Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF REMSAK"

Obróbka cieplno-mechaniczna stopu EN AW-6101 przeznaczonego na odkuwki matrycowe złącz napowietrznych linii energetycznych


  W artykule zamieszczono wyniki badań przewodności elektrycznej i właściwości wytrzymałościowych stopu serii 6XXX poddanego obróbce cieplno-mechanicznej. Przedmiotem eksperymentu były dwa stopy EN AW-6101 różniące się zawartością cyrkonu. Badano wpływ dodatku cyrkonu i obróbki cieplno-mechanicznej na przewodność elektryczną, własności mechaniczne i strukturę materiałów. Badania pozwoliły na określenie optymalnych parametrów wytwarzania elementów złącznych napowietrznych linii energetycznych charakteryzujących się ponadstandardowymi właściwościami. The effects of heat treatment and mechanical working on conductivity and mechanical properties of 6XXX series alloy were studied. The subject of this study were two modified EN AW-6101 based alloys with different zirconium addition. Main emphasis was placed on zirconium addition and innovative heat and mechanical working combination influence/effect on conductivity, mechanical properties and structure. Results allowed to define optimal production parameters of aerial power lines connectors die forgings with overstandard mechanical properties. Słowa kluczowe: Stopy [...]

Struktura i właściwości mechaniczne odkuwek matrycowych ze zmodyfikowanego stopu EN AW-6101 po różnych procesach obróbki cieplnej i cieplno-mechanicznej


  W artykule zamieszczono wyniki badań nad opracowaniem parametrów wytwarzania osprzętu linii energetycznych z zastosowaniem zmodyfikowanego stopu EN AW-6101 z dodatkiem Zr, mającego zastąpić szeroko używane do tych celów stopy EN AW- 6060, 2017, 6082. Badania prowadzone były w skali półtechnicznej, a następnie zostały zweryfikowane w skali przemysłowej. Wykonane odkuwki poddane były obróbce cieplnej do stanów T5 i T6 oraz cieplno-mechanicznej do stanów T8 i T9. Przeprowadzono analizę ewolucji struktury w zależności od rodzaju obróbki cieplnej. Określono właściwości mechaniczne i przewodność elektryczną odkuwek przeznaczonych na elementy napowietrznych linii energetycznych. The paper presents the results of research on the development of parameters for the manufacture of power transmission lines hardware from the modified EN AW-6101 alloy with the addition of Zr to replace the, widely used for this purpose, EN AW-6060, 2017 and 6082 alloys. The study was carried out on a semi-technical scale, and has been verified on an industrial scale. The produced forgings were subjected to heat treatment to the T5 and T6 condition and to thermo-mechanical treatment to the T8 and T9 condition. An analysis was carried out to determine structure evolution in relation to the heat treatment type. Mechanical properties and electrical conductivity of forgings for the overhead power lines were determined. Słowa kluczowe: Stopy Al, linie energetyczne, osprzęt kuty, kucie matrycowe Key words: Al alloys, power transmission lines, forged line hardware, die forging.Wprowadzenie. Wyniki przedstawione w artyku- le są efektem badań mających na celu wykorzystanie stopu EN AW-6101 do produkcji kutego[...]

Wpływ materiału wyjściowego na strukturę i właściwości mechaniczne kutych matrycowo elementów złącz napowietrznych linii energetycznych ze stopu Al serii 6XXX


  W artykule zamieszczono wyniki badań kucia matrycowego, zmodyfikowanego stopu EN AW-6101 z dodatkiem Zr i bez Zr, przy zastoso- waniu dwóch rodzajów materiałów wyjściowych. Pierwszym materiałem były wlewki odlewane w technologii półciągłej pionowej a drugim pręty wyciskane. Proces kucia matrycowego realizowano przy parametrach umożliwiających przesycanie wyrobów z temperatury przeróbki plastycznej (stan T5) oraz dla porównania obrabiano cieplnie odkuwki do stanu T6. Następnie odkuwki wykonane z obu materiałów wsado- wych zostały scharakteryzowane pod kątem struktury, właściwości mechanicznych oraz przewodności elektrycznej. The paper presents the results of the test die forging of a modified EN AW-6101 alloy with and without the addition of Zr, using two types of the feedstock materials. The first feedstock material were ingots cast in a vertical semi-continuous process, the second feedstock material were extruded rods. The process of die forging was carried out under the parameters enabling solution heat treatment of products from the temperature of plastic forming (T5 temper) and, for comparison, forgings were also heat treated to the T6 temper. Then forgings made from both feedstock materials were characterised in terms of structure, mechanical properties and electrical conductivity. Słowa kluczowe: Stopy Al, obróbka cieplna, przewodność elektryczna, kucie matrycowe Key words: Al alloys, electrical conductivity, heat treatment, die forging.Wprowadzenie. Prace badawcze prowadzono na odkuwkach matrycowych wykonanych ze zmody- fikowanego stopu EN AW-6101. Materiał wsadowy do wykonania odkuwek stanowiły wlewki odlewane w systemie półciągłym pionowym oraz pręty wyciska- n[...]

