Wyniki 1-10 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej KOTYRA"

Analiza składowych głównych sygnałów wielokanałowego układu monitorowania płomienia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie składowych głównych (PCA) w celu redukcji ilości zmiennych wyjściowych pochodzących z układu monitorowania płomienia. Dodatkowo, analiza PCA pozwala na wskazanie najbardziej wrażliwej strefy płomienia na zmiany punktu pracy palnika. Badania przeprowadzono w oparciu o dane zgromadzone w warunkach przemysłowych dla dwóch różnych ustawień głowicy względem płomienia. Abstract. A state of combustion process can be estimated through signals obtained from flame monitoring system. In order to simplify combustion diagnosis, principal component analysis (PCA) has been applied. Another advantage of applying PCA is pointing the most sensible flame area to changes of operating point of the burner. It provides significant information resulting in a proper installation of flame monitoring system. Two orientations of optical probe towards flame have been examined. (Principal component analysis of signals obtained from multichannel flame monitoring system). Słowa kluczowe: Analiza składowych głównych, proces spalania, płomień. Keywords: Principal component analysis, combustion, flame. Wstęp Spalanie węgla jest wciąż jednym z najważniejszych źródeł energii. Postępujące zanieczyszczenie środowiska a z drugiej strony, wyczerpywanie się naturalnych surowców energetycznych, przyczyniają się do upowszechnienia nowych technik spalania, których celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji, przede wszystkim tlenków azotu - NOx¸ jak również poprawa efektywności procesu spalania [1]. Do grupy wspomnianych technik należy zaliczyć tzw. spalanie niskoemisyjne, które oferuje co prawda najmniejszy stopień skuteczności, ale za to najmniejszym kosztem. Niskoemisyjne spalanie pyłu węglowego może być zrealizowane poprzez [2]:  obniżenie temperatury spalania,  rozdział powietrza,  odpowiednią aerodynamikę spalania,  redukcyjne właściwości bogatego płomienia. Stosowanie nieskoemisyjnych te[...]

Fiducial Markers Recognition on Basis of Neural Network Training Method in Wavelet Transformation Space


  During the process of microelectronic production, one of the most important technological operations is execution of control of pattern quality - data carriers about size and configuration of articles. The essence of this procedure is the detection of adequacy of patterns for further usage in microelectronic production, and in case of their fail - detection of their defects. This problem is solved with the help of hardware-software complexes (HSC), which include sub-systems of formation, registration and discernment of images [1]. One of the methods of controlling of pattern quality is positioning of image of production mask relative to the master sample. Positioning is fulfilled by means of fiducial markers, which are marked on the surface of a pattern. At the same time complex mechanics and expensive illumination-focusing hardware are used, which provide high production and authenticity of pattern controlling results. Usage of such complexes is grounded in the largescale production. But during last years the necessity in production of small and average lots, intended for usage in the hardware of special purpose and in scientific experiments, occurs more often. Problem statement In short-run production, usage of existing HSC leads to the unjustified cost increase of pattern control. Such contradiction can be settled by means of lowering of requirements to techn[...]

Monitoring combustion process using image classification DOI:10.12915/pe.2014.11.36

Czytaj za darmo! »

This paper presents comparison image classification method of co-firing biomass and pulverized coal. Defined two class of combustion: stable and unstable for three variants with different power value parameters and fixed amount biomass. Compared naïve Bayes classifier and support vector machine (SVM) with RBF kernel function. Experimental results show that achieved correct classification of images for the assumed variations. Streszczenie. W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów dla współspalania pyłu węglowego i biomasy. Zdefiniowano dwie klasy spalania: stabilne i niestabilne dla trzech wariantów z różnymi parametrami mocy oraz stałą ilością biomasy. Porównano naiwny klasyfikator bayesowski oraz metodę wektorów nośnych z radialną funkcją jądrową (RBF). Wyniki badań pokazują, poprawną klasyfikację obrazów dla założonych wariantów. (Monitorowanie procesu spalania w wykorzystaniem klasyfikacji obrazów). Keywords: flame, combustion, active contour, image classification. Słowa kluczowe: płomień, spalanie, klasyfikacja obrazów. doi:10.12915/pe.2014.11.36 Introduction Combustion process is complex, nonlinear and nonstationary therefore analyzing is difficult. One method of diagnosis the combustion process is to use flame as the source of information. By analyzing the image of the flame can get information about the process almost without any delay. This is particularly important in the case of fuel combustion characterized by a high variability of physicochemical properties. Current regulations require continuous increase in the proportion of biomass in order to obtain electricity. Co-firing of biomass and coal is the easiest way to use it but it is technologically difficult process due to the different characteristics of the components of the mixture combusted. [...]

