Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Sobczak"

Wpływ temperatury kalcynacji na właściwości fizykochemiczne popiołów kostnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki kalcynacji odproteinowanej i odtłuszczonej miazgi kostnej zwanej szlamem kostnym. Proces kalcynacji przeprowadzono w dwóch etapach. Wstępną obróbkę termiczną prowadzono w temp. 600°C, w piecu obrotowym zaopatrzonym w palnik gazowy. Drugi etap kalcynacji prowadzono w zakresie temp. 650-950°C, w atmosferze powietrza, w piecu komorowym ogrzewanym elektrycznie. Próbki materiału przetrzymywano w maksymalnej temperaturze przez 2 h. Produkty kalcynacji scharakteryzowano przy zastosowaniu analizy rentgenograficznej oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Zawartość wapnia określano metodą miareczkową natomiast zawartość fosforu metodą spektrofotometryczną. Deproteinized and defatted bone pulp was preliminary calcined at 600°C and then at 650-950°C for 2 h in[...]

Hydroksyapatyt otrzymywany na drodze kalcynacji szlamów kostnych w piecu obrotowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki dotyczące kalcynacji odproteinowanej i odtłuszczonej miazgi kostnej zwanej szlamem kostnym. Proces kalcynacji przeprowadzono w dwóch etapach. Obróbkę termiczną przeprowadzono w piecu obrotowym zaopatrzonym w palnik gazowy w temp. 600°C. Drugi etap kalcynacji prowadzono w temp. 750-950°C. Produkty kalcynacji scharakteryzowano przy zastosowaniu analizy rentgenograficznej oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Zawartość wapnia określono metodą miareczkową, natomiast zawartość fosforu metodą spektrofotometryczną. Właściwości powierzchni hydroksyapatytu badano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej oraz metody BET. Protein and fat-free bone sludge were 2-stage calcined in rotary kiln at 600-950°C to produce hydroxyapatite analyzed for chem. compn., structure and sp. surface. The Ca, total P, As, Cd, Hg, Co, Cr and Ni contents in the product increased with increasing calcination temp. while the contents of Pb, Cu and acid-soluble P decreased. The heavy metal contents remained below the allowable concns. of the elements. The sp. surface and pore size decreased also with increasing calcination temp. Hydroksyapatyt jest związkiem chemicznym podobnym zarówno do mineralnej części kości, jak również do tkanek twardych ssaków1-3). Jest on jednym z niewielu materiałów klasyfikowanych jako bioaktywne, które wspomagają regenerację kośćca. Hydroksyapatyt ma zastosowanie w ortopedii, stomatologii i chirurgii twarzowo-szczękowej4, 5). Jest wiele mokrych, suchych, topnikowych oraz zol-żelowych metod otrzymywania proszków hydroksyapatytowych6), jednakże podstawową ich wadą jest wysoki koszt procesu. Hydroksyapatyt można również uzyskiwać z materiałów naturalnych, takich jak koralowce lub kości zwierzęce7, 8), co znacznie obniża cenę produktu. Przedstawiono metodykę otrzymywania hydroksyapatytu z półproduktów kostnych z zastosowaniem pieca obrotowego oraz wpływ temperatury kalcynacji na jego właściwości[...]

Preparation and characterization of the silver nanoparticles-modified hydroxyapatite Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego nanocząstkami srebra DOI:10.15199/62.2016.6.12


