Wyniki 1-10 spośród 51 dla zapytania: authorDesc:"Marian WNUK"

Wyznaczanie strat propagacji w obszarach zurbanizowanych

Czytaj za darmo! »

W pierwszej dekadzie XXI wieku daje się obserwować gwałtowny rozwój systemów osobistej komunikacji bezprzewodowej. Powoduje to wzrost wymagań dotyczących dostarczania sygnałów przy jak najmniejszej mocy wyjściowej i informacji o wysokiej jakości. Technika XXI w. powinna umożliwiać nawiązanie połączeń telefonicznych z osobami będącymi w ruchu, niezależnie od ich miejsca pobytu. Wymagania te realizowane są przez zastosowanie znanej już od dawna telefonii bezprzewodowej (ang. cordless telephony). Pod pojęciem telefonii bezprzewodowej rozumiemy klasę rozwiązań, w których zapewniana jest dupleksowa łączność telefoniczna o wysokiej jakości w niewielkiej odległości od stacji bazowej, typowo rzędu kilkuset metrów. Systemy telefonii bezprzewodowej projektowane są najczęściej do działan[...]

Recenzje

Czytaj za darmo! »

Pod koniec ubiegłego roku Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, w ramach obchodzonego jubileuszu 60-lecia działalności, wydały od dawna oczekiwaną na rynku wydawniczym książkę, w której przedstawiono uwarunkowania propagacyjne występujące podczas transmisji radiowej. Książka liczy 230 stron i zawiera ponad 100 rysunków oraz 153 pozycje bibliograficzne. W kolejnych jedenastu rozdziałach w zwarty sposób przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z propagacją sygnału radiowego w postaci fali radiowej w rzeczywistym medium transmisyjnym, w tym - po raz pierwszy na krajowym rynku wydawniczym - w systemach łączności morskiej i lotniczej. Omawianie tych zagadnień rozpoczęto od podstaw związanych z analizowaniem warunków rozchodzenia się fal radiowych w otwartych środ[...]

Pomiary charakterystyk anten w strefie bliskiej

Czytaj za darmo! »

Jednym z ważnych elementów systemów radiokomunikacyjnych jest antena. Od jej parametrów i charakterystyk zależy nie tylko efektywne przekazywanie informacji, ale również spełnienie warunków kompatybilności czyli nie zakłócania pracy innych systemów. W ostatnim okresie bardzo intensywnie rozwija się technika pomiarów antenowych. Musi ona zapewnić wykonywanie pomiarów z dużą dokładnością na co[...]

Wpływ parametrów dielektryka w wielowarstwowej antenie planarnej zasilanej szczelinowo na szerokość jej pasma pracy

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest zbadanie wpływu zmian grubości oraz przenikalności poszczególnych warstw dielektryka w strukturze anteny planarnej wielowarstwowej na szerokość pasma jej pracy. Omówione zostaną zjawiska zachodzące w wielowarstwowej strukturze planarnej zasilanej szczelinowo. Przedstawiony zastanie wpływ zmian wartości tych parametrów poszczególnych warstw na szerokość pasma pracy. Abstract: Examining the influence of the changes of thickness and the permittivity of the individual layers of dielectric in multilayer antenna on the bandwidth is the object of the work. Phenomena setting in the aperture-coupled stacked microstrip antennas were introduced. The influence of the changes of the value of these parameters of individual layers on the bandwidth was talked over. (Influence o[...]

Analiza wielowarstwowej anteny konformalnej pracującej w paśmie X

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem pracy jest analiza planarnej anteny konformalnej w kształcie wycinka pobocznicy walca o promieniu R. Zbadany został wpływ zmian promienia R krzywizny promiennika (pobocznicy walca) na szerokość pasma pracy anteny i charakterystykę jej promieniowania. Abstract. The object of this article is analysis of conformal multilayer antenna working in X band. The antenna has the shape of the cylinder with a radius R. It was examined an effect of change radius R on bandwidth of antenna’s working and radiation pattern. (Analysis of conformal multilayer antenna working in X band). Słowa kluczowe: antena konormalna, antena mikropaskowa. Keywords: conformal antenna, microstrip antenna. Wstęp Anteny mikropaskowe stanowią od wielu lat jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin tec[...]

