Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Monika Żmudzka"

Badanie trwałości żywności

Czytaj za darmo! »

Trwałość żywności jest warunkowana stabilnością najmniej trwałego składnika użytego do wytworzenia danego produktu. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego, trwałość produktu może być określona przez datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. W ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU nr 171 poz. 1225 z 2006 r. z późn. zm.), data minimalnej trwałości została zarezerwowana dla produktów trwałych mikrobiologicznie i na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (DzU nr 137 poz. 966 z 2007 r. z późn. zm.) w oznakowaniu produktów poprzedzona jest wyrażeniem najlepiej spożyć przed lub najlepiej spożyć przed końcem, w zależności od zastosowanego formatu daty, odpowiednio zawierającego datę dzienną (dd.mm.rrr lub dd.mm) i nieuwzględniającego jej w zapisie (mm.rrrr lub rrrr). Termin przydatności do spożycia jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie. Jeżeli produkt znakowany jest terminem przydatności do spożycia, stosowane jest wyrażenie należy spożyć do, natomiast format daty musi zawierać datę dzienną (czyli dd.mm lub dd.mm.rrrr). Odwołując się do terminologii prawa żywnościowego należy zaznaczyć, że określenie trwałość żywności użyte w artykule odnosi się zarówno do żywności trwałej mikrobiologicznie, jak i szybko psującej się, a zatem oznakowanej datą minimalnej trwałości, a także terminem przydatności do spożycia. ISTOTA WYZNACZENIA trwałości żywności Wyznaczenie trwałości żywności jest jedny[...]

Wartość odżywcza żywności - sposoby jej ustalania

Czytaj za darmo! »

Znakowanie wartością odżywczą środków spożywczych przeznaczonych do powszechnego spożycia jest obecnie dobrowolne. Obligatoryjnie deklaracja składników odżywczych podawana jest tylko w przypadku środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, żywności wzbogacanej, suplementów diety oraz żywności, w przypadku której na etykiecie podano oświadczenie żywieniowe lub zdrowotne. Coraz częściej jednak producenci żywności nie należącej do ww. grup zamieszczają na etykietach wprowadzanych do obrotu środków spożywczych powszechnego spożycia informację o wartości odżywczej. Takiej informacji wymagają także niektórzy odbiorcy (właściciele marek własnych), coraz częściej oczekują jej konsumenci. Obecnie w Komisji Wspólnot Europejskich dyskutuje się nad projektem rozporządzenia [...]

Laboratorium badawcze w przemyśle spożywczym


  Środki spożywcze znajdujące się w obrocie i oferowane konsumentowi finalnemu muszą przede wszystkim spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i jakość produktu ponosi podmiot wprowadzający środek spożywczy na rynek zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego z 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności. Zatem najważniejszym obowiązkiem producenta jest wdrożenie procedur i kryteriów gwarantujących bezpieczeństwo produktu końcowego m.in. przez zachowanie odpowiedniej czystości w kontekście zanieczyszczeń mikrobiologicznych, chemicznych, fizycznych, czyli spełnienia wszystkich wymagań względem prawa w kwestii zanieczyszczeń obecnych w żywności. Laboratoria w przemyśle spożywczym spełniają bardzo ważną funkcję nie tylko ze względu na możliwość przeprowadzenia badań surowców, półproduktu jak i produktu końcowego w celu weryfikacji spełnienia wymagań prawa, ale także dlatego, że monitoring żywności za pomocą badań jest podstawą do zrozumienia i zarządzania ryzykiem oraz kontroli weryfikujących w obrębie systemu HACCP, GHP i GMP. ISTOTA BADANIA ŻYWNOŚCI i jej podstawy prawne Bezpieczeństwo i zaufanie konsumentów mają największe znaczenie dla producentów żywności. Wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego jest również jednym z podstawowych celów prawa żywnościowego, ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002. Istotnym elementem świadczącym o bezpieczeństwie produktu są zanieczyszczenia, które mogą być obecne w żywności i kwestie te zostały uregulowane prawnie. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2073/2005 z 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych z późniejszymi zmianami, produkty wprowadzane na rynek nie powinny zawierać mikroorganizmów[...]

 Strona 1