  Suspension of Ag nanoparticles was prepd. by chem. redn. of AgNO3 with NaBH4 in aq. soln. of poly(vinyl pyrrolidone) and used for in situ modifying the hydroxyapatite produced by copptn. from aq. soln. of (CH3COO)2Ca and Na2HPO4 used as Ca and P sources, resp. The final product was studied for chem. and phase compns. The Ag suspension was studied for nanoparticle size distribution (2-10 nm). The nanoparticles had a spheric shape. Przedstawiono wyniki badań dotyczących otrzymywania proszków hydroksyapatytowych wzbogaconych nanocząstkami srebra o właściwościach antybakteryjnych. Do syntezy zastosowano metodę mokrego strącania, wykorzystując octan wapnia oraz wodorofosforan disodu jako źródła wapnia i fosforu. Otrzymane materiały zbadano metodami: spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Ważną rolę w implantologii odgrywają fosforany wapnia, a szczególnie bioceramika hydroksyapatytowa, która ma wiele cech pozwalających na wykorzystanie jej w stomatologii, ortopedii oraz chirurgii twarzowo- -szczękowej1, 2). Najważniejsza z nich to bioaktywność, która zapewnia ścisłe połączenie implantu wykonanego z hydroksyapatytu (HAp) z otaczającą tkanką kostną3). Ponadto HAp charakteryzuje się największą spośród znanych biomateriałów biozgodnością, którą zawdzięcza chemicznemu i mineralogicznemu podobieństwu do faz nieorganicznych obecnych w kościach oraz szkliwie pokrywającym zębinę4). HAp wykazuje również działanie osteokonduktywne, polegające na zdolności biomateriału do wspomagania regeneracji uszkodzonej kości, ale nie ma właściwości osteoindukcyjnych, nadających mu zdolność do inicjowania powstawania nowych komórek kościotwórczych5, 6). Materiał implantacyjny, niezależnie od miejsca przeznaczenia, nie może indukować stanów zapalnych, a ponadto powinien wspomagać procesy odbudowy uszkodzonej kości oraz[...]

Badania właściwości fizykochemicznych suspensji nanosrebra przeznaczonej do modyfikacji sorbentów hydroksyapatytowych. Badania wstępne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sorbentów hydroksyapatytowych z naniesionymi cząstkami nanosrebra. Cząstki nanosrebra zostały scharakteryzowane z zastosowaniem dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Właściwości optyczne cząstek nanosrebra w roztworach badano z zastosowaniem spektroskopii UV-VIS, a rozkład wielkości cząstek analizatorem Zetasizer Malvern. Ich stabilność termiczna została określona z zastosowaniem metod TG-DTA. Com. suspension of Ag nanoparticles was studied for presence of org. stabilizers, phase compn., nanoparticle size distribution as well as IR spectral and thermal properties. The av. size of Ag particles was 75.5 nm x 38.8 nm. The suspension was mixed with natural hydroxyapatite (HAp) made of pork bones to resp. Ag/HAp composites (Ag:HAp ratio 1:1 to 1:10. The composite material was tested for the structure by X-ray diffraction anal. The presence of nano Ag particles was confirmed. W ostatnich latach zainteresowanie badaczy skupia si􀄊 wokó􀃡 nanocz􀄅stek srebra, które wykazuj􀄅 w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci antybakteryjne i grzybobójcze. Preparaty bazuj􀄅ce na nanosrebrze maj􀄅 wiele zastosowa 􀄔, m.in. w medycynie, przemy􀄞le farmaceutycznym, spo􀄪ywczym i w􀃡ókienniczym. Mo􀄪liwa jest równie􀄪 modyfikacja materia- 􀃡ów i surowców przez osadzanie nanocz􀄅stek srebra na no􀄞nikach lub pokrywanie nimi ró􀄪nych powierzchni, tak aby wykazywa􀃡y w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci biobójcze, dezodoruj􀄅ce, antystatyczne i impregnuj􀄅- ce1, 2). W ost[...]

