Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ewelina Parzęcka"

Enterokoki i ich znaczenie w przemyśle mleczarskim


  Nazwa enterococcus jest złożeniem dwóch słów pochodzenia greckiego: ènteron (jelita) oraz kòkkes (pestka lub jagoda). Enterokoki są Gram-dodatnimi, wydłużonymi ziarniakami występującymi pojedynczo lub tworzącymi krótkie łańcuszki [4, 15, 17, 18]. Bakterie te są naturalnym składnikiem mikroflory przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt, ponadto wchodzą w skład flory jamy ustnej i dróg moczowo-płciowych, a niewielka ich liczba znajduje się także na skórze. Występują również powszechnie w środowisku pozaustrojowym, gdyż stwierdzono ich obecność w glebie, wodzie, roślinach, a także w ściekach [1, 15]. Według klasyfikacji serologicznej Lancefielda bakterie te były zaliczane do rodzaju Streptococcus grupy D [20]. W latach osiemdziesiątych XX w., na podstawie testów biochemicznych oraz badań genetycznych, utworzono odrębny rodzaj Enterococcus, który obecnie obejmuje 41 gatunków [3]. Enterokoki można łatwo wykryć w podłożu Slanetza- Bartleya w postaci małych czerwonych kolonii (rysunek). Od innych, rosnących tlenowo, Gram- -dodatnich ziarniaków odróżnia je brak aktywności katalazy [4, 17, 18]. Enterokoki hydrolizują eskulinę, wykazują oporność na 40-procentowe stężenie żółci oraz rosną w podłożach zawierających 0,05% tellurku potasu. Większość gatunków jest zdolnych do wzrostu w podłożach zawierających 6,5% chlorku sodu oraz przy pH 9,6 [17, 18, 20]. Optymalna temperatura wzrostu komórek enterokoków wynosi 37oC [24]. Bakterie te należą do najbardziej opornych na ogrzewanie bakterii nieprzetrwalnikujących, gdyż przeżywają ogrzewanie w temp. 60oC przez 30 min [4]. Przez długi czas bakterie rodzaju Enterococcus były uważane za drobnoustroje bezpieczne dla człowieka. Co więcej, wykazano pozytywny wpływ enterokoków na zdrowie konsumenta. Większość enterokoków wykazuje zdolność do produkcji bakteriocyn, tj. specyficznych związków białkowych o działaniu antybakteryjnym [13]. Ze względu na produkcję tego typu związków, w ostatniej [...]

Enterokoki i ich znaczenie w przemyśle mięsnym


  Enterokoki to Gram-dodatnie ziarniaki stanowiące rodzimą mikrofl orę przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt. Ponadto występują jako składnik fl ory jamy ustnej i dróg moczowo-płciowych oraz skóry. Jako komensale wykazujące właściwości probiotyczne przyczyniają się do ograniczania kolonizacji przewodu pokarmowego przez bakterie chorobotwórcze. Bakterie te mogą występować także w środowisku pozaustrojowym: glebie, wodzie, roślinach oraz ściekach. Do zasiedlania przez enterokoki surowców mięsnych może dojść zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i z przewodu pokarmowego zwierząt podczas ich uboju. ENTEROKOKI - komensale i patogeny organizmów zwierząt Obecność bakterii rodzaju Enterococcus w przewodzie pokarmowym zdrowych osobników stwierdzono u zwierząt domowych, hodowlanych, drobiu oraz gołębi. U ssaków dominują dwa gatunki paciorkowców kałowych: E. faecalis i E. faecium, u ptaków skład gatunkowy jest bardziej zróżnicowany [3, 5]. Przez wiele lat enterokoki uważano za drobnoustroje względnie chorobotwórcze, ponieważ pomimo powszechnego występowania w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt rzadko wywoływały poważne zakażenia. Od kilkunastu lat obserwuje się wzrost znaczenia klinicznego tych oportunistycznych patogenów, bowiem zachwianie równowagi układu gospodarz- komensal może prowadzić do przemieszczania się drobnoustrojów z miejsca ich typowego bytowania, a tym samym do kolonizacji innych obszarów organizmu, skutkującej rozwojem infekcji. Zdecydowana większość infekcji u ssaków jest wywoływana przez gatunek E. faecalis (80%). Do najczęstszych zakażeń u ludzi o etiologii Enterococcus należą przewlekłe lub nawrotowe infekcje dróg moczowych, sepsa, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych lub zapalenie wsierdzia. Enterokoki często towarzyszą innym gatunkom bakterii w infekcjach o charakterze mieszanym. U noworodków, zwłaszcza wcześniaków z niską masą urodzeniową, enterokoki wywołują posocznicę i zapalenie opon mózgowo- [...]

 Strona 1