Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Robert WIESZAŁA"

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI SAMOCHODOWYCH WYKONANYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM


  Stopy aluminium znajdują zastosowanie w każdej z gałęzi transportu. Ich właściwości, jak plastyczność czy przeciętna wytrzymałość porównywalna z blisko 3-krotnie cięższym żeliwem z powodzeniem wykorzystywane są do budowy samochodów, samolotów oraz innych pojazdów. Poprzez ich szerokie zastosowanie w budowie konstrukcji pojazdów pozwalają w znacznym stopniu zmniejszyć masę danego środka transportu. Przekłada się to bezpośrednio na poprawę osiągów oraz na zmniejszenie zużycie paliwa. W pracy przedstawiono konkretne rozwiązania konstrukcyjne wykorzystujące stopy aluminium w pojazdach samochodowych. Słowa kluczowe: stopy aluminium CAR DESIGN MADE WITH ALUMINIUM ALLOYS Aluminum alloys are used in each of the modes of transport. Their properties, such as ductility and strength comparable to average nearly 3 times heavier cast iron are successfully used to build cars, airplanes and other vehicles. Through their extensive use in the construction of vehicle construction allows to significantly reduce the weight of the means of transport. This translates directly improve performance and reduce fuel consumption. The paper presents a concrete design solutions using aluminum alloys in automotive. Keywords: aluminium alloy Wprowadzenie Rozwój materiałów konstrukcyjnych spełniał i spełnia istotną rolę w ciągłym rozwoju motoryzacji. W ostatnich 20 latach postęp w motoryzacji koncentrował się jednak na zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa biernego oraz nad opracowaniem coraz to nowszych elementów wyposażenia dodatkowego. Taka tendencja spowodowała wzrost masy pojazdów nawet o 30 %. Proporcjonalnie wraz ze wzrostem masy pojazdu, rośnie zapotrzebowanie na moc silnika, która umożliwi komfortowy i bezpieczny transport. To spowodowało konieczność poszukiwania nowych materiałów konstrukcyjnych, które umożliwiłyby obniżenie masy pojazdu. Obecnie wykorzystywane w budowie pojazdu samochodowego, osobowego materiały to: metale żelazne ok. 68 %, kompozyty pol[...]

Drgania mechaniczne w maszynach do robót ziemnych

Czytaj za darmo! »

Ze sposobem napędu maszyn do robót ziemnych, warunkami i charakterem ich pracy wiąże się występowanie drgań mechanicznych o nieustalonych parametrach, mogących przekraczać poziom określony w normach. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów drgań mechanicznych dla stanowiska operatora koparko-ładowarki oraz kierowcy samochodu ciężarowego. Pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z normam[...]

