Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW PICHOLA"

Zasilacz diod laserowych dużej mocy pracujących w reżimie CW

Czytaj za darmo! »

We wczesnych latach 70. lasery pompowane były głównie lampami błyskowymi lub innymi laserami [1,2]. Koniec lat 80. i lata 90. to okres, w którym zaczęto wykorzystywać diody laserowe jako źródła pompujące lasery ciała stałego i fakt ten zadecydował w ogromnej mierze o ich gwałtownym rozwoju, jaki obserwujemy do dnia dzisiejszego [3-5]. Pompujące diody laserowe dużej mocy mają wiele zalet, z [...]

Układ zasilania i sterowania impulsowej diody laserowej z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym pracującej w paśmie widmowym bezpiecznym dla wzroku


  We wczesnych latach 70. lasery pompowane były głównie lampami błyskowymi lub innymi laserami [1, 2]. Koniec lat 80. i lata 90. to okres, w którym zaczęto wykorzystywać diody laserowe jako źródła pompujące lasery ciała stałego i fakt ten zadecydował w ogromnej mierze o ich gwałtownym rozwoju, jaki obserwujemy do dnia dzisiejszego [3-5]. Postęp technologii, opracowanie nowych metod wytwarzania (epitaksja, podwójna epitaksja) nowych materiałów i struktur spowodowały dynamiczny rozwój rozpartywanych źródeł światła. Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych pozwala m.in. na zmniejszenie rezystancji termicznej między złączem a obudową, co skutkuje zwiększeniem mocy z jednostki objętości diody laserowej, podwyższeniem częstotliwości przy pracy impulsowej z dziesiątek kHz do powyżej 100 MHz i skróceniem czasu trwania impulsu poniżej 1 ns. Są to kluczowe parametry dla wielu aplikacji wykorzystujących bezpośrednio lub pośrednio diody laserowe - np. w dalmierzach laserowych, wskaźnikach celów lub układach LADAR [6,7]. Artykuł przedstawia propozycję rozwiązania układowego generatora impulsów prądowych dla diod laserowych z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym na przykładzie diody LC25T firmy OCLARO [8], generującej promieniowanie o długości fali 1550 nm. Opracowanie założeń i projekt koncepcyjny zasilacza impulsowej diody laserowej Projektowany zasilacz miał być źródłem energii elektrycznej dla impulsowej diody laserowej typu LC25T firmy OCLARO z możliwością zapewnienia odpowiedniego chłodzenia diody. W tabeli przedstawiono parametry rozpatrywanej diody laserowej, na podstawie których ustalono wymagania w stosunku do jej układ zasilania. Z danych przedstawionych w tab. można wyodrębnić zasadnicze podzespoły projektowanego układu zasilania i określić[...]

Światłowodowy generator supercontinuum zakresu średniej podczerwieni - przykład technologii podwójnego zastosowania


  Współczesne badania prowadzone w zakresie techniki laserowej ukierunkowane są na technologie i urządzenia będące udoskonaleniem lub alternatywą obecnie stosowanych o znaczącym potencjale cywilizacyjnym i szerokich możliwościach aplikacyjnych. Rozwój danej dziedziny nauki jest w bardzo dużym stopniu uwarunkowany zapotrzebowaniem na konkretne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. Przykładem takiego zapotrzebowania mogą być światłowodowe układy laserowe generujące promieniowanie superciągłe (ang. supercontinuum) w paśmie widmowym ok. 1,5…5 μm. Układy te stanowią nowość naukową ostatnich kilku lat i mogą być przykładem technologii podwójnego zastosowania (zastosowania cywilne oraz wojskowe). Zjawisko generacji promieniowania supercontinuum po raz pierwszy zostało zaobserwowane na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jednakże dopiero na przestrzeni ostatnich dwóch dekad układy generatorów SC zyskały szczególne zainteresowanie - co miało miejsce za sprawą wykorzystania w procesie generacji SC włókien optycznych, w tym światłowodów fotonicznych, których zaletą jest przede wszystkim długa droga optyczna oddziaływania promieniowania z ośrodkiem oraz możliwość kształtowania charakterystyki dyspersyjnej i uzyskania wysokiego współczynnika nieliniowości włókna. Pomimo dość intensywnie prowadzonych prac nad źródłami promieniowania SC, zdecydowana większość doniesień literaturowych dotyczy generacji w widmowym zakresie widzialnym oraz w bliskiej podczerwieni [1-4], natomiast nieliczne doniesienia literaturowe dotyczące zakresu średniej podczerwieni [5-8] pokazują, iż są to rozwiązania nowe o dużym potencjale aplikacyjnym. Promieniowanie z zakresu średniej podczerwieni ma istotne zastosowanie militarne - m.in. do oślepiania rakiet ziemia-powietrze wyposażonych w głowice samonaprowadzające się na podczerwień - w tzw. układach DIRCAM (Direct Infrared Countermeasure). Zagrożenie rakietami śledzą[...]

 Strona 1