Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Karol Makowiecki"

Moduł odbiornika sygnału synchronizacji czasu DCF 77,5 kHz do wykorzystania w rozbudowanych systemach FPGA

Czytaj za darmo! »

Możliwość automatycznej synchronizacji czasu w niektórych urządzeniach cyfrowych (np. w telekomunikacji) jest kwestią priorytetową. Przedstawiony w tym artykule moduł odbiornika sygnału synchronizacji czasu DCF, może rozszerzyć gamę źródeł synchronizacji czasu w urządzeniu, szczególnie gdy jest ono projektowane na bazie układu programowalnego FPGA.Wiąże się to jedynie z dodaniem kolejnego bloku funkcyjnego i odebraniem od niego wystawianej informacji o czasie oraz dodaniem niewielkiego układu analogowego. Moduł ten został stworzony za pomocą narzędzi zawartych w pakiecie Active-HDL i opisany jest w języku opisu sprzętu VHDL. DCF 77,5 kHz Sygnał wzorca czasu DCF-77 [2] (ang. Data Communication Frequency) jest nadawany z terytorium Niemiec, a nadajnik znajduje się w okolicach [...]

Struktura oprogramowania interfejsu graficznego w systemach wbudowanych


  W skład interfejsu urządzenia Mupasz 101 wchodzi wyświetlacz graficzny LCD 320×240 16-bitowy kolor, 9 przycisków klawiszowych, w tym: 3 klawisze kontekstowe, góra, dół, OK, ESC, dwa przyciski rozkazu otwarcia i zamknięcia wyłącznika. Całość obsługiwana jest przez mikrokontroler z rodziny STM32.Najogólniej interfejs w tego typu urządzeniu udostępnia 3 funkcje: wyświetlanie informacji o stanie urządzenia, wykonywanie poleceń oraz modyfikacje ustawień urządzenia. Wśród funkcjonalności interfejsu urządzenia Mupasz 101 wyróżnić możemy: wyświetlanie dziennika zdarzeń, wyświetlanie aktualnych pomiarów, wyświetlanie stanów wejść i wyjść urządzenia, wykonywanie rozkazów kasowania sygnalizacji, blokad i alarmów, edycję nastaw algorytmów, konfigurację urządzenia, wyświetlanie informacji identyfikacyjnych, wyświetlanie widoku obsługiwanego pola, zarządzanie użytkownikami. Ogólny zarys struktury oprogramowania interfejsu Oprogramowanie dla potrzeb tego interfejsu stworzone zostało w języku C. Centralnym punktem systemu jest funkcja zarządzająca wyświetlaniem menu (rys. 2). To ona interpretuje wciśnięte klawisze i wywołuje funkcje odpowiedzialne za ich obsługę [...]

Analiza systemu nastaw algorytmów w mikroprocesorowym urządzeniu kontrolno-sterującym


  Urządzenia kontrolno-sterujące EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa) są rozwijane pod kątem łatwego dostosowywania do określonych zadań. Wiąże się to z bogactwem różnorodnych algorytmów zabezpieczeniowych. Każdy z tych algorytmów posiada pewne nastawy, które użytkownik może modyfikować dostosowując działanie zabezpieczenia do swoich potrzeb. W artykule tym przedstawię na przykładzie urządzenia Mupasz 710, jak można skonstruować system nastaw algorytmów tak, aby funkcjonował poprawnie niezależnie od typu i ilości zaimplementowanych algorytmów oraz udostępniał możliwość ich edycji z panelu kontrolnego urządzenia i za pomocą portów komunikacyjnych. Definiowanie nastaw algorytmów Na etapie projektowania urządzenia w pliku tekstowym SET.def definiowane są wykorzystywane algorytmy, dla przykładu definicja algorytmu zabezpieczenia I>: System modyfikacji nastaw Dla celów edycji nastaw w urządzeniu Mupasz 710 udostępniony jest system makropoleceń. Każde takie makropolecenie może zostać przysłane do procedury dekodującej poprzez dowolne łącze tr[...]

