Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW ZUWAŁA"

Algorytmy bilansowania energii odnawialnej dla złożonych struktur wielopaliwowych elektrociepłowni przemysłowo-komunalnych

Czytaj za darmo! »

Współspalanie biomasy z kopalnymi paliwami konwencjonalnymi jest technologią, która w ostatnich dwóch latach przeżywa w Polsce dynamiczny rozwój. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z produkcją energii odnawialnej w układach przemysłowo - komunalnych, elektrociepłowni wielopaliwowych o złożonych strukturach technologicznych. Przedstawiono algorytmy bilansowania ilości ene[...]

Urządzenia i systemy grzewcze z akumulacją ciepła do indywidualnego ogrzewnictwa

Czytaj za darmo! »

Problem akumulacji ciepła wynika najczęściej z niezgodności czasowej pomiędzy wytwarzaniem a zapotrzebowaniem na nośnik energii. Zjawisko tego rodzaju najczęściej dotyczy energii elektrycznej, ale również podaż i popyt na nośniki ciepła grzejnego (para i gorąca woda) często nie ma charakteru symultanicznego. Konieczność akumulacji ciepła wynika z potrzeby pokrycia szczytowego (chwilowego) zap[...]

Zintegrowana europejska sieć dla współspalania biomasy - NETBIOCOF

Czytaj za darmo! »

"Zintegrowana sieć europejska dla współspalania biomasy" jest projektem typu "akcja koordynacyjna" (Coordinated Action), finansowanym przez Komisję Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Program ten zapewniał spójne paneuropejskie podstawy wspierania działań badawczych, jako części polityki Unii Europejskiej, jego kontynuacją jest Siód[...]

Zastosowanie biomasy ciekłej pochodzenia leśnego i rolniczego do substytucji paliw rozpałkowych pochodzenia naftowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych spalania biomasy ciekłej pochodzenia rolniczego (gliceryna, estry) oraz leśnego (olej talowy) w doświadczalnej instalacji badawczej w małej skali. Wyznaczono wartość wskaźników emisji substancji szkodliwych powstających w procesie spalania mieszanek tych paliw z ciekłymi paliwami pochodzenia naftowego. Przedstawiono rekomendacje dla wdrożenia współspalania tych paliw w istniejących instalacjach energetycznych i scharakteryzowano związane z tym potencjalne zagrożenia technologiczne. Glycerol fraction and tall oil by-product were added to the light and heavy fuel oils to study the compn. of flue gases from their combustion. The presence of 16 polycyclic arom. hydrocarbons (including benzo[a]pyrene), volatile org. compd. and particulate matter was evidenced. Use of liq. biomass as a start-up fuel component was found, however, allowable. W praktyce przemysłowej stosuje się technologie wytwarzania energii odnawialnej bazujące głównie na wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, energii wód, energii wiatru albo energii Dr inż. Jarosław ZUWAŁA w roku 1998 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Innowacji Technologicznych Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Specjalizuje się w zagadnieniach eksploatacji instalacji spalania i współspalania biomasy oraz paliw pochodzenia odpadowego oraz problematyce optymalizacji pracy systemów energetycznych pod względem energetycznym, ekonomicznym i ekologicznym. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, tel.: tel.: (32) 271-00-41, fax: (32) 271-08-09, e-mail: zuwala@ichpw.zabrze.pl * Autor do korespondencji: Dr inż. Katarzyna MATUSZEK w roku 2000 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyska[...]

Removal of gaseous pollutants emitted from pressurized air- and oxy- of solid fuel combustion processes Usuwanie zanieczyszczeń gazowych emitowanych w procesie spalania paliw stałych w powietrzu i w tlenie w warunkach podwyższonego ciśnienia DOI:10.15199/62.2015.4.5


  A review, with 74 refs., of methods for removal of SO2, NOx and CO from coal combustion before, during and after the combustion. Authors’ own research works were also taken into consideration. Praca ma charakter przeglądowy z elementami niepublikowanych wcześniej wyników badań własnych. Podjęto problematykę tworzenia się zanieczyszczeń gazowych podczas ciśnieniowego spalania w powietrzu i w tlenie i usuwania ich. Szczególny nacisk położono na opis procesu autoodsiarczania. Wzrost ciśnienia w komorze spalania (nawet tylko o 1,5 bar) powoduje wyraźne obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Proces spalania paliw stałych, wykorzystywany do konwersji energii elektrycznej i ciepła jest źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych. Do głównych zanieczyszczeń tego typu zalicza się tlenki siarki (głównie SO2), tlenki azotu (NO i NO2 rozważane wspólnie jako NOx) oraz tlenek węgla (CO). Usuwanie zanieczyszczeń gazowych ze spalin podyktowane jest kilkoma względami, do których należą kwestie związane z ochroną środowiska, technologiczne oraz prawne. Udowodniono, że emisja SO2 i NOx do atmosfery powoduje niekorzystne efekty, takie jak negatywne oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt, zaburzenie wegetacji roślin, powstawanie kwaśnych deszczy lub problemy korozyjne1). Dodatkowo, wymagania technologiczne stawiane podczas usuwania i sekwestracji CO2 określają jego limit czystości. Obecność SO2 w ditlenku węgla prowadzi do intensyfikacji korozji ścian elementów instalacji transportujących CO2 2). Związki siarki powodują także degradację amin, których roztwory są stosowane do wychwytu CO2 3). Kwestie prawne wiążą się z tworzeniem norm dotyczących emisji oraz systemu kar za ich przekraczanie. Ustawodawca, kierując się względami ochrony środowiska i względami technologicznymi, stworzył narzędzia prawne wymuszające ograniczenie emisji szkodliwych gazów. Spalanie tlenowe pozwala na obniżenie emisji NOx przy jednoczesnej możliw[...]

