Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Topolnicka"

Nowe związki o strukturze perowskitu Sr(Fe1-xCux)O3-σ dla zastosowania w przenoszeniu tlenu w chemicznej pętli

Czytaj za darmo! »

Otrzymano nowe, stałe nośniki tlenu o strukturze typu perowskitu Sr(Fe1-xCux)O3-σ . Przeprowadzone badania reaktywności metodą TGA potwierdziły ich praktyczną przydatność w procesie przenoszenia tlenu w chemicznej pętli tlenkowej. Uzyskane materiały tlenkowe charakteryzowały się dużą odpornością termiczną, niewielkimi rozmiarami ziaren oraz niską ścieralnością. Four Sr(Fe1-xCux)O3-σ (x = 0 to 1) perovskite-type solids were prepd. by sintering Fe2O3, CuO and SrCO3 at 700°C for 20 h, analyzed for phase compn., melting temp., sp. surface, grain size distribution and surface morphol. and then studied for O transport ability in 1-5 oxidn.-redn. cycles by thermogravimetry at 600-800°C. Synthetic air and 3% H2-Ar mixt. were used for oxidn. and redn., resp. The solid showed high O2 transport ability (4.22-8.08%), high melting temp. (above 1100°C), and low agglomeration tendency. The O2 transport ability increased with increasing the Cu content in the solids. osiągnięcie wysokich sprawności konwersji oraz atrakcyjnym ekonomicznie, jest zastosowanie chemicznej pętli tlenkowej CLC (chemical looping combustion)4-7). W procesach tych unika się bezpośredniego kontaktu paliwa z tlenem z powietrza. Przenoszenie tlenu odbywa się za pomocą stałego cyrkulującego nośnika tlenu na bazie tlenków metali, co przedstawia rys. 1. Rys. 1. Spalanie z wykorzystaniem procesu chemicznej pętli tlenkowej Fig. 1. Chemical looping combustion 89/6(2010) 807 Dr inż. Marek ŚCIĄŻKO w roku 1975 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach a w 1983 r. uzyskał stopień doktora. Odbył dwa staże w USA: w Pittsburgh Energy Technology Center (1980) dotyczący zgazowania węgla oraz w Energy Environment Research Centre - Uniwersytet Północnej Dakoty (1992) związany z efektywnością i ekonomiką układów energetycznych. Od 01.12.1991 r. jest dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Kierował także zespołem opracowują[...]

Frakcja glicerynowa - badania charakteryzujące potencjalne źródło odnawialnej energii


  Przedstawiono koncepcję oceny podstawowych parametrów fizykochemicznych charakteryzujących możliwość energetycznego wykorzystania odpadowej frakcji glicerynowej - produktu ubocznego z produkcji estrów metylowych z olei roślinnych. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano charakterystyki potencjalnego paliwa biogennego, które może być wykorzystane jako źródło energii odnawialnej w procesach współspalania z tradycyjnymi paliwami. Keywords: glycerin fraction, combustion, TGA-MS-FTIR, renewable energy source Abstract The paper presents a concept of evaluation of basic physicochemical parameters characterizing possible utility of waste glycerine fraction in energy- a by product of the methyl esters production from vegetable oils. On the basis of an investigations the profile of the potential biogenic fuel has been found which can be used as a source of renewable energy in the process of co-combustion with traditional fuels. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska, **) Mgr Roksana Muzyka - rmuzyka@ichpw.zabrze.pl ***) Dr inż.Teresa Topolnicka Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Frakcja glicerynowa - badania charakteryzujące potencjalne źródło odnawialnej energii Glycerine Fraction - a Study Characterizing Potential Source of Renewable Energy MICHALINA KOTYCZKA-MORAŃSKA*) ROKSANA MUZYKA**) TERESA TOPOLNICKA***) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 96÷100 www.cieplowent.pl CIEPŁOWNICTWO POWSTAJĄCA w trakcie otrzymywania estrów metylowych z olei roślinnych frakcja glicerynowa jest mieszaniną, która zawiera: mydła, metanol, estry, pozostałości oleju, katalizatora, wodę i zanieczyszczenia mechaniczne. Skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne determinują możliwość i odpowiedni przebieg procesu spalania z wykorzystaniem jej, jako nośnika "zielonej energii" w elektrowniach i elektrociepłowniach, w procesach współspalania z paliwami podst[...]

