Wyniki 1-10 spośród 31 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR WACH"

Alarm w sprawie kształcenia na technicznych i ścisłych kierunkach studiów - sytuacja w kraju i w Europie

Czytaj za darmo! »

Podstawą do rozważenia tego tematu jest raport dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy [1], przyjęty przez Komisję Kultury, Nauki i Edukacji, a przygotowany przez parlamentarzystę francuskiego Guy Lengagne’a. Podobne problemy są dyskutowane u nas w kraju, gdzie szybka transformacja polskiego szkolnictwa wyższego w ciągu ostatniego 20-lecia doprowadziła do istotnych zmian ilościow[...]

Wytwarzanie monofazowych warstw azotków żelaza na stalach węglowych podczas procesu azotowania gazowego i ich odporność korozyjna DOI:10.15199/28.2015.5.19


  W artykule omówiono sposoby wytwarzania warstw azotowanych na stalach węglowych typu C45 i C10 z przypowierzchniową warstwą azotków żelaza składającą się tylko z fazy γ′ (Fe4N) lub z niewielkim dodatkiem fazy ε (Fe2-3N). Warstwy wytwarzano za pomocą regulowanego azotowania gazowego. Warstwy azotowane z przypowierzchniową warstwą azotków żelaza składające się tylko z fazy γ′ wytworzono w procesie z regulacją w temperaturze procesu (bez regulacji i kontroli okresu nagrzewania) albo przez całkowitą regulację i kontrolę całego procesu w okresie nagrzewania i w zadanej temperaturze procesu. Tak wytworzone przypowierzchniowe warstwy azotków miały ten sam skład fazowy, lecz inną morfologię. Warstwy wytworzone przez przekształcenie fazowe (bez regulacji okresu nagrzewania tylko z regulacją we właściwej temperaturze procesu) są porowate, natomiast warstwy z całkowitą regulacją i sterowaniem procesu w okresie nagrzewania i w zadanej temperaturze procesu są szczelne i prawie pozbawione porów. Brak porowatości i szczelność przypowierzchniowych warstw azotków żelaza pozwala na osiągniecie dobrej odporności korozyjnej w porównaniu z warstwami porowatymi. W celu określenia mikrostruktury i odporności korozyjnej warstw azotowanych przeprowadzono badania metalograficzne (mikroskopia świetlna i elektronowa), rentgenostrukturalne oraz odporności na korozję metodami elektrochemicznymi i w komorze solnej. Słowa kluczowe: warstwy azotowane, warstwy azotków, stale węglowe, odporność korozyjna.1. WPROWADZENIE Azotowanie należy do obróbek cieplno-chemicznych poprawiających właściwości mechaniczne i korozyjne powierzchni części maszyn i narzędzi. Ze względu na liczne zalety zastosowanie tego procesu w przemyśle ciągle się rozszerza. Procesom azotowania są poddawane prawie wszystkie gatunki stali zarówno tradycyjne: konstrukcyjne, węglowe, narzędziowe, nierdzewne i kwasoodporne, jak i specjalnie opracowane stale do azotowania. Ze względu [...]

Azotowanie antykorozyjne – przemysłowe zastosowanie

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono przykład antykorozyjnego azotowania gazowego tłoczysk sprężyn gazowych. Prawidłowy dobór parametrów azotowania umożliwia wytworzenie warstwy azotowanej o wysokiej odporności korozyjnej. O odporności korozyjnej tłoczysk decyduje przypowierzchniowa warstwa azotków żelaza, która powinna mieć właściwą budowę (skład fazowy: 60-70% ε (Fe2-3N) i 40-30% γ’(Fe4N)) i odpowiednie proporcje w tej warstwie stref zwartej (min. 70% grubości) i porowatej (max. 30% grubości). Podano wyniki badań metalografi cznych i odporności korozyjnej (czasu ekspozycji w komorze solnej) azotowanych części. Słowa kluczowe: gazowe azotowanie antykorozyjne, warstwy azotowane, odporność korozyjna, tłoczyska sprężyn gazowych Anticorrosion nitriding - industrial application Applicatio[...]

Wpływ głębokiego wymrażania długookresowego na właściwości ochronne azotowanej stali X153CrMoV12


  Celem pracy jest zbadanie wpływu głębokiego wymrażania długookresowego (DCT) na odporność korozyjną azotowanej stali narzędziowej. Na stali X153CrMoV12 wytworzono warstwę azotowaną, składającą się ze strefy dyfuzyjnej o grubości około 110 mikrometrów i warstwy przypowierzchniowych azotków żelaza o grubości około 15-17 mikrometrów. Proces DCT nie spowodował istotnych zmian w grubości lub twardości strefy dyfuzyjnej lub przypowierzchniowej warstwy azotków żelaza. Wymrożenie warstwy azotowanej spowodowało jednakże homogenizację warstwy przypowierzchniowej. Głębokie wymrażanie długookresowe stali azotowanej spowodowało wzrost właściwości ochronnych materiału zarówno w środowisku siarczanowym jak i chlorkowym. Słowa kluczowe: obróbka cieplno-chemiczna, głębokie wymrażanie długookresowe, odporność korozyjna, azotowanie The infl uence of deep cryogenic treatment on protective properties of nitrided X153CrMoV12 steel The aim of the paper is to present the properties of nitrided layers subjected to deep cryogenic treatment (DCT) and the impact of this process on the corrosion resistance of nitrided tool steel. On X153CrMoV12 steel the nitrided layer was formed, consisting of a diffusion zone with a thickness of about 110 microns and the subsurface layer of iron nitrides with a thickness of about 15-17 microns. DCT process didn’t cause any signifi cant change in the thickness or hardness of the subsurface layer of iron nitrides and diffusion zone. However, DCT caused homogenization of the superfi cial layer, DCT of nitrided steel increased the protective properties of the material in sulphate and chloride solution Keywords: thermo-chemical treatment, deep cryogenic treatment, corrosion resistance, nitriding1. Wstęp Rosnące wymagania użytkowników narzędzi i części maszyn dotyczące wysokich właściwości warstw powierzchniowych, powodują wzrost zainteresowania obróbkami kompozytowymi, łączącymi dwie lub więcej obróbek cieplnych lub cieplno-che[...]

