Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Stefan Brachmański"

WYRAZISTOŚĆ LOGATOMOWA JAKO MIARA JAKOŚCI MOWY KODOWANEJ W FORMACIE MP3 DOI:10.15199/59.2017.6.41


  Standard MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) jest to jeden z najpopularniejszych formatów plików dźwiękowych. Został on opracowany w Instytucie Fraunhofera przy współpracy z firmą Thomson w 1991 roku i zaaprobowany przez ISO jako międzynarodowy standard ((ISO 11172-3) [10]. W standardzie MP3, opisanym w licznej literaturze [8], [9], [10], [13], [14], [16], [20], kodowanie polega na ograniczeniu wielkości strumienia fonicznego przez usunięcie z niego składowych, które są nieistotne z punktu widzenia słuchacza. Wykorzystuje się w tym celu pewne niedoskonałości ludzkiego ucha, a w szczególności tzw. efekt maskowania w dziedzinie częstotliwości i czasu. Format MP3 jest przede wszystkim stosowany do kompresji plików muzycznych, ale nie tylko. Jest on bowiem używany również w niektórych komunikatorach głosowych, a także wykorzystywany do archiwizacji nagrań słownych. W zależności od ustalonych parametrów (szybkości bitowej) kompresji MP3 plik może mieć większy lub mniejszy rozmiar. Prezentowana praca jest kontynuacją wcześniejszych badań nad określeniem związku między jakością kodowanej mowy, a różnymi czynnikami wpływającymi na tą jakość [3], [6]. Jednym z takich czynników jest szybkość bitowa przy różnych technikach kodowania sygnału mowy. W pracy zbadano wpływ szybkości bitowej na jej jakość sygnału mowy kodowanego w standardzie MP3. Ocenę jakości mowy można wykonać subiektywnymi i obiektywnymi metodami [1], [2], [4], [5], [7], [11], [12], [15], przy czym najbardziej wiarygodne są metody subiektywne. Zaletą ich jest fakt, że oceny dokonuje człowiek, natomiast wadą ich duża czasochłonność, a co za tym idzie duża kosztowność. Subiektywna ocena jakości kodowania mowy może być wykonana według kryterium wskaźnika ocen (MOS) [11] bądź według kryterium zrozumiałości (wyrazistość logatomowa) [17], [18]. W literaturze wyniki oceny jakości sygnału mowy poddanego różnym technikom kodowania, prezentowane są jako wskaźniki MOS otrzymane na p[...]

SUBIEKTYWNA OCENA WPŁYWU SZYBKOŚCI BITOWEJ NA JAKOŚĆ SYGNAŁU MUZYCZNEGO KODOWANEGO W STANDARDZIE AAC DOI:10.15199/59.2018.6.56


  1. WSTĘP Współczesne systemy telekomunikacyjne wykorzystują w procesie transmisji sygnałów mowy i muzyki różne techniki kompresji. Najbardziej popularną technika kompresji plików muzycznych jest format mp3 (MPEG-1 Layer 3), natomiast w emisji cyfrowego radia DAB używany jest format AAC (Advanced Audio Coding), natomiast w DAB+ - HE-AAC (High-Efficiency Advanced Audio Coding). Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań dotyczących wpływu różnych technik kodowania na ocenę przez polskich słuchaczy jakości sygnału muzyki, w warunkach różnej szybkości bitowej. Celem tych badań było: 1. wyznaczenie minimalnej szybkości bitowej, od której słuchacze oceniają jakość jako bardzo dobrą, 2. stworzenie bazy wyników otrzymanych dla różnych technik kodowania, różnych szybkości bitowych i różnych gatunków muzyki, która to baza służyłaby do weryfikacji nowoopracowywanych metod obiektywnych oceny jakości. Testy jakościowe były i są prowadzone przez wiele instytucji różnymi metodami również z uwzględnieniem różnych gatunków muzyki [6], [7], [10], [11], [14], [17], [21]. Generalnie jakość kodowania zarówno mowy jak i muzyki można oceniać metodami obiektywnymi [1], [13], [16], [19] lub subiektywnymi [2], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [14], [15], [17], [18], [20]. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki otrzymane subiektywną metodą Absolute Category Rating (ACR) zalecaną przez International Telecommunication Union do oceny jakości mowy [18] i muzyki [15]. Ocenę jakości sygnału muzycznego poddanego kodowaniu AAC z różną szybkością bitową wykonano z wykorzystaniem pięciostopniowej skali ocen jakości [15] 2. EKSPERYMENT W ramach prezentowanych badań określono wpływ szybkości bitowej na jakość sygnału fonicznego (muz[...]

