładzinowej (cegła klinkierowa) i ubytki zaprawy w spoinach. Uszkodzeniu uległy dwie przypory, które stanowią wzmocnienie dolnego fragmentu wież kościoła. Dokonaliśmy dokładnej inwentaryzacji spękań i innych uszkodzeń oraz opracowaliśmy projekt naprawy i wzmocnienia budynku, zachowując w miarę możliwości jego autentyczną postać i wartość oraz nie naruszając walorów dokumentalnych. Słowa kluczowe: obiekty zabytkowe, konserwacja, naprawa, wzmocnienie, stan techniczny.główną. 1) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: magdalena.dobiszewska@utp.edu.pl Uszkodzenia masywnych przypór wież zabytkowego kościoła Damage to massive counterforts of historic church towers dr inż. Magdalena Dobiszewska1)*) dr inż. Magdalena Lachowicz1) prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki1) Streszczenie.Wartykule rozważa się stan techniczny zabytkowego kościoła z końca XIX w., a w szczególn[...]

Gala Jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP DOI:

Czytaj za darmo! »

5 kwietnia 2018 r. w Auditorium NovumUniwersytetuTechnologiczno- -Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ). Zaproszenie na uroczystość przyjęli: J.M. RektorUniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy - prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński wraz z prorektorami, dzie[...]

Podsumowanie 61. Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB - Krynica 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

20 - 25 września 2015 r. w Krynicy-Zdroju odbyła się 61. KonferencjaNaukowaKomitetuInżynieriiLądowej iWodnejPANorazKomitetu Nauki PZITB -Krynica 2015, zorganizowana przezWydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich wBydgoszczy.Konferencja ta to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń o szczególnie wysokim prestiżu dla środowiska akademickiego, naukowo-badawczego i technicznego pracującego na rzecz budownictwa. W tym roku uczestniczyło w niej ok. 260 przedstawicieli największych ośrodków naukowych w Polsce oraz praktyków związanych z budownictwem. Uroczystość otwarcia konferencji zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ministerstwa [...]

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska DOI:10.15199/33.2018.05.01


  po- DOI: 10.15199/33.2018.05.01 Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Pracownicy i absolwenciWydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska podczas ŚwiętaWydziału w grudniu 2017 r. [Fot. Ciechalski] Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2018 (nr 549) 5 cząwszy od rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac naukowo-badawczych, na pracach eksperckich oraz badawczo- -usługowych skończywszy.Wyniki tych prac są publikowanewczasopismach zagranicznych i krajowych oraz monografiach, a także prezentowane podczas konferencji, seminariów, sympozjów i szkoleń w kraju oraz za granicą. Jednostki Wydziału od lat organizują cykliczne konferencje, sympozja, seminaria i szkolenia. Pracownicy Wydziału biorą również udział w pracach g[...]

 Strona 1