Modelowanie sprężystego podparcia protezy zębowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono implementację Metody Elementów Skończonych (MES), szeroko wykorzystywanej do wyznaczania rozkładu pól elektromagnetycznych, do analizy współpracy szkieletowej protezy zębowej podpartej tkanką miękką dziąsła. Dotychczasowe rozważania dotyczące modelowania szkieletowych protez zębowych, prezentowane między innymi w pracach [7], [8], [9], są obarczone zasadniczym błędem. Mianowicie analiza protezy zębowej jest przeprowadzona dla przypadku, w którym ruchome skrzydło jest zawieszone w powietrzu, a w rzeczywistych warunkach proteza jest położona na sprężystym podłożu tkanek miękkich podniebienia. Abstract. An implementation of the Finite Elements Method (MES) was presented in the research. This method is widely used for evaluating a propagation of electromagnetic fields, for the analysis of the cooperation of a frame denture supported by gum’s soft tissue. Previous contemplations concerning modeling frame dentures introduced inter alia in researches [7], [8], [9], are subject to fundamental errors. Namely the analysis of a denture was conducted for a case in which mobile wing was suspended in the air whereas in real terms the prosthesis is put on a resilient base of the soft palate tissues. (Modeling of resilient support of a dental prosthesis) Słowa kluczowe: badania biomedyczne, metody numeryczne, pole elektromagnetyczne, sprężystość dziąsła Keywords: biomedical investigations, numerical methods, electromagnetic fields, gum’s resilience Wstęp Proteza podczas swej pracy powinna opierać się o błonę śluzową podniebienia. Podstawowym założeniem przyjętym podczas analizy współpracy ośrodków protezy i błony śluzowej jest stwierdzenie, że błona śluzowa podniebienia może być rozpatrywana jako środowisko, przy obliczaniu, którego, pod pewnymi warunkami mogą mieć zastosowanie wzory zaczerpnięte z teorii sprężystości [3]. Warunkiem pierwszoplanowym, który musi mieć miejsce, jest sprężystość błony śluzowej. Musi też i[...]

Oddziaływanie biofizyczne wysokomocowych impulsów broni elektromagnetycznej

Czytaj za darmo! »

The high power electromagnetic pulses (HPEM) can be used as an effective electromagnetic weapon which can destroy electronics like computers, telecommunication devices etc. Many people will be engaged at design of new generators of HPEM as well as at investigation of affecting of electromagnetic pulses with electronics and to design effective absorbers. For all of them there is a need to assess the biophysical effects of interaction of the HPEM pulses with people working in the vicinity of such generators. In the work the value of permissible exposure level of electric field strength in pulse of 200 kV/m has been proposed to be established to protect workers against harmful high power electromagnetic pulses. (The biophysical effects of interaction of high power pulses of the electromagnetic weapon). Streszczenie. Ekstremalnie wysokomocowe impulsy promieniowania elektromagnetycznego mogą być wykorzystywane jako bardzo skuteczna broń elektromagnetyczna do niszczenia elementów i podzespołów elektronicznych, tj. urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych itd. W badaniach nad tworzeniem tego rodzaju urządzeń, jak również w badaniach skutków oddziaływania tych impulsów na elementy elektroniczne oraz badaniach zabezpieczeń i absorberów zatrudniona będzie duża grupa pracowników. W takim przypadku zachodzi potrzeba określenia skutków oddziaływania impulsów broni elektromagnetycznej na ewentualne obniżenie stanu zdrowia osób pracujących w zasięgu tego wysokomocowego promieniowania. W pracy, kierując się biofizycznymi efektami oddziaływania silnego promieniowania impulsowego wytwarzanego przez radary na ludzi oraz uwzględniając specyfikę impulsów HPEM zaproponowano ustanowienie wartości 200 kV/m jako maksymalnej dopuszczalnej wartości natężenia pola elektrycznego w impulsie, jako zabezpieczenie przed obniżeniem stanu zdrowia ludzi. Keywords: Electromagnetic weapon, microwave radiation, biophysical effects of interaction of electromagnetic radiation. S[...]

Cechy barier elektromagnetycznych w ochronie podzespołów i urządzeń radioelektronicznych przed skutkami oddziaływania impulsu elektromagnetycznego dużej mocy


  Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń radioelektronicznych jest ich ograniczona odporność na oddziaływanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej lub linii przesyłu sygnałów, a pochodzących od energii zakłóceń i zaburzeń promieniowanych bądź przewodzonych. Powstające przepięcia i przetężenia są przyczyną utraty sprawności pojedynczych lub grupy podzespołów, a tym samym funkcjonalności danego urządzenia bądź całego systemu. Największe zagrożenie dla utrzymania sprawności technicznej i pełnej funkcjonalności współcześnie eksploatowanych urządzeń radioelektronicznych stanowi impuls elektromagnetyczny dużej mocy zakresu mikrofal, który można generować przy wykorzystaniu celowo zbudowanych generatorów mikrofal dużej mocy. Efektem oddziaływania może być czasowe lub częściowe obezwładnienie techniczne z uszkodzeniem włącznie. Podstawowa metoda ochrony bądź zminimalizowania ryzyka uszkodzeń to właściwe zastosowanie barier elektromagnetycznych. Dostępne systemy ekranujące znacząco różnią się między sobą pod względem skuteczności i opłacalności. Większość z nich jest zbyt skomplikowana w montażu i zaawansowana technologicznie, przez co zbyt droga. Współczesne zagrożenia elektromagnetyczne Niejonizujące pola elektromagnetyczne to jeden z bardziej tajemniczych i budzących niepokój czynników fizycznych występujących w środowisku człowieka. Towarzyszą one człowiekowi od momentu, w którym nauczono się wytwarzać energię elektryczną, a następnie przesyłać ją przy pomocy prądu elektrycznego. Obecnie obserwuje się systematyczny wzrost sztucznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego (PEM), tj. celowo wytwarzanych przez człowieka. Głównym powodem, dla którego PEM jest obiektem zainteresowania badaczy jest to, że jest ono formą energii. Energia ta rozprzestrzenia się z prędkością światła w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Kiedy w polu PEM znajdzie się obiekt materialny (np. człowiek)[...]

