Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Kisieliński"

Wpływ temperatury pożarowej na właściwości mechaniczne stali zbrojeniowej stosowanej obecnie w Polsce DOI:10.15199/33.2016.07.02


  Wartykule przeanalizowano wpływ wysokiej temperatury na wytrzymałość współcześnie stosowanej w Polsce stali zbrojeniowej. Sprawdzono, czy szacowanie cech wytrzymałościowych na bazie rekomendacji PN-EN 1992-1-2 nadal można uważać za prawidłowe.Analizę przeprowadzono na bazie wyników badań własnych wykonanych na próbkach prętów gatunku B500SP, zarówno w warunkach ustalonej, jak i nieustalonej wysokiej temperatury. Wyniki badań współczynnika redukcji wytrzymałości stali na rozciąganie (ks,θ) okazały się zgodne z wartościami oszacowanymi na podstawie wymagań Eurokodu. Nie zaobserwowano też, aby wyniki badań prętów o średnicy 10, 12 i 16 mm istotnie się od siebie różniły. Analiza wyników prowadzi do wniosku, iż model podany w PN-EN 1992-1-2 może nadal stanowić wiarygodną podstawę prognozowania zmniejszenia wytrzymałości stali zbrojeniowej w warunkach pożarowych. Słowa kluczowe: stal zbrojeniowa, pożar, wytrzymałość, temperatura, badania.Wostatnich latach w Polsce dużo uwagi poświęca się problematyce bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. W praktyce projektanta konstrukcji coraz częściej zachodzi więc potrzeba spełnienia wymagania, aby w przypadku pożaru konstrukcja wystarczająco długo nie uległa zniszczeniu (zachowała swoją nośność). Jest to tzw. bierna ochrona przeciwpożarowa, niezbędna do zagwarantowania bezpieczeństwa ludzi (użytkowników i ratowników) oraz umożliwienia opanowania pożaru. Wprzypadku zwykłych obiektów budowlanych, o wmiarę prostej konstrukcji, wystarczająco dobrą prognozę nośności ogniowej elementów żelbetowych można uzyskać dzięki zastosowaniu tablic z normy [11], w których, w zależności od rodzaju elementu oraz wymaganej odporności ogniowej, są podane minimalne wymiary przekroju elementu oraz minimalne odległości środka ciężkości zbrojenia od krawędzi przekroju elementu.Wymagania podane w tablicach odnoszą się do tzw. standardowego przebiegu pożaru [10] oraz oddziaływań mechanicznych[...]

Odkształcalność zbrojenia w elementach żelbetowych narażonych na warunki pożarowe DOI:10.15199/33.2016.08.42


  W artykule omówiono wpływ wysokiej temperatury na odkształcalność współcześnie stosowanej w Polsce stali zbrojeniowej.Wprzeszłości pręty używane do zbrojenia betonu miały jednorodny rozkład właściwości mechanicznych w przekroju poprzecznym, natomiast obecnie tak nie jest w przypadku produkcji z zastosowaniem technologii umacniania cieplnego. Może więc powstać wątpliwość, czy odkształcenia współcześnie stosowanej stali zbrojeniowej w warunkach pożarowych będą zgodne z określonymi na podstawie modelu podanego w PN-EN 1992‑1‑2. Model ten zaproponowano ponad ćwierć wieku temu, na podstawie wyników badań innego rodzaju stali, przeprowadzonychwwarunkach ustalonej temperatury, awięc innych niż występujące podczas pożaru, kiedy temperatura nie jest ustalona. W artykule przedstawiono wyniki badań prętów średnicy 10, 12 i 16mm, ze stali gatunku B500SP, w warunkach ustalonej i nieustalonej (wzrastającej) temperatury. Odpowiednie składniki całkowitego odkształcenia prętów uzyskane w badaniach przeprowadzonych w warunkach ustalonej i nieustalonej temperatury okazały się do siebie zbliżone i zgodne z określonymi na podstawie modelu PN-EN 1992-1-2. Nie zaobserwowano też istotnych różnicmiędzy wynikami badań prętów w przypadku poszczególnych średnic. Słowa kluczowe: stal zbrojeniowa, pożar, odkształcenia, temperatura, badania.Jednym z kluczowych etapów analiz konstrukcji żelbetowych z uwagi nawarunki pożarowe,wktórych pożar traktuje się jako wyjątkową sytuację projektową, jest adekwatne określenie właściwości mechanicznych zbrojenia rozgrzanego do wysokiej temperatury. Podczas rozpatrywania pojedynczych elementów konstrukcyjnych (lub konstrukcji statycznie wyznaczalnych) wystąpienie obliczeniowego stanu granicznego nośnościwnajbardziejwytężonymprzekroju jest równoznaczne z obliczeniowym zniszczeniem elementu. W takich przypadkach do określenia jego nośności, z punktu widzenia uwzględnienia zachowania się zbrojenia, wystar[...]

