Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"HERMAN TERRYN"

Wpływ trawienia powierzchni na odporność na korozję stopu AA2024


  W artykule opisano wpływ trawienia powierzchni blach ze stopu AA2024 na właściwości korozyjne. Porównane zostały powierzchnie polerowane i czyszczone dwoma różnymi procedurami (1) odtłuszczaniem w acetonie oraz etanolu oraz (2) trawieniem w roztworze alkalicznym oraz kwaśnym. Różnice w odporności korozyjnej wyjaśniono w oparciu o obserwowacje struktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Skład chemiczny elementów mikrostruktury był badany przy użyciu spektrometru dyspersji energii (EDS). Określono wpływ trawienia na skład chemiczny wydzieleń oraz morfologię powierzchni blach. Słowa kluczowe: trawienie, wydzielenia, AA2024 Etching infl uence on the corrosion resistance of AA2024 In the article the infl uence of surface pretreatment before the anodization process on the corrosion properties of AA2024 is reported. A comparison of two different procedures of surface preparation has been made: (1) cleaned with acetone and ethanol and (2) etched in alkaline solution followed by etching in acidic. Differences in the corrosion resistance were explained after observations of structure and morphology of the layers via scanning electron microscopy (SEM). The chemical composition of the microstructure elements was investigated with the use of energy dispersion spectrometer (EDS). The surface was characterized using scanning electron microscope (SEM) equipped with and The effect of the etching on the chemical composition of precipitates and morphology of the sample surface was determined. Keywords: etching, precipitation, AA2024 ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Ochrona korozyjna materiałów stosowanych w lotnictwie, takich jak np. stopy aluminium z serii 2xxx, stanowi niezwykle aktywne pole badań prowadzonych w czołowych ośrodkach na całym świecie. Powszechnie stosowaną metodą ochrony antykorozyjnej tych stopów jest wytwarzanie na ich powierzchni powłoki t[...]

 Strona 1