Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Sienkiewicz"

Relacje N/Ca i S/Ca w roślinach jako wskaźniki oddziaływania przemysłowych emisji siarki i azotu na środowisko


  Przedstawiono wyniki badań zawartości siarki, azotu i wapnia w igliwiu sosny i świerka w okolicy przemysłowych emitorów siarki i azotu oraz relacje ilościowe N/Ca i S/Ca w biomasie. Porównano wartości tych relacji w badanym materiale w zasięgu i poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania emisji. Stwierdzono, że wartości relacji N/Ca i S/Ca wskazują na zakwaszanie środowiska. Effect of N and S contents in plant biomass (spruce and pine needles, wheat seed) on Ca content was studied. Acidification of the environment resulted in the Ca deficiency in plants. Oddziaływanie przemysłu na środowisko było i jest dokumentowane w wielu pracach1-3) dotyczących oceny niekontrolowanego dopływu składników, ich akumulacji w atmosferze, wodach, glebach oraz w łańcuchu troficznym (w którym uczestniczą rośliny i zwierzęta), ich toksyczności oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom. Powyższe prace stanowią podsumowania wyników badań prowadzonych w kraju i zagranicą, a syntezy problemów są publikowane w wydawnictwach Instytutu Ochrony Środowiska. Na cykle produkcyjne w działalności gospodarczej składają się procesy związane z przekształcaniem surowców i materiałów w produkty gotowe. Procesy te w znacznej mierze pozostają otwarte, co ma znaczące konsekwencje dla przestrzeni przyrodniczej. Na poszczególnych etapach produkcji i w jej fazie końcowej powstają różnorodne odpady, tak pod względem postaci (gazowe, płynne, stałe), jak i ich jakości oraz ilości. Innym źródłem strumienia odpadów jest użytkowanie produktów wytworzonych. Wraz z odpadami w sposób niekontrolowany dostają się do środowiska pierwiastki i/lub związki chemiczne w ilościach naturalnie tam niespotykanych, oddziałujące na funkcjonowanie organizmów żywych i ekosystemów, a zasięg ich oddziaływania jest przestrzennie nieograniczony. Najwięcej trudności przysparza prawidłowa ocena reakcji środowiska, tu i teraz, na depozyt odpadów w postaci gazowej i płynnej. Jak wiadomo, s[...]

Plant succession and chemistry on reclaimed soda waste disposal site at Janikowo Sukcesja i chemizm roślinności na zrekultywowanym składowisku odpadów posodowych w Janikowie DOI:10.15199/62.2016.3.38


  The nos. of self-seeded plant species growing on calcareous (A) and ashy (B) substrates reclaimed for 13 years with sewage sludge were 92 and 76, resp. The dominant vegetation class Stellrietea mediae and Molinio-Arrhenatheretea occurred on the substrate (A) at 23 and 28 species, resp., while on the substrate (B) at 31 and 18, resp. The mineral content in plants was comparable to that found in meadow plants growing in the natural environment. Przedstawiono wyniki badań sukcesji roślinnej oraz składu mineralnego roślinności po 13 latach rekultywacji terenu składowiska odpadów posodowych w Janikowie. Rekultywacja prowadzona była z wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych. Ukształtowanie trwałej roślinności na ponad 100 ha składowiska było konieczne z uwagi na wysoki stopień uciążliwości odpadów dla środowiska. W latach 2000-2008 na technicznie rekultywowanych powierzchniach powstała zwarta pokrywa roślinna, która podlegała dalszej agrotechnicznej pielęgnacji. W wyniku tych zabiegów, zależnie od sposobu rekultywacji, powstały zbiorowiska roślinne o charakterze łąk świeżych lub zbiorowiska murawowo-ruderalne. Rozwój szaty roślinnej i zmiany chemizmu roślin były przedmiotem badań monitoringowych. Rozwój szaty roślinnej w latach 2001-2015 zilustrowano fotograficznie. Składowiska odpadów posodowych są wyjątkowo uciążliwe dla środowiska oraz bardzo trudne do roślinnego zagospodarowania ze względu na wysoką alkaliczność i zawartość soli1-3). Ukształtowanie trwałej szaty roślinnej na składowisku odpadów przemysłu chemicznego jest skutecznym sposobem ochrony lokalnego środowiska, w tym wód gruntowych i podziemnych. Wysoka alkaliczność lub bardzo kwaśny odczyn oraz drobnoziarnistość depozytów na składowisku to główne czynniki ograniczające powstanie zwartej roślinności w trakcie rekultywacji biologicznej. Składowiska odpadów posodowych emitują pyły, co stanowi poważne zagrożenie dla okolicznej ludności, infrastruktury techniczn[...]

 Strona 1