Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata ZALESIŃSKA"

Analiza porównawcza efektywności energetycznej oświetlenia drogowego

Czytaj za darmo! »

Koniecznością ostatnich lat stało się dążenie do oszczędności energii elektryczne. Dążenie to realizować można między innymi poprzez poprawę efektywności energetycznej prowadzonych inwestycji. W oświetleniu drogowym głównymi czynnikami mającymi wpływ na efektywności energetycznej są: parametry punktów świetlnych, wartość współczynnika utrzymania, przestrzenne rozmieszczenie punktów świetlnych. W artykule przedstawiona została analiza wpływu poszczególnych czynników na efektywność energetyczną systemów oświetleniowych. Abstract. With necessity last years became endeavour to energy saving. Endeavour this can be realized among other things as a result of improvement energy efficiency carry out of investment. In road lighting main factors having influence on energy efficiency are: paramet[...]

Energy's efficiency and economic aspects in road lighting

Czytaj za darmo! »

Directive 2006/32/EC obliges Member States to reduce the consumption of electrical energy. The obligation can be satisfied, among other measures, by improving the energy efficiency of equipment and projects. The desired illumination effect can be obtained using various lighting system solutions. Consequently, an economical analysis should be performed for each project at the design stage. The final choice of a lighting solution should be a compromise between the effort to save electrical energy and the final cost of road lights implementation and operation. Streszczenie. Dyrektywa 2006/32/WE obliguje Państwa Członkowskie do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Obowiązek ten może być realizowany między innymi poprzez poprawę efektywności energetycznej stosowanych urządzeń i realizowanych inwestycji. Zamierzony efekt oświetleniowy uzyskać można przy pomocy różnych rozwiązań systemu oświetleniowego. Ostateczny wybór danego rozwiązania oświetleniowego powinien być kompromisem pomiędzy dążeniem do oszczędności energii elektrycznej, a całkowitym kosztem realizacji i eksploatacji oświetlenia drogowego (Efektywność energetyczna oświetlenia drogowego i jej aspekty ekonomiczne). Keywords: energy efficiency, road lighting, luminaires location, economic efficiency. Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, oświetlenie drogowe, rozmieszczenie opraw oświetleniowych, efektywność ekonomiczna. Introduction Stationary road lighting is an important factor directly affecting traffic comfort and safety. Good lighting helps drivers operate the vehicle efficiently. It makes it easier to recognize shapes of the road, pedestrian crossings, road signs, road lights and landmarks. It is also helpful in noticing other road users, their location, speed and direction of movement. A correctly designed and constructed road lighting system reduces the time required by the driver to take an appropriate decision. As a result, it decreases the number and effects of a[...]

Model poziomu widoczności na stacjonarnie oświetlanej drodze

Czytaj za darmo! »

Model matematyczny poziomu widoczności, często w literaturze nazywany modelem poziomu widoczności Adriana, stworzony został pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie formuła Adriana stanowi podstawę kryterium widoczności stosowanego w USA przy projektowaniu oświetlenia drogowego. W Europie kryterium widoczności nie jest stosowane w praktyce projektowej. Prowadzone są jednak prace badawcze zmierzające do ustalenia europejskiej koncepcji widoczności. Abstract. Mathematical description of computation method visibility level - called often in literature Adrian’s visibility mode was created at the end of 1980's. Adrian's formula is the basis for Visibility Criterion applied in USA. Visibility criterion does not apply in project practice in Europe but the investigative aiming to appointment of European conception of visibility works be led. (Model of visibility level on the fixed illumination road). Słowa kluczowe: widoczność przeszkód na drodze, poziom widoczności, oświetlenie drogowe Keywords: visibility objects on road, visibility level, road lighting Wstęp Jednym z podstawowych zadań pracy wzrokowej kierowcy jest obserwowanie drogi i jej bezpośredniego otoczenia. W każdym momencie kierowca powinien mieć pewność, że na drodze nie ma przeszkód uniemożliwiających dalszą jazdę, z łatwością powinien dostrzegać innych użytkowników drogi, znać ich dalszy kierunek ruchu oraz lokalizować wszystkie urządzenia i znaki drogowe sterujące ruchem. Zauważenie przez kierowcę obiektu znajdującego się na drodze lub w jej bezpośrednim otoczeniu możliwe jest tylko wtedy, gdy kontrast, jaki tworzy obiekt z tłem (drogą lub jej otoczeniem) jest powyżej wartości progowej kontrastu. Jeżeli obiekt posiada wyższą luminancję niż tło, to tworzy kontrast dodatni, w przeciwnym razie mamy odczynienia z kontrastem ujemnym - najczęściej występującym w oświetleniu drogowym. Stopień trudności w spostrzeżeniu przeszkody na drodze uzależniony jest od[...]

