Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michael PAMUŁA"

Badanie wpływu szerokości przeciwelektrody na zasięg polaryzacji w pomiarach impedancyjnych mierzony po obwodzie pręta zbrojeniowego DOI:10.15199/40.2016.7.1


  Praca dotyczy badań polaryzacyjnych stalowego zbrojenia w roztworze modelującym ciecz porową betonu. Podjęto próbę oceny wpływu zasięgu polaryzacji mierzonego w sposób nietypowy, bo po obwodzie pręta, zamiast w kierunku jego długości. Badania zrealizowano w układzie trójelektrodowym metodą spektroskopii impedancyjnej. Elektrodą badaną był stalowy pręt o średnicy 22 mm ze stali zbrojeniowej RB500. Jako elektrodę referencyjną zastosowano Cl-/AgCl,Ag, natomiast przeciwelektrodę wykonano z blachy ze stali odpornej na korozję. W badaniach uwzględniono jako zmienne trzy parametry geometryczne układu: obwodowy zasięg polaryzacji, szerokość przeciwelektrody oraz odległość przeciwelektrody od badanego pręta. Efekt skokowej zmiany obwodowego zasięgu polaryzacji uzyskano dzięki stopniowemu obniżaniu poziomu roztworu wodnego wypełniającego pojemnik z elektrodami. Roztworem w pojemniku była syntetyczna ciecz porowa o pH = 13,4, w której oczekiwano pasywacji stalowego pręta. Analiza wyników badań wykazała, że szerokość przeciwelektrody może mieć wpływ na brak powtarzalności zależności liniowej między oporem przeniesienia ładunku a zasięgiem polaryzacji obwodowej pręta zbrojeniowego. Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, stal zbrojeniowa, ciecz porowa betonu, zasięg polaryzacji, opór przeniesienia ładunku, spektroskopia impedancyjna, EIS, modelowanie The effect of counter electrode width on the polarization range around the rebar circumference during impedance measurements This paper concerns the polarization tests on steel reinforcement in a solution simulating concrete pore solution. It describes an attempt to evaluate the effect of polarization range measured in an unusual way, that is, around the rebar circumference, and not along its length. Tests were conducted in a three-electrode system by impedance spectroscopy. A working electrode was a steel bar with a diameter of 22 mm, made of reinforcing steel of grade RB500. Cl-/AgCl,Ag electrode was used [...]

Wpływ na wyniki pomiarów impedancyjnych wzajemnego usytuowania przeciwelektrody i pręta zbrojeniowego jako elektrody badanej w syntetycznej cieczy porowej betonu DOI:10.15199/40.2017.8.4


  W inżynierii budowlanej diagnostyka korozyjna zbrojonych konstrukcji betonowych jest w Polsce ciągle niedocenionym narzędziem oceny bezpieczeństwa i trwałości budowli. Problem braku popularności tego typu metod badawczych wynika z konieczności interdyscyplinarnego działania inżyniera budownictwa, a w szczególności z problemów adaptacji znanych metod elektrochemicznych do złożonych warunków po-miarowych występujących w żelbecie [3, 12, 16]. Jedną z podstawowych informacji, którą można uzyskać wykonując pomiary polaryzacyjne stalowego zbrojenia w betonie konstrukcji, jest szybkość korozji pręta zbrojeniowego. Znajomość tej szybkości korozji może być również przydatna w ocenie skuteczności ochrony katodowej zbrojenia. Uzyskiwane wyniki są jednak obarczone niepewnością oszacowania badanej powierzchni pręta, ze względu na prowadzenie pomiarów poprzez warstwę betonu osłaniającą zbrojenie, tzw. otulinę betonową [15]. Pomiary polaryzacyjne szybkości korozji zbrojenia na betonowej konstrukcji realizuje się w układzie trójelektrodowym. Elektrodą badaną jest stalowy pręt zbrojeniowy, a przeciwelektrodę wraz z elektrodą referencyjną umieszcza się w głowicy pomiarowej na powierzchni betonu. Złożony problem wiarygodności identyfikacji badanej powierzchni osłoniętego zbrojenia próbuje się rozwiązać na kilka sposobów. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie elektrody ekranującej wbudowanej w głowicę pomiarową, której zadaniem jest ograniczenie zasięgu rozchodzenia się prądów polaryzacyjnych na stali [9, 11, 14]. Innym rozwiązaniem jest pierścieniowe nacięcie otuliny na całej jej grubości, przez co analogicznie do elektrody ekranującej, fizycznie odcina się możliwość niekontrolowanego rozchodzenia się prądów polaryzacyjnych na stali w betonie [7, 8]. Trzecim, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest opatentowana [17] metoda wycinania z konstrukcji betonowych rdzeni betonowych wraz z fragmentami zbrojenia. Według założeń tej metody pomiary p[...]

Badania korozyjne żelbetowej belki podsuwnicowej po 60 latach eksploatacji DOI:10.15199/40.2015.4.8


  Rozbiórka żelbetowej konstrukcji estakady suwnicy w zakładzie przemysłowym na Śląsku stała się impulsem do podjęcia badań korozyjnych jednej z belek podsuwnicowych po 60. latach eksploatacji. Badania przeprowadzono w sposób kompleksowy wykorzystując trzy grupy metod. Do wytypowania stref o zróżnicowanym zagrożeniu korozją zastosowano badania potencjału stacjonarnego zbrojenia i rezystywności otuliny betonowej. Do oceny szybkości korozji zbrojenia wykorzystano badania polaryzacyjne metodą impedancyjną i oporu polaryzacji na rdzeniach wyciętych ze zbrojeniem z belki. Natomiast do oceny właściwości ochronnych betonu otuliny względem zbrojenia zastosowano pomiary pH w roztworach modelowych cieczy porowej betonu. Łączna analiza przeprowadzonych badań pokazała, że mimo kilkudziesięciu lat bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych badana belka charakteryzuje się niskim poziomem zagrożenia korozją. Słowa kluczowe: konstrukcje betonowe, korozja zbrojenia, badania prawdopodobieństwa korozji, pomiar oporu polaryzacji, spektroskopia impedancyjna, ciecz porowa betonu Corrosion tests of the reinforced concrete crane beam after 60-year operation Demolition of the reinforced concrete structure of a crane trestle in an industrial plant located in Silesia was a catalyst for conducting corrosion test of one of crane beams which had been operated for 60 years. The tests were performed comprehensively by three groups of techniques. Measurements of half-cell potential of reinforcement and resistivity of concrete cover were used for selecting zones of diverse corrosion risk. The polarizations tests on cores with reinforcement cut out from the beam were used to evaluate corrosion rate. pH measurements in model concrete pore solutions were used to evaluate protective properties of cover concrete to reinforcement. Aggregated analysis of the performed tests indicated that the analysed beam had low level of corrosion risk even though it had been exposed[...]

 Strona 1