Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Michał GWÓŹDŹ"

Koncepcja energoelektronicznego wzmacniacza operacyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zasadę działania oraz strukturę elektryczną energoelektronicznego wzmacniacza operacyjnego, który ma spełniać rolę silnoprądowego odpowiednika tradycyjnego wzmacniacza operacyjnego - podstawowego elementu współczesnej elektroniki, o uniwersalnym (pod względem struktury oraz precyzji działania) zastosowaniu. rosnące wymagania związane z dokładnością sterowania obiekt[...]

Power electronics active filter with controlled dynamics

Czytaj za darmo! »

Present tendencies of evaluation current distortion compensation methods aim to work out such compensator (serial and parallel active filter), which would be able to realize real time compensation. The assumed aim of parallel active filter work is dynamic compensation of differential current, which is the difference of load current and reference current. Unfortunately dynamics of real power electronics current source, being essential part of parallel filter, is limited. Responsible for this is finite inductance of coil at the output of inverter. Proposed idea of controlling dynamics of active filter depends on temporarily changing inductance of this coil. Streszczenie. Obecne tendencje rozwojowe metod aktywnej kompensacji odkształceń prądu sieci zmierzają do opracowania takiego kompen[...]

Utilization of 0-order Filters for Noise Signal Suppression in Wide-Band Power Electronics Inverters

Czytaj za darmo! »

Abstract. Dynamic changes of parameters of energy sources and receivers are reasons that decrease exactitude of output signals towards reference signals. To improve these parameters utilization of advanced solutions of power electronics inverters is necessary. Ones of them are wideband controlled voltage and current sources. The basic problem with developing such discrete in time system, working within closed feedback loop, is phase shift of signals within signal path. The paper presents electrical structure that makes possible suppression of excitation signal, generated when un-stability occurs, and parasitic signals caused by pulse modulation. Investigated results of simulation model of circuit are included also. Streszczenie. Dynamiczne zmiany parametrów sieci oraz odbiorników na w[...]

Analiza pracy szerokopasmowych przekształtników energoelektronicznych

Czytaj za darmo! »

Zwiększone wymagania techniczne współczesnych układów przekształtnikowych związane są z precyzją ich sterowania, dynamiką oraz odpornością na zakłócenia zewnętrzne. Przekształtniki nie powinny zakłócać pracy źródeł, pobierając z nich energię tylko o takiej wartości, która jest niezbędna do wykonania określonej pracy przez odbiornik. Wymagania te przekładają się wprost na konieczność polepszenia odwzorowania energetycznej wielkości wyjściowej układu (napięcia, prądu) w sygnale odniesienia. W artykule przedstawiono analizę pracy układów tego typu wraz z wybranymi wynikami badań modelu symulacyjnego szerokopasmowego sterowanego źródła prądu. Abstract. Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. Thus it is necessary considerable elevation of quality of voltage and current signals on energetic output of arrangements, in relation to references signals, what leads to improvement static and dynamic properties of those. The paper presents analysis of work of such type of inverters as well as selected simulation model investigations results of wide-band controlled current source. (Work analysis of wide-band power electronics inverters). Słowa kluczowe: sterowanie przekształtnikami, filtry pasywne, modulacja szerokości impulsów, cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Keywords: converter control, passive filter, Pulse Width Modulation (PWM), signal processing. Wstęp Zadaniem układów energoelektronicznych (przekształtników) jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła o określonych (najczęściej narzuconych) parametrach na napięcie (prąd) o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Zgodnie z obecnymi tendencjami związanymi z zadaniami zapewnienia odpowiedniej jakości energii elektrycznej, przekształtniki nie powinny zak[...]

Power electronics parallel active filter with controlled dynamics and improved EM immunity

Czytaj za darmo! »

