Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN JASKOWSKI"

CHARAKTERYSTYKI MECHANICZNE I STRUKTURA DRUTU AL 99,7 % WYCISKANEGO METODĄ KOBO


  W artykule badano wpływ parametrów procesu wyciskania metodą KoBo (początkowej temperatury wsadu, prędkości wyciskania i częstotliwości rotacji matrycy) na strukturę, własności mechaniczne i charakterystyki umocnieniowe wyciśniętego drutu Al 99,7 %. Stwierdzono, że własności wytrzymałościowe prasówki KoBo maleją wraz ze wzrostem temperatury początkowej wsadu, a przy stałej jej wartości — także ze wzrostem prędkości wyciskania, częstotliwości rotacji matrycy oraz stopnia zaawansowania procesu wyciskania (tzn. na długości wyrobu). Druty Al wyciskane z małą prędkością (0,1 mm/s) i z najmniejszą z zastosowanych częstotliwości rotacji matrycy (3 Hz), ze wsadów o początkowej temperaturze z zakresu od 20 do 220 °C wykazują strukturę włóknistą, wysokie własności wytrzymałościowe i niskie umocnienie odkształceniowe. W przypadku wyciskania "na zimno" drut osiąga Rm = 200 MPa i umacnia się do ok. 230 MPa po walcowaniu ze zgniotem 90 %. Wzrost temperatury początkowej wsadu i/lub częstotliwości rotacji matrycy powoduje stopniową zmianę struktury prasówki (rośnie udział objętościowy ziaren zrekrystalizowanych), co skutkuje spadkiem własności wytrzymałościowych i wzrostem plastyczności. Drut taki wprawdzie wykazuje zdecydowanie większe umocnienie odkształceniowe, lecz mimo to Rm po dużym zgniocie sięga co najwyżej 150 MPa (w przypadku drutu wyciskanego metodą KoBo w 400 °C), co upodabnia go do prasówki wyciskanej konwencjonalnie. Słowa kluczowe: aluminium, wyciskanie, metoda KoBo, struktura, własności mechaniczne, umocnienie odkształceniowe MECHANICAL CHARACTERISTICS AND STRUCTURE OF AL 99.7 % WIRE EXTRUDED BY KOBO METHOD The work presents a study on the influence of process parameters of extrusion by KoBo method (initial billet temperature, extrusion rate and frequency of the die rotation) on the structure, mechanical properties and work‐hardening characteristics of extruded Al 99.7 % wire. It was found that the strength properties of KoBo [...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE PRASÓWKI Al WYCISKANEJ METODĄ KoBo WPŁYW INTENSYWNOŚCI PROCESU ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO


  W artykule przedstawiono rezultaty badań struktury, własności mechanicznych i elektrycznych drutów Al 99,7 % (AA1070) wyciskanych metodą KoBo "na zimno". Jako wsad zastosowano laboratoryjnie odlane wlewki, a proces wyciskania prowadzono w jednej lub dwu operacjach ze sumarycznym stopniem przerobu λ = 100. Stwierdzono, że zastosowana liczba operacji wyciskania ma istotny wpływ na własności wytrzymałościowe i oporność elektryczną wyrobów. W szczególności wyciskanie dwuoperacyjne prowadzi do uzyskania wyższej granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie, odpowiednio: 180 i 220 MPa i oporności elektrycznej równej 30 nΩ m. Obserwacje struktury, badania mechaniczne, oraz rezultaty pomiarów oporności elektrycznej sugerują, że zróżnicowanie cech mechanicznych wyrobów Al może być przypisane prezentowanemu w literaturze efektowi generacji nadmiarowych defektów punktowych w procesie wyciskania KoBo. Słowa kluczowe: aluminium, wyciskanie, metoda KoBo, struktura, umocnienie odkształceniowe, oporność elektryczna MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF KoBo — EXTRUDED Al THE INFLUENCE OF INTENSITY OF PLASTIC FLOW The paper presents the results of study on the structure, mechanical and electrical properties of Al 99.7 % (AA1070) wires extruded by KoBo method. As the billet used in laboratory cast ingots and extrusion process is carried out in one-step or two-step extrusion with a total extrusion ratio λ = 100. It was found that the number of used extrusion operation has a significant influence on the mechanical properties and electrical resistivity of products. In particular two-step extrusion leads to a higher yield strength and tensile strength, respectively, 180 and 220 MPa, and electrical resistivity of 30 nΩ m. Structure observations and results of electrical resistivity measurements suggest that the variation in mechanical properties of KOBO-extruded Al wires may result from the presence of overbalance point defects[...]

