Wyniki 1-10 spośród 27 dla zapytania: authorDesc:"Piotr ULIASZ "

PARAMETRYZACJA DŁUGOCZASOWEJ ODPORNOŚCI CIEPLNEJ STOPÓW ALUMINIUM Z MIKRODODATKIEM CYRKONU

Czytaj za darmo! »

Konstrukcje wysokotemperaturowe stanowią nową generację przewodów elektroenergetycznych i obecnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza w liniach wysokiego napięcia. Zastosowanie w tym celu odpornych cieplnie stopów z dodatkami takich pierwiastków, jak Cr, Ti, W, Fe, Ze, Hf, Sc, Ni pozwala na podniesienie temperatury rekrystalizacji materiału, ale jednocześnie skutkuje znacznym obniżeniem przewodności elektrycznej. Sama znajomość temperatury rekrystalizacji dla danego stopu aluminium wyznaczonej np. w teście jednogodzinnym, jest niewystarczająca do określenia dopuszczalnej temperatury pracy materiału dla ściśle założonego czasu eksploatacji np. 50 lat. Z tego względu badania nad nowymi stopami aluminium wymagają opracowania metodyki parametryzacji ich długoczasowej odporności cieplnej i określenia na tej podstawie dopuszczalnej temperatury pracy materiału, z punktu widzenia założonego dopuszczalnego spadku własności wytrzymałościowych. W artykule przedstawiono metodologię szacowania zmian wytrzymałości na rozciąganie drutów poddawanych długoczasowej ekspozycji w założonym zakresie temperatur. Dodatkowo w artykule przedstawiono wyniki badań odporności cieplnej przewodowych stopów aluminium‐cyrkon. Słowa kluczowe: stopy aluminium, AlZr, odporność cieplna, odporność cieplna długoczasowa PARAMETRIZATION OF LONG-TERM HEAT RESISTANCE OF ALUMINIUM ALLOYS WITH MICRO-ADDITION OF ZIRCONIUM High‐temperature constructions constitute new generation of power conductors and are extremely popular especially in high‐voltage lines. Application with this end in view heat resistant alloys with additions of such elements as Cr, Ti, W, Fe, Ze, Hf, Sc, Ni allows to increase temperature of material recrystallisation, but at the same time it results in significant decrease of electrical conductivity. Knowing only recrystallisation temperature for given aluminium alloy appointed e.g. in one‐hour test is not enough to assess accept[...]

Odporne cieplnie druty ze stopu alzr do napowietrznych przewodów elektroenergetycznych typu HtlS

Czytaj za darmo! »

Konieczność zwiększenia przepustowości elektroenergetycznych linii przesyłowych wymusza poszukiwanie nowych stopów aluminium. Kompozycja chemiczna stopu powinna charakteryzować się korzystnym zespołem własności mechaniczno-elektrycznych oraz własnościami pozwalającymi na zastosowanie ich do produkcji przewodów przeznaczonych do ciągłej i wysokotemperaturowej pracy. Wykorzystanie dodatku Zr pozw[...]

BADANIA NAD PROCESEM CIĄGNIENIA DRUTÓW Al Z WALCÓWKI W RÓŻNYM STANIE POCZĄTKOWYM UZYSKIWANEJ W LINII CONTINUUS PROPERZI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad procesem ciągnienia drutów aluminiowych z walcówki w różnym sta-nie początkowym, który uzyskuje się na drodze doboru różnych warunków procesu odlewania i walcowania. Walcówki o nazwach H11-H14 oraz O charakteryzują się różnymi własnościami wytrzymałościowymi i elektrycznymi, co przekłada się na różne zachowanie w procesie ciągnienia. W szczególności[...]