Wpływ procesu suszenia hydroksyapatytu na jego właściwości powierzchniowe


  Przedstawiono wyniki badań wpływu techniki suszenia na właściwości fizykochemiczne hydroksyapatytu (HA). W badaniach zastosowano klasyczne suszenie w suszarce laboratoryjnej, liofilizację oraz suszenie próżniowe. Wysuszone proszki HA poddano kalcynacji w temp. 750°C przez 30 min. HA scharakteryzowano z zastosowaniem dyfrakcji promieni rentgenowskich (XRD) oraz analizy termicznej. Właściwości powierzchniowe opisano z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej SEM-EDS oraz metody BET. Ca10(PO4)6(OH)2 was pptd. from aq. solns. of H3PO4 and Ca(OH)2, dried at 105°C in air, at -67°C for 72 h or at 50-90°C under vacuum, calcined at 750°C for 30 min and studied for microstructure, chem. compn., sp. surface and mass loss during DTA. The product dried by lyophilization showed the highest sp. surface before calcination. Procesowi suszenia poddawane są ciała wilgotne o różnych właściwościach fizykochemicznych, strukturalno-mechanicznych, biochemicznych i innych. Poznanie ważniejszych właściwości materiału wilgotnego pozwala na racjonalny wybór metody suszenia. Ze względu na zachowanie w czasie procesu suszenia1, 2 materiały suszone można podzielić na ciała koloidalne, które w procesie suszenia wyraźnie zmieniają swoje wymiary oraz ciała kapilarno-porowate, które podczas suszenia zachowują swoje wymiary linowe lub kurczą się nieznacznie w porównaniu z ciałami koloidalnymi. Biorąc pod uwagę wzajemne relacje sił oddziałujących na wilgoć zawartą w materiale suszonym, można dokonać podziału na ciała kapilarno-porowate, w których siły aPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; bInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Kraków Agnieszka Sobczak-Kupieca,*, Zbigniew Wzoreka, Alicja Michalik-Zymb, Piotr Radomskia Wpływ procesu suszenia hydroksyapatytu na jego właściwości powierzchniowe The influence of drying proces on the surface properties of hydroxyapatite Dr hab. inż. Zbigniew WZOREK w roku 1992 ukończył studi[...]

Biphasic bioceramics based on calcium phosphates in physiological fluids. Dwufazowa bioceramika oparta na fosforanach wapnia w płynach fizjologicznych


  Hydroxyapatite and Ca3(PO4)2 blends were compressed to test pieces at 1100°C and 2.94 MPa, studied for phase compn. by X-ray diffraction, for mass loss after calcinations, burning shrinkage and apparent d. The change of pH of a simulated body fluid near to the immersed biphasic Ca3(PO4)2 test pieces were also detd. The applicability of the ceramic material produced was confirmed. Zbadano właściwości fizykochemiczne i biologiczne bioceramiki dwufazowej, złożonej z HAp naturalnego otrzymanego z kości zwierzęcych oraz komercyjnego TCP. Analizę składu fazowego wykonano metodą rentgenograficzną. Badania inkubacyjne kształtek ceramicznych prowadzono w sztucznym osoczu krwi. Uzyskane wyniki potwierdzają potencjalną przydatność otrzymanej ceramiki dwufazowej do zastosowań medycznych. Według dostępnej literatury pierwszą próbę klinicznego zastosowania fosforanów wapnia jako substytutów kości przeprowadzono w 1920 r.1). Od tego czasu zainteresowanie tą grupą związków wykazujących chemiczne i mineralogiczne podobieństwo do nieorganicznej substancji kości i zębów systematycznie rośnie. Do wyrobu implantów kostnych najczęściej stosuje się bioceramikę hydroksyapatytową (HAp) oraz whitlockitową (TCP). HAp uważany jest za materiał bioaktywny o najwyższej biozgodności spośród znanych obecnie materiałów implantacyjnych. Z kolei bioceramikę TCP zalicza się do materiałów resorbowalnych dobrze tolerowanych przez organizm. Jednak ze względu na fakt, że powyższe związki różnią się właściwościami fizykochemicznymi, ważnymi z medycznego punktu widzenia, podjęto próby stworzenia [...]

Strukturalna charakterystyka bioceramiki hydroksyapatytowej otrzymanej przy zastosowaniu różnych metod suszenia DOI:10.15199/62.2017.9.29