ROLA WANADU W STOPACH ALUMINIUM Z SERII 1XXX


  Prezentowana praca dokumentuje wpływ wanadu (do 0,2 % wag.) na strukturę, własności mechaniczne i elektryczne prasówki aluminium, wyciskanej z wlewków, krystalizowanych z podwyższoną prędkością (12 K/s w osi wlewnicy). Stwierdzono, że: 1 — powstająca w procesie krystalizacji mikrosegregacja wanadu nie ulega zmianie w procesie homogenizacji i jest "dziedziczona" przez prasówkę; 2 - dodatek wanadu w ilości 0,2 % powoduje - w relacji do aluminium - zmniejszenie o ok. 30 % wielkości podziaren/ziaren w prasówce, co — w synergii z efektem umocnienia roztworowego - skutkuje znaczącym wzrostem własności wytrzymałościowych (R0,2 i Rm, odpowiednio, o ponad 25 % i 15 %); 3 - wraz z wzrostem ilości wanadu obniżeniu ulegają cechy plastyczne aluminium, a oporność elektryczna rośnie w przybliżeniu o 5 × 10-9 (ohm)m/0,1 % wag. V. Wykazano ponadto, że dodatek wanadu opóźnia procesy zdrowienia odkształconych na zimno stopów aluminium, a dopiero przy większej koncentracji znacząco podwyższa temperaturę rekrystalizacji. Słowa kluczowe: aluminium, dodatek wanadu, struktura, mikrosegregacja, własności mechaniczne, zdrowienie, rekrystalizacja. ROLE OF VANADIUM ADDITION IN 1XXX ALUMINUM ALLOY The effect of vanadium addition (up to 0.2 % wt.) on the structure and mechanical and electrical properties of aluminum extrudates, obtained from the ingots solidified at elevated rates (~12 K/s in the axis of the ingot mold) has been presented. It has been found, that: 1 — the microsegregation of vanadium, formed during crystallization, does not change during homogenization process, moreover, it is also present in extrudates; 2 - the vanadium addition reduces the grain/subgrain size (~30 % in AlV0.2 %. with respect to Al) and in the synergy with solid solution strengthening effect leads to significant increase in the strength properties of extruded rods (more than 25 % and 15 % in the value of R0.2 and Rm, respectively);[...]

WŁASNOŚCI MECHANICZNE I ODKSZTAŁCALNOŚĆ STOPU AlTi5B


  W artykule pokazano wpływ sposobu odkształcania na strukturę, stabilność cieplną oraz własności mechaniczne i technologiczne (podatność do ciągnienia) stopu AlTi5B. Stwierdzono, że stop otrzymany drogą walcowania na linii Properzi, bądź konwencjonalnie wyciśnięty "na gorąco", wykazuje całkowity brak lub silnie ograniczoną podatność do ciągnienia. Dane uzyskane dla stopu wyciśniętego metodą KoBo dowodzą znaczącej poprawy tego parametru, w szczególności w pewnym zakresie temperatury wyciskania. Ponadto, stop AlTi5B wyciśnięty "na zimno" metodą KoBo wykazuje wysoką (aż do temperatury 400 °C) stabilność cieplną. Słowa kluczowe: stop AlTi5B, wyciskanie, metoda KoBo, ciągnienie, plastyczność MECHANICAL PROPERTIES AND FORMABILITY OF AlTi5B ALLOY The influence of the initial deformation mode on the structure and mechanical properties of AlTi5B alloy was investigated. Particular attention was paid for testing a thermal stability of the material structure, and some related technological features such as the drawability of the materials produced by means of specific technology. It was found, that the material manufactured using combined continuous casting and rolling technology (Properzi method) as well as the conventional hot‐extrusion procedure, exhibits very limited drawability. Significant improvement of the last feature is available if a KoBo extrusion is applied at selected temperature range. High drawability of the as‐extruded AlTi5B material is accompanied by enhanced thermal stability of the material properties, which are not practically reduced in result of annealing up to 400 °C. Keywords: AlTi5B alloy, extrusion, KoBo method, drawing, plasticity, drawability Wstęp Stopy AlTiB wykorzystywane są jako środek (tzw. zaprawa) do rozdrabniania ziarna odlewów ze stopów aluminium. Ich strukturę tworzy ubogi roztwór stały Ti w Al oraz wysokotopliwe, twarde, nieodkształcalne fazy międzymetaliczne Al3Ti i TiB2 lub (Al,Ti)B2 [1÷3]. Zap[...]

 Strona 1