Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Teresa Wons"

Ciepłochronne zaprawy gipsowe DOI:10.15199/33.2018.12.03

Czytaj za darmo! »

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na właściwości termoizolacyjne materiałów. Istnieje kilka sposobów poprawy właściwości cieplnych budynków.Wprzypadku tynków, klejów i zapraw poprawę termoizolacyjności uzyskuje się najczęściej przez zastosowanie odpowiednich domieszek napowietrzających. Nie jest to jednak jedyna i uniwersalna metoda. Należy podkreślić, że domieszki napowietrzające często powodują pogorszenie lub utratę innych równie istotnych parametrów tego typu materiałów. Wystarczy wspomnieć, że zmniejszają wytrzymałość mechaniczną zapraw i tynków, pogarszają właściwości hydrofobowe oraz przyczepność klejów. Dobrym sposobem poprawy właściwości ciepłochronnych zapraw gipsowych jest wprowadzen[...]

Rynek spoiw gipsowych w Polsce DOI:10.15199/33.2016.10.03


  WPolsce w ostatnim ćwierćwieczu podaż i popyt na gips, a zarazem spoiwa gipsowe ulegał dynamicznym zmianom. Było to podyktowane zarówno trendami w budownictwie (np. zwiększenie zainteresowania spoiwami gipsowymi, pojawienie się płyt gipsowo-kartonowych), jak i zmianami obowiązujących przepisówzwiązanych z ochroną środowiska (Dyrektywa 2010/75/UE). Wnadchodzących latach należy oczekiwać zwiększającej się nadwyżki podaży nad popytem gipsu. Podaż gipsu Do 1994 r. spoiwa gipsowe oferowane na polskim rynku wytwarzane były wyłącznie z gipsu naturalnego (kamień gipsowy) i w mniejszej ilości anhydrytu. Wydobywano je głównie ze złóż w Dolinie Nidy (złoża Leszcze, Borków- -Chwałowice), w mniejszej części ze złóż na DolnymŚląsku (Nowy Ląd) oraz sporadycznie eksploatowanego złoża Łopuszka Wielka (województwo podkarpackie) [3]. Warto dodać, że w Polsce zasoby gipsu naturalnego i anhydrytu są bardzo bogate. W 2015 r. udokumentowanych było 15 złóż gipsu i anhydrytu zawierających łącznie 258 mln t tych kopalin, przy corocznym urobku - 1 mln t [5]. Na rysunku 1 przedstawiono, jak kształtowało się wydobycie gipsu i anhydrytu w latach 2000 ÷ 2015. W1994 r., wraz z oddaniem do użytkowania pierwszej instalacji odsiarczania spalin (IOS)metodąmokrą wapienną w elektrowni Bełchatów, na polskim rynku pojawił się gips syntetyczny, zwany również desulfogipsem czy reagipsem. Cechuje się on dużą czystością i nie zawiera popiołów lotnych, gdyż odsiarczanie w tych instalacjach prowadzone jest za elektrofiltrami. Gips syntetyczny różni się od natu[...]

 Strona 1