System sterowania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU


  Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej muszą spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa użytkowania. Istotną funkcjonalnością urządzenia jest możliwość zdalnej pracy dzięki różnym protokołom komunikacyjnym. W artykule zaprezentowany został system sterowania, z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU, cechujący się podwyższonym bezpieczeństwem przesyłania poleceń, wysoką spójnością w ramach rodziny urządzeń oraz obniżeniem nakładów pracy przy opracowywaniu kolejnych wersji rozwojowych urządzeń. Protokół Modbus jest powszechnie stosowany w urządzeniach przemysłowych związanych z automatyką i zabezpieczeniami energetycznymi. Wykorzystywany jest do przesyłania danych pomiędzy sterownikiem i systemem nadrzędnym. Niektóre dane, ze względu na bezpieczeństwo ludzi i urządzeń, wymagają szczególnego traktowania, np. rozkaz zamknięcia wyłącznika w rozdzielni. W artykule przeanalizowano system makropoleceń stworzony dla rodziny urządzeń zabezpieczających Mupasz pod kątem zapewnienia poprawności przesyłanych danych oraz elastyczności i funkcjonalności systemu. Makropolecenie Makropolecenie jest zespołem danych przesyłanych przez funkcję 16. protokołu Modbus, czyli zapis wielu rejestrów (tab.). Po odebraniu dane t[...]

Zastosowanie procesora kryptograficznego do rozszerzenia funkcjonalności telefonu komórkowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Telefon komórkowy już teraz jest urządzeniem wielofunkcyjnym, dającym użytkownikowi duże możliwości, związane głównie z komunikacją i dostępem do informacji. Jednakże rozwój kryptografii i dedykowanych mikroprocesorów kryptograficznych może sprawić, że telefon komórkowy stanie się jeszcze bardziej wielofunkcyjny. W artykule przedstawiony zostanie moduł zawierający kryptoprocesor ST91SC, pozwalający zintegrować w telefonie komórkowym systemy wymagające poufności przechowywanych i transmitowanych danych, między innymi:  system elektronicznej portmonetki (system pieniądza elektronicznego),  system identyfikacji osoby (klucze elektroniczne, punkty kontrolne), - system podpisu elektronicznego, - kartę miejską. Struktura sprzętowa systemu Struktura sprzętowa modułu (rys. 1.) zawiera kryptoprocesor ST91SC zapewniający szyfrowanie transmisji oraz przechowywanych w pamięci danych, moduł komunikacyjny RF PN511, zgodny ze standardem NFC, zapewniający bezstykową transmisję danych na małe odległości oraz czytnik biometryczny odcisków palca poprawiający bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.Procesor ten posiada 384 KB pamięci EEPROM, która może zostać wykorzystana do przechowywania elektronicznych pieniędzy, kluczy publicznych i prywatnych dla potrzeb podpisu elektronicznego, kluczy dla systemu identyfikacji osoby, danych o wykupionym bilecie dla potrzeb karty miejskiej. Wszystkie te dane mogą zostać zaszyfrowane przy użyciu symetrycznego szyfrowania blokowego 3DES. Moduł procesora AdvX Crypto-Accelerator wspiera sprzętowo różne algorytmy szyfrowania kluczem asyme[...]

