Wyniki 1-10 spośród 41 dla zapytania: authorDesc:"Paweł BIEŃKOWSKI"

Kompaktowe wzorce pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zasady budowy i możliwości wykorzystania kompaktowych układów wzorców pola elektromagnetycznego. Opisywane układy mogą być mogą znaleźć zastosowanie w procesie produkcji mierników PEM, w laboratoriach wzorcujących oraz w laboratoriach badawczych do bieżącej kontroli poprawności działania używanych tam mierników Abstract. The article presents principles of design and using [...]

Wzorcowanie aparatury pomiarowej uwagi techniczne na przykładzie mierników pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Prowadzenie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym stanowi jeden z podstawowych procesów realizowanych w laboratoriach badawczych i wzorcujących. Jest on niezbędny do utrzymania kompetencji technicznych laboratorium i zapewnienia odpowiedniej jakości badań i wzorcowań. Niezależnie od sfery technicznej, nadzór nad wyposażeniem badawczym i pomiarowym należy do wymagań systemów zarządzania, w tym podstawowej dla laboratoriów badawczych i wzorcujących normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 [1]. W niniejszym artykule zostaną opisane techniczne zagadnienia związane z nadzorem metrologicznym na przykładzie mierników pola elektromagnetycznego, ale przedstawione tu zasady są w dużej mierze uniwersalne i można je odnieść do mierników innych wielkości fizycznych. NADZÓR METROLOGICZN[...]

Monitoring pola elektromagnetycznego w środowisku - koncepcja sieci sensorycznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje zagadnienia związane z monitoringiem natężenia pola elektromagnetycznego.. Dokonano analizy metod obliczeniowych, przedstawiono metody pomiarów natężenia PEM oraz koncepcję sieci sensorycznej dla monitoringu pola elektromagnetycznego. Abstract. The paper presents specific problems of the electromagnetic fields monitoring in the environment. Review of the calculation and measurement methods and conception of the sensoric network for EMF monitoring have been presented. (Monitoring of electromagnetic field in the environment - concept of the sensoric network). Słowa kluczowe: metrologia pola elektromagnetycznego, monitoring, wyznaczanie poziomów pola elektromagnetycznego Keywords: electromagnetic fields metrology, monitoring, estimation of EMF levels. Wstęp Dynamicz[...]

Charakterystyki metrologiczne mierników natężenia pola elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono charakterystyki metrologiczne mierników natężenia pola elektromagnetycznego oraz omówiono metody ich wyznaczania i interpretację wyników wzorcowania. Abstract. The paper presents the metrological characteristics of the electromagnetic field strength meters and discusses methods of calibration and interpretation of the calibration results. (Metrological characteristics of the electromagnetic field meters). Słowa kluczowe: metrologia pola elektromagnetycznego, wzorcowanie, nadzór metrologiczny Keywords: electromagnetic fields metrology, calibration. Wstęp Znajomość oraz umiejętność prawidłowej interpretacji charakterystyk metrologicznych jest jednym z podstawowych wymogów dla prawidłowego doboru oraz stosowania aparatury pomiarowej do określonego rodzaju pomia[...]

Rozszerzone charakterystyki metrologiczne mierników pola elektromagnetycznego DOI:


  Omówiono charakterystyki metrologiczne mierników pola elektromagnetycznego, zwracając szczególną uwagę na parametry mierników i czujników, które mogą być przyczyną istotnych błędów pomiarowych w warunkach odbiegających od ciągłego niemodulowanego pola monochromatycznego. Słowa kluczowe: metrologia pola elektromagnetycznego, wzorcowanie, niepewność, pola impulsowe.Równocześnie ze zwiększeniem wykorzystania energii elektromagnetycznej w przemyśle, nauce, medycynie, a przede wszystkim w radiokomunikacji, rozwija się metrologi[...]

 Strona 1  Następna strona »