Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz WYCZAŁEK"

Mój głos w sprawie przyszłej działalności Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 30.06‒2.07.2017 r. miał miejsce w Olsztynie XXXIX Zjazd Delegatów SGP, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia, a także sformułowano szereg wniosków wskazujących drogę, jaką Stowarzyszenie powinno podążać w rozpoczynającej się czteroletniej kadencji. Stosowna uchwała Zjazdu nakreślająca te zadania powstała na podstawie wniosków sformułowanych przez oddziały lokalne i inne struktury organizacyjne SGP. Po opracowaniu przez Komisję Wnioskową i dyskusji podczas obrad, zbiór takich wskazań został zatwierdzony i przekazany nowym władzom do realizacji. Zebrane wnioski odzwierciedlają troskę szerokich gremiów geodetów skupionych w SGP nie tylko w odniesieniu do sprawnego działania naszej Organizacji, ale w ogóle - względem problemów nurtujących całą geodezję polską. Można je podzielić na trzy grupy: ??usprawnienie i ułatwienie pracy wykonawców robót geodezyjnych, a także całego Stowarzyszenia, w kontaktach z administracją, ??prowadzenie Stowarzyszenia tak, aby utrzymać dobre relacje wśród swoich członków oraz pozyskać nowych, ??bieżące sprawy organi[...]

Plan uczestnictwa delegacji SGP w Komisji 6 FIG - Engineering Surveying DOI:


  Wpierwszych dniach maja bieżącego roku odbył się w Istambule (Turcja) Kongres FIG - Międzynarodowej Federacji Geodetów. Oprócz licznych sesji naukowych, głównym celem Kongresu było podsumowanie działalności Federacji w ostatniej czteroletniej kadencji, wybór nowych władz i nakreślenie planów na przyszłość. Delegacje krajowe wskazały też swoich przedstawicieli do poszczególnych komisji tematycznych. Na nową kadencję 2018-2022 zostałem wskazany jako delegat SGP do Komisji 6, która zajmuje się tematyką geodezji inżynieryjnej. Dotychczasowym przedstawicielem SGP w tej Komisji był kolega Marek Woźniak, obecnie profesor Politechniki Warszawskiej. Jako reprezentant środowiska geodezyjnego postanowiłem się dzielić na łamach Przeglądu Geodezyjnego swoimi doświadczeniami w FIG. Postaram się też przeprowadzić wywiady z delegatami do innych Komisji, aby przybliżać szerokiemu gronu geodetów naszą działalność na niwie FIG. 1. Czym się zajmuje Komisja 6 FIG? FIG jest dobrowolnym stowarzyszeniem geodetów i licznych organizacji narodowych zajmujących się tematyką geodezyjną. Międzynarodowa Federacja Geodetów realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez popularyzowanie dobrych praktyk w zawodzie geodety, nakreślanie trendów rozwojowych geodezji, rozwiązywanie aktualnych problemów i wyzwań stających przed geodezją, promowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów. Ma także na celu promowanie na zewnątrz zawodu geodety i geodezji jako dziedziny działalności gospodarczej i naukowej, jak również poszukiwanie ścieżek współpracy z organizacjami reprezentującymi zawody pokrewne, takie jak geologia, badania i przemysł kosmiczny, a przede wszystkim szeroko rozumiana inżynieria. Działalność ta jest realizowana w drodze organizacji lub współorganizacji wydarzeń naukowych, popularno- -naukowych i towarzyskich, a także poprzez kontakty indywidualne. FIG jest zarządzany przez Zgromadzenie Ogólne, które zbiera się co roku podcza[...]

A few impressions about geodesy and professional organizations of surveyors on the 100th anniversary of the Association of Polish Surveyors DOI:10.15199/180.2019.3.3

Czytaj za darmo! »