WPŁYW STOPNIA PRZEGRZANIA NA PARAMETRY STEREOLOGICZNE PIERWOTNYCH KRYSZTAŁÓW KRZEMU W STOPIE AlSi17Cu5


  W artykule przedstawiono wpływ stopnia przegrzania i procesu modyfikowania fosforem na sposób zarodkowania i wzrost pierwotnych kryształów krzemu w stopie AlSi17Cu5 poprzez określenie ich morfologii w wyniku pomiarów stereologicznych. Przedmiotem badań był stop AlSi17Cu zbliżony do serii A3XX.X przeznaczony do odlewania w formach piaskowych i kokilach, m.in. na odlewy tłoków silników spalinowych, bloków i korpusów cylindrowych sprężarek, pomp i hamulców. Uzyskane wyniki pozwalają zauważyć, że pierwotne kryształy krzemu w odlewach niepoddanych modyfikowaniu i bez przegrzania są duże i w większości przypadków przybierają formę gwieździstych, płytkowych wydzieleń o niejednorodnym kształcie i powierzchni bocznej ramion. Modyfikacja fosforem w postaci zaprawy CuP10 każdorazowo prowadzi do rozdrobnienia pierwotnych kryształów Si i ich równomiernego rozłożenia w osnowie stopu. Podobne rozdrobnienie tych kryształów stwierdzono dla stopu AlSi17Cu5 po przegrzaniu do temperatury 920 °C i przetrzymaniu w niej przez 30 min oraz przegrzaniu i modyfikowaniu wg parametrów jak wyżej. Z badań tych wynika, że pierwotne kryształy krzemu w stopie AlSi17Cu5 odlanego z temperatury 820 °C osiągają wymiar od 1 do nawet 2 mm, wykazując budowę wieloboczną, gwieździstą o nieregularnych kształtach. Natomiast te same kryształy krzemu w stopie przegrzanym do temperatury 920 °C i wytrzymanym przez 30 min, charakteryzuje budowa regularna, blokowa i najczęściej tetraedryczna. Słowa kluczowe: pierwotne kryształy krzemu, stop AlSi17Cu THE EFFECT OF OVERHEATING ON THE STEREOLOGICAL PARAMETERS OF PRIMARY SILICON CRYSTALS IN THE ALLOY AlSi17Cu5 The article shows the influence of the degree of overheating and the process of modifying the phosphorous on the nucleation and growth of primary silicon crystals in AlSi17Cu5 rate by identifying their morphology as a result of stereological measurements. The subject of the study was alloy AlSi17Cu similar to alloy A3XX.X series designe[...]

MIKROSTRUKTURA STOPU AlSi17Cu5 PO PRZEGRZANIU ZNACZNIE POWYŻEJ TEMPERATURY LIKWIDUS


  W artykule przedstawiono badania mikrostruktury stopu AlSi17Cu5. W celu rozdrobnienia pierwotnych kryształów krzemu zastosowano tzw. "obróbkę termiczno-czasową" (TTT) polegającą na przegrzaniu ciekłego stopu znacznie powyżej temperatury Tliq., wygrzaniu w niej przez 30 min i odlaniu do formy metalowej. Stwierdzono, że proces taki powoduje uzyskanie struktury drobnokrystalicznej, a pierwotne kryształy Si przybierają formę pięciościanów lub ostrosłupów. Stosując mikroanalizę rentgenowską i rentgenograficzną analizę fazową stwierdzono występowanie międzymetalicznych faz Al2Cu, Al4Cu9 wchodzących w skład eutektyki alfa-AlCu-beta oraz fazy Al9Fe2Si, wchodzącej w skład eutektyki alfa-AlFeSi-beta. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy Al-Si, mikrostruktura, obróbka termiczna w stanie ciekłym MICROSTRUCTURE OF ALLOY AlSi17Cu5 WHEN OVERHEATED MUCH ABOVE LIQUIDUS TEMPERATURE This paper presents a study on the microstructure of the alloy AlSi17Cu5. In order to fragmentation of primary silicon crystals u[...]

Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy związanym z walcowaniem wyrobów


  W artykule przedstawiono wyniki badań dla czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy związanych z walcowaniem wyro- bów w hucie. Stale obserwujemy wzrost znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności na stanowiskach, na których występuje wiele czynników zagrożenia. Do takiego miejsca pracy możemy zaliczyć stanowiska związane z walcowaniem wyrobów gdzie pracownicy narażeni są na zagrożenia nadmiernego poziomu hałasu oraz zapylenia pyłami przemysłowymi powstałe podczas realizacji procesu walco- wania. W oparciu o opis i analizę procesu walcowania, przedstawiono klasyfikację i wybrane zagrożenia (skutki i przyczyny) źródeł zagro- żeń, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu oraz pyłów na wybranym oddziale walcowniczym. Chorobotwórcze działanie tych czynników, powstałe w wyniku długotrwałego narażenia (wdychania włókien pyłowych), opisano w ujęciu o ogólną sytuację skutków oraz zagrożeń w środowisku pracy walcownika. The article presents the results of tests for harmful factors present at the work-related products in a steel mill rolling. Constantly observe an increase in the importance of occupational health and safety, particularly at positions where there are many risk factors. Such jobs can include positions related to rolling catalog where workers are exposed to risks of excessive noise and dust of industrial dust produced during the process of rolling. Based on the description and analysis of the rolling process, presents the classification and selection of risks (causes and effects) sources of danger, with particular regard to noise and dust on the selected branch rolling. Pathogenic effect of these factors, as a result of prolonged exposure (inhalation of dust lanes), is described in terms of the overall situation of effects and hazards in the rolling work environment. Słowa kluczowe: hałas, pył przemysłowy Key words: noise, industrial dust.Wprowadzenie. Niektóre gałęzie przemysłu wymagają określenia szczegółowych[...]

