Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Szefler"

Środki ochrony indywidualnej o czym warto wiedzieć?

Czytaj za darmo! »

Rozpoczynamy cykl publikacji, którego celem jest przybliżenie spraw związanych z doborem środków ochrony indywidualnej (śoi). W tym artykule autor prezentuje wymagania, wynikające z przepisów prawa, obowiązujące pracodawców oraz producentów śoi. Artykuły będą ukazywać się co dwa miesiące - w kolejnym autor podejmie temat doboru rękawic ochronnych, zapewniających ochronę przed zagrożeniami me[...]

Jak dobierać rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi?

Czytaj za darmo! »

W artykule autor podpowiada jakimi kryteriami warto kierować się, aby dokonać optymalnego doboru rękawic zapewniających ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkownika, bezpieczeństwo "prawne" pracodawcy oraz czynniki ekonomiczne.P rzy wykonywaniu wielu prac ryzyko skaleczenia, otarcia, czy też przecięcia naskórka dłoni jest bardzo częstym zagrożeniem, [...]

Jak dobierać rękawice do ochrony termicznej?

Czytaj za darmo! »

Przy wielu procesach technologicznych w hutnictwie, odlewnictwie, czy też podczas wykonywania prac spawalniczych, mamy często do czynienia z jednoczesnym występowaniem kilku rodzajów zagrożeń, np. mechanicznych lub termicznych. W jaki sposób chronić dłonie? Jakimi kryteriami warto kierować się przy doborze rękawic, zapewniających ochronę m.in. przed czynnikami termicznymi? Tymi zagadnieniami[...]

Odzież ochronna o czym warto wiedzieć?

Czytaj za darmo! »

Kontynuując cykl publikacji na temat środków ochrony indywidualnej, w tym artykule przyjrzymy się ogólnym zagadnieniom związanym z odzieżą ochronną oraz wymaganiom, jakie są stawiane zarówno jej producentom, jak i pracodawcom poszukującym optymalnych rozwiązań. Postaramy się także odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób zagwarantować pracownikowi odzież ochronną, zapewniając odpowiedni poziom[...]

Wymagania jakościowe stawiane środkom ochrony indywidualnej DOI:


  Kupując środki ochrony indywidualnej (śoi) otrzymujemy nie tylko produkt, ale przede wszystkim swego rodzaju "polisę", zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Często zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób formułować wymagania jakościowe, aby śoi nabywane przez dział zakupów, rekomendowane i opiniowane przez dział bhp, stosowane przez pracowników były pełnowartościowe i zapewniały realne bezpieczeństwo? Gdzie w praktyce szukać wskazówek dotyczących doboru śoi? Chcąc opracować pełnowartościowy system doboru śoi, należy przede wszystkim prawidłowo zidentyfikować występujące w miejscu pracy zagrożenia. W ramach oceny ryzyka powinniśmy przyjrzeć się dokładnie środowisku pracy, w tym stosowanym maszynom, narzędziom i materiałom, wykonywanym zadaniom, a także występującym na stanowisku czynnikom niebezpiecznym, szkodliwym i uciążliwym. Do skutecznego zarządzania potrzebujemy precyzyjnych informacji, które mogą wspomagać opracowanie kryteriów doboru dla śoi. Na ryc. 1 przedstawione zostały przykładowe źródła informacji, na bazie których możemy opracować wymagania dla doboru śoi. Przykładowo w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych w sekcji "Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej" znajdziemy wskazówki dotyczące doboru m.in. rękawic, środków ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej. Są to wprawdzie informacje ogólne, ale mogą ukierunkować nas w poszukiwaniach. Dzięki analizie wyników pomiaru, np. NDN, oraz zastosowaniu prostego algorytmu doboru opisanego w normie EN 458 możemy precyzyjnie wybrać środki ochrony słuchu. Poziomy tłumienia, jak np. SNR, HML dla ochronników słuchu, czas przebicia przez poszczególne substancje chemiczne o określonym stężeniu, w przypadku rękawic ochronnych, należy skorelować z występującym w miejscu pracy poziomem zagrożenia. Dobór śoi nie jest łatwym zadaniem i wymaga łączenia wielu dostępnych (ryc. 1) w zakładzie pracy informacji. Od jakości doboru będzie zależało rea[...]

Rozporządzenie w sprawie śoi - okresy przejściowe DOI:


  Jak sygnalizowaliśmy w artykule "Rewolucja, a może jednak ewolucja?" (ATEST 12/2017) Komisja Europejska opublikowała interpretację dotyczącą okresu przejściowego wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.Interpretacja zawarta została w kolejnym przewodniku Komisji Europejskiej (KE) zatytułowanym "Rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Wytyczne dotyczące wdrażania art. 47 dotyczącego przepisów przejściowych"1. Nie ma już wątpliwości, że przewidziany jest roczny okres przejściowy (pomiędzy 21 kwietnia 2018 r. a 20 kwietnia 2019 r.), kiedy obowiązywać będzie zarówno dyrektywa 89/686/EWG2, jak i rozporządzenie 2016/425. Środki ochrony indywidualnej zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami zasadniczymi określonymi w dyrektywie 89/686/ EWG mogą być wprowadzane do obrotu do 20 kwietnia 2019 r. W teorii do tego też dnia jednostki notyfikowane mogą wydawać certyfikaty oceny typu WE na podstawie wymagań dyrektywy. Tylko czy będzie miało to sens, jeżeli od 21 kwietnia 2019 r. wszystkie śoi wprowadzan[...]

