Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KŁYSZEWSKI"

XII Międzynarodowa Konferencja "Aluminium 2010" Centrum Konferencyjne - Zamek Królewski w Niepołomicach 21-23.04.2010

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo! W Centrum Konferencyjnym — Zamek Królewski w Niepołomicach odbyła się w dniach 21÷23.04.2010 XII Międzynarodowa Konferencja "Aluminium 2010" pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego STANISŁAWA KRACIKA. Głównym organizatorem Konferencji był IMN Oddział Metali Lekkich w Skawinie, współorganizatorami byli London & Scandinavian Metallurgical Co. Ltd — jednocześnie sponsor konferencji, Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaz[...]

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH ODDZIAŁ METALI LEKKICH W SKAWINIE


  Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest ośrodkiem na‐ukowo‐badawczym działającym głównie na potrzeby pol‐skiego przemysłu aluminiowego, który po uruchomieniu Huty Aluminium w Skawinie i zakładów przetwórczych w Kętach i Czechowicach‐Dziedzicach a następnie huty i walcowni w Koninie przeżywał ogromny rozwój i potrze‐bował wsparcia badawczego i technologicznego. Oddział Metali Lekkich uczestniczył w rozruchu wszyst‐kich wymienionych zakładów produkcyjnych, a z biegiem lat opracowywał szereg rozwiązań technologicznych uno‐wocześniając w ten sposób i poszerzając programy produk‐cyjne i asortyment wyrobów z aluminium i stopów alumi‐nium. Oprócz tego OML współpracuje z wieloma zakładami produkującymi różne wyroby ze stopów aluminium dla przemysłu maszynowego, opakowaniowego, budowlanego oraz dla transportu lądowego,[...]

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ


  W Zakładzie Inżynierii Materiałowej zatrudnionych jest 17 pracowników, w tym 6 osób z tytułem doktora nauk technicznych. Dwie osoby są zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego IMN. W latach 2006÷2011 w Zakładzie Inżynierii Materiało‐wej zrealizowano 21 projektów badawczych i rozwojowych (w tym również w ramach dofinansowania ze środków Euro‐pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG) i 25 prac statutowych. W okresie tym pracownicy naukowi zakładu opublikowali 34 prace na konferencjach i w czaso‐pismach krajowych i zagranicznych, w tym 4 rozdziały mo‐nografii. Główne tematy badawcze dotyczyły między innymi: ⎯ zastosowania nowych stopów aluminium w budowie i remontach mostów, kładek oraz przepustów, ⎯ opracowania nowoczesnej technologii produkcji taśm platerowanych ze stopów aluminium przeznaczonych na wymienniki ciepła w pojazdach samochodowych (chłod‐nice, nagrzewnice, klimatyzatory), ⎯ wytworzenia elektrolitycznych kompozytowych powłok niklowych o własnościach tribologicznych na stopach aluminium, ⎯ opracowania innowacyjnych technologii produkcji wa‐haczy kompletnych ze stopów aluminium, ⎯ opracowania technologii produkcji łopatek wirników turbin odkuwanych ze stopów Al, ⎯ analizy w przemysłowych stopach aluminium faz między‐metalicznych, które maja wpływ na własności produk‐tów finalnych, ⎯ technologii produkcji nowych stopów Al z dodatkiem wanadu, ⎯ opracowania technologii produkcji lekkich i wytrzyma‐łych wózków inwalidzkich, ⎯ badania struktury i własności stopów Mg. Zakład Inżynierii Materiałowej składa się z dwóch labo‐ratoriów: ⎯ L[...]

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA I USŁUGOWA ODDZIAŁU METALI LEKKICH W SKAWINIE IMN W GLIWICACH DOI:10.15199/67.2017.10.5


  Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest ośrodkiem naukowo- -badawczym działającym głównie na potrzeby polskiego przemysłu aluminiowego, który po uruchomieniu Huty Aluminium w Skawinie i zakładów przetwórczych w Kętach i Czechowicach-Dziedzicach, a następnie huty i walcowni w Koninie, przeżywał ogromny rozwój i potrzebował wsparcia badawczego i technologicznego. Oprócz tego OML współpracuje z wieloma zakładami produkującymi wyroby ze stopów aluminium dla przemysłu maszynowego, opakowaniowego, budowlanego oraz dla transportu lądowego, morskiego i lotniczego. W ostatnim okresie powstało wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w branży aluminiowej, które również korzystają z umiejętności i doświadczeń pracowników naukowo-badawczych Instytutu. Właśnie w celu integracji współpracy środowiska przedsiębiorców przemysłu aluminiowego, z inicjatywy pracowników Oddziału zostało powołane Stowarzyszenie Polskie Centrum Aluminium - PCA. Oddział Metali Lekkich IMN posiada również status Centrum Kompetencyjnego "CentrAl" nadany przez Komisję Europejską w Brukseli, dzięki czemu aktywnie uczestniczymy w projektach badawczych UE. W OML funkcjonują dwa zakłady: ?? Zakład Przetwórstwa Metali Lekkich, w ramach którego są dwie pracownie: Pracownia Odlewnictwa i Konstrukcji Urządzeń oraz Pracownia Przeróbki Plastycznej Metali Lekkich, ?? Zakład Inżynierii Materiałowej, w ramach którego działają: Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych oraz Laboratorium Korozji i Inżynierii Powierzchni. Zakres działalności Oddziału Metali Lekkich obejmuje głównie prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i podstawo- Rudy Metale 2017, R. 62, nr 10 s. 15-18 16 wych w dziedzinie przeróbki plastycznej, odlewnictwa, chemii analitycznej, ochrony przed korozją stopów Al i Mg. Głównymi partnerami przemysłowymi są Grupa Kęty, Impexmetal Konin Huty oraz zakłady w obszarze zastosowań jak przemysł samochodowy, lotniczy, stoczniowy, zbrojeniowy. W [...]

Stereological analysis of eutectic-phase coagulation in homogenised 8011 alloy

Czytaj za darmo! »

Applying selected stereological parameters, the microstructures of the homogenised samples of the industrial ingots made from 8011 alloy were characterised. Progress in the process of coagulation of the precipitations of intermetallic phases was expressed in numerical values. It has been proved that the measurement of stereological parameters of the precipitations of intermetallic phases may [...]

KOMPOZYTOWE POWŁOKI NIKLOWE OSADZANE NA STOPIE ALUMINIUM Z KĄPIELI MODYFIKOWANYCH ZWIĄZKAMI ORGANICZNYMI DOI:10.15199/67.2017.10.18


  WPROWADZENIE Kompozytowe powłoki metalowe w tym m.in. niklowe, umacniane są poprzez zastosowanie różnego rodzaju fazy zbrojącej w postaci twardych cząstek dyspersyjnych. Do najczęściej stosowanych cząstek dyspersyjnych należą: tlenki, siarczki, borki, azotki, krzemki i węgliki [1, 2, 4, 5, 6, 7]. Dobierane są one w zależności od rodzaju osnowy. Charakteryzują się one wyższymi temperaturami topnienia oraz znacznie wyższą mikrotwardością w stosunku do osnowy. Równomierne rozmieszczenie fazy ceramicznej w powłoce kompozytowej wymaga użycia szeregu dodatków substancji organicznych, które wpływają na polepszenie jakości kąpieli galwanicznej oraz właściwości wytworzonych powłok. Wprowadzenie do kąpieli pewnej ilości substancji powierzchniowo czynnych ułatwia sporządzanie i utrzymanie stabilnej dyspersji cząstek ceramicznych w kąpielach, a modyfikacja ładunku powierzchniowego cząstki ułatwia jej transport i osadzenie na elektrodzie. Związki organiczne muszą być dobierane eksperymentalnie do danego typu cząstek oraz składu chemicznego użytej kąpieli galwanicznej. Jeżeli cząstki w zawiesinie mają duży ujemny, albo duży dodatni potencjał Zeta, będą odpychać się i nie będą miały skłonności do flokulacji (flokulacja - końcowy etap niektórych rodzajów koagulacji, to jest wypadania osadu z koloidów. Polega na tworzeniu się wiązań chemicznych między micelami, na skutek czego łączą się one w duże agregaty, które w widoczny[...]

