Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Gajewski"

Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej


  Szanowni Państwo! Instytut Telekomunikacji to jeden z trzech instytutów Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Jest pierwszym etatowym instytutem WAT. Od początku swojego istnienia, od grudnia 1968 r., realizuje zadania naukowodydaktyczne z zakresu systemów łączności i informatyki, systemów rozpoznania i walki elektronicznej, przetwarzania sygnałów, a po 1994 r. również techniki cyfrowej i mikroprocesorowej. W swojej bogatej historii Instytut przechodził wiele zmian strukturalnych i organizacyjnych. Obecnie jest w nim zatrudnionych ponad 50 osób, w tym: 10 profesorów, 15 adiunktów, 11 wykładowców, 7 asystentów, 8 pracowników administracyjnych i technicznych. W ramach działalności dydaktycznej Instytut kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) studentów cywilnych i kandydatów na żołnierzy zawodowych. Kształcenie odbywa się w specjalnościach: systemy telekomunikacyjne, systemy teleinformatyczne, systemy cyfrowe, eksploatacja systemów łączności oraz rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne. Ponadto Instytut organizuje i realizuje kształcenie na studiach podyplomowych oraz na kursach specjalistycznych dla potrzeb MON. W skład Instytutu Telekomunikacji wchodzą trzy zakłady: Zakład Systemów Telekomunikacyjnych, Zakład Radiokomunikacji i Zakład Techniki Cyfrowej. Każdy z nich ma odpowiedni potencjał ludzki, wyspecjalizowane laboratoria dydaktyczne i badawcze, w których prowadzi się praktyczne zajęcia dydaktyczne oraz prace naukowe. Zakład Systemów Telekomunikacyjnych w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej specjalizuje się w obszarach technik i systemów multimedialnych, urządzeń końcowych oraz systemów komutacyjnych i transmisyjnych, modelowania i symulacji sieci oraz protokołów komunikacyjnych, mechanizmów i procedur wsparcia jakości usług (QoS) w systemach informacyjnych, zarządzania zasobami w sieciach telekomunikacyjnych, interoperacyjności i bezpieczeństw[...]

Optymalizacja wyboru punktów dostępowych w sieciach WLAN metodą bezpośredniego poszukiwania

Czytaj za darmo! »

Proces projektowania sieci bezprzewodowej powinien być realizacją ściśle wyznaczonego celu. Wśród najczęściej spotykanych mierzalnych funkcji celu można wskazać maksymalizację zasięgu lub średniej przepływności transferu, natężenia sygnału lub minimalizację kosztów zapewnienia krytycznych poziomów transmisji. Jednym z prostszych rozwiązań, zaproponowanym w niniejszym artykule, jest przyjęcie[...]

Dynamic Spectrum Management for Military Wirelles Networks Dynamiczne zarządzanie widmem w wojskowych sieciach bezprzewodowych


  Static spectrum utilization has significant operational implications which have been brought to light by expensive spectrum utilization measurements [1]. They showed that a large part of the radio spectrum is allocated but barely used in most locations. The current spectrum management methods have left very little spectrum to allocate both for new services and for the expansion of existing services, leading to an artificial spectrum scarcity, even though large parts of spectrum remain underutilized. Military missions of the last 20 years provided a great experience in the area of simultaneous exploitation of a huge number of wireless networks in a small area. Such situations abounded with collisions of these systems creating a serious danger for the army’s own combat units. For this reason, the US army approaches the problem of rationalization of spectrum consumption through the use of more effective spectrum management methods as one of problems requiring urgent solution [2]. A dramatic growth in the demand of wireless access’ users to the information and communications services calls for more and more efficient methods for spectrum utility. The frequency spectrum is one of genuinely natural resources in a global information society. The term "dynamic spectrum management" (DSM) covers a range of different areas, like dynamic channel allocation (DCA), frequency assignment, spectrum coexistence and spectrum access both to the licensed and unlicensed frequency bands. Several implementations of a real-time DSM algorithms have been already studied and recently published [3] ÷ [7], including the triggering of DSM algorithm, management of traffic on the used carriers, the adaptation of radiated power, coding and modulation, the beam-forming technique, the prediction of networks loading and allocation decisions. Each of the above listed questions should be solved by means of specialized optimization methods. The possibil[...]

