Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ALICJA BAŁKOWIEC"

Wpływ trawienia powierzchni na odporność na korozję stopu AA2024


  W artykule opisano wpływ trawienia powierzchni blach ze stopu AA2024 na właściwości korozyjne. Porównane zostały powierzchnie polerowane i czyszczone dwoma różnymi procedurami (1) odtłuszczaniem w acetonie oraz etanolu oraz (2) trawieniem w roztworze alkalicznym oraz kwaśnym. Różnice w odporności korozyjnej wyjaśniono w oparciu o obserwowacje struktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Skład chemiczny elementów mikrostruktury był badany przy użyciu spektrometru dyspersji energii (EDS). Określono wpływ trawienia na skład chemiczny wydzieleń oraz morfologię powierzchni blach. Słowa kluczowe: trawienie, wydzielenia, AA2024 Etching infl uence on the corrosion resistance of AA2024 In the article the infl uence of surface pretreatment before the anodization process on the corrosion properties of AA2024 is reported. A comparison of two different procedures of surface preparation has been made: (1) cleaned with acetone and ethanol and (2) etched in alkaline solution followed by etching in acidic. Differences in the corrosion resistance were explained after observations of structure and morphology of the layers via scanning electron microscopy (SEM). The chemical composition of the microstructure elements was investigated with the use of energy dispersion spectrometer (EDS). The surface was characterized using scanning electron microscope (SEM) equipped with and The effect of the etching on the chemical composition of precipitates and morphology of the sample surface was determined. Keywords: etching, precipitation, AA2024 ochrona przed korozja 7/2011 1. Wstęp Ochrona korozyjna materiałów stosowanych w lotnictwie, takich jak np. stopy aluminium z serii 2xxx, stanowi niezwykle aktywne pole badań prowadzonych w czołowych ośrodkach na całym świecie. Powszechnie stosowaną metodą ochrony antykorozyjnej tych stopów jest wytwarzanie na ich powierzchni powłoki t[...]

Budowa, skład chemiczny i odporność korozyjna powłok tlenkowych uzyskanych na powierzchni stopu AZ61 w procesie utleniania anodowego


  W pracy zastosowano dwie technologie procesu utleniania anodowego dla stopu magnezu AZ61. Jedną z powłok otrzymano z roztworu zawierającego SiO3 2-/F- drugą zaś z roztworu KOH/F-. Badania powierzchni przeprowadzone metodą mikroskopową oraz rentgenowską ujawniły dwie różne struktury powłoki: o małej i dużej porowatości. Badania korozyjne przeprowadzono stosując metodę spektroskopii impedancyjnej w roztworze siarczanowym. Mimo, iż większą odpornością korozyjną odznaczała się powłoka otrzymana z roztworu zawierającego SiO3 2-/F-, to w początkowym etapie badań wyższą wartość impedancji zaobserwowano dla powłoki o większej porowatości (KOH/F-). Przeprowadzone badania wskazują, że drobne pory równomiernie rozłożone na powierzchni wpływają na lepszy efekt uszczelniania powłoki. Słowa kluczowe: stopy Mg, utlenianie anodowe, korozja, mikrostruktura, uszczelnianie, badania impedancyjne Structure, chemical composition and corrosion resistance of oxide coatings obtained on AZ61 alloy by anodic oxidation process Two kinds of DC anodising processes has been applied to AZ61 alloy. One of the coating is obtained from SiO3 2-/F- based solutions, another one from KOH/F- solution. Surface examination carried out using microscopic and X-ray methods revealed two different structures of the coatings: low and high porous respectively. Impedance measurements were carried out for AZ61 magnesium alloy after immersion in sodium sulphate. Although higher resistance against corrosion for samples anodized in Si-based solution was obtained, initial impedance for high porous layer (KOH/F-) was also noted. Sealing post-treatment was found as a mean for excellent properties of thin oxide fi lm on AZ61 alloy. Keywords: Mg alloys, anodic oxidation, corrosion, microstructure, sealing, impedance measurements ochrona przed korozja 11/2012 s. 502-504 1. Wstęp Magnez i jego stopy są mate[...]

Corrosion inhibition of K-55 carbon steel in diluted potassium chloride solution by polyacrylamide DOI:10.15199/40.2015.10.3


  The corrosion inhibition effect of the drug reducer polyacrylamide (PAM) on carbon steel (K-55) in simulated fracturing fl uid (0.3 M of KCl and 0.2 wt. % of PAM with pH 7.8) under static and hydrodynamic conditions was studied. The electrochemical experimental results indicated that the carbon steel show active dissolution behaviour in the absence and the presence of the inhibitor PAM. However, PAM acting as mixed-type inhibitor was able to promote the formation of a product layer on the metal’s surface, lowering both cathodic and anodic current density. For long exposure times, the corrosion activity of the metal increases, as result of the breakdown of the corrosion product layer and initiation of localised corrosion spots. Furthermore, it was observed that under hydrodynamic conditions PAM was not only able to promote the formation of a protective layer on the meal surface but also it was able to infl uence the fl ow dynamic properties of solution by decreasing the friction (wall shearstress) between the metal’s surface and fl owing media, thus reducing the risk of fl ow induced localized corrosion. Keywords: carbon steel, polyacrylamide, corrosion inhibitor, polarization Inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) na korozję stali K-55 w roztworze chlorku potasu Badano inhibitujący wpływ poli(akryloamidu) (PAM), stosowanego jako dodatek redukujący lepkość, na szybkość korozji stali węglowej (K-55) w symulowanej cieczy szczelinującej (0,3 M KCl, 0,2 wt. % PAM o pH = 7,8) w warunkach statycznych i hydrodynamicznych. Wyniki badań elektrochemicznych wskazują, że stal węglowa, zarówno w obecności, jak i przy braku inhibitora PAM ulega aktywnemu rozpuszczaniu w badanym roztworze. Jednakże PAM, działając jak inhibitor typu mieszanego, promuje tworzenia się warstwy produktów korozji na powierzchni metalu, które to produkty blokując dostęp środowiska korozyjnego do powierzchni metalu, zmniejszają gęstość prądu katodowego, jak i anodowego. [...]

 Strona 1