ALUMINIOWE TAŚMY CIENKIE DLA PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO

Czytaj za darmo! »

Aluminiowe taśmy cienkie ze stopu 3003 platerowane stopem 4343 produkowane są w przemyśle krajowym z przeznaczeniem na wyroby uzyskiwane metodą zgrzewania powierzchniowego. Istotną rolę w procesie zgrzewania odgrywa warstwa niskotopliwego plateru. Struktura rdzenia taśm platerowanych nie różni się w istotny sposób od struktury komercyjnych taśm aluminiowych. Podstawowe właściwości taśm cienkich ze stopu 3003 platerowanych stopem 4343 nie ustępują właściwościom komercyjnych taśm ze stopów 3003. Wraz z wysokotemperaturową obróbką cieplną następuje rozrost ziarna w rdzeniu taśmy z jednoczesnym spadkiem własności wytrzymałościowych. Z charakterystyki badanych platerowanych taśm cienkich wynika, że łączenie tych taśm metodą termiczną w procesach przemysłowych powinno odbywać się w temperaturze przekraczającej 570 °C w możliwie jak najkrótszym czasie. Wydłużanie czasu oddziaływania wysokiej temperatury prowadzi do spadku własności wytrzymałościowych taśmy i obniża estetykę powierzchni. Słowa kluczowe: stopy aluminium, aluminiowe taśmy platerowane CLAD ALUMINIUM STRIPS FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY In Polish aluminium industry, aluminium 3003 alloy strips clad with 4343 alloy are manufactured for products obtained by surface brazing. Aluminium 3003 alloy contains 1.0÷1.5 % manganese, up to 0.7 % iron, 0.6 % silicon, and 0.2 % copper. Aluminium 4343 alloy contains 7÷8 % silicon, 0.8 % iron, and 0.25 % copper. The core structure of clad strips is in no way different from the structure of commercial aluminium strips. The surface layer of clad strips contains 2÷5 μm sized globular precipitates of silicon, which is the constituent of low‐melting point eutectic. The strip core has been observed to contain the precipitates of the intermetallic Al‐(Fe,Mn)‐Si phases elongated in the direction of strip rolling; their length is from 1 μm to 8 μm and the width from 1 μm to 2 μm. The X‐ray phase analysis has shown th[...]

POWŁOKI OCHRONNE WYTWARZANE NA PRZERABIANYCH PLASTYCZNIE STOPACH MAGNEZU ZK60 I AZ80


  W artykule przedstawiono parametry wytwarzania powłok konwersyjnych na przerabianych plastycznie wyrobach ze stopów magnezu oraz dobór warunków wstępnej chemicznej obróbki powierzchniowej. Proces wyciskania prowadzono w temperaturze 400 °C z prędkością tłoczyska prasy ok 1 mm/s, przy współczynniku wyciskania λ = 14. Uzyskane pręty zostały przesycone na wybiegu prasy, a następnie starzone sztucznie w temperaturze 175 °C. W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu składu chemicznego i struktury stopów magnezu, na jakość uzyskiwanych powłok konwersyjnych. Analizie poddano również wpływ parametrów wytwarzania powłok (skład chemiczny roztworów, gęstości prądu, temperatura procesu, czas procesu), na jakość wytwarzanych powłok. Scharakteryzowano m.in. takie właściwości powłok jak: ciągłość, przyczepność do podłoża, grubość, skład chemiczny oraz odporność na korozję. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż powłokę ochronną o najwyższej odporności korozyjnej oraz walorach dekoracyjnych otrzymano na stopie ZK60 w roztworze B. Powłoka ta charakteryzowała się najmniejsza ilością wad powierzchniowych w postaci nieciągłości powłoki. Uzyskana powłoka cechowała się również najlepszymi parametrami elektrochemicznymi oraz odpornością na działanie obojętnej mgły solnej. Wyniki pracy będą mogły znaleźć zastosowanie praktyczne i stanowić będą alternatywę dla dotychczas stosowanych roztworów toksycznych i kancerogennych zawierających w swoim składzie związki chromu (VI). Słowa kluczowe: powłoki konwersyjne, odporność korozyjna, stop ZK60, stop AZ80 PROTECTIVE COATINGS ON WROUGHT MAGNESIUM ZK60 AND AZ80 ALLOYS The paper presents the characteristics of conversion coatings on wrought magnesium alloy products and the selection of the chemical surface pretreatment. In this study the effect of chemical composition and structure of magnesium alloys on the quality of the conversion coatings was obtained. The effect of layer producing parameters (chem[...]

 Strona 1