Mobilny system ICT integrujący potrzeby społeczeństwa informacyjnego DOI:

Czytaj za darmo! »

Technologie informacyjne i telekomunikacyjne rozwijają się w szybkim tempie, prowadzi to do zwiększania się ilości przedmiotów jakie przeciętny obywatel musi posiadać przy sobie np. telefon komórkowy, karty chipowe, dowód osobisty, prawo jazdy, różnego rodzaju klucze tradycyjne i elektroniczne. Jak często zabrakło Państwu drobnych na kawę, prasę, bilet autobusowy, czy też parking? Jest to kolejna grupa przedmiotów o których trzeba pamiętać i mieć je przy sobie każdego dnia. Powoli pojawia się potrzeba i możliwości stworzenia systemu integrującego wyżej wymienione potrzeby społeczeństwa. W artykule tym przedstawiono projekt takiego właśnie systemu. Struktura systemu Najważniejszym urządzeniem systemu, z punktu widzenia użytkownika, integrującym wszystkie funkcjonalności jest telefon komórkowy, który dzięki dodatkowemu procesorowi szyfrującemu zapewni mobilną platformę sprzętowo-programową. Będzie on niezbędny dla wsparcia takich funkcjonalności telefonu, jak elektroniczna portmonetka, urządzenie do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, klucz do zamków elektronicznych, czy karta miejska. System pieniądza elektronicznego W systemie tym telefon spełnia rolę portmonetki przechowującej pieniądze elektroniczne. Pobieranie i wydawanie środków finansowych możliwe jest dwoma kanałami transmisyjnymi. Jednym z nich jest komunikacja w standardzie NFC, służąca do dokonywania transakcji bezpośrednich na małe odległości do 10 cm, np. płatności w sklep[...]

Opracowanie i realizacja algorytmów do układu sterowania wyłącznikiem

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest opis algorytmów zrealizowanych w mikroprocesorowym układzie do sterowania wyłącznikiem. Urządzenie służy do sterowania wyłącznikiem o elektromagnesowym włączaniu i sprężynowym wyłączaniu. Układ można konfigurować za pomocą programu narzędziowego DELFiN, korzystając ze złącza USB znajdującego się na płycie czołowej urządzenia. Podstawowe cechy urządzenia Urządzenie przeznaczone jest do sterowania i kontroli wyłącznika SN pracującego w środowisku przemysłowym, spełniające dyrektywy LVD i EMC oraz wymagania stawiane przez odpowiadające temu środowisku normy. Do podstawowych cech układu sterowania wyłącznikiem należy integracja funkcji pomiarów, zabezpieczeń, automatyki i rejestracji zdarzeń w jednym urządzeniu. Urządzenie realizuje pomiar napięcia, pomiar[...]

Analiza mechanizmu zarządzania logiką w urządzeniach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej


  Możliwości urządzeń EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa) oraz oprogramowania wchodzącego w ich skład wciąż rosną, proporcjonalnie do wymagań im stawianych. Coraz częściej od urządzeń tego typu oczekuje się pełnej konfigurowalności i głębokiej ingerencji w mechanizmy ich pracy. Bardzo duża i zwiększająca się liczba wariantów algorytmów zabezpieczeń, sterowania i automatyk wydaje się nie wyczerpywać potrzeb użytkowników i sytuacji. Urządzenie przystosowane przez producenta do pełnienia konkretnej funkcji, rzadko pozwala na zastąpienie innego funkcjonalnie podobnego urządzenia, nawet znajdującego się w tym samym polu rozdzielczym. Wymusza to stosowanie wielu zapasowych urządzeń różniących się między sobą jedynie oprogramowaniem. Oczywiście zawsze istnieje możliwość przeprogramowania urządzenia, przez osoby upoważnione do tego zadania. Nie rozwiązuje to jednak problemu konieczności wprowadzenia niewielkich modyfikacji, w krótkim czasie, w mechanizmy urządzenia, niezależnie czy jest to prosta zmiana w sygnalizacji działania zabezpieczeń, czy bardziej skomplikowana ingerencja np. w zamianę kolejności i przeznaczenia wyjść przekaźnikowych urządzenia, czy dodanie opóźnienia do jakiegoś wyjścia sterującego. W praktyce wiąże się to ze złożeniem zamówienia na modyfikac[...]