Rewolucja, a może jednak ewolucja? DOI:


  Zmiany, które wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/425, mogą okazać się rewolucyjne, a okresy przejściowe w zależności od ostatecznej interpretacji Komisji Europejskiej będą wyzwaniem zarówno dla jednostek notyfikowanych, jak i samych producentów oraz importerów środków ochrony indywidualnej (śoi).Wejście w życie od 21 kwietnia 2018 r. rozporządzenia nr 2016/4251 w sprawie środków ochrony indywidualnej, które zastąpi dyrektywę 89/686/EWG2 pomoże w uporządkowaniu i zharmonizowaniu wymagań dla wprowadzanych do obrotu śoi i rozwiąże wiele wątpliwości, które wciąż się pojawiają. Rozporządzenie wpisuje się w tzw. nowy pakiet towarowy3, będący kolejnym etapem w doskonaleniu harmonizacji prawa wspólnotowego. W przeciwieństwie do dyrektyw, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nie wymagają wdrożenia do prawodawstwa państw członkowskich i są wdrażane w tym samym momencie we wszystkich krajach wspólnoty. Stają się źródłem prawa krajowego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Pomimo że rozporządzenie 2016/425 rozwiewa szereg wątpliwości i harmonizuje wiele sfer, to jednak nadal w kilku istotnych kwestiach (jak np. okresy przejściowe) pozostawia wciąż otwarte pytania, na które nie mamy jasnej odpowiedzi. Po publikacji rozporządzenia Komisja Europejska zdecydowała się na opracowanie dodatkowego przewodnika (w formie pytań i odpowiedzi4). Przewodnik wyjaśnia wątpliwości i określa ramy czasowe dla okresów przejściowych, które mogą okazać się dla wielu producentów i importerów trudne do realizacji w praktyce, głównie z uwagi na ograniczenia zarówno akredytowanych laboratoriów, jak i jednostek notyfikowanych. Warto podkreślić, że nie wszystkie jednostki notyfikowane otrzymały już uprawnienia5, ich lista6 na stronach internetowych Komisji Europejskiej jest bardzo krótka. Czytając wspomniany przewodnik, a w szczególności załącznik obrazujący interpretację okresów przejś[...]

Ostatni dzwonek dla producentów i importerów środków ochrony indywidualnej DOI:


  8 stycznia 2019 r. Zespół ds. Bezpieczeństwa Przemysłowego i Zawodów Regulowanych Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zorganizował kolejne spotkanie dotyczące stosowania przepisów z zakresu środków ochrony indywidualnej. Omówiono na nim ważne kwestie dotyczące unijnego rozporządzenia w sprawie śoi i zmian, które wchodzą w życie w kwietniu br.Spotkania organizowane przez wspomniany zespół to ważna inicjatywa w okresie tak dynamicznych zmian prawnych - wejście w życie rozporządzenia (UE) dotyczącego środków ochrony indywidualnej 2016/425 jest zmianą "rewolucyjną". Nie we wszystkich krajach UE organizowane są przez agendy państwowe spotkania tego typu. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) stworzyło cenną platformę wymiany informacji i doświadczeń w zakresie śoi między operatorami działającymi na rynku w Polsce w różnych obszarach: od organów nadzoru rynku poprzez jednostki notyfikowane po producentów i importerów. Krzysztof Zawiślak (MPiT) oraz Paulina Kropidłowska (CIOP-PIB) przedstawili m.in. sprawozdanie z posiedzenia Grupy Roboczej Ekspertów, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Brukseli. Mimo że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, w części dotyczącej producentów i importerów wdrożone zostało w kwietniu 2018 r. i już w kwietniu br. kończy się przewidywany okres przejściowy dla producentów i importerów na dostosowanie produktów wprowadzanych do obrotu, wciąż pojawia się wiele elementarnych pytań dotyczących stosowania niniejszego aktu prawnego. Nie pozostawia wątpliwości fakt, że od 21 kwietnia 2019 r. ża[...]

Spawacz, cz. 4 DOI:


  "Lekcje bhp" pomyśleliśmy jako swoiste karty charakterystyki poszczególnych zawodów. Jako materiały dla wszystkich, którzy chcą uzupełnić lub sprawdzić swoją wiedzę, a w szczególności dla instruktorów (nauczycieli) zawodu, uczniów i ich rodziców (także na etapie wyboru zawodu), dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe w ramach szkoleń bhp, dla osób zdobywających kwalifikacje służby bhp i stawiających pierwsze kroki w tym zawodzie. Pierwszą lekcję (w kilku częściach) poświęcamy zawodowi spawacza. Lesław Zieliński w numerach 11-12/2016 scharakteryzował m.in. podstawowe czynności wykonywane przez spawacza, wymagane kwalifikacje, stanowisko pracy, zagrożenia i sposoby ochrony przed nimi. Zbigniew Jóźwiak w numerze 1/2017 spojrzał na pracę spawacza pod kątem ergonomii. W czwartym odcinku Marcin Sobczyński i Ryszard Szefler, specjaliści z firmy Robod, podpowiadają, jak skutecznie i optymalnie dokonać doboru środków ochrony indywidualnej dla spawaczy. | Redakcja.Dobierając środki ochrony indywidualnej na stanowiskach spawalniczych często zastanawiamy się, jakie rodzaje ochron zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych należy zastosować? Warto podkreślić, że prace wykonywane na stanowiskach spawalniczych w zdecydowanej większości przypadków wymagają zastosowania śoi. Wynika to wprost z obowiązujących przepisów m.in. "Wykazu rodzajów prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej" (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - załącznik 2, tabela 2; t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.). Jak dobrać śoi dla spawaczy? Przed podjęciem decyzji o zakupie odzieży ochronnej czy też rękawic warto zidentyfikować zagrożenia występujące na stanowisku pracy (ryc. 1). Należy także przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w odniesieniu do realnych zagrożeń i realizowanych w rzeczywistości prac. Informacje, które otrzymamy z t[...]

 Strona 1