  Zdolność tkanki kostnej do wrastania do wnętrza porów tworzywa, umożliwiającego wytworzenie naturalnego połączenia implantu z kością sprawia, że obecnie porowata bioceramika hydroksyapatytowa (HAp) jest najpowszechniejsza w zastosowaniach medycznych1-4). Porowata bioceramika HAp znalazła szerokie zastosowanie w leczeniu ubytków kostnych szczęki, żuchwy i szkieletu, a także służy jako nośnik leków i podłoże do hodowli komórek. Minimalna średnica porów pozwalająca na penetrację tkanki żywej powinna wynosić 50-100 μm oraz 250-300 μm, co odpowiada wielkości kanałów Haversa obecnych w kości. Porowatość powinna mieścić się w zakresie 20-60%, gdyż większa powoduje drastyczny spadek mechanicznych właściwości tworzywa. Przykładowo, wzrost porowatości rusztowań z HAp z 55% do 70% powoduje 35-proc. spadek odporności na ściskanie3, 5-8). Oprócz odpowiedniego stopnia porowatości materiału, silnie determinującego procesy kościotwórcze, równie ważnym parametrem jest powierzchnia właściwa. Im jest ona większa, tym większy jest stopień adsorpcji białek na powierzchni HAp oraz przyleganie i wzrost komórek. Naturalną kość (nie poddaną obróbce cieplnej) cechuje duża powierzchnia właściwa w granicach 87-100 m2/g, podobnie jak syntetyczny HAp nie poddany kalcynacji (17-82 m2/g). Proces kalcynacji w wysokich temperaturach, przekraczających 700-800°C, powoduje spadek powierzchni właściwej o rząd wielkości (nawet do 0,1 m2/g) ze względu na stapianie ziaren HAp, a tym samym zmniejszenie prze96/ 9(2017) 1953 Dr inż. Piotr RADOMSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 419. Dr hab. inż. Agnieszka SOBCZAK-KUPIEC w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej tej uczelni. Specjalność - biotechnologia środowiskowa, technologia chemiczna nieorganiczna. Table. Drying o[...]

Efektywność nanosrebra i sorbentów mineralnych w redukcji emisji amoniaku z odchodów zwierzęcych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych mających na celu określenie skuteczności zastosowania alkoholowej zawiesiny nanosrebra naniesionej na sorbenty mineralne (wermikulit, bentonit, haloizyt) w redukcji emisji amoniaku na przykładzie odchodów owczych. Największą skutecznością odznaczał się preparat na wermikulicie (redukcja 47,4-65,2%) i haloizycie (45,4-53,8%), a najsłabsze działanie wykazywał preparat na bentonicie (21,5-43,4%). Nano Ag was deposited from an alc. suspension on vermiculite, bentonite and halloysite sorbents (5 or 10%) used for removal gaseous NH3 from sheep manure. The vermiculite sorbent was the most efficient one (removal grade 47.4-65.2%). Optymalizacja warunków utrzymania zwierz􀄅t gospodarskich jest kwesti􀄅 wci􀄅􀄪 aktualn􀄅 i istotn􀄅. Jednym z problemów zwi􀄅zanych z produkcj􀄅 zwierz􀄊c􀄅 jest emisja do 􀄞rodowiska gazów okre􀄞lanych jako odorotwórcze, w tym amoniaku. Ich 􀄨ród􀃡em s􀄅 g􀃡ównie same zwierz􀄊ta, ich odchody, zarówno 􀄞wie􀄪o wydalone, jak i sk􀃡adowane w formie ciek􀃡ej i sta􀃡ej, a tak􀄪e pasza oraz urz􀄅dzenia technologiczne. Gazy odorotwórcze uwalniane w procesach mikrobiologicznych s􀄅 obecne w pomieszczeniach inwentarskich i otoczeniu ferm, co stanowi znaczne obci􀄅􀄪enie dla 􀄞rodowiska oraz dyskomfort dla mieszka􀄔ców1-4). Maj􀄅c powy􀄪sze kwestie na uwadze podj􀄊to prób􀄊 opracowania preparatu na bazie nanosrebra, który wp􀃡ywa􀃡by na ograniczenie zarówno emisji amoniaku, jak i rozwoju drobnoustrojów w 􀄞ció􀃡ce. Dzia􀃡anie biobójcze i dezynfekcyjne srebra znane jest od dawna. W literaturze znale􀄨􀃼 mo􀄪na wiele doniesie􀄔 dotycz􀄅cyc[...]