WPŁYW MODYFIKACJI FOSFOREM STOPU AlSi17Cu5 NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE DOI:10.15199/67.2015.4.3


  W artykule przedstawiono badania określające wpływ modyfikacji stopu AlSi17Cu5 fosforem przy użyciu zaprawy CuP10 na właściwości tribologiczne. W tym celu przeprowadzono badania z wykorzystaniem testera tribologicznego T-01 w celu określenia współczynnika tarcia oraz zużycia masowego. Istotną rolę w ocenie właściwości tribologicznych miała również analiza mikrostruktury materiału wyjściowego w odniesieniu do materiału poddanego modyfikacji fosforem. Stwierdzono, że różnica w strukturze badanych materiałów, głównie w elemencie wielkości kryształów krzemu, wpływa w istotny sposób na właściwości tribologiczne. Współczynnik tarcia μ dla materiału modyfikowanego fosforem kształtował się na poziomie 0,25, natomiast dla materiału wyjściowego wartość ta wynosiła 0,27. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy Al-Si, współczynnik tarcia, tribologia EFFECT OF PHOSPHORUS MODIFICATION THE ALLOY AlSi17Cu5 FOR TRIBOLOGICAL PROPERTIES The paper presents a test to determine the effect of phosphorus modifications AlSi17Cu5 alloy on the tribological properties. To this end, studies were performed using a tester tribological T-01 in order to determine the friction coefficient and the wear mass. Important role in the evaluation of tribological properties of microstructure analysis was also the starting material in respect of the material subjected to modification of phosphorus. It was found that the difference in the structure of the materials tested, mainly in the element silicon particle size significantly influences on the tribological properties. The friction coefficient μ of the material modified with phosphorus stood at 0.25, while for the starting material, this value was 0.27. Keywords: casting of Al-Si alloys, coefficient of friction, tribology Wprowadzenie Rozwój materiałów konstrukcyjnych, w szczególności stopów Al-Si, w wielu gałęziach przemysłu, wymaga prowadzenia prac badawczych w celu określenia ich właściwości oraz możliwości zastosowani[...]

Wybrane właściwości tribologiczne stopu Fe-38Al DOI:10.15199/24.2016.12.4


  Materiały, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych pojazdach, muszą charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi, w całym okresie swojej eksploatacji. Trudność w doborze materiałów polega również na tym, że często materiały te pracują w zmiennych i niekorzystnych warunkach, tj. w środowisku korozyjnym oraz w temperaturze o zakresie dochodzącym do 1000°C. Takie warunki powodują, że koniecznym jest zastosowanie materiałów o wysokiej odporności korozyjnej, temperaturowej, ściernej, jak i zmęczeniowej. Wymagania te spełniają stopy z układu Fe-Al a w szczególności te na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych FeAl oraz Fe3Al. Wyniki badań wstępnych, przedstawione w artykule, dla materiałów z grupy Fe-Al wskazują na możliwość zastosowania tych materiałów na wysokoobciążone elementy turbosprężarek. Badany stop Fe-38Al charakteryzował się stosunkowo niskim współczynnikiem tarcia tj. poniżej 0,35 w całym zakresie badanej temperatury. Materials that are used in modern vehicles, must have a very good functional properties, in the whole period of his life. The difficulty in selecting the materials consists also in that these materials often work in variable and adverse operating conditions, ie. in corrosive environments and temperature in the range of up to 1000°C. Such conditions make it necessary to use materials with high corrosion resistance, temperature, abrasive and fatigue. These requirements satisfy the alloys of the Fe-Al system and in particular the matrix ordered intermetallic FeAl and Fe3Al. Results of preliminary study, presented in the article, for the materials from the group of Fe-Al indicate the possibility of using these materials for heavy duty components turbochargers. The test alloy Fe-38Al characterized by a relatively low coefficient of friction, ie. less than 0.35 over the entire range of test temperature. Słowa kluczowe: stopy Fe-Al, współczynnik tarcia, tester tribologiczny Key words: Fe-Al alloys, coef[...]