A quality factor of co-firing pulverized coal and biomass DOI:10.15199/48.2016.11.35

Czytaj za darmo! »

This paper presents comparison image classification method of co-firing biomass and pulverized coal. Defined two class of combustion: stable and unstable for nine variants with different power value parameters and fixed amount biomass (20% straw). Compared the artificial neural networks, support vector machine, k nearest neighbor, linear and quadratic discriminant analysis methods. The sensitivity classification value was selected as a combustion process quality factor. Streszczenie. W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod klasyfikacji obrazów dla współspalania pyłu węglowego i biomasy. Zdefiniowano dwie klasy spalania: stabilne i niestabilne dla dziewięciu wariantów z różnymi parametrami mocy oraz stałą ilością biomasy (20% słomy). Porównano sztuczne sieci neuronowe, metodę wektorów nośnych, metodę k najbliższych sąsiadów, liniową i kwadratową analizę dyskryminacyjną. Wybrano wskaźnik jakości procesu spalania jako wartość parametru wrażliwość klasyfikacji. (Wskaźnik jakości dla współspalania pyłu węglowego i biomasy). Keywords: flame, combustion, image classification. quality factor. Słowa kluczowe: płomień, spalanie, klasyfikacja obrazów, wskaźnik jakości. Introduction Fossil fuels constitute the primary energy source in the Polish power industry. According to forecasts, by 2030, they will continue to be in the major position of approx. 60% share in Poland and approx. 11% share in the EU. Constantly occurring problem of burning fossil fuels is the emission of noxious chemical compounds, mainly carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides and dust into the environment. The current policy of the European Union aims at the implementation of the climate and energy package. It is based on the reduction of greenhouse gas emissions and electricity consumption by 20% and increasing the share of energy production from renewable energy sources (RES) to 20%. The commitments made by Poland on renewable energy sources involve achi[...]

Steady-state optimization algorithm for industrial process control

Czytaj za darmo! »

This work is intended to give a view on alternative algorithm Snap To Grid (STG) that constitutes the top layer of hierarchical control system. This algorithm was used for beet-slicers points of work optimization. Some features of the system were presented and general steady-state optimization approach was discussed. Streszczenie. Celem pracy jest przedstawienie koncepcji algorytmu Snap To Grid[...]

Zastosowanie obrazowodu do oceny stabilności pracy palnika

Czytaj za darmo! »

Konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych substancji, przede wszystkim NOx spowodowało upowszechnienie nowych sposobów spalania pyłu węglowego, do których zalicza się tzw. spalanie strefowe [1]. Spalanie strefowe posiada jednak ujemne strony, do których należy zaliczyć większą niestabilność. Może to prowadzić do uszkodzenia palnika, zwiększenia niedopału, a w skrajnym przypadku do zaniku [...]

Wykorzystanie spektrofotometru światłowodowego do pomiaru widm emisyjnych płomienia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem kalibracji spektrofotometru światłowodowego, służącego do rejestracji i późniejszej analizy widm emisyjnych płomienia w kotle energetycznym. Wykorzystując źródło światła białego oraz analizatory widma, wyznaczono charakterystyki współczynników korekcji k(), które wraz z opracowanym oprogramowaniem, umożliwiły otrzymanie poprawnych danych i przedstawienie zmian rozkładu spektralnego płomienia w czasie. Abstract. The paper presents problem of fiber-optic spectrophotometer calibration for recording and analysis flame emission spectra in power boilers. Using a white light source and spectrum analyzers the correction coefficients k() characteristics were determined. The appropriate software allowed to correct the obtained data and analyze flame spectral distribution changes in time domain. (Measurement of flame emission spectra using a fiber-optic spectrophotometer). Słowa kluczowe: widma emisyjne, spektrofotometr światłowodowy, kalibracja. Keywords: emission spectra, fiber-optic spectrophotometer, calibration. Wstęp Bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska, przy powszechności stosowania węgla kamiennego jako źródła energii w krajowych elektrowniach, powodują konieczność poszukiwania skutecznych metod optymalizacji procesu spalania. Wymusza to stosowanie technik diagnostycznych, wśród których metody wykorzystujące informację zawartą w promieniowaniu emitowanym przez płomień wydają się obiecujące. Widmo promieniowania emitowanego podczas spalania paliwa zawiera szybką do pozyskania informację o tym procesie. Uwzględniając ponadto możliwość pracy online oraz nieinwazyjność metody, otrzymywane dane mogą zostać wykorzystane do[...]

Wskaźnik jakości spalania pyłu węglowego w oparciu o analizę obrazu transformatą curvelet