WYKORZYSTANIE MODELI MARKOWA DO PREDYKCJI STANU KANAŁU W RADIU KOGNITYWNYM DOI:10.15199/59.2015.4.27


  Predykcja stanu kanału, czyli oszacowanie prawdopodobieństwa, czy kanał będzie wolny, czy zajęty, pozwala na skuteczniejsze zarządzanie widmem w sieciach radia kognitywnego. W artykule przedstawiono ocenę zastosowania dwustanowego modelu Markowa do predykcji stanu kanału radiowego. Ukryte modele Markowa stanowią narzędzie modelowania statystycznego wykorzystywane do analizy i przewidywania zjawisk o charakterze sekwencji zdarzeń. Aby model Markowa mógł z powodzeniem zostać zastosowany w praktyce, konieczne jest określenie jego topologii i wyznaczenie wartości jego parametrów. Uzyskane prawdopodobieństwo predykcji stanu kanału potwierdza potencjalne możliwości modelu dla sieci radia kognitywnego z oportunistycznym dostępem do widma. 1. WSTĘP Wzrastające zainteresowanie bezprzewodowym dostępem do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych powoduje wzrost zapotrzebowania na ograniczone zasoby widmowe. Dynamiczne zarządzanie widmem stwarza możliwość efektywniejszego wykorzystania tych zasobów poprzez sterowane lub oportunistyczne wykorzystanie częstotliwości pasm zarówno licencjonowanych, jak i nielicencjonowanych.1 Technologie radia kognitywnego, wiążące zaawansowane metody monitorowania widma z technikami sztucznej inteligencji wykorzystywanymi w procesie decyzyjnym, stwarzają warunki harmonijnej koegzystencji użytkowników pierwotnych - PU (licencjonowanych) i wtórnych SU w określonym środowisku elektromagnetycznym [1]. Naczelnym zagadnieniem jest szybkie zwalnianie pasma przez SU w momencie zajmowania zasobów przez PU. SU powinien mieć zdolność do przewidywania i uczenia zachowania PU. W referacie zaprezentowano możliwości wykorzystania ukrytych modeli Markowa do predykcji stanu kanału radiowego na podstawie obserwacji jego zajętości jako ciąg zdarzeń. Modele Markowa ze względu na bogatą strukturę matematyczną, mogą stanowić bazę teoretyczną w szerokim zakresie zastosowań, a użyte we właściwy sposób, dają bardzo dobre [...]

Direct Torque Control and Direct Power Control of wind turbine system with PMSG DOI:10.15199/48.2016.10.56

Czytaj za darmo! »

The paper presents the control system of variable speed wind turbine with direct-driven PMSG. A back-to-back Voltage Source Converter (VSC) is employed for the power conversion from the PMSG to the AC grid. The control strategy of PMSG and Machine Side Converter (MSC) combines the technique of MPPT, DTC-SVM and the pitch control algorithm. In the control system of the Grid Side Converter (GSC) the application of Direct Power Control (DPC) has been used. The results of digital simulation of the control system have been presented and discussed. Streszczenie. W artykule przedstawiono bezprzekładniowy system turbiny wiatrowej o zmiennej prędkości z generatorem PMSG. System przekształtnikowy jest złożony z przekształtnika maszynowego i przekształtnika sieciowego. Do sterowania generatorem PMSG i przekształtnikiem maszynowym zastosowano algorytm MPPT, DTC-SVM oraz sterowanie kątem pochylenia łopat turbiny. Do sterowania przekształtnikiem sieciowym zastosowano metodę DPC-SVM. Przeprowadzono badania symulacyjne właściwości zastosowanych metod sterowania. (Bezpośrednie sterowanie momentem i mocą w systemie elektrowni wiatrowej z generatorem PMSG). Keywords: wind turbine, PMSG, DTC with MPPT, DPC, simulation studies Słowa kluczowe: turbina wiatrowa, PMSG, DTC z MPPT, DPC, badania symulacyjne Introduction Wind energy conversion system (WESC) is the one of fastest growing energy resource among the other renewable generation technologies. The increased trend of wind energy conversion system has a significant impact on the AC grid [1, 2, 3]. Most of the major wind turbines are developed as variable speed wind turbine systems. These types of wind turbines have many advantages: operation at MPPT (Maximum Power Point Tracking) over a wide range of wind speeds, reduced mechanical stresses, greater output power in comparison with the operation at fixed speeds [4, 5] Nowadays the variable speed wind turbine systems using the direct-driven Permanent Mag[...]