Utilization of coal combustion products as raw materials for proppants for the shale gas recovery Wykorzystanie ubocznych produktów spalania paliw stałych jako surowca do proppantów na potrzeby wydobycia gazu z łupków DOI:10.15199/62.2015.4.7


  A fly ash from a Polish coal-fired power station was studied for chem. compn., fusion temps., true d. and pore structure (N2 adsorption) and sepd. into 2 fractions (grain size below 100 μm and 100-212 μm). The fractions were then studied for true d., pore structure (Hg intrusion), permeability, grain vol. distribution, spherical grain geometry, morphol. (scanning electron microscopy) and compression strength. The fly ash can be used (after thermal treatment) as a raw material for manufg. proppants. Badano możliwość utylizacji oraz potencjał popiołu lotnego ze spalania paliw stałych jako proppantu w procesie szczelinowania hydraulicznego. Przeprowadzono szczegółowe badania składu chemicznego i fazowego, mikrostruktury, rozkładu uziarnienia, wytrzymałości mechanicznej, gęstości oraz parametrów struktury porowatej. Otrzymane wyniki wprawdzie wykluczyły możliwość bezpośredniego zastosowania popiołu lotnego jako proppantu z powodu nieodpowiedniego rozkładu uziarnienia, jednakże ujawniły niektóre korzystne właściwości popiołu (skład fazowy, gęstość), które wskazują na ogromny potencjał wykorzystania go do tego celu po odpowiednim przetworzeniu. Ze względu na dominującą rolę węgla (blisko 90%) w strukturze wytwarzania energii, Polska jest jednym z czołowych producentów tzw. ubocznych produktów spalania (UPS) w Europie. Zalicza się do nich przede wszystkim popioły lotne, żużle, mieszaniny popiołowożużlowe oraz produkty spalania fluidalnego. Ich charakterystyka, właściwości i parametry jakościowe są uzależnione od technologii spalania, ale także od metamorfizmu i tym samym od właściwości węgla macierzystego. Wbrew dosyć powszechnemu przekonaniu UPS to nie tylko odpady. Część z nich stanowi wartościowy surowiec dla innych procesów. Wykorzystanie tych materiałów jest istotne nie tylko ze względu na oszczędności finansowe płynące z ich zagospodarowania (składowanie ich jest kosztowne dla sektora energetyki zawodowej i ciep[...]

Zastosowanie technik sprzężonych TGA-MS oraz μ-GC do analizy przebiegu procesów termicznego rozkładu mieszanek węgla i biomasy

Czytaj za darmo! »

W młynach węglowych stanowiących część układu przygotowania paliwa do energetycznych kotłów pyłowych mogą zachodzić niskotemperaturowe procesy konwersji mieszanek węgielbiomasa z wytworzeniem związków gazowych. Oceniono potencjalne zagrożenia pożarowe związane z tworzeniem się gazów palnych w zespołach młynowych podczas współspalania biomasy przy wykorzystaniu techniki TGA-GC-MS. Dodatkowo przeprowadzono testy zgazowania węgla i biomasy w złożu stacjonarnym (w skali laboratoryjnej) wraz z oceną jakościową i ilościową uwalnianych związków gazowych. Behaviour of coal-biomass blends at elevated temp. was studied to evaluate the fire hazards in fuel grinding systems of pulverized coal boilers. Blends of bituminous coal fine (grain size below 0.2 mm) and ground sawdust, willow or sunflower husk pellets (grain size below 0.425 mm) were studied by DTA with mass spectroscopy up to 700°C under Ar and gasified with air in fixed bed in a large lab. plant. The gaseous prods. of the gasification were analyzed for H2, CO, CO2 and MeH. The biomass was decompd. at 250-380°C to H2O, MeH and CO2. The coal was decompd. at above 420°C to H2 and MeH. The gasification of the blends showed an anusual temp. jump at 200°C connected with an increase of pressure. This fact was explained by fast formation of flammable gases (CO, H2, MeH) and their combustion. Obecnie w ponad 40 obiektach energetycznych w Polsce realizowany jest proces współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi (węglem kamiennym lub brunatnym). Najpopularniejszą technologią jest współspalanie bezpośrednie w istniejących układach kotłów pyłowych i fluidalnych1). Zasygnalizowana teoretycznie2) możliwość wystąpienia problemów eksploatacyjnych w układzie przygotowania paliwa do kotłów pyłowych (m.in. zapłony mieszanek węgiel-biomasa, co w konsekwencji prowadzi do wyłączania młynów węglowych ze względów bezpieczeństwa eksploatacyjnego) związana ze współspalaniem biomasy stanowiła [...]

 Strona 1  Następna strona »