KILKA IMPRESJI O GEODEZJI I ORGANIZACJACH ZAWODOWYCH GEODETÓW Z OKAZJI 100-LECIA STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH Summary: The role and importance of a given field of human activity in the life of nations can be assessed from different perspectives, but in the end the most important thing is to determine to what extent the life of given society depends on this field and - as a consequence - to what extent its development paths affect the quality of life of the inhabitants. Individual parts of this activity always take a formal form, since the citizens of a given country must know and understand the rules of behavior as well as benefits and losses resulting from its application or omission. Poland built from basics during the release of captivity for many years had to establish and implement these rules on a living organism glued from three parts of the nation. Therefore, the achievements of the partitioning powers known to particular groups of inhabitants were used, but ultimately they had to set own path of development - a modern and safe path, giving all residents equal rights and setting similar tasks. In this light, the role of geodesy appears, as part of its broad definition, as a part of socio-economic life responsible for order in the description of space and for support for all activities that deal with care for this spatial order and its development. In the context highlighted above, Polish geodesy has such tasks as: - establishing the rules for the geometrical description of the elements of the economic space and attention to their correct application, - geometric definition of the country's territorial division, - description of the limits of ownership and the basic principles of belonging of the land to individual persons or institutions, as well as the form of its presentation and methods of sharing, - determining the actual state of land use and overseeing its proper development, - a geometric description of the locat[...]

Seminarium szkoleniowe "Technika satelitarna GPS/RTK w praktyce geodezyjnej" DOI:

Czytaj za darmo! »

Kwiejce - niewielka miejscowość ulokowana w Puszczy Noteckiej, ostoja spokoju i baza dla grzybiarzy - stała się w dniach 27-28.10.2017 r. centrum wymiany wiedzy i doświadczeń dla geodetów wykorzystujących w swej pracy technikę pomiarów satelitarnych. Impreza, określona jako seminarium szkoleniowe, zgrupowała 50 słuchaczy pracujących zarówno w wykonawstwie jak i administracji geodezyjnej, głównie w powiatach północno-zachodniej Wielkopolski. Pod okiem naukowców tj.: dr. hab. inż. Ireneusza Wyczałka, dr. inż. Zbigniewa Siejki, dr. inż. Krzysztofa Karszni, dr. inż. Zbigniewa Muszyńskiego, dr. inż. Jerzego Saczuka, pracownika GUGiK Do[...]

Monitorowanie kolejowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym DOI:10.15199/50.2019.8.2


  1. Wprowadzenie Monitoring konstrukcji zyskuje coraz większe znaczenie w praktyce inżynierskiej na całym świecie, w związku z koniecznością oceny stanu technicznego obiektów narażonych na wpływ czynników zewnętrznych takich jak trzęsienia ziemi [21] lub ekstremalne opady [2] albo na działalność człowieka, głównie w związku z realizacją nowych inwestycji [1]. Główną zaletą monitoringu jest szybka reakcja na zachodzące procesy destrukcyjne, dzięki czemu można w porę podjąć działania ostrzegawcze, zapobiegawcze lub ochronne. W badaniach konstrukcji mostowych jedną z najważniejszych mierzonych wielkości są przemieszczenia. We wczesnym stadium rozwoju monitoringu bazowano na geodezyjnych technikach pomiarowych, które od dawna były stosowane do badania przemieszczeń. Do pomiaru przemieszczeń pionowych stosowano głównie niwelację geometryczną, a do poziomych - techniki kątowe. Z czasem do monitoringu zaczęto stosować pomiary odległości [18], a obecnie również technikę pomiarów satelitarnych GNSS [26]. Coraz powszechniej stosowana jest też technika fotogrametryczna, która dzięki coraz większym możliwościom fotografii cyfrowej bywa stosowana tam, gdzie jednocześnie trzeba monitorować procesy dynamiczne [11] obejmujące większą liczbę punktów kontrolnych rozlokowanych w różnych miejscach badanego obiektu [3, 19]. W ostatnich latach nastąpił rozwój czujników inercyjnych takich jak inklinometry [10, 24] i akcelerometry [27], które z powodzeniem zastępują geodezyjne techniki pomiarów. W odróżnieniu od metod geodezyjnych, czujniki te nie wymagają zewnętrznych punktów odniesienia. W przypadku konstrukcji kolejowych szczególnie istotna jest analiza przemieszczeń i przyspieszeń drgań dźwigarów pod obciążeniem dynamicznym, na co wskazuje wielu badaczy, a między innymi Frýba w [4], Yang w [25] oraz Klasztorny [8]. O ile pomiary przyspieszeń są stosunkowo proste w realizacji, to pomiary przemieszczeń w trybie automatycznym i bez dozoru operatora s[...]

 Strona 1