Wybrane zagadnienia oceny podatności na ciągnienie drutów ze stopów alMgsi

Czytaj za darmo! »

Standardowa technologia przetwarzania stopów przewodowych na osnowie aluminium na druty bazuje na zastosowaniu poślizgowych mokrociągów ze zblokowanym napędem, o stałym stosunku prędkości kolejnych kół ciągowych. nowe generacje materiałów, trudniejsze technologicznie stopy jak również postęp w dziedzinie projektowania urządzeń zaowocował wielką popularnością maszyn bezpoślizgowych z indywidualnym napędem poszczególnych kół ciągowych. technologia taka pozwala wykorzystać pełen potencjał przetwarzanego materiału i prowadzić proces w sposób bardziej optymalny. W pracy przedstawiono ocenę podatności do ciągnienia przewodowych stopów almgSi na tle czystego aluminium oraz wybrane wyniki badań laboratoryjnych ilustrujące ilościowo analizowane zagadnienia. Conventional wire drawing technolo[...]

BADANIA NAD PROCESEM USUWANIA WAD ODLEWNICZYCH W WYROBACH ZE STOPÓW ALUMINIUM ZA POMOCĄ METODY PWPP

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy badań nad aplikacją metody PWPP (Powierzchniowa Wysokotemperaturowa Przeróbka Plastyczna) w przemyśle odlewniczym. Metodę PWPP wykorzystano do usuwania przypowierzchniowych porowatości oraz rzadzizn odlewniczych korpusów wytwarzanych w procesie odlewania do form piaskowych. Celem procesu jest wytworzenie na obrabianej powierzchni odlewu integralnej warstwy materiału o odmiennej strukturze i własnościach w stosunku do materiału pierwotnego. Uzyskany w ten sposób wyrób uzyskuje cechy materiału gradientowego na kierunku prostopadłym do jego powierzchni. Prezentowana w artykule technologia realizowana jest w sposób polegający na tym, że powierzchnię obrabianego materiału poddaje się jednoczesnemu odkształceniu i tarciowemu nagrzewaniu w celu wytworzenia warunków umożliwiających trwałe zespolenie wewnętrznych wad materiału. Słowa kluczowe: usuwanie wad odlewniczych, stopy odlewnicze, EN AC‐42100, porowatość STUDIES OVER PROCESS OF REMOVING CASTING DEFECTS IN PRODUCTS FROM ALUMINIUM ALLOYS BY MEANS OF PWPP METHOD Subject‐matter of the studies concerns studies over application of PWPP method (Surface High‐Temperature Plastic Processing) in the founding industry. PWPP method was used to removing close‐surface porosity and shrinkage porosities of bodies produced in the process of founding sand moulds. The aim of the process is production on the processed surface of cast integral material layer with different structure and properties in relation to primary material. Product produced in such way gains features of gradient material on the direction perpendicular to its surface. Presented in this article technology of Surface High‐Temperature Plastic Processing, based on simultaneous deformation and fractional heating of the surface of the proceeded material in order to develop appropriate conditions facilitating permanent of internal material faults. Key words: remove of casts defects, casting alloys, EN[...]

Badania nad nową technologią wytwarzania wsadu do produkcji drutów aluminiowych


  W ostatnich latach w przemyśle kablowym obserwuje się wyraźny rozwój wyrobów z aluminium. Sytuacja ta wymusza badania nad nowymi technologiami produkcji aluminiowego wsadu do procesu ciągnienia, w tym technologii ciągłego odlewania (CO). Linie technologiczne tego typu są obecnie stosowane do produkcji wyrobów z miedzi oraz jej stopów. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu ciągnienia odlewanych w sposób ciągły drutów z aluminium gatunku EN AW 1370 otrzymanych w warunkach laboratoryjnych (AGH) oraz na pół-przemysłowej instalacji fińskiej firmy Upcast. Badania obejmują laboratoryjne próby ciągnienia odlewanych prętów aluminiowych oraz ocenę własności użytkowych otrzymanych drutów. In recent years in the cable industry it is observed a tendency of development new aluminium products. This situation is a reason of research on new technologies of production aluminium rod for example continuous casting. Advantages of technology CC gave the need of development a modern installation for production of aluminium and aluminium alloys rod. This paper presents results of the research on the process of the aluminium wire drawing obtained in laboratory and industrial-scale in the R&D department of Upcast company. Laboratory tests includes a drawing process and final properties of obtained wires. Słowa kluczowe: walcówka aluminiowa, odlew aluminiowy, ciągnienie drutów, badania drutów, Upcast Key words: aluminium wire rod, aluminium cast, wire drawing[...]

