Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Nicał"

Perspektywy wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w Polsce DOI:


  Zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami oraz dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i do zintensyfikowania procesów pozyskiwania surowców wtórnych. Drogą do ochrony środowiska jest wykorzystanie surowców wtórnych przez recykling. Wiele budynków w aglomeracjach miejskich o intensywnej zabudowie uległo zużyciu technicznemu i konieczne staje się przeprowadzanie robót rozbiórkowych. Obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami powodują, że przeprowadzenie rozbiórki obiektu budowlanego oprócz analiz techniczno-organizacyjnych, powinno być uzupełnione o aspekty zarządzania odpadami. Należy bowiem dążyć do minimalizacji stosowania surowców przy projektowaniu i wznoszeniu nowych obiektów budowlanych oraz maksymalizacji wykorzystania odpadów z rozbiórki budynków wyeksploatowanych. Działalność na etapie projektowania, realizacji, eksploatacji, zmiany sposobu użytkowania i kasacji obiektu powinna być prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi, administracyjnymi i technicznymi. Uwarunkowanie formalnoprawne Ustawa Prawo budowlane określa, że rozbiórka obiektów budowlanych wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania tych robót, a w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót rozbiórkowych. Ustawa ta wymienia obiekty, których rozbiórka nie wymaga pozwolenia. Są to budynki i budowle niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest niemniejsza niż połowa ich wysokości oraz obiekty, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Natomiast właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli może ona wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska, a także wymagane jest wówczas spełnienie szczególnych warunków lokalnych. Jednocześnie, wys[...]

Europejskie podstawy nauczania menedżerów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.77


  Opracowanie wspólnych podstaw nauczaniamenedżerów budowlanych w Unii Europejskiej przygotowywane jest od 2006 r. [4, 5] przez Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej we współpracy z uczelniami i organizacjami europejskimi, takimi jak: Technische Universität Darmstadt, Reykjavik University, Universitat Politècnica de València, Universidade do Minho, University of Salford, Thomas More Kempen Chartered Institute of Building (CIOB),Association of Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC), Polskie StowarzyszenieMenedżerówBudownictwa, oraz firmami budowlanymi, m.in.: AWBUD S.A. Dotychczas powstało 19 podręczników Biblioteki Menedżera Budowlanego: Zarządzanie Projektem Budowlanym; Partnerstwo w Budownictwie; Zarządzanie w Przedsiębiorstwie Budowlanym; Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Budownictwie; Zarządzanie Nieruchomościami; Ekonomia i Finanse w Budownictwie; Zarządzanie w Budownictwie; Zarządzanie Ryzykiem w Budownictwie; Zarządzanie Procesami Budowlanymi - Lean Construction; Metody Komputerowe w Zarządzaniu Projektami Budowlanymi; Projekty PPP w Budownictwie; Zarządzanie Wartością w Przedsięwzięciach Budowlanych; Czynniki Sukcesu Przedsięwzięć Budowlanych - Studium Przypadków; Due-Diligence w Budownictwie; Motywacja i Aspekty Psychologiczne w Budownict[...]

 Strona 1