Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Laskowska-Bury"

Fibrokompozyt na bazie piasków odpadowych DOI:10.15199/33.2015.02.09


  Wartykule zaproponowano wykorzystanie zalegających na terenie Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji kruszyw. Jednym ze sposobówich zagospodarowania jest użycie tego kruszywa dowytwarzania konstrukcyjnych kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym. Przeprowadzone badania kompozytu o różnej zawartości włókien stalowych pozwoliły autorom dobrać taką ilość włókien, przy której fibrokompozytwykazuje najlepszewłaściwości i spełniawymagania stawianemateriałomkonstrukcyjnym.Zaprezentowanewyniki badańwłaściwościmechaniczno-fizycznych opracowanego kompozytu drobnokruszywowego wskazują, że proponowany materiał może znaleźć zastosowanie przy wykonywaniu posadzek przemysłowych. Stwarza to możliwość wykorzystania zalegających hałd piasku odpadowego, a tym samym częściowo rozwiązuje problem kosztownej rekultywacji terenów wyrobisk kopalnianych. Zastosowanie kruszywa odpadowego nawiększą skalę pozwoliłoby tymsamym na ograniczenie dalszej degradacji środowiska. Słowa kluczowe: ekologia, piaski odpadowe, fibrokompozyt, posadzki przemysłowe. Abstract. In the paper presented the proposition use ofwaste sand defaulting on in Polish region Pomerania. These sands are byproduct obtained during the process called hydroclassification of all-in-aggregate for concrete production. One of examples how to use of aggregate could be its application for the production of steel fiber reinforced mineral composites. The study of the composite of different steel fiber content has allowed the authors to choose a number of fibers, which fiber composite exhibits the best properties and meets the requirements of construction materials. Presented the results of physical-mechanical properties of the composite developed indicate that the proposed material may be used for the manufacture of industrial floors. This makes it possible to use the waste littering the sand heaps and thus partially solves the problem of costly reclamati[...]

Wpływ włókien stalowych na kształtowanie właściwości kompozytu drobnokruszywowego


  Fibrobetony stają się coraz popularniejsze zarówno w kraju, jak i na świecie, ponieważ wykazują większą wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie, wytrzymałość zmęczeniową oraz większą odporność na ścieranie niż beton zwykły [1, 2, 3, 4]. Dzięki tym właściwościom są stosowane do wytwarzania różnych elementów konstrukcyjnych, płyt okładzin budynków, elementów cienkich powłok jako przekryć budynków, do budowy nawierzchni mostów, tuneli, wzmacniania wyrobisk kopalnianych, czy też do wznoszenia obiektów obciążonych dynamicznie [5]. Zastąpienie betonu zwykłego betonem drobnokruszywowym ze zbrojeniem rozproszonym o tych samych bądź lepszych właściwościach jest wspaniałym rozwiązaniem w regionach, w których brakuje naturalnych złóż kruszywa grubego. Należy do nich m.in. Pomorze. Szacuje się, że ok. 90% złóż kruszyw grubych znajduje się w regionie południowym Polski, 6%wśrodkowymi tylko 4%wpółnocnym [6]. Region Pomorza bogaty jest w piaski odpadowe, które są wynikiemhydroklasyfikacji, czyli pozyskiwania kruszywa grubego przez jego wypłukiwanie ze złóż. Efektemtego są hałdy piasku pozbawionego frakcji grubych (fotografia). Powstałe wyrobiska powinny być poddane kosztownej rekultywacji.Alternatywąmoże byćwykorzystanie piasku odpadowego jako pełnowartościowego surowca budowlanego. Częściowe zastąpienie betonu zwykłego kompozytem drobnoziarnistym ze zbrojeniem rozproszonym może znacznie ograniczyć dalszą degradację środowiska. Działania te przyczynią się również do stopniowego zmniejszania hałd piasku. Celembadań doświadczalnych było określenie wpływu dodatku włókien stalowych na wybrane właściwości kompozytu wykonanego na bazie kruszywa odpadowego, a następnie opracowanie takiego składu kompozytu drobnokruszywowego ze zbrojeniem rozproszonym, który może być alternatywą dla betonu zwykłego. Materiały i elementy próbne Do wykonania elementów próbnych użyto piasku pozyskanego po procesie hydroklasyfikacji z Kopalni Surowc[...]

Praktyczne aspekty wykorzystania BIM w projektowaniu konstrukcji żelbetowych DOI:10.15199/33.2017.05.23


  Wartykule przedstawiono ideę modelowania informacji o obiekcie budowlanym w ujęciu "open BIM". Dokonano oceny wpływu wykorzystania technologii BIM na proces projektowania konstrukcji żelbetowych. Wskazano główne zalety modelowania BIM na poszczególnych etapach projektu. Oceny dokonano, bazując na doświadczeniach własnych zdobytych przy sporządzaniu wybranych projektów w technologii monolitycznej żelbetowej. Słowa kluczowe:BIM, konstrukcje żelbetowe, projekt, format IFC.Współczesne projektowanie obiektu budowlanego wymaga wymiany informacji pomiędzy specjalistamiwielu branż [2, 4]. W procesie projektowym uczestniczą przede wszystkim architekt, konstruktor, projektant instalacji sanitarnych, elektrycznych, technolog oraz kosztorysant. W przypadku projektowania obiektów o złożonej funkcji w proces włączani są również specjaliści innych branż. Idea modelowania informacji o obiekcie budowlanym (BIM) Koordynacjamultidyscyplinarnego projektu budowlanego, to ciągły proces, począwszy od etapu wstępnej koncepcji architektonicznej do powstania projektu wykonawczego. Poprawne skoordynowanie dokumentacji projektowej obiektu o dużej złożoności wymaga przetworzenia bardzo wielu informacji pochodzących od projektantów branżowych. Tradycyjna dokumentacja projektowa przygotowana w postaci dwuwymiarowych rysunków (2D[...]

Zależność modułu sprężystości drobnokruszywowego fibrokompozytu od zawartości włókien stalowych DOI:10.15199/33.2017.05.36


  W artykule omówiono wpływ zawartości włókien stalowych na wartość modułu sprężystości przy ściskaniu drobnokruszywowego fibrokompozytu. Na podstawie badań ustalono zależność pozwalającą na wyznaczenie modułu sprężystości takiego materiału. Opracowana zależność wykazuje dobrą zgodność z proponowaną przez ACI 318-11funkcją, sformułowaną dla betonów wysokiej wytrzymałości. Słowa kluczowe: moduł sprężystości, fibrokompozyt drobnokruszywowy, włókna stalowe.Beton jest powszechnie stosowany m.in. dzięki dużej wytrzymałości na ściskanie, dużej sztywności, trwałości, możliwości wykonywania elementów o różnorodnym kształcie, ogólnej dostępności i stosunkowo niewielkimkosztomprodukcji. Jest jednak kruchy, a jego zniszczenie następuje przy niewielkich wartościach odkształcenia przy rozciąganiu. Jednymze sposobów polepszenia właściwości betonu jest stosowanie dodatku w postaci włókien, które znacznie zwiększają wytrzymałość na rozciąganie, w mniejszym stopniu na ściskanie, poprawiają odporność na ścieranie, a przede wszystkim ograniczają powstawanie i propagację rys. Nie ma jednak jednoznacznej opinii co do wpływu zawartości włókien na moduł sprężystości przy ściskaniu (Ec). Wskazuje się zarówno na zwiększeniewartościmodułu Ec wraz ze zwiększeniem zawartości włókien [9], jak i na obn[...]

 Strona 1