Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Sikora"

Ekspansja skroplonego gazu ziemnego (LNG) z Rosji na globalnym rynku paliw DOI:10.15199/62.2019.6.6


  Według danych zamieszczonych w rocznym raporcie1) GIIGNL 2019 w 2018 r. 42 kraje importowały na świecie 313,8 mln t LNG (wzrost o 8,3% w porównaniu z 2017 r.), z czego 99,3 mln t LNG zostało zakupionych w formule kontraktów krótkoterminowych lub w formule spot (dziennej). Z dysponującej obecnie dwoma terminalami Rosji (Sakhalin LNG o łącznej mocy 10,8 mln t i Yamal LNG o łącznej rocznej zdolności produkcyjnej 17,5 mln t) eksportowano2) 18,4 mln t LNG, z czego 4,4 mln t LNG trafiło do Europy. Z wyliczeń Instytutu Studiów Ekonomicznych (ISE) wynika, że w I kw. 2019 r. sam tylko terminal Yamal LNG opuściło 101 metanowców. Około 50 transportów dostarczono do Europy, głównie do Francji (terminal LNG w Dunkierce oraz Nantes-St Nazaire), Holandii (Rotterdam), Belgii (Zeebrugge) i Wlk. Brytanii. Około 40 transportów (prawie 40% eksportu LNG z Rosji) przeładowano w norweskim terminalu LNG Honningsvag (bez oznaczenia końcowego odbioru), a 2 transporty trafiły do Murmańska i prawdopodobnie 2 do Bilbao. Znaczna część transportów została przeładowana w europejskich portach i odsprzedana na inne rynki3). Planowana ekspansja rosyjskiego LNG Rosja zainteresowała się eksportem LNG obiektywnie późno, początkowo dysponując tylko terminalem na wyspie Sachalin (Sakhalin Energy Investment Company, którego właścicielami są Gazprom 50%, Shell 27,5%, Mitsui 12,5%, Mitsubishi 10%) nastawionym na rynek azjatycki4). Przełomowym momentem było rozpoczęcie komercyjnej działal[...]

Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce (cz. I) DOI:


  Węgiel brunatny jest ważnym surowcem energetycznym wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i przyczyniającym się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie posiada wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla z możliwością znacznego jego zwiększenia za 20-30 lat. Uwarunkowania dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce są bardzo złożone zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, jak i wizerunkowym. Dotychczasowa polityka energetyczna Polski jest zbiorem różnych celów przy braku jednej doktryny górniczo-energetycznej opartej na krajowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wypracowanych w ostatnich dekadach. Dlatego dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju, należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać konsensus polityczny w Polsce i akceptację Unii Europejskiej na polską nową doktrynę energetyczną na następne dekady XXI wieku. Autorzy przedstawili uwarunkowania w postaci “kroków milowych", których wdrożenie winno przyczynić się do kontynuacji i rozwoju branży węgla brunatnego na następne dekady XXI wieku. Słowa kluczowe: energetyka, węgiel brunatny, uwarunkowania i scenariusze rozwoju.WPROWADZENIE Sytuacja polityczna i gospodarcza Europy dotycząca szeroko rozumianej polityki energetycznej jest bardzo poważna. Europa znalazła się w takim punkcie historycznym i gospodarczym, że posiadanie własnej taniej energii elektrycznej jest koniecznością. Energia droga-ekologiczna, przy chwiejnej gospodarce i poziomie bezrobocia, może przyczynić się do niepokojów społecznych związanych z coraz większymi kosztami życia. Polska winna podjąć zdecydowane działania na szczeblu unijnym i przywrócić miejsce węgla (węgla brunatnego) na mapie gospodarczej Europy. Uważamy, że można zmienić obecną i proponowaną politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej z zasady kar i subwencji na zasadę biznesową, z uwzględnieniem polityki niskoemisyjnej i konkurency[...]