Analiza wpływu parametrów systemu oświetlenia drogowego na poziom widoczności

Czytaj za darmo! »

W krajach europejskich parametry fotometryczne na oświetlanej drodze wyznaczane są na podstawie kryterium luminancji lub natężenia oświetlenia. Poziom widoczności przeszkód nie jest uwzględniany, nie ma właściwej procedury oceny poziomu widoczności. Stosowane w USA kryterium poziomu widoczności nie umożliwia oceny widoczności przeszkód zgodnie z europejskimi wymaganiami oświetleniowymi. Pozwala jednak na analizę wpływu różnych parametrów na poziom widoczności. Abstract. In European countries the photometric parameters on the road are determined the basis on luminance or illuminance criterion. The visibility level of obstacles isn’t taken into consideration, there is no system to assess of the visibility level. Used in the U.S. criterion does not allow assessment of the visibility obstacles in accordance with European lighting requirements. However, it allows to analyze the effects of various parameters on the visibility level. (Analysis of the impact of road lighting system parameters on the visibility level). Słowa kluczowe: widoczność przeszkód na drodze, poziom widoczności, system oświetlenia drogowego Keywords: visibility objects on road, visibility level, road lighting system Wstęp Stacjonarne oświetlenie drogi jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na komfort i bezpieczeństwo ruchu drogowego. W każdej chwili cała droga i jej bezpośrednie otoczenie powinny być dobrze widoczne. Kierowca musi mieć możliwość zauważenia w odpowiednim czasie wszystkich przeszkód znajdujący się na drodze. Badania [1, 2, 3] dotyczące widoczności przeszkód na drodze wykazały, że spełnienie wymagań normatywnych w odniesieniu do luminacji średniej oraz równomierności ogólnej i wzdłużnej nie gwarantuje spostrzeżenia przeszkody na drodze. Możliwość zauważenia obiektu na drodze lub w jej bezpośrednim otoczeniu występuje tylko wtedy, gdy kontrast jaki tworzy obiekt z tłem (drogą lub jej otoczeniem) jest powyżej wartości progowej. Widoczność przeszk[...]

Laboratory test of the impact of the area of an LED billboard on drivers' visual performance DOI:10.15199/48.2015.04.44

Czytaj za darmo! »

The driver's visual performance is affected, to a large degree, by the distributions of luminance present in the driver's field of view. Placing LED billboards near roads makes drivers uncomfortable and distracts them when driving. In order to determine the impact of LED billboards on the visual performance of drivers, a vehicle driving simulator was built. The simulator served to conduct research on the impact of the size of LED billboards on visual performance of a selected group of observers. The article describes the testing procedure and tests results. Streszczenie. Na wydolność wzrokową kierowcy mają istotny wpływ rozkłady luminancji występujące w jego polu widzenia. Lokalizowanie reklam LED blisko drogi powoduje dyskomfort i przeszkadza w kierowaniu pojazdem. W celu ustalenia wpływu reklam elektronicznych na wydolność wzrokową kierowców zbudowano symulator jazdy samochodem. Na symulatorze wykonano badania wpływu wielkości reklamy LED na wydolność wzrokową wybranej grupy obserwatorów. W artykule przedstawiono procedurę badawczą oraz wyniki badań (Badania laboratoryjne wpływu wielkości powierzchni reklamy LED na wydolność wzrokową kierowców). Keywords: visual performance, driving simulator, LED billboard, electronic billboard. Słowa kluczowe: wydolność wzrokowa, symulator jazdy, reklama LED, reklama elektroniczna Introduction In urban traffic, the driver's visual task performed while driving is not limited to observing the road right in front of the car and, given the specific nature of urban traffic, three levels of performing the visual task should be applied to its investigation: the position level, the situational level and the navigational level. The position level applies to maintaining the desired position and the correct course in a traffic lane. The situational level is connected to making maneuvers in the road and maintaining and adjusting the vehicle's speed. The navigational level is related to orientation in the surr[...]

Badanie własności pasów fotoluminescencyjnych

Czytaj za darmo! »

Pasy fotoluminescencyjne montowane na statkach pasażerskich wyznaczają drogę ewakuacyjną. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 15370: 2001 pasy te powinny posiadać określona luminancję po pewnym czasie od wyłączenia oświetlenia sztucznego. Krzywa spadku luminancji pasów zależy od szeregu czynników, m.in. od rozkładu widmowego źródeł światła i parametrów naświetlania. Znajomość wpływu poszczególnych [...]