PREDYKCJA STANU KANAŁU Z WYKORZYSTANIEM UKRYTYCH MODELI MARKOWA W SIECIACH RADIA KOGNITYWNEGO DOI:10.15199/59.2016.6.90


  HIDDEN MARKOV MODEL BASED CHANNEL STATE PREDICTION IN COGNITIVE RADIO NETWORKS Streszczenie: Predykcja stanu kanału, czyli oszacowanie prawdopodobieństwa, czy kanał będzie wolny, czy zajęty, pozwala na skuteczniejsze zarządzanie widmem w sieciach radia kognitywnego. W artykule przedstawiono ocenę zastosowania ukrytych modeli Markowa do predykcji stanu kanału radiowego, na podstawie oszacowania prawdopodobieństwa poprawnej i fałszywej detekcji. Uzyskane prawdopodobieństwo predykcji stanu kanału potwierdza potencjalne możliwości modelu dla sieci radia kognitywnego z oportunistycznym dostępem do widma. Słowa kluczowe: HMM, predykcja, Radio kognitywne, Ukryte Modele Markowa. Abstract: Cognitive radio (CR) networks can be designed to manage the radio spectrum more efficiently by utilizing of temporarily not used channels in licensed frequency bands. In this paper, we propose to use so called Hidden Markov Models (HMM) to predict the spectrum occupancy of sharing radio bands. The results obtained using HMM are very promising and they show that HMM offer a new paradigm for predicting channel behavior in cognitive radio. Keywords: Cognitive radio, Hidden Markov Model, HMM, prediction. 1. WSTĘP Wzrastające zainteresowanie bezprzewodowym dostępem do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych powoduje wzrost zapotrzebowania na ograniczone zasoby widmowe. Dynamiczne zarządzanie widmem stwarza możliwość efektywniejszego wykorzystania tych zasobów poprzez sterowane lub oportunistyczne wykorzystanie częstotliwości pasm zarówno licencjonowanych, jak i nielicencjonowanych1. Technologie radia kognitywnego, wiążące zaawansowane metody monitorowania widma z technikami sztucznej inteligencji wykorzystywanymi w procesie decyzyjnym, stwarzają warunki harmonijnej koegzystencji użytkowników pierwotnych - PU (licencjonowanych) i wtórnych SU w określonym środowisku elektromagnetycznym [1]. Naczelnym zagadnieniem jest szybkie zwalnianie pasma [...]

ROUTING Z PREDYKCJA POWIAZAN WEZŁÓW SIECI MANET THE ROUTING WITH PREDICTION OF MANET NETWORK NODES CONNECTIONS DOI:10.15199/59.2016.8-9.84


