Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN ŁUKASIEWICZ"

Nadtlenek wodoru w nowoczesnych procesach technologii organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono rolę nadtlenku wodoru we współczesnej chemii i technologii organicznej. Przedstawiono właściwości, otrzymywanie i główne kierunki zastosowań nadtlenku wodoru. Szczególny nacisk położono na zastosowania i potencjalne możliwości zastosowania nadtlenku wodoru jako utleniacza związków organicznych zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej. A review with 71 refs. covering H2O2 [...]

Reakcje utleniania związków organicznych w polu promieniowania mikrofalowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań utleniania antracenu i związków alkiloaromatycznych przy użyciu nadtlenku wodoru. Reakcje prowadzono w warunkach działania pola promieniowania mikrofalowego, stosując jako katalizatory heteropolikwasy zawierające atomy wolframu. Katalizatory poddano heterogenizacji na matrycy organicznej (polianilina) i nieorganicznej (silikażel) otrzymując nowe efektywne kataliz[...]

Zastosowanie nanokompleksów inkluzyjnych opartych na cyklodekstrynach do modyfikacji właściwości użytkowych wybranych materiałów tekstylnych

Czytaj za darmo! »

Cyklodekstryny (CD) są naturalnymi makrocyklicznymi oligosacharydami zbudowanymi z kilku do kilkunastu reszt D-glukozowych, połączonych ze sobą wiązaniami 1-4 glikozydowymi. Najczęściej opisywane w literaturze oraz wykorzystywane komercyjnie są cyklodekstryny zbudowane z sześciu, siedmiu bądź ośmiu reszt glukozowych (odpowiednio α-, β- i γ-cyklodekstryny) (rys. 1). Kształt cząste[...]

Metody modyfikacji drewna DOI:10.15199/62.2017.7.24


  Drewno jest naturalnym materiałem kompozytowym o osnowie polimerowej. Podstawowe związki wielkocząsteczkowe w drewnie to celuloza (38-50%), lignina (15-25%) i hemicelulozy (23-32%), które mogą mieć charakter jednorodny lub niejednorodny. W drewnie zawarte są również inne substancje, tj. węglowodany (w tym skrobia), białka, garbniki, tłuszcze oraz terpeny, związane z drewnem w sposób niestrukturalny. W związku z tym, podstawowymi pierwiastkami wchodzącymi w skład drewna są: węgiel (49,5%), tlen (43,8%), wodór (6,0%) i azot (0,2%)1, 2). Związkiem, który w drewnie odgrywa szczególną rolę jest celuloza. Stanowi ona objętościowo największą jego część. W sensie chemicznym jest ona polisacharydem zbudowanym z jednostek anhydroglukozowych powiązanych ze sobą wiązaniami β-1,4-glikozydowymi. Monomerem celulozy, podobnie jak w przypadku skrobi i glikogenu, jest glukoza, ale jednostką powtarzalną anhydrocelobioza. Średni stopień polimeryzacji celulozy w drewnie wynosi 9-10·103. Celuloza naturalna stanowi podstawowy składnik ściany komórkowej (pierwotnej i wtórnej) roślin, gdzie występuje tylko i wyłącznie w formie liniowej, nie wykształcając odgałęzień. Jedną z podstawowych właściwości celulozy jest tendencja do tworzenia intra- i intermolekularnych wiązań wodorowych. Dzięki temu poszczególne makrołańcuchy celulozowe tworzą wiązki, które agregują, tworząc mikrofibryle zawierające fragmenty krystaliczne i amorficzne. Mikrofibryle z kolei agregują w fibryle, z których składają się właściwe włókna celulozowe. Konsekwencją budowy fibrylarnej oraz silnych wiązań wodorowych jest nierozpuszczalność celulozy w większości popularnych rozpuszczalników oraz wysoka odporność mechaniczna materiałów celulozowych, w tym drewna. Oddziaływanie rozpuszczalników (głównie polarnych) na celulozę powoduje pęcznienie materiału, co umożliwia wniknięcie czynnika modyfikującego do wnętrza drewna3, 4). W odróżnieniu od regularnej struktury celulozy, która[...]

 Strona 1