Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kolimas"

Analiza czasu łukowego podczas załączania prądu

Czytaj za darmo! »

Ograniczona wytrzymałość dielektryczna środowiska otaczającego styki zamykanego załącznika zwarciowego powoduje, że załączanie prądu w obwodzie elektrycznym następuje najczęściej nie w wyniku uzyskania styczności styków, a w wyniku przebicia elektrycznego środowiska izolacyjnego. Celem pracy jest analiza minimalizacji czasu łukowego załączania, związana z maksymalizacją wartości: natężenia kryty[...]

Rozkład temperatury i ładunku elektrycznego w równoległych torach wielkoprądowych i szynoprzewodach


  Ze względu na kształt powierzchni stykowych, zestyki dzielimy na punktowe, liniowe i powierzchniowe. W rzeczywistości styczność dwóch styków nigdy nie następuje w punkcie czy wzdłuż linii lub powierzchni wynikającej z obrysu geometrycznego styków. W zestyku punktowym styczność rzeczywista (przez którą przepływa prąd) ma miejsce na powierzchni o bardzo małym promieniu. Styczność rzeczywista w zestyku liniowym odbywa się na kilku małych powierzchniach ułożonych w przybliżeniu wzdłuż pewnej linii prostej. Zestyk powierzchniowy charakteryzuje się stosunkowo dużą powierzchnią pozorną (nominalną) styczności, natomiast rzeczywista powierzchnia styczności takiego zestyku stanowi kilkanaście procent powierzchni pozornej. Zestyki aparatów elektrycznych należą do najbardziej obciążonych elementów torów prądowych. Powinny zatem być tak zaprojektowane, wykonane i eksploatowane, aby dopuszczalne ograniczenia na ich parametry techniczne, wynikające z odpowiednich przepisów i norm, nie były przekraczane. Struktura analizowanych materiałów Analizowane tory prądowe są to przewody elektryczne w postaci sztywnych szyn na ogół zamkniętych we wspólnej obudowie o odpowiednio zaprojektowanej długości, ks[...]

Analiza rozpływu prądu w sąsiadujących torach wielkoprądowych i zestykach

Czytaj za darmo! »

Tory wielkoprądowe do przewodzenia dużych wartości ciągłych i chwilowych prądów znamionowych są zwykle budowane jako zbiór wielu pojedynczych równoległych pasków, przy czym odstępy między nimi są niewielkie. Ma to na celu zapewnienie maksymalnie dużej obciążalności prądowej. W tego rodzaju konstrukcjach przepływ prądu przez każdy z szynoprzewodów jest, jak należało by się spodziewać, nierównomierny. Abstract. Gauges for leading big continuous value they are built as package many single parallel strip and spans are between them at that small. It has big affirmation maximum on purpose current. Flow of current is in this kind by all of constructions gauges, as it were belonged to expect uneven. (Analysis of the current flow in the neighbouring parallel strips) Słowa kluczowe: tory wielkoprądowe, zestyki aparatów elektrycznych Keywords: high current gauges, pin match of electric apparatuses Wprowadzenie Tory prądowe oraz układy zestykowe umożliwiają przewodzenie określonych prądów roboczych, zaś układy zestykowe łączników elektrycznych służą do dokonywania łączeń w obwodach elektrycznych. Głównymi elementami torów prądowych, zawierającymi również zestyki są szynoprzewody. Podstawową grupę omawianych aparatów łączeniowych, stanowią łączniki zestykowe mechanizmowe [1]. Głównymi elementami łączników przewodzących prąd elektryczny są przyłącza oraz układy zestykowe, tworzące na ogół zespół składający się z poszczególnych styków, elementów sprężynujących i obudowy. Są one bardzo ważnymi elementami składowymi rozdzielnic i stacji elektroenergetycznych i współdecydują o jego dyspozycyjności i niezawodności. Zestykiem nazywamy część toru prądowego, w której przepływ prądu jest umożliwiony dzięki styczności dwóch przewodników, zwanych stykami. Z uwagi na pełnione funkcje w torze prądowym, rozróżniamy następujące rodzaje zestyków: zestyki łączeniowe (rozłączne) oraz niełączeniowe, które mogą być rozłączne lub nierozłączne, a te z kolei mogą [...]