Present tendencies of evaluation current distortion compensation methods aim to work out such compensator (parallel active filter) which would be able to realize real time compensation of current distortions. Unfortunately dynamics of every real power electronics current source, being essential part of such filter, is limited. Proposed idea of increasing dynamics of active filter depends on temporarily changing inductance of coil at the output of the current source. For improving EM immunity of that, the low-pass filter has been utilized. The paper presents idea of such parallel active filter as well as selected investigation results of simulation model. (Energoelektroniczny równoległy filtr aktywny o sterowanej dynamice I polepszonej odporności na oddziaływania elektromagnetyczne). Streszczenie. Obecne tendencje rozwojowe metod aktywnej kompensacji odkształceń prądu sieci zmierzają do opracowania takiego kompensatora (równoległego filtru aktywnego), który realizowałby kompensację w czasie rzeczywistym. Niestety dynamika rzeczywistego źródła prądu, będącego istotną częścią równoległego filtru aktywnego, jest ograniczona. Odpowiada za to skończona wartość indukcyjności cewki znajdującej się na wyjściu przekształtnika. Proponowana idea zwiększenia dynamiki źródła prądu polega na sterowaniu wartością tej indukcyjności. W celu polepszenia parametrów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną układu na wyjściu przekształtnika zastosowano dolnoprzepustowy filtr LC. W artykule przedstawiono ideę takiego filtru oraz wybrane wyniki badań modelu symulacyjnego. Keywords: power electronics active filter, converter control, passive filter, Pulse Width Modulation (PWM), signal processing. Słowa kluczowe: energoelektroniczny filtr aktywny, sterowanie przekształtnikami, filtry pasywne, modulacja szerokości impulsów, cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Introduction The present tendencies of evaluation current distortion compensation methods, aim to work [...]

Energoelektroniczne szerokopasmowe źródła sterowane napięć i prądów realizowane w oparciu o przekształtniki wielokanałowe

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano koncepcję energoelektronicznych szerokopasmowych źródeł sterowanych napięć i prądów wykorzystujących przekształtniki wielokanałowe. Nowe podejście do realizacji algorytmów sterowania układem na bazie rozszerzenia klasycznej teorii próbkowania Whittakera-Kotielnikowa-Shannona oraz rozwiązania części silnoprądowej pozwoliło na znaczące polepszenie jakości energetycznego sygnału wyjściowego - w sensie odwzorowania w nim sygnału zadanego. W artykule zaprezentowana zasady działania oraz wyniki wybranych badań symulacyjnych układów tego typu. Abstract. Enlarged technical requirements are connected with precise of control, speed of reaction as well as resistance onto disturbances from receiver or power supply of power electronics inverters. It causes from demand grows up onto power electronic arrangements small and large power, linear in view of input and output, acting in real time. A kind of power electronics equipment fulfilling these demanding are wideband controlled voltage and current sources. The paper presents concept of these with utilization of multi-channel inverters and control algorithms based on expansion of Whittaker-Kotelnikov-Shannon sampling theorem. (Wide-Band Power Electronics Controlled Current And Voltage Sources With Multichannel Inverters). Słowa kluczowe: filtry pasywne, MSI, sterowanie przekształtnikami, teoria próbkowania. Keywords: converter control, passive filter, Pulse Width Modulation (PWM), sampling theorem. Wprowadzenie Rosnące wymagania techniczne związane z dokładnością sterowania układami energoelektronicznymi oraz ich odpornością na zakłócenia zarówno od strony odbiornika, jak i zasilania powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na układy energoelektroniczne liniowe ze względu na relacje pomiędzy wielkością wyjściową a wejściową oraz spełniające wysokie wymagania związane z odpornością na ineterefrencje elektromagnetyczne (EMI). Zapotrzebowanie na układy tego typu występuje w wielu [...]

Koncepcja wzmacniacza operacyjnego dla energoelektroniki


  Zadaniem układów energoelektronicznych (przekształtników) jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła o określonych (najczęściej narzuconych) parametrach na napięcie lub prąd o kształcie i częstotliwości wymaganej przez odbiornik energii elektrycznej, a także sterowanie przepływem tej energii. Zgodnie z obecnymi tendencjami związanymi z zadaniami zapewnienia odpowiedniej jakości energii elektrycznej, przekształtniki nie powinny zakłócać pracy źródeł energii, pobierając z nich energię tylko o takiej wartości, która jest niezbędna do wykonania określonej pracy przez odbiornik. Winno być to realizowane za pomocą energetycznych sygnałów napięcia lub prądu, w sposób optymalny, ze względu na zadania wykonywane przez odbiornik. Wśród szerokiej grupy energoelektronicznych układów przekształtnikowych szczególnie istotną stanowią od dawna falowniki niezależne realizowane w oparciu o zawory w pełni sterowalne, które pozwalają na generację energetycznych sygnałów napięci i prądu o, na ogół, dobrym stopniu odwzorowania w nich sygnału zadanego. Zapotrzebowanie na tego typu układy występuje w wielu dziedzinach techniki, a szczególnie: elektrycznych układach napędowych ogólnego, układach sterowania przepływem mocy w sieciach elektroenergetycznych, energetycznych filtrach aktywnych (kompensatorów odkształceń prądów i napięć), urządzeń do bezprzerwowego zasilania (UPS), urządzeń dla bioelektromedycyny, wzmacniaczy elektroakustycznych dużej mocy i innych [1-3, 10]. Rozumianym w ten sposób zagadnieniem przekształcania energii wychodzą naprzeciw energoelektroniczne szerokopasmowe sterowane źródła napięć (VCVS - ang. Voltage Contolled Voltage Source) i prądów (VCCS - ang. Voltage Controlled Current Source) bazujące na koncepcji wzmacniacza operacyjnego w wersji silnoprądowej zwanego dalej energoelektronicznym wzmacniaczem operacyjnym. Energoelektroniczne szerokopasmowe źródła sterowane napięć i prądów Określenie pewnego rodza[...]

