Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Romuald Tarczewski"

Problemy związane z zabezpieczeniem budynku Sali Tronowej w Starej Dongoli DOI:10.15199/33.2015.11.47


  Pochodzący z IX w n.e. budynek dawnej Sali Tronowej królów Makurii znajduje się w Starej Dongoli, w północnym Sudanie, na terenie stanowiska archeologicznego prowadzonego przez Polskie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej. Jest to jedyna zachowana w całości oryginalna wielokondygnacyjna budowla z kręgu kultury bizantyńskiejwNubii.Dwukondygnacyjny obiekt jest wykonany z cegły mułowej. Strop nad parterem w formie sklepień ma przekrój zbliżony do paraboli, a dach - konstrukcję drewnianą, pokrytą polepą. Obecnie władze Sudanu planują utworzenie na tym terenie parku archeologicznego, którego ważnym elementem będzie Sala Tronowa. Udostępnienie budynku turystomwymagawzmocnienia stropów, wykonania nowej konstrukcji dachu (powyżej istniejącej) i wzmocnienia schodów. Ponadto przewidziana jest rekonstrukcja zniszczonej części narożnej, w której powstanie platforma widokowa. Słowa kluczowe: rewitalizacja zabytków, Sala Tronowa królów Makurii, Stara Dongola (północny Sudan). Abstract. Dating from the ninth century B.C. building of the former Throne Room of Makuria kings is located in the archaeological site run by the Polish Centre of Mediterranean Archaeology since 1964 in Old Dongola, Northern Sudan. It is the only fully preserved multi-storey building from Christian period in Nubia. The two-storey building is made of adobe. The floors above the ground level were made in the form of vaults. The roof has a wooden structure covered with sebakh. Currently, the Sudanese authorities are planning to establish in the area an archaeological park, important part of which will be the Throne Room. In order to adapt the building for tourism purposes, it was necessary to strengthen floors, construct a new roof over the existing one and strengthen the stairs. In addition, it is planned to reconstruct the destroyed part of the corner, where will be located observation deck. Keywords: revitalization of monuments, Throne Room of Makuria kings, Old D[...]

Przydatność dziedzictwa inżynierii - obserwacje na podstawie hal wystawowych P.L. Nerviego w Turynie DOI:10.15199/33.2015.11.44


  Wzasobach dziedzictwa inżynierii z okresu ostatnich sześćdziesięciu lat trudno jest znaleźć obiektywrównymstopniu reprezentujące doskonałość techniczną i piękno architektoniczne, jak budynki użyteczności publicznej zaprojektowane przez P.L.Nerviego. Trzy z nich, znajdujące się w Turynie: duża i mała HalaWystawowa oraz "Palazzo del Lavoro" są szczególnie interesujące, gdyż ogniskują się w nich wszystkie problemy związane z ochroną dziedzictwa inżynierii. Można je podzielić na dwie grupy: utrzymanie stanu technicznego i utrzymanie przydatności funkcjonalnej. Lokalna, piemoncka, wielowiekowa tradycja budowy wciąż nowych pałacówi jednocześnie zaniedbywania, czywręcz porzucania starych, przeniosła się również na budynki współczesne. Artykuł przedstawia problemy związane z ochronąwspomnianych obiektówi próby znalezienia racjonalnego sposobu ich użytkowania. Słowa kluczowe: Nervi, Palazzo del Lavoro, Sale wystawowe Turyn, architektura i konstrukcja.Obiektymodernizmu wznoszone na bazie eksperymentalnych, różnorodnych założeń inżynieryjnych, stopniowo są doceniane oraz wykorzystywane do współczesnych celów, z podkreśleniem ich unikatowości i ekspozycją pierwotnej formy. Na ich tle szczególnie wyróżniają się dokonania Piera Luigi Nerviego (z lat 1917 - 1979) - włoskiego inżyniera, który w swoich projektach kierował się funkcjonalnością, estetyką, uwarunkowaniami materiałowymi, wymaganiami dotyczącymi statyki, technologii budowy i efektywnością ekonomiczną. W jego twórczości widoczny jest ścisły związek między sztuką, nauką i rzemiosłem, a trzy "podstawowe problemy": konstrukcyjne, wykonawcze i architektoniczne - znalazły unikatową jedność [1]. Tamistrzowska synteza zaznaczyła się w jego turyńskich realizacjach, takich jak: HalaWystawowa "B", HalaWystawowa "C" i "Palazzo del Lavoro" [2]. Wich formie Nervi przedstawił układ sił działających w konstrukcji, przy zachowaniu optymalnej racjonalności projektowej, integrując jednoc[...]

Architektoniczne aspekty trwałości betonowych obiektów ochrony akustycznej w infrastrukturze komunikacyjnej DOI:10.15199/33.2017.11.41


  Przemijanie jest nieodłącznie wpisane w architekturę. Jego elementy to stopniowa degradacja techniczna, a także funkcjonalne, cywilizacyjne i społeczne starzenie się. Procesy zachodzącewobiektach budowlanych i w strukturze miast są w pewnym sensie równoważne procesomzachodzącymworganizmie człowieka [3].Wprojektowaniu architektonicznymobiektówinfrastruktury komunikacyjnej, silnie oddziałujących na krajobraz i środowisko, a jednocześnie przeznaczonych do eksploatacji w długim okresie, ten aspekt powinien być traktowany na równi z wymaganiami funkcjonalnymi czy formą geometryczną. Proces degradacji technicznej zależy w znacznym stopniu od zastosowanych rozwiązań materiałowych. Tym samym percepcja procesu starzenia się obiektu zależy od konotacji kulturowych związanych z danymmateriałem. Im w dłuższymokresie towarzyszy on człowiekowi, tym silnniejszy jest proces przyzwyczajania się. Z tego powodumateriały o dłuższej historii stosowaniawbudownictwie są często uważane za starzejące się bardziej szlachetnie niż te, które używane są krócej [3, 4]. Efekt ten nakłada się na rzeczywiste starzenie w sensie technicznym, tj. utratę niektórych cech materiału i obniżenie wartości pewnych parametrów. Utylitarność a estetyka ekranów akustycznych Ekrany akustyczne są - obok mostów - obiektami infrastruktury komunikacyjnej, silnie oddziałującymi wizualnie na krajobraz naturalny i kulturowy, w którym żyjemy. Z tego powodu, ich społeczna percepcja ma bardzo duży wpływ na akceptację obiektów, którym towarzyszą. Niestety, praktyka projektowa preferuje czysto utylitarne podejście, [...]

 Strona 1