Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD MISSOL"

SPOIWA TWARDE NA BAZIE ZŁOTA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac badawczo‐doświadczalnych obejmujących proces technologiczny wytwarzania taśm i drutów ze spoiw twardych na bazie złota, takich jak: AuNi18, AuCu65 i AuCu20Ag20. Celem badań było opracowanie założeń procesowych wytwarzania spoiw w postaci taśm i drutów z tych stopów. Szczególną uwagę zwrócono na procesy: topienia, wyciskania, walcowania oraz ciągnienia. Towarzyszyły im badania makro‐ i mikrostruktury stopów, identyfikacji faz, własności fizyko‐mechanicznych, a także badano lutowalności stopu specjalnego Ni80Mo5Fe spoiwem AuCu65. Ustalono, że proces wytwarzania badanych spoiw jest możliwy do praktycznego wykorzystania w warunkach techniczno‐technologicznych zaplecza doświadczalno‐produkcyjnego Instytutu Metali Nieżelaznych po przeprowadzeniu określonej jego modernizacji. Słowa kluczowe: spoiwa twarde ,stopy złota, lutowanie, złącza lutowane, stopy specjalne GOLD-BASED BRAZING ALLOYS Results from the research work and tests related to the technology for the production of strips and wires from the goldbased brazing alloys such as AuNi18, AuCu65 and AuCu20Ag20 have been presented. The aim of this work was to develop process principles for the production of brazes from these alloys, in a form of strips and wires. Particular attention was drawn to the processes of melting, extrusion, rolling and drawing. Moreover, macrostructure and microstructure of the alloys were examined, their physical and mechanical properties were determined, and tests were made to check weldability of the special Ni80Mo5Fe alloy with the AuCu65 braze. It has been concluded that it is possible to undertake production of the studied brazes using technological installations and equipment owned by the Institute of Non‐Ferrous Metals, after suitable modernization of this equipment. Keywords: brazing alloys, gold alloys, brazing, brazed joint, special alloys Wstęp Spoiwa twarde na osnowie złota stosowane są głównie[...]

BADANIA INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH NAD WYKORZYSTANIEM RENU W PRZETWÓRSTWIE METALI NIEŻELAZNYCH


  Równolegle z pracami IMN w zakresie hydrometalurgicznych technologii odzysku renu jako cennego, strategicznego metalu towarzyszącego rudom miedzi, prowadzone były prace dotyczące wykorzystania tego metalu w przetwórstwie metali nieżelaznych. W artykule opisano opracowane w IMN technologie dotyczące wytwarzania wysokoprądowych materiałów stykowych W‐Cu i W‐Ag z dodatkiem renu, drutów W‐Re do termopar oraz technologię sferoidyzacji cząstek proszku renu w strumieniu plazmy. Opisano poszczególne technologie oraz przedstawiono wyniki badań strukturalnych i testów aplikacyjnych dla badanych grup materiałów. Przedstawiono również aparaturę, służącą do przeprowadzania wybranych operacji technologicznych. Artykuł był prezentowany na konferencji KGHM ECOREN "Metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych", Wrocław 13÷15.102010. Słowa kluczowe: ren, metalurgia proszków, styki elektryczne, technika plazmowa, sferoidyzacja proszków IMN STUDIES INTO APPLICATION OF RHENIUM IN NON-FERROUS METALS PROCESSING Together with the research conducted at IMN into hydrometallurgical methods for the recovery of rhenium as a valuable and strategic metal encountered in copper ores, the studies were also made on potential application of that metal in nonferrous metals processing. This paper outlines the technologies developed at IMN for the production of high‐current W‐Cu and W‐Ag contact materials with rhenium addition, W‐Re wires for thermo‐couples, as well as the technology for spheroidization of rhenium powder particles in a plasma stream. Particular technologies are described together with the results from structural examination and application tests performed with the studied materials. The equipment used in selected technological operations is also presented. This article was presented at the conference organized by KGHM ECOREN “Byproduct metals in the non‐ferrous metals industry", Wrocław, 13÷15.[...]

ODZYSK I PRODUKCJA RENU W METALURGII MIEDZI


  Instytut Metali Nieżelaznych w ścisłej współpracy z firmą KGHM Ecoren S.A. od wielu lat prowadzi prace badawcze i wdroże‐niowe związane z odzyskiem renu. Współpraca ta doprowadziła do opracowania dwóch technologii i zbudowania trzech instalacji przemysłowych. Pierwsza technologia stosowana jest w dwóch wariantach i polega na odzysku renu w postaci nadrenianu amonu, z kwaśnych ścieków powstających w głogowskich Fabrykach Kwasu Siarkowego (FKS). Sumaryczna zdolność produkcyjna obydwóch instalacji wykorzystujących tę technologię wynosi około 8 ton na rok. Druga technologia polega na wytwarzaniu, z otrzymanego nadrenianu amonu, renu metalicznego, w postaci proszku lub peletek. Instalacja wykorzystująca tę technologię ma zdolność produkcyjną około 3,5 tony na rok. Opisane instalacje są własnością firmy KGHM Ecoren S.A. W przeciągu zaledwie pięciu lat, firma KGHM Ecoren S.A. stała się trzecim producentem renu i jego związków na świecie. Słowa kluczowe: nadrenian amonu, ren metaliczny, huty miedzi RECOVERY AND PRODUCTION OF RHENIUM IN COPPER METALLURGY IMN together with KGHM Ecoren S.A. has conducted research studies and implementation works related to rhenium reco‐very for many years already. The cooperation resulted in development of two technologies and construction of three indus‐trial installations. The first technology is used in two variants for recovery of rhenium in a form of ammonium perrhenate from acid waste water generated in sulphuric acid plants (FKS) at Głogów. The total capacity of both installations operating on that technology is about 8 tons per year. The second technology is used for production of metallic rhenium, in a form of powder or pellets, from the generated ammonium perrhenate. The installation using that technology has annual capacity of about 3.5 tons. The described installations are owned by KGHM Ecoren S.A. Within the period of five years only KGHM Ecoren S.A. has become the third producer of rhenium and its c[...]

 Strona 1