Badania nad zastosowaniem stopów Al serii 6XXX do produkcji zaprasowywanego osprzętu dla napowietrznych linii przesyłowych DOI:10.15199/24.2015.1.18


  W artykule zamieszczono wyniki badań mających na celu opracowanie technologii wytwarzania zaprasowywanego osprzętu elektroenerge- tycznego przeznaczonego dla linii wysokich i średnich napięć. Główny nacisk położono na dobór parametrów wyciskania i obróbki cieplnej, gwarantujących dobrą przewodność elektryczną oraz wymagane własności mechaniczne. Dzięki zastosowaniu stopu o składzie zbliżonym do przewodów, z którymi współpracuje, poprawiono odporność korozyjną całego złącza. Finalne badania zweryfikować miały możliwość zastosowania opracowanej technologii w produkcji przemysłowej, a prowadzone były w firmie Belos-PLP na wytworzonej przez nią partii próbnej [1]. The paper presents the results of research aiming at developing technology of compression hardware for overhead power transmission lines. The main emphasis is put on parameters of extrusion and heat treatment to guarantee good electrical conductivity and mechanical properties. By using an alloy with a similar composition to the wires corrosion resistance of the entire joint have been improved. The final test was to verify the applicability of this technology in industrial production and were conducted at Belos-PLP on manufactured test run elements. Słowa kluczowe: wyciskanie, linie energetyczne, osprzęt zaprasowywany, stopy aluminium Key words: extrusion, power transmission lines, compression hardware, aluminum alloys.Materiał do badań. Prace prowadzono na stopie aluminium EN AW-6101 którego skład przedstawia- no w tabl. 1. Ze wspomnianego stopu przygotowano wlewki o średnicy Ø 225 mm odlewane metodą piono- wą półciągłą na stanowisku w IMN OML Skawina [1, 2]. Jako kształtowniki bazowe dla uchwytu [...]

WPŁYW PROCESU WYŻARZANIA WYROBÓW ZE STOPÓW MAGNEZU SERII AZ NA ICH WŁASNOŚCI MECHANICZNE DOI:10.15199/67.2017.12.7


  WPROWADZENIE Stopy magnezu w niektórych gałęziach przemysłu metalowego zyskują na popularności. Są one pożądane ze względu na swoją niską masę, ale równocześnie stwarzają wiele problemów technologicznych w trakcie procesów ich wytwarzania. Dlatego zastosowanie stopów magnezu nadal jest ograniczone. Większość stosowanych obecnie elementów ze stopów magnezu produkuje się w Polsce metodami odlewniczymi: grawitacyjnie do form metalowych i piaskowych lub ciśnieniowo [1]. Tak wytwarzane wyroby stosowane są głównie w przemyśle elektronicznym, transporcie (różnego typu obudowy) itp. [2]. Dla zastosowań, gdzie od wyrobów wymaga się wyższych parametrów wytrzymałościowych, niezbędne jest wytwarzanie elementów metodami przeróbki plastycznej. Dlatego Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich Skawina (IMN OML) zbudował nowoczesne stanowiska do opracowywania technologii wytwarzania zaawansowanych wyrobów o ponad standardowych właściwościach ze stopów magnezu. W skład stanowiska wchodzi: nowoczesna linia do odlewania wlewków do przeróbki plastycznej metodą półciągłą, pionową oraz linia do wyciskania i kucia matrycowego. Dodatkowo, stanowiska uzupełniają piece do nagrzewania i obróbki cieplnej stopów magnezu. Stanowiska te, pozwalają na wytwarzanie w skali półprzemysłowej wyrobów ze stopów magnezu serii AZ, AM, ZK i innych [7]. Spośród stopów magnezu, najczęściej do przeróbki plastycznej stosowane są stopy serii AZ o zawartości do 8% aluminium [6]. Dodatek aluminium w tych stopach wpływa na poprawę wytrzymałości na rozciąganie i twardość, natomiast cynk będący drugim głównym składnikiem tych stopów, stosuje się, aby podnieść wytrzymałość w temperaturze pokojowej [1, 2]. Powszechnie wiadomo, że stopy magnezu serii AZ pomimo oczywistych zalet (takich jak: niska masa właściwa oraz doskonałe tłumienie drgań), tak bardzo pożądanych w konstrukcjach sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego, posiadają również szereg wad. Jedną z największ[...]

