Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Hawrot-Paw"

Procesy termochemicznej konwersji biomasy i ich wpływ na środowisko DOI:10.15199/62.2019.7.19


  Biomasa i wytwarzane z niej nośniki energetyczne stanowią alternatywne względem paliw kopalnych źródła energii odnawialnej. Wyróżnia się trzy podstawowe metody konwersji biomasy: biochemiczną, fizykochemiczną oraz termochemiczną prowadzoną w wysokich temperaturach, w obecności tlenu lub przy jego braku. Procesy termochemiczne obejmują m.in. spalanie, pirolizę, odgazowanie i upłynnianie biomasy1). Odgazowanie i spalanie biomasy są procesami złożonymi pod względem fizycznym i chemicznym, gdyż obejmują one zagadnienia związane z odparowaniem wilgoci zawartej w biomasie, kondensacją wody i smół, odgazowaniem części lotnych w procesie pirolizy, jak również ze spalaniem na granicy faz ciało stałe-gaz oraz w fazie gazowej. W opisie tych procesów istotny jest również transport ciepła i masy w złożu upakowanym. Podczas odgazowania paliwo stałe, np. biomasa lub odpady, ulega konwersji do mieszaniny gazowej, składającej się głównie z mono- i ditlenku węgla, wodoru i metanu oraz odpadów, które powstają w wyniku niekompletnej konwersji biomasy (smoła)2, 3). W skład tych odpadów wchodzą przede wszystkim węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, zaliczane do trwałych zanieczyszczeń organicznych4, 5). Metody fizykochemiczne stosowane do kontroli tego typu zanieczyszczeń, w tym do oceny ewentualnych zagrożeń środowiskowych, nie są wystarczająco czułe, stąd też konieczność prowadzenia monitoringu z wykorzystaniem żywych organizmów, w tym roślinnych biotestów6). Celem pracy było wyznaczenie ilości produktów ciekłych powstających podczas odgazowania biomasy i ich fitotoksyczności, z uwzględnieniem produktów gazowych powstających podczas spalania otrzymanego gazu drzewnego. 98/7(2019) 1127 Dr hab. inż. Adam KONIUSZY, prof. ZUT, w roku 1997 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie ZUT w Szczecinie). W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na Wydziale Rolniczym Akademii Rolnic[...]

Stabilność mikrobiologiczna i energetyczna biomasy przeznaczonej do termochemicznej konwersji w procesie zgazowania DOI:10.15199/62.2018.5.9


  Biomasa jest odnawialnym i zrównoważonym źródłem energii. Jest dostępna w dużych ilościach i może być wykorzystana zarówno do produkcji ciepła, energii elektrycznej, jak i biopaliw1). Tradycyjnie biomasę spala się, w wyniku czego powstaje ciepło, a w procesie zgazowania energia chemiczna węgla z biomasy jest przekształcana w gaz, w skład którego wchodzą m.in. CH4, CO i H2. Może on być standaryzowany pod względem jakości i jest bardziej uniwersalny w zastosowaniu niż biomasa, gdyż może zasilać silniki i turbiny gazowe, stając się źródłem energii elektrycznej. Zwiększa to potencjalną przydatność biomasy jako źródła odnawialnego, a poprzez zastąpienie paliw konwencjonalnych, jest również sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych2). Produkty spalania gazu powstałego z biomasy drzewnej, tworzące się w silnikach spalinowych układów kogeneracyjnych, wykazują mniejszą toksyczność w porównaniu z produktami spalania biomasy w piecach grzewczych. Proces spalania w silnikach prowadzony jest w znacznie wyższych temperaturach, powyżej 1000°C, oraz przy wyższych współczynnikach nadmiaru powietrza λ > 1 w porównaniu z piecami grzewczymi do spalania biomasy, w których moc cieplna regulowana jest głównie ilością podawanego powietrza, co w konsekwencji przyczynia się do spalania niezupełnego. Istotny wpływ na przebieg zgazowywania biomasy ma przede wszystkim jej wilgotność (< 15%), wielkość cząstek materiału wsa97/ 5(2018) 707 Dr hab. inż. Andrzej KARBOWY w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Szczecinie. W 2004 r. uzyskał stopień doktora nauk rolnic[...]

 Strona 1