Nitrided layers on unalloyed steels with an enhanced corrosion resistance DOI:10.15199/40.2015.12.2

Czytaj za darmo! »

The paper presents nitrided layers on C10 steel and their corrosion properties. Nitrided layers with a surface layer of iron nitrides with the γ’ (Fe4N) structure were formed on unalloyed steel upon which their investigation was performed. The surface layers of iron nitrides had a thickness of 3.0 to 11.0 μm. Such layers may constitute an alternative for the hitherto industrially manufactured, thick-surface layers of nitrides exceeding 20 μm, subsequently oxidised and impregnated. The so-produced layers were subject to basic metallographic, X-ray crystallography and corrosion resistance testing carried out using electrochemical methods and in a neutral salt spray chamber. It was found that the layers consisting exclusively of γ’ phase had a good corrosion resistance. A complete tightness and thickness of the layers not lower than 9.0 μm is a prerequisite for achieving an enhanced resistance. Thinner layers demonstrated good electrochemical properties however they did not exhibit corrosion resistance in the salt spray chamber. Keywords: nitriding, corrosion resistance, iron nitrides Warstwy azotowane na stalach niestopowych o zwiększonej odporności korozyjnej W artykule przedstawiono warstwy azotowane na stali C10 i ich właściwości korozyjne. Na stali niestopowej wytworzono i przebadano warstwy azotowane z przypowierzchniową warstwa azotków żelaza o strukturze γ’ (Fe4N). Przypowierzchniowe warstwy azotków żelaza posiadały grubość od 3,0 do 11,0 μm. Warstwy takie mogą stanowić alternatywę dla dotychczas wytwarzanych przemysłowo grubych przypowierzchniowych warstw azotków powyżej 20 μm, następnie utlenianych i impregnowanych. Na tak wytworzonych warstwach przeprowadzono podstawowe badania metalograficzne, rentgenostrukturalne oraz odporności korozyjnej wykonane metodami elektrochemicznymi i w komorze obojętnej mgły solnej . Stwierdzono, że warstwy składające się tylko z fazy γR[...]

Wykorzystanie koncepcji potencjału maksymalnego w projektowaniu procesów regulowanego azotowania gazowego DOI:10.15199/28.2015.5.13


  Projektowanie procesów azotowania gazowego polega na wyznaczeniu składu atmosfery wlotowej amoniaku (NH3) i zdysocjowanego amoniaku (NH3zd) w funkcji czasu dla założonej zmiany temperatury i potencjału azotowego (Np), który definiuje się jako iloraz ciśnienia cząstkowego amoniaku do ciśnienia cząstkowego wodoru (Np = pNH3/(pH2)1,5. W atmosferze azotującej uzyskanej z jednoskładnikowej atmosfery amoniaku potencjał azotowy będzie miał wartość skończoną tylko w przypadku pH2 > 0, tj. stopień dysocjacji atmosfery azotującej musi być większy od zera (α > 0). Atmosfera azotująca uzyskana z dwuskładnikowej atmosfery wlotowej NH3/NH3zd, w odróżnieniu od jednoskładnikowej atmosfery wlotowej, będzie miała skończoną wartość potencjału azotowego również w przypadku, gdy stopień dysocjacji amoniaku będzie równy zero (α = 0). Wodór w atmosferze wylotowej w tym przypadku pochodzi ze zdysocjowanego amoniaku wprowadzonego do retorty w atmosferze wlotowej. W tym przypadku potencjał azotowy zależy wyłącznie od zawartości zdysocjowanego (c) amoniaku w atmosferze wlotowej i jest to potencjał maksymalny dla danego składu atmosfery wlotowej NH3/NH3zd [Np α = 0 = (1 - c)/(0,75c)1,5]. W artykule omówiono przykłady projektowania procesów azotowania gazowego z wykorzystaniem dwuskładnikowej atmosfery wlotowej NH3/NH3zd przy założeniu, że stopień dysocjacji amoniaku równy jest zero (α = 0). Wykazano, że przy ciągłej zmianie potencjału azotowego od wysokich wartości do niskich wartości można uzyskać warstwy azotowane w procesach jednostopniowych o dobrych właściwościach. Słowa kluczowe: potencjał azotowy, atmosfera wlotowa, atmosfera wylotowa, stopień dysocjacji amoniaku.1. WPROWADZENIE Projektowanie procesów azotowania gazowego poprzedza identyfikacja narażeń występujących podczas eksploatacji części maszyn lub narzędzi związanych z warunkami pracy. Wykorzystując te informacje dobierany jest gatunek stali oraz są określane wartości parametrów mech[...]

 Strona 1  Następna strona »