Konstrukcje elektromechaniczne na przykładzie łącznika szybkiego


  Program Ansys opiera się na metodzie elementów skończonych (MES), określanej angielskim skrótem FEM (finite element method), która jest jedną z metod numerycznych (a więc przybliżonego) rozwiązywania problemów opisywanych dużymi układami równań różniczkowych. Główną cechą MES jest zastąpienie kontinuum przestrzennego zbiorem elementów połączonych węzłami. Rozmiar elementów zależy od wymagań narzuconych przez kształty i zmienności opisywanych pól wektorowych oraz postulowanej dokładności obliczeń - tym mniejszy rozmiar im dokładniejsze wyniki chcemy uzyskać. Wprowadzenie do modelowania elementów skończonych, charakterystyka programu Ansys Metoda elementów skończonych polega na zastąpieniu konstrukcji jednolitej (ciągłej) modelem dyskretnym (nieciągłym) zwanym strukturą. Podział konstrukcji na elementy skończone nazywa się dyskretyzacją lub idealizacją. Dyskretyzacji podlegają: wnętrze konstrukcji, obciążenia ciągłe (powierzchniowe) oraz warunki brzegowe. W metodzie tej zadany obszar dzieli się na podobszary, zwane elementami. Podobszary najczęściej są trójkątami lub kwadratami, a brzeg zastępuje się krzywą łamaną. Jeśli obszar jest trójwymiarowy, elementami mogą być czworościany, a brzeg zastępuje się powierzchnią złożoną z trójkątów. Obciążanie ciągłe zastępuje się statycznie równoważnym układem sił skupionych, zaczepionych w węzłach. Oddziaływanie między elementami następuje poprzez węzły. W związku z tym sztywność modelu MES jest zawsze mniejsza niż konstrukcji. Zapewniona jest tylko ciągłość przemieszczeń i kątów obrotu w węzłach. Ponieważ MES jest metodą numeryczną - sprowadzającą rozwiązywanie równań różniczkowych do działań na macierzach, od początku istnienia komputerów pracowano nad komputerowym udoskonaleniem tej metody. Spośród wielu systemów MES - Ansys zalicza się do wiodących. Do wielu zalet, które decydują o jego walorach użytkowych, można zaliczyć: - język opisu konstrukcji APDL (ansys parametric design langu[...]

Modelowanie i analiza rozpływu temperatury w równoległych torach wielkoprądowych

Czytaj za darmo! »

Tory wielkoprądowe do przewodzenia dużych wartości ciągłych i chwilowych prądów znamionowych są zwykle budowane jako zbiór wielu pojedynczych równoległych pasków, przy czym odstępy między nimi są niewielkie. Ma to na celu zapewnienie maksymalnie dużej obciążalności prądowej. W tego rodzaju konstrukcjach przepływ prądu przez każdy z szynoprzewodów jest, jak należało by się spodziewać, nierównomierny. Abstract. Large power driven paths for conducting considerable values of constant and momentary current ratings are usually built as the set of many single parallel belts, in addition spaces between them are small. Ensuring the big power-driven load capacity to a maximum is aimed at it. In that kind of structures flow of the electricity through everyone from power rails is, how belonged in order to expect, uneven.(The modelling and analysis of the syneresis of the temperature in parallel large power-driven paths). Słowa kluczowe: szynoprzewody, tory wielkoprądowe, Keywords: current guages Wprowadzenie Wymagania stawiane wielkoprądowym torom prądowym i układom stykowym różnią się od typowych wymagań dla torów o niewielkim obciążeniu prądowym nie tylko tym, że są "ostrzejsze", ale pojawiają się wymagania nowe wynikające z tego, że ustawicznie rośnie wielkość projektowanych urządzeń i systemów elektroenergetycznych, ich rozległość i różnorodność. W aktualnie istniejących warunkach wolnej konkurencji producenci chcący utrzymać się na rynku są zmuszeni do ciągłego: redukowania czasu rozwoju nowego wyrobu, obniżania jego ceny, podnoszenia jego walorów użytkowych, szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania klientów oraz przystosowanie się do ulegającego ciągłym zmianom otoczenia [1]. Najskuteczniejszą drogą do sprostania takiej presji jest stosowanie różnego rodzaju technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, jak również opracowania odpowiednich procedur i algorytmów realizujących działania projektowe. Przedmiotem pracy są [...]