KrakówZastosowanie mieszania tarciowego materiału do obróbki warstwy wierzchniej wyrobu

Czytaj za darmo! »

Obróbka powierzchniowa polegająca na mieszaniu tarciowym materiału FSP (Friction Stir Processing) została opracowana na podstawie znanej od kilkunastu lat techniki FSW (Friction Stir Welding) łączenia materiałów w stanie stałym bez udziału fazy ciekłej. Technika FSW, tj. zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny, została opracowana i opatentowana w Instytucie Spawalnictwa (The Welding Institute TWI) w Cambridge w Wielkiej Brytanii w 1991 r. i jest uważana za jedno z największych osiągnięć w technice spajania materiałów w ostatnim dwudziestoleciu [1]. Zasada procesu FSW jest bardzo prosta. Rotujące narzędzie składające się z kołnierza oporowego i trzpienia o znacznie mniejszej średnicy wciśniętego między dociśnięte do siebie łączone elementy jest przesuwane wzdłuż ich linii styku w momencie, gdy kołnierz zaczyna naciskać na łączone elementy (rys. 1). Na skutek tarcia między narzędziem i materiałem oraz mieszania i intensywnego odkształcania plastycznego materiału wytwarzane jest ciepło prowadzące do lokalnego wzrostu temperatury i zmięknięcia materiału wokół trzpienia i pod kołnierzem. Połączenie obrotu i przemieszczania się narzędzia powoduje natomiast przemieszczanie się materiału z frontu do tyłu trzpienia oraz wymieszanie materiału z sąsiednich obszarów wokół trzpienia. Łączenie tą metodą zachodzi w stanie stałym, tj. w temperaturze niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów, a ilość ciepła wydzielająca się podczas procesu jest znacznie mniejsza niż podczas spawania tradycyjnego, co zmniejsza naprężenia wewnętrzne oraz pozwala uniknąć tworzenia struktury dendrytycznej oraz niekorzystnych faz, np. eutektyk. Mikrostruktura złącza utworzona w wyniku dużego odkształcenia plastycznego i mieszania materiału z jednoczesną rekrystalizacją dynamiczną jest drobnoziarnista i zasadniczo pozbawiona wad wprowadzanych przez tradycyjne spawanie. Metoda FSW była i jest przedmiotem intensywnych badań od 20 lat. W Polsc[...]

Wybrane aspekty technologii produkcji drutów ze stopu znal15 przeznaczonych do metalizacji natryskowej

Czytaj za darmo! »

1. Postawienie problemu. Zabezpieczanie antykorozyjne wielkogabarytowych obiektów stalowych powłokami cynkowymi napotyka na pewne ograniczenia eksploatacyjne. W bardziej wymagających zastosowaniach stosuje się więc powłoki stopowe cynkowo-aluminiowe, posiadające korzystniejsze walory estetyczne i techniczne od powłok z czystego cynku. Nie tworzy się na nich warstewka białych produktów koro[...]

NOWE PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE ZE STOPÓW ALUMINIUM O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Nowe przewody elektroenergetyczne wykonane ze stopów AlMgSi o podwyższonej przewodności elektrycznej posiadają istotne walory w stosunku do tradycyjnych przewodów aluminiowo-stalowych. Znakomite własności elektryczne i mecha-niczne nowych przewodów umożliwiają podwyższenie obciążalności prądowej linii i redukcję strat przesyłu. Technologia wytwarzania przewodów ze stopów o podwyższonej przewodnośc[...]

BADANIA CHARAKTERYSTYK MECHANICZNYCH PRZEWODÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM O PODWYŻSZONEJ PRZEWODNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Tendencje do zwiększania efektywności wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej przekładają się na zainteresowanie nowymi typami przewodów napowietrznych ze stopów aluminium o podwyższonej przewodności elektrycznej. Wprowadze-nie tego typu przewodów w miejsce przewodów tradycyjnych pozwala obniżyć straty przesyłu lub zwiększyć obciążalność prądową linii. Równocześnie nowoczesne standardy p[...]

 Strona 1  Następna strona »