Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KORNELIUSZ ŁUKASIAK"

Analiza porównawcza użyteczności energetycznej wybranych rodzajów biomasy oraz węgla DOI:10.15199/9.2018.4.3


  1. Wstęp Konieczność spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych wymagań proekologicznych (m.in. Pakietu Klimatycznego) wymusiła na państwach członkowskich Unii Europejskiej zmianę dotychczasowej polityki energetycznej. Dzięki tym działaniom wzrosło znaczenie odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy, uważanej za ważny składnik bilansu energetycznego państwa. Dodatkowo produkcja energii z biomasy stała się istotna w aspekcie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także dywersyfikacji źródeł paliw i energii [14], [22]. Najczęściej biomasę stanowią odpady z rolnictwa i leśnictwa oaz pozostałości z przemysłu spożywczego. Najbardziej przydatną do transportu i magazynowania odmianą biomasy są pellety. Wspomniany rodzaj biopaliwa charakteryzuje się uziarnieniem zbliżonym do ekogroszku, co umożliwia jego spalanie w kotłach z podajnikiem paliwa. Ze względu na to w badaniach dokonano analizy porównawczej przydatności energetycznej trzech rodzajów pelletów i ekogroszku. Wyniki tych badań mogą okazać się pomocne przy wyborze optymalnego paliwa do ogrzewania budynku [11]. 2. Charakterystyka wybranych paliw 2.1. E kogroszek Ekogroszek jest obecnie jednym z nowocześniejszych paliw stałych. Ma on wysoką wartość energetyczną oraz charakteryzuje się obniżoną emisją produktów spalania (tlenki siarki), a także powstawaniem niewielkich ilości popiołu. Jest on produkowany z węgla kamiennego i przetwarzany na granulat o wielkości ziaren od 5 mm do 25 mm, a następnie spalany jest w kotłach retortowych, czyli tzw. kotłach "bezrusztowych". Wysoka sprawność tych urządzeń grzewczych oraz wysoka kaloryczność paliwa pozwala na maksymalne wykorzystanie nominalnej mocy kotła przy minimalnych stratach [1], [15], [25]. Deklarowana przez sprzedawcę wartość opałowa badanego ekogroszku wynosi 25 MJ/kg, natomiast podstawowe parametry tego paliwa, pochodzące ze źródeł liteCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/4 (2018) 137 raturowych, otrzymane po uśre[...]

Badanie stabilizacji płomienia gazowego DOI:10.15199/24.2016.5.12


  Stosowanie gazowych mediów energetycznych w procesach przemysłowych wymaga stabilnej pracy palników w urządzeniach grzewczych. W pracy przedstawiono możliwości zabezpieczenia płomienia przed jego zerwaniem, a także ,"wciągnięciem" do dyszy palnika. Wykazano, że poprawę stabilności zarówno płomienia kinetycznego, jak i dyfuzyjnego można osiągnąć poprzez zastosowanie stabilizatorów płomienia w odpowiedniej odległości od wylotu dyszy palnika. Takie rozwiązanie pozwala na prawidłową pracę palników, a tym samym poprawia ich parametry bezpieczeństwa. Ma to szczególne znaczenie podczas pracy dużych komór cieplnych np. pieców grzewczych. The use of gas energy carriers in industrial processes requires stable operation of the burners in heating installations. In the paper the possibilities of the flame protection against breaking and pulling to the burner nozzle are considered. It has been shown that the improvement of flame stability for both kinetic and diffusion flame can be achieved by employing of flame stabilizers at a suitable distance from the outlet of the nozzle burner Such solution contributes towards proper operation of burner and, accordingly, improves the security parameters. The security reasons are of particular importance during work of large heat chambers, e.g. these of heating furnaces. Słowa kluczowe: paliwa gazowe, przemysłowe palniki gazowe, stabilizacja płomienia, bezpieczeństwo spalania. Key words: gas fuels, industrial gas burners, flame stabilization, combustion safety.Wstęp. Stosowanie gazowych mediów energetycznych w procesach przemysłowych wymaga znajomości odpowiednich wymagań odnośnie stabilnej pracy palników w urządzeniach grzewczych [1, 7]. Wymagania te, poprzedzone stosownymi badaniami określają m.in. parametry przepływu gazu i utleniacza w zależności od zastosowanego palnika. Brak wystarczającej wiedzy na temat zachowania płomienia podczas procesów spalania może doprowadzić do poważnych zagrożeń prac[...]

 Strona 1