Otrzymywanie oraz charakterystyka roztworu stałego Sr(Mn1-xNix)O3 w odniesieniu do jego wykorzystania w przenoszeniu tlenu w pętli chemicznej

Czytaj za darmo! »

Otrzymano nowe, stałe nośniki tlenu o strukturze typu perowskitu Sr(Mn1-xNix)O3 oraz opisano ich właściwości fizykochemiczne, w celu potwierdzenia ich praktycznej przydatności w procesie przenoszenia tlenu w chemicznej pętli tlenkowej. Five perovskite-type O carriers were prepd. by compacting the MnO, NiO and SrO or SrCO3 powders at 700-1200°C for 10-20 h. The surface of the grains contained 58.34 to 68.74% of O. The m.p. and O transport capacity of the carriers increased with increasing the Ni content from 1370°C for SrMnO3 up to 1590°C for SrNiO3, and from about 5% up to about 8.5%, resp. After 5 redox cycles, no remarkable decrease in the regenerability of the oxides was obsd. The carriers can be used for chem. looping combustion of fuels. W ostatnim dwudziestoleciu obser[...]

Zastosowanie technik sprzężonych TGA-MS oraz μ-GC do analizy przebiegu procesów termicznego rozkładu mieszanek węgla i biomasy

Czytaj za darmo! »

W młynach węglowych stanowiących część układu przygotowania paliwa do energetycznych kotłów pyłowych mogą zachodzić niskotemperaturowe procesy konwersji mieszanek węgielbiomasa z wytworzeniem związków gazowych. Oceniono potencjalne zagrożenia pożarowe związane z tworzeniem się gazów palnych w zespołach młynowych podczas współspalania biomasy przy wykorzystaniu techniki TGA-GC-MS. Dodatkowo przeprowadzono testy zgazowania węgla i biomasy w złożu stacjonarnym (w skali laboratoryjnej) wraz z oceną jakościową i ilościową uwalnianych związków gazowych. Behaviour of coal-biomass blends at elevated temp. was studied to evaluate the fire hazards in fuel grinding systems of pulverized coal boilers. Blends of bituminous coal fine (grain size below 0.2 mm) and ground sawdust, willow or sunflower husk pellets (grain size below 0.425 mm) were studied by DTA with mass spectroscopy up to 700°C under Ar and gasified with air in fixed bed in a large lab. plant. The gaseous prods. of the gasification were analyzed for H2, CO, CO2 and MeH. The biomass was decompd. at 250-380°C to H2O, MeH and CO2. The coal was decompd. at above 420°C to H2 and MeH. The gasification of the blends showed an anusual temp. jump at 200°C connected with an increase of pressure. This fact was explained by fast formation of flammable gases (CO, H2, MeH) and their combustion. Obecnie w ponad 40 obiektach energetycznych w Polsce realizowany jest proces współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi (węglem kamiennym lub brunatnym). Najpopularniejszą technologią jest współspalanie bezpośrednie w istniejących układach kotłów pyłowych i fluidalnych1). Zasygnalizowana teoretycznie2) możliwość wystąpienia problemów eksploatacyjnych w układzie przygotowania paliwa do kotłów pyłowych (m.in. zapłony mieszanek węgiel-biomasa, co w konsekwencji prowadzi do wyłączania młynów węglowych ze względów bezpieczeństwa eksploatacyjnego) związana ze współspalaniem biomasy stanowiła [...]

