Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karol CUPIAŁ"

Wpływ odzysku ciepła odpadowego z urządzeń gospodarstwa domowego na efektywność rozdziału energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono koncepcję rozwiązania technicznego ( zgłoszenie patentowe) pozwalające na odzysk ciepła odpadowego ze sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak pralki, zmywarki prowadzącą do oszczędności energii elektrycznej na poziomie ok. 3% w stosunku do każdego odbiorcy. Przedstawiono także analizy wpływu tego typu rozwiązania na pracę sieci i związaną z tym zmianę poziomu strat w sieciach dystrybucyjnych. Przedstawione analizy wskazują na zasadność wdrożenia tego typu urządzeń do nowoczesnego wyposażenia nowo-budowanych budynków mieszkalnych Abstract.:The article presents the idea of the technical (patent application) solution permitting the recovery of the waste-heat from household equipment as washing machines, dishwashers, leading to the electric energy saving on level approx. 3% in relation to of each customer. Introduced also analyses of the influence of this type of the solution on the function of the network and connected with this the change of the level of losses in distributive networks. Described analyses indicate the legitimacy of initiating of this type of devices to the modern equipment new-constructed apartment buildings. (The idea of the technical solution permitting the recovery of the waste-heat from household equipment) Słowa kluczowe: ciepło odpadowe, efektywność energetyczna, ograniczenie emisji CO2 Keywords: heat of waste, electrical efficiency, limitation of carbon dioxide emission Wstęp Zgodnie z zapisami Prawa energetycznego jednym z głównych założeń polityki energetycznej państwa jest racjonalizacja użytkowania paliw i energii, szczególnie przy uwzględnieniu promocji energooszczędnego budownictwa [l]. W związku z tym wszelkie działania zmierzające do realizacji poszczególnych punktów ustawy powinny znaleźć wśród zainteresowanych należną uwagę. Niemniej jednak konieczne jest wiarygodne naświetlenie problemów, które do tej pory były stosowane w polskiej energetyce w ograniczonym zakresie [13]. Wy[...]

Analiza związku fluktuacji natężenia prądu z wybranymi parametrami pracy gazowego zespołu prądotwórczego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących korelacji pomiędzy niepowtarzalnością pracy indykowanej (jednym z głównych parametrów pracy silnika spalinowego), a fluktuacjami prądu elektrycznego wytwarzanego w agregacie prądotwórczym zasilanym LPG. Omówiono stanowisko badawcze, metodykę pomiarów oraz przedstawiono wyniki badań korelacji fluktuacji pracy indykowanej z fluktuacjami natężenia prądu. W przypadku jednocylindrowego agregatu prądotwórczego stwierdzono bardzo wyraźny związek między pracą indykowaną silnika spalinowego, a energią elektryczną obliczoną w przedziale czasowym odpowiednio przesuniętym kątowo względem początku cyklu pracy silnika. Nieco gorsza jest korelacja między amplitudą prądu elektrycznego i pracą indykowaną. Abstract. The results of investigation of the correlation between fluctuation of indicated work (one of the main parameters of the work internal combustion engine) and fluctuation of electric current from generating set fueled LPG gas are presents. The test stand, measurement methodology and the results of the correlation between fluctuations of indicated work and current fluctuations are showed. A clear relationship between engine indicated work and an electric energy calculated in time interval angularly shifted regarding the beginning of engine cycle was stated in the case of single-cylinder generating set. A little worse correlation between amplitude of electric current and indicated work was achieved. (Analysis of correlation between an electric current fluctuation and selected operating parameters of the gas generator set). Słowa kluczowe: agregat prądotwórczy, natężenie prądu, praca indykowana, współczynnik niepowtarzalności pracy indykowanej. Keywords: generating set, electric current, indicated work, non-repeatability factor of indicated work. Wstęp W Instytucie Maszyn Cieplnych realizowane były badania w ramach projektu badawczego KBN nr 4 T12D 031 28 nt.: Analiza związku niepowtar[...]

 Strona 1