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPU AlSi17Cu5Mg DOI:10.15199/67.2017.4.3


  W artykule zaprezentowano badania określające współczynnik tarcia μ oraz wielkość zużycia dla stopu AlSi17Cu5Mg modyfikowanego zaprawą CuP10 w skojarzeniu z żeliwem EN GJL-350. Opisano charakterystykę testera tribologicznego T-01 (trzpień-tarcza), za pomocą którego realizowano badania oraz metodykę badań tribologicznych. Przedstawiono również analizę powierzchniowego rozkładu pierwiastków dla trzpienia i tarczy. Badania zrealizowano w celu stwierdzenia, czy analizowany stop spełnia wygórowane wymagania stawiane materiałom przeznaczonym na tłoki do nowoczesnych silników spalinowych. Słowa kluczowe: : silumin nadeutektyczny, współczynnik tarcia, zużycie TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF AlSi17Cu5Mg The article presents test to determine the coefficient of friction μ and the volume of consumption to AlSi17Cu5Mg cast alloy modified with CuP10 master alloy in combination with cast iron EN GJL-350. The characteristic tribological tester T-01 (pin-on-disk), by which it was carried out the study and the methodology of tribological investigations. An analysis of surface distribution of elements for the pin and shield. The study was carried out to determine whether the analyzed alloy meets the highest requirements for materials intended for pistons for modern engines. Keywords: silum, coefficient of friction, wear.WPROWADZENIE Wśród szeroko stosowanych stopów metali nieżelaznych, istotną rolę odgrywają odlewnicze stopy aluminium. Najbardziej rozpowszechnione są siluminy, czyli stopy aluminium z krzemem i różnorodnymi dodatkami stopowymi. Bardzo dobre właściwości fizyczne i technologiczne sprawiają, że stopy te znalazły szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu maszynowego, przede wszystkim w lotnictwie, przemyśle precyzyjno-optycznym, gospodarstwa domowego, elektrotechnicznym i elektronicznym, a zwłaszcza w motoryzacji np. tłoki silników spalinowych. Korzystna relacja właściwości wytrzymałościowych i technologicznych, wynika z opty[...]

Interferencje chemiczne w płomieniowej technice atomowej spektrometrii absorpcyjnej podczas oznaczaniu molibdenu DOI:10.15199/24.2017.12.3