Crude glycerol as a bioliquid for renewable energy generation in power sector.Gliceryna techniczna jako nośnik energii odnawialnej dla energetyki zawodowej


  Three tech. glycerol samples were studied for phys. and chem. properties and added (1-2%) to bituminous coal or its blend with wooden chips (13.9%) used as solid fuel in a power plant (180 MW). Compn. of flue gas and properties of slags and fouling deposits were detd. The addn. of glycerol did influence neither the firing process nor the properties of fuel gases and solid wastes. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych fizykochemicznych właściwości gliceryny technicznej pochodzącej od krajowych dostawców. Zaprezentowano wyniki wielkoskalowych testów badawczych współspalania gliceryny z węglem kamiennym oraz biomasą stałą w jednej z krajowych elektrowni systemowych. Opracowano bilans cieplny badanego kotła OP-650, określono wpływ współspalania tego paliwa na jego parametry cieplne, a także wyznaczono stężenia zanieczyszczeń oraz omówiono wpływ tego paliwa na skłonność do zanieczyszczania powierzchni grzewczych i żużlowania. W systemowej energetyce zawodowej opartej na spalaniu paliw stałych, ciekłe paliwa pochodzenia petrochemicznego wykorzystywane są głównie jako paliwa rozpałkowe lub pomocnicze, służące do stabilizacji pracy kotła. Wykorzystanie biopłynów (gliceryna, tłuszcze zwierzęce, olej talowy) jako paliwa dodatkowego umożliwia wytworzenie energii zaliczanej do energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Mogą one być stosowane w istniejących instalacjach, bez ograniczeń, jakie stawiają instalacje młynowe w przypadku spalania biomasy stałej1). Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej2), biopłyny to paliwa ciekłe wytworzone z biomasy, wykorzystywane w celach energetycznych innych niż w transporcie, w tym do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub chłodu. Stosowanie biomasy pochodzenia roślinnego w procesach produkcji biopaliw ciekłych pozwala na klasyfikację odpadowej[...]

Oxy-fuel combustion of coal. Studies on kinetics and mechanism of pressurized combustion Tlenowe spalanie węgla. Badania kinetyki i mechanizmu spalania ciśnieniowego DOI:10.15199/62.2015.4.2


  Bituminous coal and lignite samples were carbonized under N2 at 1000°C for 30 min. The chars were studied for chem. compn., sp. surface, pore structure (N2 adsorption) and kinetics of combustion under O2/CO2 (0.1-1.0 MPa) at 500-1000°C (mass loss rate). C conversion degree increased with increasing combustion temp., O2 concn. and total pressure of the gas phase. The activation energy of the combustion decreased strongly with increasing combustion temp. range and the gas phase pressure. The combustion was diffusion-controlled, esp. at elevated temp. and pressure. Przedstawiono wyniki kinetycznej analizy ciśnieniowego oksyspalania karbonizatów pochodzących z dwóch węgli o zróżnicowanym stopniu metamorfizmu: brunatnego Turów i kamiennego Janina. Przedstawiono uzasadnienie i problematykę podjętych badań nad ciśnieniowym oksyspalaniem węgla jako jednym z perspektywicznych rozwiązań technologicznych umożliwiających wdrażanie czystych technologii węglowych. Badania kinetyki oksyspalania prowadzono z wykorzystaniem ciśnieniowego analizatora termograwimetrycznego. Omówiono wpływ na szybkość procesu takich czynników, jak temperatura, ciśnienie całkowite i ciśnienie parcjalne tlenu. Uzyskane wyniki wykazały zróżnicowany wpływ wzrostu ciśnienia całkowitego i temperatury oraz pozytywny wpływ ciśnienia parcjalnego na reakcyjność paliw względem tlenu. Do opisu kinetyki procesów z powodzeniem zastosowano model kurczącego się rdzenia. Wyznaczono parametry kinetyczne, takie jak rząd reakcji względem ciśnienia parcjalnego O2 i energia aktywacji dla różnych zakresów temperatury i trzech wartości ciśnienia całkowitego. Dane te są istotne przy projektowaniu nowych rozwiązań technologicznych do czystego spalania węgla, głównie w aspekcie właściwego projektowania komór spalania nowych kotłów realizujących proces oksyspalania ciśnieniowego lub przebudowy w tym kierunku istniejących kotłów węglowych. Węgiel jest jednym z trzech głównych, o[...]

 Strona 1