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wcześniejszych badań zaobserwowano związek pomiędzy wartościami współczynników transformaty curvelet a stanem procesu spalania, co pozwoliło na próbę opracowania nie tylko jakościowego opisu stanu procesu spalania ale również ilościowego. W artykule zaprezentowano opracowany w oparciu o analizę obrazu za pomocą transformaty curvelet wskaźnik jakości procesu spalania pyłu węglowego. Abstract. Based on previous studies observed relationship between the curvelet transform coefficients and the state of the combustion process, which allowed the attempt to develop not only a qualitative description of the combustion process but also quantitatively. The paper presents factor of the quality of the combustion process of pulverized coal developed based on image analysis using the curvelet transform. (A quality factor of combustion of pulverized coal based on image analysis using the curvelet transform). Słowa kluczowe: curvelet, przetwarzanie obrazu, spalanie, pył węglowy. Keywords: curvelet transform, image processing, combustion, coal dust. Wstęp Zmiany w energetyce zawodowej zmierzają do ograniczenia emisji szkodliwych substancji przy próbie jednoczesnego zwiększenia sprawności procesu spalania. Jedną z technik ograniczania tlenków azotu i tlenków węgla jest technika niskoemisyjnego spalania strefowego. Przyczynia się ona niestety do wzrostu niestabilności procesu spalania. Niesie to ze sobą niebezpieczeństwo pojawienia się stanów awaryjnych, np. wystąpienie spalania niestabilnego, które wywołuje gwałtowne pulsacje płomienia czy zanik płomienia. Wywołuje to również niekorzystne reperkusje ekologiczne i ekonomiczne oraz zwiększenie zawartości części palnych w popiele i żużlu [1] Nadzoru wymaga powiązany z procesem spalania, problem zawartości części palnych w popiele i żużlu [2]. Dla zmniejszenia niekorzystnego wpływu tych sytuacji niezbędne jest wprowadzenie kontroli nad procesem. Jednym ze[...]

Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia zarejestrowanego podczas testów spalania pyłu węglowego ze zmiennym udziałem biomasy w Instytucie Energetyki w Warszawie. Współspalanie biomasy z paliwami kopalnymi zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej stanowić ma sposób na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń podczas produkcji energii elektrycznej w energetyce zawodowej. Niestety, związane jest to z zagrożeniem utraty stabilności procesu spalania i szeregiem innych niekorzystnych zjawisk, jak np. niewłaściwa dystrybucja paliwa czy duże straty niedopału. Płomień jest pierwszym i najszybszym dostępnym źródłem informacji o procesie spalania, dlatego celowe wydaje się zastosowanie metod przetwarzania obrazu do analizy procesu. Abstract. This paper presents an application of curvelet transform for image analysis flame tests recorded during pulverized coal combustion with variable share of biomass in the Institute of Power Engineering in Warsaw. Co-firing biomass with coal according to European Union guidelines provide a useful way to reduce emissions during the production of electricity in the power industry. Unfortunately, this is connected with the risk loss of stability of the combustion process and a number of other negative events, such as the incorrect distribution of fuel and heavy unburned fractions. Flame is the first and quickest source of information available about the combustion process, so it seems appropriate to apply image processing methods for the analysis of the combustion process. (Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform). Słowa kluczowe: curvelet, spalanie, przetwarzanie obrazu, pył węglowy. Keywords: curvelet transform, image processing, combustion, coal dust. Wstęp W energetyce zawodowej wskutek obostrzeń środowiskowych dotyczących emisji tl[...]

Ekstrakcja cech obrazów płomienia współspalania węgla i biomasy z wykorzystaniem wizyjnego systemu diagnostycznego DOI:10.15199/48.2016.08.36

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono porównanie wybranych metod ekstrakcji cech obrazów dla współspalania pyłu węglowego i biomasy. Zbiór cech dyskryminacyjnych poddano transformacji w celu redukcji wymiarowości oraz grupowania przypadków stabilnego i niestabilnego spalania. Porównano metody: analizę składowych głównych, skalowanie wielowymiarowe oraz analizę czynnikową. Dla każdej z zastosowanych metod redukcji wymiarowości stwierdzono, że analizowane zbiory danych obrazu płomienia trudno jednoznacznie pogrupować na przypadki należące do klasy stabilny i niestabilny. Ponadto za pomocą analizy PCA określono istotność poszczególnych cech obrazu płomienia w reprezentowanym modelu. Abstract. This paper presents comparison image future extraction methods of co-firing pulverized coal and biomass. In order to dimension reduction and classify state of process (stable and unstable) discriminant features were transformed. Compared method are: principal components analysis, multidimensional scaling and multivariate analysis. Experimental results show that presented methods for flame image analysis is difficult to be grouped into cases belonging to the class of stable and unstable. Furthermore, significance of the individual characteristics of the flame image in the represented model were obtained by PCA analysis. (Flame image feature extraction of co-firing coal and biomass with vision diagnostic system). Słowa kluczowe: ekstrakcja cech, płomień, współspalanie, analiza danych. Keywords: feature extraction, flame, co-firing, data analysis. Wstęp Wykorzystanie płomienia jako źródła informacji o procesie spalania jest jednym ze sposobów diagnozowania tego procesu. Analiza płomienia może być wykonana za pomocą obrazowania [1] jak też również za pomocą spektrometru [2]. Wykorzystując obraz płomienia można uzyskać informację o stanie procesu praktycznie bez żadnych opóźnień. Jest to szczególnie istotne w przypadku spalania paliw charakteryzujących się dużą zmiennoś[...]

 Strona 1  Następna strona »