Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Dyduch"

Analiza stanu technicznego estakad z betonu sprężonego


  Budowane w Polsce w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia estakady z betonu sprężonego znajdowały zastosowanie przede wszystkim w dużych zakładach chemicznych. Po 60 latach eksploatacji w środowisku o dużej agresji chemicznej wystąpiła znaczna ich degradacja techniczna. Estakady te są nadal użytkowane i ze względów ekonomicznych nie przewiduje się ich wymiany. Awaria przęsła estakady, opisana w publikacjach [1] i [2], wymusiła konieczność wykonania kompleksowych badań całego ciągu estakad sprężonych. W pobliżu badanych przęseł w ciągu godziny z kominów wydmuchiwane jest ok. 3 kg azotanu amonowego. Celem publikacji jest przedstawienie zakresu i metody badań, oceny stanów granicznych estakad i propozycja wzmocnień. Opis konstrukcji Konstrukcję nośną badanych estakad stanowią prefabrykowane kratownice żelbetowe z dolnym pasem sprężonym( rysunek 1). Kratownice tworzono z 5 typów żelbetowych prefabrykatów omodułowej długości ok. 4m, uzyskując w zależności od konfiguracji elementów rozpiętości w osiach podpór 24, 20 i 16 m. Sprężenie pasa dolnego stanowią kable typu Freyssineta 12 - 5 kotwione w zakotwieniach stalowych. W zależności od rozpiętości może być ich 7, 6 i 5. Każde przęsło estakady stanowią dwie bliźniacze, sprężone kratownice w rozstawie 2,45 m, połączone dodatkowo w górnych i dolnych węzłach żelbetowymi poprzecznicami. Stanowią one poprzeczne stężenie kratownic oraz są elementami nośnymi dla rurociągów, które na nich spoczywają lub są do nich podwieszone. Kablobetonowe dźwigary kratowe opierają się na słupowych podporach pośrednich lub oporowych. Wszystkie słupy oparte są na żelbetowych blokach fundamentowy[...]

Analiza wzmocnień i napraw szczelności okrągłych zbiorników żelbetowych na ciecze techniką sprężania DOI:10.15199/33.2015.09.34


  Szczelność żelbetowych zbiorników na ciecze jest najważniejszym warunkiem w ich projektowaniu. Pomimo wielu lat krajowych doświadczeń w tej dziedzinie ciągle zdarzają się przypadki niepowodzeń przy wznoszeniu nowych i naprawie uszkodzonych zbiorników. W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny uszkodzeń, stosowane techniki wzmacniania oraz technologie naprawy przez sprężenie cięgnami zewnętrznymi. Słowa kluczowe: cięgno bez przyczepności, szczelność, wzmocnienie, zbiornik.Szczelność żelbetowych zbiorników na ciecze jest podstawowym warunkiem ich prawidłowego funkcjonowania. Polska norma [4] jako warunek szczelności przyjmowała ograniczenie szerokości rys do 0,1 mm, natomiast norma [5] wprowadziła ich podział na 4 klasy szczelności w zależności od stawianych wymagań. Warunki przyporządkowane poszczególnym klasom omówiono szczegółowo w pracy [3]. Niestety, wiele zbudowanych w Polsce w latach wcześniejszych, a także budowanych współcześnie cylindrycznych zbiorników wykazuje znaczne uszkodzenia w postaci rys i przecieków.Wwyniku braku szczelności zbiorniki te wymagają natychmiastowego wzmocnienia. Często jednak wykonujący ekspertyzy i projektujący naprawy stosują błędne rozwiązania, wynikające z błędnego rozpoznania przyczyn uszkodzeń. W artykule przedstawione zostaną podstawowe przyczyny uszkodzeń zbiorników, krytyczne podsumowanie stosowanych metod wzmacniania oraz nowe rozwiązania sprężania zewnętrznymi kablami niskotarciowymi. Przyczyny nieszczelności zbiorników Główne przyczyny nieszczelności zbiorników tkwią w błędach projektowych i wykonawczych oraz w przyjęci[...]

 Strona 1