Analysis of the excitation parameters of photoluminescent low-location lighting materials

Czytaj za darmo! »

In the article there have been presented the results of the tests of two types of the photoluminescent materials applied in constructing the LLL systems. In accordance with the ISO procedure, there has been determined the min illuminance level on the material surface assuring obtaining the min luminance values within the determined time after the excitation source has been removed. Moreover, the[...]

Odtworzenie na stanowisku laboratoryjnym rozkładów luminancji występujących w polu widzenia kierowców

Czytaj za darmo! »

Reklamy LED instalowane w sąsiedztwie ulic stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W celu ustalenia wpływu reklam LED na wydolność wzrokową kierowców zbudowane zostało stanowisko laboratoryjne do badań subiektywnych. Na stanowisku laboratoryjnym odtworzone zostały typowe rozkłady luminancji występujące w polu widzenia kierowców w ruchu miejskim. W dalszym etapie prac badawczych przeprowadzone zostaną zmierzające do ustalenia wymagań w odniesieniu do tego typu reklam. Abstract. Electronic billboards installed in the vicinity of streets are a potential risk to road safety. In order to determine the impact of billboards on the visual performance of drivers, the laboratory test bed was built. On the laboratory were reconstructed typical luminance distributions in driver’s field of view in urban space. In the next stage of the research studies will be determine the requirements for this type of billboards. (Reconstitution in the laboratory luminance distributions occurring in the field of driver’s vision). Słowa kluczowe: rozkłady luminancji w polu widzenia kierowcy, reklamy elektroniczne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Keywords: luminance distributions in the field of driver’s vision, digital billboards, road safety. Wstęp Reklamy elektroniczne (reklamy z diodami świecącymi, reklamy LED) wpisały się już na trwałe do krajobrazu wielu polskich miast. Ze względu na liczne grono potencjalnych odbiorców właściciele reklam instalują je przede wszystkim na skrzyżowaniach, rondach oraz w bliskim sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu. Reklamy elektroniczne charakteryzują się zazwyczaj dużą powierzchnią, bardzo dużą luminancją, o wiele większą niż tradycyjne reklamy i bardzo dynamiczną zmianą wyświetlanych obrazów (wideo, animacje) [1, 2, 3]. Przykład reklamy z diodami świecącymi o bardzo dużej jaskrawości w porównaniu z reklamami tradycyjnymi przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Porównanie jaskra[...]

Pomiar i ocena wybranych parametrów bezkierunkowych lamp do użytku domowego DOI:10.15199/48.2018.03.37

Czytaj za darmo! »

Ze względu na zmiany klimatyczne, powodowane między innymi przez emisję do atmosfery gazów cieplarnianych, koniecznością ostatnich lat stało się dążenie do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Ograniczenie to jest realizowane przede wszystkim poprzez opracowanie i wprowadzenie do użytku nowych, energooszczędnych urządzeń i produktów. Proces ten wyraźnie można zaobserwować w obszarze oświetlenia gospodarstw domowych. Począwszy od 1 września 2009 w krajach Unii Europejskiej rozpoczęto wycofywania z rynku mało efektywnych energetycznie źródeł żarowych. Jako pierwsze wycofano żarówki tradycyjne - żarówki głównego szeregu [1]. W dalszej kolejności przewiduje się wycofanie także żarówek halogenowych [2]. Obecnie, w miejsce żarówek tradycyjnych użytkownik oświetlenia domowego ma możliwość zastosowania żarówek halogenowych, świetlówek kompaktowych oraz lamp LED. Oferta handlowa jest bardzo szeroka i zróżnicowana, zarówno, co do rodzajów lamp, jak i ich ceny. Zwykle użytkownik, podczas zakupu lampy, kieruje się ceną oraz parametrami podanymi na opakowaniu. Niestety wszystkie parametry znajdujące się na opakowaniu produktu są deklaracją producenta i nie zawsze odpowiadają parametrom rzeczywistym. Z jednej strony, fakt ten wynika z naturalnego zjawiska, jakim jest rozrzut produkcji, i jeżeli parametry mieszczą się w wymaganych zakresach, to jest to dopuszczalne, a z drugiej strony, może to być spowodowane brakiem wiedzy lub nierzetelnością producentów lub importerów. Podstawowe wymagania fotometryczne, kolorymetryczne, elektryczne oraz użytkowe, jakie muszą spełniać lampy do użytku domowego, oraz informacje jakie powinny znaleźć się na opakowaniu produktu, a także sposób ich weryfikacji, zawarte są w rozporządzeniach Komisji Wspólnoty Europejskiej [1, 2, 3, 4]. Niektóre wymagania opisane są także w normach przedmiotowych [5, 6, 7, 8]. Obecnie obowiązujące wymagania [1, 3], w zakresie analizowanych w trakcie badań parametrów[...]

 Strona 1  Następna strona »