Trójfazowy filtr aktywny bazujący na przekształtniku wielokanałowym


  Rosnące wymagania związane z dokładnością sterowania obiektami oraz ich odpornością na zakłócenia zarówno od strony odbiornika, jak i zasilania, powodują wzrost zainteresowania wielu dziedzin przemysłu energoelektronicznymi układami przekształtnikowymi o polepszonych parametrach technicznych. Metody optymalizacji pracy takich układów uwzględniają również właściwości (model) sieci zasilającej oraz wymagania narzucane przez normy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC). Do istotnych użytkowo układów energoelektronicznych tego typu należą energetyczne filtry aktywne i układy UPFC, pozwalające na minimalizację zniekształceń nieliniowych prądów (napięć) w sieci zasilającej oraz optymalizację energetyczną pracy odbiornika, np. poprzez ograniczenie poboru mocy biernej [2, 3]. Zakładanym celem pracy filtru aktywnego jest kompensacja prądu różnicowego, będącego różnicą prądów odbiornika oraz prądu wzorcowego (odniesienia). Prąd kompensujący generowany jest przez energoelektroniczne sterowane źródło prądu, będące jednym z podstawowych bloków filtru aktywnego. Prąd wzorcowy jest optymalnym prądem aktywnym wyznaczanym w oparciu o określoną metodę. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie strat mocy w układzie sieć zasilająca - odbiornik. Niestety dynamika (pasmo przenoszenia) każdego rzeczywistego źródła sterowanego jest ograniczona. Jest to skutkiem głównie takich czynników, jak: - ograniczona (np. parametrami zaworów przekształtnika) wartość napięcia w obwodzie DC przekształtnika, - obecność cewki indukcyjnej na wyjściu źródła sterowanego - niezbędnej dla zapewnienia odpowiedniej impedancji wyjściowej źródła prądu, - ograniczona, ze względu na stabilność układu, wartość wzmocnienia regulatora prądu wyjściowego w układzie sterowania częścią wykonawczą układu. Zaproponowane w artykule rozwiązanie sprzętowe filtru aktywnego polega na wykorzystaniu w układzie źródła sterowanego przekształtnika wielokanałowego (interleaved con[...]

Effectiveness of the Work of an Active Power Filter Based on a Multi-channel Converter DOI:10.12915/pe.2014.08.010

Czytaj za darmo! »

The subject of the paper is the active power shunt filter based on a multi-channel converter topology. Thanks to the property of the filter its frequency response is extended. In the result the filter input current (power grid current) is better mapped in the reference signal, compared to a conventional filter solution. Also, the amplitudes of pulse modulation components in the input current are minimized. The paper shows the layout of such the 1-phase shunt active filter. Selected aspects of the control algorithm and research results of the simulation model of the active filter are also presented. Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest energoelektroniczny równoległy filtr aktywny wykorzystujący topologię przekształtników wielokanałowych. Dzięki temu rozwiązaniu filtr posiada rozszerzone pasmo przenoszenia. W rezultacie jego prąd wejściowy (prąd sieci) jest lepiej odwzorowany w sygnale referencyjnym - w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych. Również składowe tego prądu, związane z sygnałem nośnym modulacji impulsowej, są zminimalizowane. W artykule przedstawiono możliwe rozwiązanie filtru aktywnego tego typu. Zaprezentowano również wybrane aspekty pracy układu sterowania oraz wyniki badań modelu symulacyjnego układu. (Energoelektroniczny filtr aktywny oparty na przekształtnikach wielokanałowych). Keywords: controlled current source, multi-channel converter, power electronics active filter, PWM. Słowa kluczowe: energoelektroniczny filtr aktywny, MSI, przekształtnik wielokanałowy, sterowane źródło prądu. doi:10.12915/pe.2014.08.10 Introduction Present tendencies of the evaluation of current distortion compensation methods aim to work out such an active filter which would be able to realize real time compensation, be more resistant to interferences caused by power network (and receivers), and fulfils EMI requirements. These methods include also optimization of power grid work conditions. The assumed aim of the shunt filter work is the [...]

 Strona 1  Następna strona »