Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata Modrzycka"

Wstępna charakterystyka popiołów lotnych ze spalania biomasy w aspekcie ich zastosowania w materiałach budowlanych DOI:10.15199/33.2015.05.32


  W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań właściwości fizykochemicznych popiołów pochodzących ze spalania biomasy drzewnej z dodatkiemsłomy lub łupin orzecha kokosowego w kotle fluidalnym. Przedstawiono skład chemiczny, gęstość nasypową, rozkład frakcyjny, topografię i heterogeniczność powierzchni popiołów, rozkład poszczególnych pierwiastków w odpadzie oraz wyniki analizy termograwimetrycznej. Słowa kluczowe: popioły lotne, biomasa, materiały budowlane.Na świecie w ostatnich latach welektrowniach i elektrociepłowniach obserwuje się systematycznywzrost udziału spalania biomasy, zarówno zwęglemkamiennym, jak i brunatnym. Od niedawna działają także pierwsze instalacje spalające samą biomasę. Popioły powstające w procesie współspalania biomasy mają inne właściwości fizykochemiczne i cechy morfologiczne niż tradycyjne popioły powstające podczas spalania samego węgla kamiennego czy brunatnego [1 ÷ 3]. Jeszcze większe różnice fizykochemiczne, jak wynika z nielicznych doniesień literaturowych [4], wykazują popioły lotne powstające podczas spalania samej biomasy. W odróżnieniu od popiołów powstających podczas współspalania biomasy [5], niemają one obecnie żadnego praktycznego zastosowania. Celem badań zaprezentowanych w artykule było dokonanie charakterystyki popiołów lotnych powstających podczas spalania biom[...]

 Strona 1