  Wprowadzenie. Oznaczanie zawartości molibdenu w próbkach metalurgicznych techniką płomieniowej techniki atomowej spektrometrii absorpcyjnej w chemicznych laboratoriach metalurgicznych wykonuje się od kilkudziesięciu dekad [1-13]. Mimo to oznaczanie zawartości tego pierwiastka wciąż jest jednak tematem prac badawczych i poszukiwania nowych efektywnych rozwiązań techniczno- metodycznych, zwłaszcza w podwyższeniu precyzji określania jego zawartości. Wiąże się to między innymi z faktem, że badania te realizuje się z zastosowaniem różnych płomieni, a mianowicie acetylen-tlenek diazotu lub acetylen-powietrze. W stalach molibden oznacza się jako dodatek stopowy powyżej 0,2%. Zawartość molibdenu w stalach może zmieniać się w szerokim zakresie stężeń, wynoszącym od 0% do 10%. W stopach na osnowie niklu i kobaltu maksymalne zawartości molibdenu wynoszą nawet 12%. Molibden bierze udział w tworzeniu węglików MoC i Mo2C. Może również wchodzić w skład bardziej złożonych węglików, np. Ti0,8Mo0,2C. Molibden, podobnie jak tytan, należy do grupy pierwiastków trudno ulegających atomizacji. W obydwu rodzajach płomieni mogą występować różne trudnotopliwe połączenia tego pierwiastka, takie jak tlenki, węgliki i azotki. Oznaczanie molibdenu, jak już wspomniano, można wykonywać, realizując konkretne procesy analityczne, stosując zarówno płomień acetylen-powietrze, jak i acetylen- tlenek diazotu. Stąd też w niniejszej pracy przebadano oddziaływania kationów żelaza, manganu, chromu, niklu, tytanu i glinu na absorbancję molibdenu z zastosowaniem obydwu rodzajów płomieni. Zestawiono też ważniejsze sposoby przygotowania podstawowych roz- 1Prof. dr hab. inż. Andrzej WYCIŚLIK - Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Katedra Inżynierii Produkcji, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice; 2Dr inż. Robert WIESZAŁA - Politechnika Śląska, Wydział Transportu, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, ul. Krasińskiego 8, 40-016 Katowice [...]

WPŁYW STOPNIA PRZEGRZANIA STOPU AlSi17Cu5 NA WSPÓŁCZYNNIK TARCIA W SKOJARZENIU Z ŻELIWEM EN-GJL-350 DOI:10.15199/67.2015.6.3


  W artykule zaprezentowano badania określające wpływ stopnia przegrzania stopu AlSi17Cu5 na współczynnik tarcia. Przegrzanie materiału znacznie powyżej temperatury likwidus ma znaczący wpływ na strukturę stopu AlSi17Cu5, poprzez zmiany wielkości kryształów krzemu w odniesieniu do materiału wyjściowego, co w konsekwencji przekłada się właściwości użytkowe, w tym tribologiczne. Przegrzanie stopu (ok. 250 °C powyżej Tliq.) miało na celu rozdrobnienie i równomierne rozłożenie pierwotnych kryształów krzemu, jako alternatywny proces tradycyjnej modyfikacji fosforem. Współczynnik tarcia μ dla materiału przegrzanego kształtował się na poziomie 0,26, natomiast dla materiału wyjściowego (bez modyfikowania i bez przegrzania) uzyskano wartość 0,27. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy Al-Si, współczynnik tarcia, tribologia THE INFLUENCE OF OVERHEATING ALLOY AlSi17Cu5 ON FRICTION FACTOR IN COMBINATION WITH CAST IRON EN-GJL-350 The paper presents a test to determine the effect of overheating AlSi17Cu5 on the coefficient of friction. Overheating of the material well above liquids temperature has a significant effect on the structure of the alloy AlSi17Cu5, by changing the size of silicon crystals with respect to the starting material, which in turn translates into tribological properties. Overheating of the material had to eliminate phosphorus widely used in the "fragmentation" of the silicon grains in the studied alloy. The friction coefficient μ of the material overheated stood at 0.26, while the starting material gave a value of 0.27. Keywords: casting of Al-Si alloys, coefficient of friction, tribology Wprowadzenie Warunki pracy elementów wyposażenia silników spalinowych stawiają bardzo wysokie wymagania dla materiałów tam pracujących. Rozwój nowoczesnych technologii oraz dążenie konstruktorów do uzyskiwania coraz sprawniejszych maszyn i urządzeń powoduje zaostrzenie warunków pracy elementów konstrukcyjnych. W związku z tym obecny roz[...]

 Strona 1  Następna strona »