Cechy wytrzymałościowe obecnie stosowanej stali zbrojeniowej w temperaturze pożarowej w świetle wyników badań DOI:10.15199/33.2016.09.41


  W pracy przedstawiono porównanie pogorszenia cech wytrzymałościowych stali zbrojeniowej, produkowanej w Polsce z zastosowaniem technologii umacniania cieplnego, spowodowanego wpływemtemperatury pożarowej, określonego na podstawie badań własnych z wynikami badań zaczerpniętymi z piśmiennictwa. Między wynikami badań przeprowadzonych przez autorów a wynikami prezentowanymi przez innych badaczy występuje dobra zgodność. Pozwala to wnioskować, iż stal zbrojeniowa produkowana w Polsce z zastosowaniem metody umacniania cieplnego, w warunkach jednoczesnego działania obciążenia i wysokiej temperatury, zachowuje się w sposób podobny jak stale zagraniczne o zbliżonych właściwościach wytrzymałościowych. Względne zmniejszenie wytrzymałości stali lub naprężeń, któremogą przenosić pręty przy założonymograniczeniu odkształcenia, jest generalnie zgodne z modelem rekomendowanym w Eurokodzie 2-1-2. Słowa kluczowe: stal zbrojeniowa, pożar, temperatura, badania, porównanie.tempera- 1) Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej 2) Szkoła Główna Służby Pożarniczej *) Adres do korespondencji: rafal.kisielinski@warbud.pl Streszczenie. W pracy przedstawiono porównanie pogorszenia cech wytrzymałościowych stali zbrojeniowej, produkowanej w Polsce z zastosowaniem technologii umacniania cieplnego, spowodowanego wpływemtemperatury pożarowej, określonego na podstawie badań własnych z wynikami badań zaczerpniętymi z piśmiennictwa. Między wynikami badań przeprowadzonych przez autorów a wynikami prezentowanymi przez innych badaczy występuje dobra zgodność. Pozwala to wnioskować, iż stal zbrojeniowa produkowana w Polsce z zastosowaniem metody umacniania cieplnego, w warunkach jednoczesnego działania obciążenia i wysokiej temperatury, zachowuje się w sposób podobny jak stale zagraniczne o zbliżonych właściwościach wytrzymałościowych. Względne zmniejszenie wytrzymałości stali lub naprężeń, któremogą przenosić pręty przy założonymograniczeniu odkszt[...]

Konferencja buildingSMART Summit w Paryżu DOI:10.15199/33.2018.05.29


  Wpierwszym tegorocznym numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” w artykule pt. „Utworzymy oddział buildingSmartwPolsce” przedstawiono cele i zasady organizacji buldingSMART (bS), której centralny organ stanowi buildingSMART International [bSI], a także podjętą inicjatywę powołania oddziału bS w Polsce (http://buildingsmart.org.pl). Dwa razy w roku bS organizuje międzynarodowe konferencje pod nazwą building- SMART Summit. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w Paryżu (26 – 29 marca 2018 r.) i zgromadziło ok. 400 uczestników reprezentujących 38 krajów i 225 firm zainteresowanych realizacją koncepcji openBIM. Polskę i podmioty zaangażowane w tworzenie oddziału bS w naszym kraju reprezentowała silna sześcioosobowa grupa przedstawicieli firm: WARBUDS.A.,HOCHTIEF Polska S.A. iBIMPOINTsp. z o.o.[...]

 Strona 1