  Efektywnosc sieci MANET w duej mierze uzaleniona jest od funkcjonowania w niej routingu. Mechanizm ten rozpoznaje topologie sieci, a nastepnie zestawia trasy do wezłów, czesto w warunkach duej dynamiki zmian topologii. Prowadzi to do czestych przerw łacznosci, a w efekcie do opóznien i strat danych. W artykule przedstawiona została koncepcja routingu z predykcja powiazan pomiedzy wezłami sieci. Rozwiazanie to pozwoli na wczesniejsza reakcje routingu na zmiany topologii oraz podjecie działan utrzymania ciagłosci tras. W artykule przedstawiono równie wyniki testów symulacyjnych pomiarów czasów powiazan. Abstract: The MANET network efficiency largely depends on the routing mechanism. This mechanism recognizes network topology, and than sets the routes to nodes, often under high topology changes. It leads to communication interruptions and consequently to delays and data loss. The article presents the concept of routing with nodes connection prediction. This solution allows for early response to topology changes and to take action to maintain routes continuity. In article also are presented the results of the connections time measurements’ simulation tests. Słowa kluczowe: MANET, metryka łacza, przewidywanie dostepnosci łacza. Keywords: MANET, link metric, link availability prediction 1. WSTEP Cecha charakterystyczna mobilnych sieci Ad-Hoc (MANET) jest znaczna swoboda w tworzeniu grafu powiazan pomiedzy jej wezłami składowymi. Siec taka pozbawiona jest administracyjnych punktów centralnych nadzorujacych prace sieci i jej elementów. Mobilnosc wezłów sieci oraz inne zjawiska zwiazane z transmisja radiowa przyczyniaja sie jednoczesnie do czestych zmian powiazan grafu. Wszystkie wezły sieci posiadaja ta sama lub bardzo zbliona do siebie funkcjonalnosc, tj. pełnia role zarówno terminali abonenckich, jak i punktów posredniczacych w przekazywaniu danych - kierujacych ruch (routerów). Dynamika zmian topologii sieci jest[...]

Control of LVRT of PMSG in Back-to-Back Wind Energy Conversion System DOI:10.15199/48.2017.09.07

Czytaj za darmo! »

In recent years the wind energy conversion systems (WESCs) are the one of fastest growing energy resources among the other renewable generation technologies. Due to the increased trend of development of the wind energy conversion systems and their influence of the AC grid, the knowledge of behavior of these systems during grid faults is very important and should be exactly considered [1, 2, 3]. Nowadays, the requirements of grid connection of WECSs are very trend topics [4]. These requirements describe the behavior of the wind turbine systems and the power flow during the grid fault and disturbance, especially the stability of systems at the Point of Common Coupling (PCC). During the Low-Voltage Ride-Through (LVRT), the power injected to AC grid by the wind turbine system is respectively limited by the voltage reduction. During the voltage dips, the wind energy conversion system with application of conventional control scheme may cause the increase of the DC-link voltage to extremely high value. According to requirements of LVRT, the wind turbine system should remain connected to the AC grid for specific time period, in order to prevent the adverse influence of this voltage dip [5, 6]. Therefore, the wind energy conversion system should also provide the appropriate reactive power delivering to the AC grid in order to the support of the grid system. The injection of the reactive current to the grid allows to preserve the connection of the wind energy conversion system to the AC grid. This also allows to recover the system to the previous state. To manage with these grid faults, the special control scheme for wind energy conversion system with PMSG should be applied. The solutions for symmetrical voltage dips can be found in the literature [7]. The objective of this paper is to analyze the behavior of the wind energy conversion system with direct driven PMSG during the unsymmetrical voltage sags. The proposed control strate[...]