JAKOŚĆ USŁUGI GŁOSOWEJ W TELEFONII MOBILNEJ DOI:10.15199/59.2019.6.32


  1. WSTĘP Technologia mobilna bardzo szybko stała się rozwiązaniem powszechnie akceptowalnym. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim przenośnemu i zindywidualizowanemu charakterowi urządzeń, prostej obsłudze, stosunkowo niskim kosztom urządzeń, konwergencji czyli zastosowaniu w jednym urządzeniu wielu funkcji. Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnej, a w szczególności telefonii mobilnej społeczeństwo uzyskało wiele udogodnień. Jednocześnie technologia ta zmieniła kilka najważniejszych dziedzin życia codziennego takich jak na przykład organizacja czasu i koordynacja logistyki dnia codziennego, zdrowie i bezpieczeństwo, możliwość wyrażania siebie, a także w pewnym sensie więzi rodzinne [12]. Z rozwojem telefonii mobilnej nierozerwalnie związany jest coraz to szerszy zakres świadczonych usług. Operatorzy telefonii komórkowych prześcigają się w oferowaniu szerokiej gamy usług. Spośród wielu różnych usług niezmiernie ważną jest usługa głosowa. Celem niniejszego artykułu było zbadanie w ujęciu czasowym jakości usługi głosowej świadczonej przez największych operatorów działających w Polsce. Ocena jakości polega na ocenie stopnia degradacji sygnału testowego. W tym celu można wykorzystać metody subiektywne, bądź obiektywne [1], [4], [7], [8], [10]. Nagrania sygnałów testowych do pomiarów jakościowych zostały wykonane na wrocławskim rynku. Taka lokalizacja wynika z założenia, że pomiary należy wykonać w miejscu o możliwie dużym natężeniu ruchu telekomunikacyjnego. Badania wykonano dla czterech operatorów, a mianowicie Orange Polska S.A., Play Polska S.A., Plus Polska S.A., T-Mobile Polska S.A. (wymienieni w kolejności alfabetycznej). Ocenę jakości usługi głosowej w telefonii internetowej i mobilnej w warunkach języka polskiego prezentowano w wielu publikacjach m.in. w [1], [9], [14]. Większość przedstawionych w tych publikacjach wyników otrzymano obiektywną metodą Perceptual Evaluation of Speech Quality (PE[...]

SUBIEKTYWNA OCENA WPŁYWU TECHNIKI KODOWANIA NA JAKOŚĆ SYGNAŁU MUZYCZNEGO DOI:10.15199/59.2016.6.78


  SUBJECTIVE ASSESSMENT OF INFLUENCE OF CODING TECHNIQUES ON AUDIO QUALITY Streszczenie: Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Sygnały foniczne przed przesłaniem poddawane są kodowaniu. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu techniki kodowania na ocenę jakości sygnału fonicznego reprezentującego różne gatunki muzyki. Ocenę wykonano, zalecaną przez International Telecommunication Union, subiektywną metodą wykorzystującą pięciostopniową skalę ocen. W badaniach wykorzystano sygnały testowe z bazy sygnałów muzycznych stworzonej w Katedrze Akustyki i Multimediów. Abstract: The progress in the telecommunication services demands the necessity of more efficient usage of assigned transmission band. Audio signals are encoded before the sending. The main aim of the presented research was to determine the influence of the coding techniques on the quality assessment of the audio signal which was demonstrated by various music genres. The quality assessment of the audio signal was carried out according to International Telecommunication Union recommendation with the subjective method using five degrees evaluation marks. In the tests the signals were taken from the database set at the Chair of Acoustics and Multimedia. Słowa kluczowe: jakość muzyki, kodowanie sygnału fonicznego, metody oceny jakości muzyki, ocena jakości muzyki, Keywords: assessment of audio quality, audio quality assessment methods, audio coding, audio quality, 1. WSTĘP Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Celem sprostania temu zadaniu stosowanych jest wiele rozwiązań, w których sygnał muzyczny poddany jest różnego rodzaju przekształceniom, w tym kodowaniu Wykorzystywane są w tym celu różne algorytmy, zwane kodekami, (koder po stronie nadawczej, a po stronie odbiorczej dekoder). Charakterys[...]