SYMULACJE ORAZ WERYFIKACJA EKSPERYMENTALNA MATRYC PRZEZNACZONYCH DO WYCISKANIA STOPÓW TRUDNO ODKSZTAŁCALNYCH DOI:10.15199/67.2019.4.3


  WSTĘP Jak powszechnie wiadomo, jedną z największych bolączek przemysłowego procesu wyciskania stopów twardych jest stosunkowo niska wydajność. Jednym z głównych czynników mających na to wpływ są niskie prędkości, jakie można osiągnąć bez pojawienia się tak zwanych pęknięć na gorąco. Efekt ten jest spowodowany niejednorodnością płynięcia na przekroju wyciskanego pasma (środkowa część pasma ma większą prędkość niż jego zewnętrzna strefa, co powoduje powstawanie naprężeń rozciągających działających wzdłuż pasma), oraz lokalnym wzrostem temperatury w krytycznym obszarze styku materiału z paskiem kalibrującym. Sprzyja to uwalnianiu wspomnianych naprężeń poprzez pojawienie się pęknięć promieniowych [1]. Celem prowadzonych badań było lepsze zrozumienie wpływu wspomnianych parametrów na jakość wytwarzanych wyrobów, oraz próba opracow[...]

POWŁOKI OCHRONNE WYTWARZANE NA PRZERABIANYCH PLASTYCZNIE STOPACH MAGNEZU ZK60 I AZ80


  W artykule przedstawiono parametry wytwarzania powłok konwersyjnych na przerabianych plastycznie wyrobach ze stopów magnezu oraz dobór warunków wstępnej chemicznej obróbki powierzchniowej. Proces wyciskania prowadzono w temperaturze 400 °C z prędkością tłoczyska prasy ok 1 mm/s, przy współczynniku wyciskania λ = 14. Uzyskane pręty zostały przesycone na wybiegu prasy, a następnie starzone sztucznie w temperaturze 175 °C. W ramach pracy przeprowadzono badania wpływu składu chemicznego i struktury stopów magnezu, na jakość uzyskiwanych powłok konwersyjnych. Analizie poddano również wpływ parametrów wytwarzania powłok (skład chemiczny roztworów, gęstości prądu, temperatura procesu, czas procesu), na jakość wytwarzanych powłok. Scharakteryzowano m.in. takie właściwości powłok jak: ciągłość, przyczepność do podłoża, grubość, skład chemiczny oraz odporność na korozję. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż powłokę ochronną o najwyższej odporności korozyjnej oraz walorach dekoracyjnych otrzymano na stopie ZK60 w roztworze B. Powłoka ta charakteryzowała się najmniejsza ilością wad powierzchniowych w postaci nieciągłości powłoki. Uzyskana powłoka cechowała się również najlepszymi parametrami elektrochemicznymi oraz odpornością na działanie obojętnej mgły solnej. Wyniki pracy będą mogły znaleźć zastosowanie praktyczne i stanowić będą alternatywę dla dotychczas stosowanych roztworów toksycznych i kancerogennych zawierających w swoim składzie związki chromu (VI). Słowa kluczowe: powłoki konwersyjne, odporność korozyjna, stop ZK60, stop AZ80 PROTECTIVE COATINGS ON WROUGHT MAGNESIUM ZK60 AND AZ80 ALLOYS The paper presents the characteristics of conversion coatings on wrought magnesium alloy products and the selection of the chemical surface pretreatment. In this study the effect of chemical composition and structure of magnesium alloys on the quality of the conversion coatings was obtained. The effect of layer producing parameters (chem[...]

 Strona 1