ROUTING Z ESTYMACJĄ POWIĄZAŃ WĘZŁÓW SIECI MANET DOI:10.15199/59.2018.8-9.20


  1. WSTĘP Cechą charakterystyczną mobilnych sieci Ad-Hoc (MANET) jest znaczna swoboda w tworzeniu grafu powiązań pomiędzy jej węzłami składowymi. Sieć taka pozbawiona jest administracyjnych punktów centralnych nadzorujących pracę sieci i jej elementów. Mobilność węzłów sieci oraz inne zjawiska związane z transmisją radiową przyczyniają się jednocześnie do częstych zmian powiązań grafu. Wszystkie węzły sieci posiadają tą samą lub bardzo zbliżoną do siebie funkcjonalność, tj. pełnią rolę zarówno terminali abonenckich, jak i punktów pośredniczących w przekazywaniu danych - kierujących ruch (routerów). Dynamika zmian topologii sieci jest niewątpliwą zaletą, ale stwarza szereg problemów ze znalezieniem i utrzymaniem ścieżki (trasy) wymiany informacji pomiędzy dowolną parą węzłów w sieci. Wynika to m.in. z bezwładności reakcji algorytmów routingu na występowanie czynników zakłócających, skutkujących utratą ciągłości ścieżki routingu złożonej z wielu łączy pośredniczących. Brak ciągłości ścieżki równoważny jest z przerwaniem połączenia, którego wykrycie wymaga reakcji odpowiednich mechanizmów sprawdzających (realizujących swoje funkcje w ściśle określonych cyklach) oraz mechanizmów poszukiwania nowej trasy, wymagającej określonego czasu. Przerwy na trasie transmisji danych wynikające z czasu potrzebnego na wykrycie nieciągłości i znalezienie nowej ścieżki powodują z kolei bezpowrotne straty pakietów. Potwierdzeniem tego są uzyskane wyniki badań symulacyjnych przeprowadzonych w realizowanych projektach [1]. Wskazują one, iż stopa strat pakietów jest zależna m.in. od ilości węzłów (wielkości sieci) oraz ich mobilności i wzrasta wraz ze wzrostem tych wskaźników. Najprostszym rozwiązaniem powyższego problemu jest zwiększenie częstotliwości zdarzeń monitorowania stanu sieci przez węzły, generowanych przez protokoły routingu. Pociąga to jednak za sobą zwiększenie obciążenia sieci ruchem nadzorczym, a także użycie większych zasobów w[...]

Rozpoznanie radioelektroniczne z równoczesną lokalizacją wielu źródeł emisji fal radiowych


  Jednym z zasadniczych elementów, decydujących o skuteczności prowadzenia walki radioelektronicznej, jest rozpoznanie. Jego główne zadanie koncentruje się przede wszystkim na lokalizacji źródeł emitujących fale radiowe. W praktyce do określania położenia źródeł sygnałów znajduje zastosowanie sześć przedstawionych dalej metod ([1]-[6]): Cell Of Origin (COO), Time Of Arrival (TOA), Time Difference Of Arrival (TDOA), Received Signal Strenght (RSS), Assisted GPS (A-GPS), Angle Of Arrival (AOA). W zakresie rozpoznania radioelektronicznego jest pożądane prowadzenie jednoczesnej lokalizacji wielu źródeł promieniujących fale radiowe. Umożliwia to rozpoznanie struktury i przestrzennego usytuowania poszczególnych elementów ugrupowania bojowego. Dotychczas stosowana metoda, wykorzystująca namierzanie radiowe (AOA), wymaga do realizacji tego zadania zaangażowania wielu stanowisk radiowych. Z powodu statycznego charakteru tego systemu w znacznej mierze jest utrudniona realizacja dynamicznych zmian położenia systemu rozpoznania. Lokalizacja źródeł sygnałów radiowych wymaga udziału wszystkich jego elementów (namierników), a uzyskane dane muszą być poddane jednoczesnej analizie. Stosowane obecnie systemy namierzania nie mają możliwości jednoczesnej lokalizacji wielu źródeł sygnałów radiowych. Oprócz tego problemem jest zapewnienie mobilności systemu lokalizacji, wynikającej z potrzeby nadążania za dynamicznymi zmianami położenia ugrupowań bojowych. Jednym ze sposobów praktycznego rozwiązania tego zagadnienia jest wykorzystanie namierników radiowych, usytuowanych na statkach powietrznych, co przedstawiono m. in. w [8] i [9]. Jest to tzw. metoda namiarów z poruszającej się stacji odbiorczej [10]. Metoda opracowana przez autorów niniejszego artykułu została oparta na wykorzystaniu efektu Dopplera. Stwarza ona możliwość jednoczesnej lokalizacji źródeł emisji fal radiowych za pomocą autonomicznego mobilnego układu pomiarowego. Podstawę dopplerow[...]

 Strona 1  Następna strona »