Kroki milowe polskiej doktryny energetycznej dla rozwoju branży węgla brunatnego w XXI wieku w Polsce (cz. II) DOI:


  Węgiel brunatny jest ważnym surowcem energetycznym wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i przyczyniającym się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Polska jako jeden z nielicznych krajów na świecie ma wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia węgla z możliwością znacznego jego zwiększenia za 20-30 lat. Uwarunkowania dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce są bardzo złożone, zarówno pod względem prawnym, środowiskowym, ekonomicznym, jak i wizerunkowym. Dotychczasowa polityka energetyczna Polski jest zbiorem różnych celów przy braku jednej doktryny górniczo-energetycznej opartej na krajowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wypracowanych w ostatnich dekadach. Dlatego dla dalszego rozwoju gospodarczego kraju, należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać konsensus polityczny w Polsce i akceptację Unii Europejskiej na polską nową doktrynę energetyczną na następne dekady XXI wieku. Autorzy przedstawili uwarunkowania w postaci "kroków milowych", których wdrożenie winno przyczynić się do kontynuacji i rozwoju branży węgla brunatnego na następne dekady XXI wieku. Słowa kluczowe: energetyka, węgiel brunatny, uwarunkowania i scenariusze rozwoju Abstract: Lignite is an important energy resource used to produce electricity and contributing to the energy security of the country. Poland as one of the few countries in the world has all the advantages for the continuation of lignite mining industry with the possibility of 20 - 30 years a significant increase. Conditions for the development of lignite mining industry in Poland are very difficult in terms of legal, environmental and economic, as well as public relation problems. Current energetic policy is a collection of different targets with the lack of one mining-energetic doctrine based on national social-economic determinants which have been developed for last ten years. For the future country development every effort must be made for the political consensus[...]

Zadanie rządowe jako instrument formalnoprawny w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego (cz.I) DOI:


  Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak pomimo, iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Słowa kluczowe: koncesja na wydobywanie, górnictwo węgla brunatnego, zadanie rządowe, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Abstract: As practice shows, obtain a license for lignite extraction is a very difficult task. Without launch a formal-legal instrument as a national government issue chances for procedure positive result for getting license for extraction are close to zero. This is despite the fact that according to Real Estate Management Act of August 21, 1990 which precise that minerals of mining owned group are representing a public purpose. Opening new mining-energetic complex in the current formal-legal conditions, while also negative position of local community government it can not be possible without strong support of national government in the form of admission government issue entered into The Concept of the Space Economy and Regional Planning. Key words: license for extraction, lignite mining industry, government issue, The Concept of the Space Economy and Regional Planning.REGULACJE PRAWNE Procedura postępowania dotycząca uzyskania koncesji na wydobywanie złóż węgla brunatnego eksploatowanych metodą odkrywkową zdeterminowana jest n[...]

Zadanie rządowe jako instrument formalnoprawny w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego (cz. II) DOI:


  Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak, pomimo iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Słowa kluczowe: koncesja na wydobywanie, górnictwo węgla brunatnego, zadanie rządowe, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Abstract: As practice shows, obtain a license for lignite extraction is a very difficult task. Without launch a formal-legal instrument as a national government issue chances for procedure positive result for getting license for extraction are close to zero. This is despite the fact that according to Real Estate Management Act of August 21, 1990 which precise that minerals of mining owned group are representing a public purpose. Opening new mining-energetic complex in the current formal-legal conditions, while also negative position of local community government it can not be possible without strong support of national government in the form of admission government issue entered into The Concept of the Space Economy and Regional Planning. Key words: license for extraction, lignite mining industry, government issue, The Concept of the Space Economy and Regional Planning.Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (KPZK), zadanie rządowe i wprowadzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji [...]

Zadanie rządowe jako instrument formalno-prawny w procedurze uzyskiwania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego (cz. III) DOI:


  Uzyskanie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego, jak pokazuje praktyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Bez uruchomienia instrumentu formalno-prawnego, jakim jest zadanie rządowe, prawdopodobieństwo przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji z wynikiem pozytywnym bliskie jest zeru. Dzieje się tak, pomimo iż wydobywanie kopalin stanowiących własność górniczą - zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1990 r. o gospodarce nieruchomościami - stanowi cel publiczny. Uruchomienie nowego kompleksu wydobywczo-energetycznego w obecnych uwarunkowaniach formalno-prawnych, przy negatywnym stanowisku samorządu terytorialnego na poziomie gminy, wymaga zdecydowanego wsparcia od strony rządowej w postaci przyjęcia do realizacji zadania rządowego wpisanego do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Słowa kluczowe: koncesja na wydobywanie, górnictwo węgla brunatnego, zadanie rządowe, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Abstract: As practice shows, obtain a license for lignite extraction is a very difficult task. Without launch a formal-legal instrument as a national government issue chances for procedure positive result for getting license for extraction are close to zero. This is despite the fact that according to Real Estate Management Act of August 21, [...]

 Strona 1