BADANIE JAKOŚCI DŹWIĘKU SYGNAŁÓW MOWY I MUZYKI EMITOWANYCH ZA POMOCĄ JEDNOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ SIECI DAB+ WE WROCŁAWIU DOI:10.15199/59.2019.6.58


  1. WSTĘP Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) z 2013r., radiofonia cyfrowa powinna objąć swoim zasięgiem zarówno wielkie obszary (cały kraj bądź jego regiony), jak i mniejsze terytoria (np. aglomeracje miejskie). Do tego ostatniego przypadku z uwagi na koszty oraz lokalny charakter przekazywanych treści nadaje się rozwiązanie w postaci sieci jednoczęstotliwościowej. Rozwiązanie takie zastosowano we Wrocławiu: trzy nadajniki sygnału DAB+ rozmieszczono w wierzchołkach trójkąta, co umożliwia pokrycie niemalże całego obszaru miasta. Do kodowania wykorzystano standard HE-AAC v. 2 [7], przez co uzyskano możliwość poprawy jakości przy niższych przepływnościach poprzez wykorzystanie przetwarzania SBR (Spectral Band Replication) oraz Parametric Stereo, umożliwiających zdecydowaną poprawę jakości dźwięku przy szybkościach 64kb/s oraz 48 kb/s [3], [10]. Trudności rozwiązania wykorzystującego sieć jednoczęstotliwościową polegają przede wszystkim na zapewnieniu synchronizacji pomiędzy nadajnikami. Może to powodować zanikanie podnośnych, doprowadzając do okresowego pogorszenia jakości dźwięku, a nawet częściowego zaniku sygnału [7]. Pomimo znacznego postępu w tworzeniu obiektywnych metod oceny jakości transmisji sygnału mowy i muzyki, nadal jedynym wiarygodnym weryfikatorem jakości są metody wykorzystujące pomiary subiektywne, za pomocą których można wyznaczyć dopuszczalną degradację sygnałów, która nie powoduje drastycznego spadku jakości dźwięku. Ponieważ w Katedrze Akustyki i Multimediów przeprowadzano już badania jakości dźwięku nadawanego w systemie DAB+ w latach 2005-2009 [4], [11], przy emisji eksperymentalnej z jednego nadajnika, postanowiono zbadać jakość przekazu sygnałów mowy i muzyki w przypadku obecnego rozwiązania, wykorzystującego sieć jednoczęstotliwościową. 2. METODA BADAŃ 2.1. Wybór procedury Jakość mowy i muzyki może być oceniana wg pięciostopniowej skali MOS (Mean Opinion Score) [9], bądź w[...]

TRANSMISJA GŁOSOWYCH KOMUNIKATÓW DROGOWYCH W RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ DOI:10.15199/59.2019.6.45


  1. WSTĘP Jak podaje Polskie Radio, cyfryzacja radia to nowy rozdział w historii radiofonii [14]. System DAB+ (Digital Audio Broadcasting plus) jest przyszłością radiofonii cyfrowej i odpowiedzią na oczekiwania współczesnego słuchacza. Wprowadzone przez standard zmiany oznaczają lepszą jakość dźwięku, większy wybór programów i audycji radiowych oraz nowe możliwości, szczególnie z uwagi na bogaty zestaw dodatkowych usług. Emisja sygnału naziemnego w systemie cyfrowym oferuje szereg dodatkowych rozwiązań, m.in. przesyłanie opisów audycji, obrazów oraz informacji o ruchu drogowym. Informacje te mogą stanowić ważne uzupełnienie dla systemów nawigacji. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, to nadawca publiczny jest prekursorem emisji w standardzie cyfrowym. Zalety technologii DAB+ obejmują:  Łatwość odnajdywania stacji - wybór dokonywany jest poprzez wskazanie nazwy stacji, a nie jak dotychczas wyłącznie indywidualnych częstotliwości przypisanych poszczególnym programom radiowym.  Większy wybór programów radiowych - nowy standard cyfrowy, z uwagi na efektywniejszą gospodarkę zasobami widmowymi, znacznie poszerza dostępną ofertę programową.  Łatwa obsługa - współcześnie oferowane radioodbiorniki umożliwiają łatwą nawigację z wykorzystaniem wyłącznie jednego przycisku.  Czysty, klarowny dźwięk - sygnał jest znacznie bardziej odporny na zakłócenia, usprawniono także odbiór w przypadku szybko poruszającego się odbiornika.  Planowanie odsłuchu - możliwe jest zaprogramowanie odbiornika, aby włączył się o określonej godzinie lub zarejestrował fragment wybranej audycji, nawet z tygodniowym wyprzedzeniem przed jej emisją.  Usługi dodatkowe - wszelkiego rodzaju informacje w postaci tekstu, obrazów oraz obrazów ruchomych (tzw. pokaz slajdów). Więcej informacji dotyczących procesu digitalizacji oraz rekomendowanych radioodbiorników można znaleźć w [7][14]. 2. SYSTE[...]

 Strona 1