Elementy architektury oprogramowania systemów wbudowanych dla sterowników energetycznych


  Mupasz 710plus jest urządzeniem wykorzystywanym w automatyce zabezpieczeniowej rozdzielnic średniego napięcia. Aby spełniać stawiane przed nim wymagania musi być funkcjonalny - umożliwiać wykonywanie precyzyjnych pomiarów parametrów elektrycznych, mieć reprogramowalne algorytmy zabezpieczeń, umożliwiać pobieranie i wysyłanie informacji przez wejścia i wyjścia dwustanowe oraz analogowe, a także diody sygnalizacyjne. Istotnymi elementami urządzenia są: interfejs graficzny, służący do wymiany informacji pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem oraz komunikacja cyfrowa, służąca do zdalnej obsługi urządzenia. Wszystkie te funkcje angażują pewną moc obliczeniową, zajmują pamięć, wykorzystują peryferia mikroprocesora.W artykule poruszono problem organizacji struktury programu na mikroprocesorze dwurdzeniowym pod kątem spełnienia wymagań czasowych dla krytycznych modułów programowych i związane z tym problemy konkurencji o zasoby mikroprocesora.Podstawowe moduły programu Podstawową funkcją sterowników energetycznych jest wykonywanie pomiarów prądów, napięć, częstotliwości, przesunięć fazowych itp. W uproszczeniu moduł działa następująco: przeanalogowo-cyfrowy mierzy wartości napięć pochodzące z przekładników prądowo-napięciowych i napięciowych, próbki te gromadzone są w buforze, po czym podlegają filtracji i dalszej analizie zmierzającej do wyliczenia wymaganych wartości elektrycznych. Z wyników tych obliczeń korzystają m.in. algorytmy zabezpieczeniowe, wchodzące w skład modułu logiki urządzenia, które na ich podstawie decydują o tym, czy aktualny stan jest stanem normalnym czy też awaryjnym. Odwzorowanie tego stanu możliwe jest przez moduł wejść i wyjść dwu[...]

Metoda szybkiej kalibracji torów kontroli ciągłości uziemienia zabezpieczeniowego urządzenia towarzyszącego DOI:10.15199/ELE-2014-075


  Głównym zadaniem górniczych sterowników zabezpieczeniowych, których obwody pracują w atmosferze metanowej wyrobisk węgla kamiennego jest ochrona przeciwporażeniowa personelu kopalni. W tym celu w górniczych sterownikach polowych stosuje się obwody iskrobezpieczne podlegające dyrektywie ATEX [1]. Rozwiązania układowe obwodów kontroli ciągłości uziemienia iskrobezpiecznego wymagają dużej liczby pomiarów kontrolujących wartości poszczególnych elementów schematu elektrycznego zawierającego zarówno elementy liniowe (rezystancja szeregowa i rezystancja równoległa) jak i element nieliniowy w postaci diody. Stosowane dotychczas rozwiązania wymagały czasochłonnej kalibracji każdego obwodu. Wydłużony czas kalibracji spowodowany był zastosowaniem w pełni analogowych obwodów zawierających precyzyjne potencjometry ustalające punkty pracy obwodu. Układy te były podatne na zakłócenia impulsowe, a zmiany poszczególnych elementów obwodu wpływały na zmianę wartości innych elementów. Rysunek 1 przedstawia schemat funkcjonalny prezentujący obwód kontroli ciągłości uziemienia podczas normalnej pracy. Do zacisków L1 i L2 obwodu kontroli ciągłości uziemienia dołączony jest pasywny obwód składający się z długiego odcinka przewodu uziemionego w pobliżu uziemionego elementu wyposażenia kopalni np. silnika trójfazowego. Do obwodu włączona jest szeregowa dioda krzemowa, która pozwala na wykrycie najgroźniejszej z punktu widzenia bezpieczeństwa sytuacji, to jest zwarcia obwodu kontroli ciągłości uziemienia z pominięciem uziemienia diody - a więc sytuacji w której obwód bez diody krzemowej nie jest w s[...]

 Strona 1  Następna strona »