Wpływ suspensji nanocząstek srebra i złota na wzrost wybranych fitopatogenicznych grzybów


  Przedstawiono wyniki fizykochemicznych badań suspensji nanocząstek srebra i złota. Suspensje te scharakteryzowano z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej SEM-EDS i SEM-BSE, dynamicznego rozpraszania światła DLS oraz spektroskopii w zakresie ultrafioletu i promieniowania widzialnego UV-VIS i podczerwieni FT-IR. Badania wykazały, że otrzymano monodyspersyjne suspensje nanocząstek metalicznych. Przedstawiono wpływ nanocząstek na wzrost wybranych fitopatogenicznych grzybów. Badania wykazały, że badane suspensje wykazują aktywność fungistatyczną w stosunku do F. culmorum, F. oxysporum, R. solani i B. cinerea. Suspensions of nanosized Ag and Au were prepd. by redn. of AgNO3 with NaBH4 and HAuCl4 with Na citrate, resp., and studied for physicochem. properties and biolog. activity. The suspensions showed good monodispersity and were efficient in controlling phytopathogenic F. culmorum, F. oxy sporum, R. solani and B. cinerea. We współczesnym rolnictwie ochrona roślin przed agrofagami realizowana jest głównie metodą chemiczną, wykorzystującą syntetyczne pestycydy. Pozwala ona na szybkie i skuteczne ograniczenie liczebności organizmów szkodliwych, ale z drugiej strony wzbudza obawy dotyczące ubocznego wpływu chemicznych środków ochrony roślin na środowisko oraz oddziaływania ich pozostałości na zdrowie człowieka. Znalazło to wyraz w preambule Dyrektywy 91/414 EEC, która mówi, że ochrona zdrowia ludzi i zwierząt, jak również środowiska ma pierwszeństwo przed poprawą produkcji rolniczej. Efektem tego jest wycofanie ze stosowania w ochronie roślin wielu substancji aktywnych charakteryzujących się wysoką toksycznością oraz stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska1). Efektem tego są także poszukiwania nowych, bezpiecznych pestycydów. Duże nadzieje wiąże się z rozwojem nanotechnologii i wykorzystaniem jej w produkcji fungicydów2). Szczególne przydatne mogą być preparaty zawierające nanocząstki metali charakte[...]

Properties of flow-type composite resin modified with silver and gold nanoparticles. Właściwości materiałów kompozytowych typu flow modyfikowanych nanocząstkami srebra i złota


  Flow-type dental composite was modified by addn. of Ag nanoparticles dispersion in water (concn. 2000 ppm) and in alc. (concn. 5000 ppm), Au nanoparticles dispersion in water (concn. 50 ppm) and a Si filler. The metal ion release, light transmission and diametral tensile strength were evaluated. Oceniono materiał kompozytowy SDR oraz jego modyfikacje: SDR z dodatkiem dyspersji nanocząstek srebra w wodzie o stężeniu 2000 ppm i w alkoholu o stężeniu 5000 ppm, dyspersji nanocząstek złota w wodzie o stężeniu 50 ppm oraz napełniacza krzemionkowego Arsil. Badania objęły ocenę wytrzymałości średnicowej na rozciąganie (DTS), ocenę transmisji światła oraz badanie uwalniania jonów. Próchnica zębów nadal pozostaje ważnym problemem społecznym. Niestety, powszechnie stosowane materiały kompozytowe nie wykazują działania przeciwbakteryjnego, które pozwoliłoby na ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka wystąpienia próchnicy wtórnej. Wprowadzenie do materiałów kompozytowych nanocząstek metali może stanowić obiecującą alternatywę dla obecnie stosowanych materiałów odtwórczych na bazie żywic. W ostatnim czasie badaniom poddano m.in. ortodontyczne materiały kompozytowe oraz elastyczne materiały do podścielania protez zawierające nanocząstki srebra1-10).Preparaty oparte na złocie (Au) i srebrze (Ag) są znane w medycynie od lat11). Z powodzeniem są stosowane do oczyszczania wody i jako materiały wspomagające gojenie ran. Wchodzą też one w skład protez kości, cewników i urządzeń chirurgicznych. Wiele badań wykazało wybiórcze działanie toksyczne jonów srebra na mikroorganizmy prokariotyczne oraz niewielkie działanie na komórki eukariotyczne12, 13). Działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe preparatów zwierających srebro zależy od ilości uwalnianych jonów srebra (Ag+) oraz od możliwości reagowania z błoną komórkową mikroorganizmów3, 14-18). Srebro może hamować enzymy łańcucha oddechowego i wpływać [...]

 Strona 1  Następna strona »