Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Iwona Kargulewicz"

Emission of CO2, CH4, N2O and fluorinated gases from selected sectors of industry Emisja CO2, CH4, N2O i fluorowęglowodorów z wybranych sektorów przemysłu DOI:10.15199/62.2016.3.21


  Data on emissions of CO2, CH4, N2O, SF6, fluorinated and perfluorinated hydrocarbons as reported annually to European Commission and to United Nations Framework Convention on Climate Change were collected from industrial processes, manufacturing industries and construction areas for 1988-2012 in Poland. Przedstawiono informacje na temat emisji CO2, CH4, N2O, HFC, PFC i SF6. Wielkość emisji tych gazów ze źródeł antropogenicznych jest corocznie, zgodnie ze zobowiązaniami Kraju, raportowana do Komisji Europejskiej i sekretariatu Konwencji klimatycznej. Raporty inwentaryzacyjne są przygotowywane wg międzynarodowych wytycznych. Prezentowane dane dotyczą głównie dwóch kategorii źródeł, jakimi są procesy przemysłowe oraz przemysł wytwórczy i budownictwo w okresie 1988-2012. Inwentaryzacja emisji gazów raportowanych do sekretariatu Konwencji klimatycznej, która jest również obligatoryjnie zgłaszana do Komisji Europejskiej, obejmuje oszacowanie ze źródeł antropogenicznych emisji takich gazów, jak ditlenek węgla (CO2), metan (CH4), tlenek azotu(I) (podtlenek azotu, N2O) oraz gazy z grupy fluorowęglowodorów (HFC), perfluorowęglowodorów (PFC) i heksafluorek siarki (SF6), łącznie określane jako F-gazy. Wielkość emisji jest szacowana wg wytycznych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Główne kategorie źródeł emisji stosowane w krajowej inwentaryzacji są ujednolicone dla wszystkich krajów raportujących. Kategorie IPCC to energia, procesy przemysłowe, użytkowanie rozpuszczalników i innych produktów, rolnictwo, użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo oraz odpady. W całkowitej krajowej emisji gazów raportowanych przez Polskę do sekretariatu Konwencji klimatycznej zdecydowanie największy udział (ponad 80%) ma kategoria IPCC Energia (rys. 1). Jest to kategoria bardzo szeroka, ponieważ obejmuje zarówno spalanie paliw (w przemyśle energetycznym, wytwórczym, budownictwie, [...]

 Strona 1