Komputerowa analiza rozkładu temperatury w zestykach wielkoprądowych


  W warunkach normalnej pracy związanej z długotrwałym przewodzeniem prądów roboczych, prąd o natężeniu I przepływając przez zestyk wywołuje na jego rezystancji Rp stratę mocy I 2Rp. Temperatura miejsca zestyku jest podwyższona w stosunku do temperatury pracy szynoprzewodu. Wartość tej temperatury jest zależna od warunków oddawania ciepła ze styków. Zależności ilościowe w głównej mierze są wyznaczone dla zestyku punktowego. Dla pozostałych rodzajów zestyków stanowią informację przybliżoną. Celem artykułu jest poruszenie problematyki doboru optymalnych parametrów zestyku, dla których transport energii odbywałby się przy jak największej sprawności. Analiza zawarta w artykule może przyczynić się do lepszego zrozumienia zjawisk fizycznych, zachodzących w przewodnikach prądu elektrycznego. Wprowadzenie do modelowania elementów skończonych - charakterystyka programu ANSYS Narzędziem, jakie wykorzystano do analizy termiczno-elektrycznej był program ANSYS . Spośród wielu systemów MES-ANSYS jest programem zaliczanym do wiodących. Oprogramowanie reprezentuje jeden z kilku najnowszych pakietów wykorzystania metody elementów skończonych, zawierających złożone procedury ułatwiające budowę modelu geometrycznego i umożliwiających wprowadzenie opisu kształtu z najpopularniejszych systemów CAD. ANSYS to program wyposażony również w algorytmy automatycznej dyskretyzacji oraz rozbudowane moduły graficznej prezentacji modelu i wyników obliczeń. W artykule "Konstrukcje elektromechaniczne na przykładzie łącznika szybkiego", opublikowanym na łamach Wiadomości Elektrotechnicznych [1, 2] autor szczegółowo scharakteryzował program ANSYS . Dlatego też w tej części tylko pokrótce przedstawiono sposób wykorzystania narzędzia. Pracę w programie metodą elementów skończonych można podzielić na trzy etapy. Preprocessing - definiowanie zagadnienia do rozwiązania: - modelowanie brył, powierzchni, punktów [...]

Modelowanie i analiza rozpływu temperatury w torach wielkoprądowych i zestykach DOI:10.12915/pe.2014.09.46

Czytaj za darmo! »

Zestyki aparatów elektrycznych należą do najbardziej obciążonych elementów torów prądowych. Powinny zatem być tak zaprojektowane, wykonane i eksploatowane, aby dopuszczalne ograniczenia na ich parametry techniczne, wynikające z odpowiednich przepisów i norm, nie były przekraczane. Abstract. Contact assemblies of electric apparatuses belong to the most burdened elements of current circuits. They should be designed, made and exploited in order to acceptable restrictions to their technical parameters, resulting from adequate rules and standards, weren't crossed.(The modelling and analysis of the temperature in current guages and contact system). Słowa kluczowe: szynoprzewody, tory wielkoprądowe, zestyki Keywords: current guages, contact system, elecric apparatus doi:10.12915/pe.2014.09.46 Wprowadzenie Wymagania stawiane wielkoprądowym torom i układom stykowym różnią się od typowych wymagań dla torów o niewielkim obciążeniu prądowym nie tylko tym, że są "ostrzejsze", ale pojawiają się wymagania nowe wynikające z tego, że ustawicznie rośnie wielkość projektowanych urządzeń i systemów elektroenergetycznych, ich rozległość i różnorodność. W aktualnie istniejących warunkach wolnej konkurencji producenci chcący utrzymać się na rynku są zmuszeni do ciągłego: redukowania czasu rozwoju nowego wyrobu, obniżania jego ceny, podnoszenia jego walorów użytkowych, szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania klientów oraz przystosowanie się do ulegającego ciągłym zmianom otoczenia [1]. Najskuteczniejszą drogą do sprostania takiej presji jest stosowanie różnego rodzaju technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, jak również opracowania odpowiednich procedur i algorytmów realizujących działania proj[...]

Badania symulacyjne wielkoprądowego układu stykowego załącznika zwarciowego

Czytaj za darmo! »

Wzrost wartości prądów i napięć znamionowych oraz prądów zwarciowych w układach zasilających i obwodach urządzeń elektrycznych, towarzyszący rozwojowi współczesnej elektroenergetyki, stawia stykom łączników elektrycznych wymagania dużych zdolności łączeniowych. Układ stykowy łączeniowy załącznika zwarciowego stanowi najbardziej obciążony cieplnie i dynamicznie element toru prądowego. Przeanaliz[...]

Optimization of electric field in contacts on example of making switch

Czytaj za darmo! »

The environment of insulating system in which making switch functions is air and atmospheric pressure. Air is applied as isolation and as extinguisher. The object of theoretical analysis of the area of insulating contact system is to assess a diversity of electric field in contact gap. The aim of theoretical analysis is to find in making switch, areas which have the biggest sensitivity to breakd[...]

Analiza sił elektrodynamicznych w wielkoprądowych układach stykowych na przykładzie załącznika zwarciowego

Czytaj za darmo! »

Projektowanie wielkoprądowych torów prądowych wymaga nie tylko analizy naprężeń mechanicznych związanych na przykład z procesem załączania prądu elektrycznego. Niezbędna jest również analiza sił elektrodynamicznych występujących w torach prądowych podczas przepływu w nich prądów zwarciowych. Takie badania umożliwiają trafny dobór przekrojów torów, długości przęseł czy sposobu mocowania torów pr[...]

 Strona 1  Następna strona »