Modelowanie rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w warunkach idealnych i rzeczywistych DOI:10.12915/pe.2014.07.031

Czytaj za darmo! »

This article applies to modelling the propagation of electromagnetic waves. The use of mathematical models describing the propagation of electromagnetic waves allows you to simulate the propagation of any environment such as a building. The paper shows problem of selecting the appropriate propagation model for the analysis of the propagation environment. (Modeling the propagation of electromagnetic waves in ideal and real conditions) Streszczenie. Artykuł dotyczy modelowania rozchodzenia się fal elektromagnetycznych. Zastosowanie matematycznych modeli opisujących rozchodzenie się fal elektromagnetycznych pozwala na symulowanie dowolnego środowiska propagacyjnego np. budynku. Celem artykułu jest przedstawienie problemu doboru odpowiedniego modelu propagacyjnego do analizowanego środowiska. Keywords: wave propagation, attenuation, model Słowa kluczowe: propagacja fal, tłumienie, model doi:10.12915/pe.2014.07.31 Wstęp W ostatnich latach zaobserwować można dynamiczny wzrost liczby urządzeń korzystających z komunikacji bezprzewodowej. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią urządzenia mobilne (smartfony, tablety), ale nie należy pomijać intensywnie rozwijanych nowych środków i systemów łączności (także wojskowych) bezprzewodowej. Wprowadzane na rynek rozwiązania bezprzewodowe należy wcześniej przetestować. W tym celu prowadzone są symulacje pracy urządzeń bezprzewodowych lub nawet całych systemów telekomunikacyjnych w różnych środowiskach propagacyjnych. Praktycznie niemożliwe jest zrealizowanie wszystkich typów testów w rzeczywistym środowisku propagacyjnym. Zastosowanie matematycznych modeli opisujących rozchodzenie się fal radiowych pozwala na wyeliminowanie tej niedogodności, możliwe staje się symulowanie dowolnego środowiska propagacyjnego np. budynku. Opracowanie odpowiedniego oprogramowania symulacyjnego, lub skorzystanie z już istniejącego pozwala na stosunkowo tanią weryfikację przygotowywanych projektów, przy akceptowal[...]

Metoda pomiaru wycieków elektromagnetycznych w oparciu o emisję promieniowaną jednostek centralnych PC DOI:10.12915/pe.2014.07.056

Czytaj za darmo! »

W urządzeniach zabezpieczanych obudowami ekranującymi mamy do czynienia z wyciekami elektromagnetycznymi, które są bardzo trudne do zlokalizowania. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru emisji promieniowanej urządzeń informatycznych. Ponadto w artykule przedstawiono opracowaną metodę pomiaru wycieków elektromagnetycznych w oparciu o emisję promieniowaną jednostek centralnych PC wraz z algorytmem postępowania. Przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów identyfikowania miejsc wycieków elektromagnetycznych. Abstract. The devices secured by shielded enclosures we are dealing with electromagnetic leakage which are very difficult to locate. This paper shown an radiated emission measurement stand emitted by information devices. In addition, the paper presents a method for measuring leakages developed based on electromagnetic emissions radiated by CPUs with the algorithm procedure. This paper presents and discusses the results of measurements of electromagnetic leakage and identification them. Method for measuring leakages based on electromagnetic emissions radiated by CPUs. Słowa kluczowe: emisja promieniowana, wycieki elektromagnetyczne, kompatybilność elektromagnetyczna, komputer PC. Keywords: radiated emissions, leakage electromagnetic, electromagnetic compatibility, central unit of PC. doi:10.12915/pe.2014.07.56 Wstęp Wszelkiego rodzaju urządzenia o charakterze elektrycznym i elektronicznym zawsze wprowadzają do środowiska zewnętrznego zaburzenia elektromagnetyczne. Zaburzenia powodowane emisją pożądaną eliminuje się racjonalną gospodarką widmem elektromagnetycznym, stosując odpowiedni przydział częstotliwości lub pasm roboczych. Natomiast zaburzenia wywołane emisją niepożądaną powinny mieć tak określone poziomy, aby nie zakłócały pracy innych obiektów w miejscu ich zainstalowania. Zagadnienie to powinno być przedmiotem analizy już na etapie projektowania urządzeń. Energia elektromagnetyczna przedostaje się do otaczającego środ[...]

 Strona 1  Następna strona »