Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Paździor"

Benchmarking narzędziem doskonalenia jakości wybranego produktu DOI:10.15199/48.2018.6.3


  Udane wprowadzenie na rynek nowego produktu zależy ściśle od jego jakości oraz stopnia spełnienia wymagań potencjalnego odbiorcy. Zdiagnozowanie potrzeb i upodobań konsumentów jest kluczowym zadaniem producenta w fazie opracowania i doskonalenia jakości wyrobu. Identyfikacja konkurentów, w tym wieloaspektowa analiza ich działań, umożliwi określenie możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej w danej branży oraz elementów doskonalenia oferowanego lub projektowanego produktu lub usługi. Może też okazać się, że zamiast planowanego - na ogół kosztownego - wdrożenia nowości producent może osiągnąć założone cele poprzez modyfikację dotychczasowego produktu. Zastosowanie benchmarkingu jako procesu doskonalenia przez porównanie się z najlepszymi (konkurencją) jest skutecznym narzędziem służącym pozyskaniu danych odnośnie wprowadzenia ewentualnych ulepszeń produktu. Jednak ważne jest tu znalezienie odpowiedniego wzorcowego konkurenta (lidera), który ma służyć jako model doskonałości i układ odniesienia. Celem artykułu jest zastosowanie metody badawczej służącej identyfikowaniu najlepszych praktyk, tj. benchmarkingu, do określenia elementów doskonalenia jakości wyrobu przemysłu spożywczego - majonezu. Ponieważ według agencji badań rynkowych Consommer Reaserch aż 75% kupujących nabywa regularnie te same produkty, a na nowości w branży artykułów spożywczych oczekuje jedynie 10% konsumentów [12], możliwość wykorzystania metody benchmarkingu w procesie doskonalenia jakości zaprezentowano na przykładzie produktu już dostępnego na rynku, którego producent planuje poszerzyć rynek zbytu i odnieść sukces w skali kraju. Aby ten cel osiągnąć, konieczna 17 2018 C z e r w i e c jest identyfikacja obszarów luk jakości w porównaniu z liderem rynku majonezów i podjęcie działań doskonalących produkt, które pozwolą mu skutecznie rywalizować z konkurencją. Jako przedmiot porównań wytypowano wartości postrzegane przez konsumentów. 1. Benchmarkin[...]

Jakość środowiskowa produktów w kontekście ich zrównoważenia DOI:10.15199/48.2018.12.3


  Innowacje produktowe i procesowe są siłą napędową współczesnej konkurencyjnej gospodarki. Każde wprowadzenie nowego produktu, aby było zaakceptowane przez tzw. rynek, musi być odpowiedzią na potrzeby konsumentów i użytkowników. Jednym z istotnych aspektów, oprócz dostarczenia odbiorcom pozytywnych skutków i korzyści z posiadania lub użytkowania produktu, jest jego odpowiedzialność środowiskowa. Rozwój ruchów ekologicznych i wzrastająca świadomość społeczna w tym obszarze sprawiła, że współczesny konsument zwraca szczególną uwagę na ogólnie określaną ekologiczność produktu. Jednak ochrona środowiska nie może być jedynie efektem dostosowania działań producentów do obowiązujących wymogów prawnych [7]. Coraz większe znaczenie zyskuje tzw. "powrót do natury", dbałość o środowisko, troska o zdrowie, co znajduje konsekwencje w decyzjach nabywczych konsumentów. Również liczne badania krajowe i zagraniczne potwierdzają rozwój zachowań nabywczych na rynku produktów "eko" jako efekt rosnącego poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produktów podczas ich wytwarzania czy przechowywania oraz zmian zachodzących w stylu życia konsumentów na rzecz produktów przyjaznych środowisku [21]. Współczesnego konsumenta można umiejscowić w realiach ekonomii zrównoważonego rozwoju, której przedmiotem jest gospodarowanie w makrosystemie społeczeństwo - gospodarka - środowisko [3]. Niestety zarówno procesy wytwórcze, jak i wykorzystywane w nich zasoby łączą się ściśle z eksploatacją środowiska, a w konsekwencji niosą wiele różnorodnych problemów, z których znaczna część wynika właśnie z nierozłącznego związku gospodarki ze środowiskiem. Fakty te stanowią istotną przesłankę do uwzględnienia kryteriów ekologicznych w działaniach doskonalenia jakości i projektowania nowych produktów. Mając na uwadze powszechną akceptację idei zrównoważonego rozwoju, rozumianego m.in. jako[...]

Jakość skór obuwniczych, a kierunkowe działanie sił rozciągających

Czytaj za darmo! »

Właściwości przetwórcze i użytkowe materiałów obuwniczych decydują o jakości obuwia. Użytkownicy preferują obuwie trwałe, a jednocześnie modne i wygodne. Projektanci i konstruktorzy mają do dyspozycji coraz to więcej, zróżnicowanych surowców i półfabrykatów. Bez znajomości ich właściwości niemożliwe jest optymalne wykorzystanie tych surowców. W opracowaniu zaproponowano badanie materiałów obuwnicz[...]

Odkształcalność jako parametr opisujący jakość przetwórczą i użytkową materiałów obuwniczych

Czytaj za darmo! »

Odkształcalność to jeden z mechanicznych parametrów materiałów, będący właściwością fizyczną ustalaną w układzie naprężenie- odkształcenie, przy obciążeniu statycznym bądź dynamicznym. Właściwości mechaniczne materiałów obuwniczych bada się na ogół przy jednoosiowym stanie naprężenia w statycznej próbie rozciągania. Trzeba jednak mieć na uwadze, że chociaż jest to stosunkowo prosta metoda pomiaru, to niestety nie odzwierciedla faktycznego, wielokierunkowego działania sił zewnętrznych, które ma miejsce podczas realizacji procesów produkcyjnych i w trakcie użytkowania obuwia. Kompleksowa analiza właściwości mechanicznych materiałów obuwniczych wymaga uwzględnienia dwóch podstawowych aspektów ich zachowania się pod wpływem działania sił zewnętrznych: trwałość i odkształcalność. Dla potrzeb ogólnego określenia właściwości mechanicznych materiały stosowane w produkcji obuwia można w przybliżeniu uznać za anizotropowe ciała lepkosprężyste. Nie są to jednolite materiały pod względem właściwości mechanicznych oraz wartości mierzonych wskaźników oznaczanych wzdłuż i w poprzek rolki - dla próbek tworzyw sztucznych lub w różnym układzie w stosunku do linii grzbietowej i miejsc topograficznych - w przypadku skór. Materiały te oprócz właściwości fizycznych skalarnych - nieukierunkowanych, jak np. gęstość, wykazują właściwości fizyczne wektorowe, które są zmienne dla próbek wyciętych w różnych kierunkach, np. rozciąganie, wielokrotne zginanie, wytrzymałość na rozdzieranie. 2. Odkształcenie materiałów Odkształcenie ciała (deformacja) jest odpowiedzią na przyłożone siły (naprężenie). Najbardziej podstawowym opisem odkształcenia ciała jest określenie gradientu odkształcenia. Zdefiniowanie odkształcenia w przypadku jednowymiarowym Odkształcalność jako parametr opisujący jakość przetwórczą i użytkową materiałów obuwniczych HALINA BRZOZOWSKA, MAGDALENA PAŹDZIOR wiązuje dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych (European Council Directive 93/42/[...]

Statyczna próba rozciągania jako metoda oznaczenia parametrów wytrzymałościowych materiałów stosowanych na wierzchy obuwia


  Podczas produkcji, jak i użytkowania elementy składowe obuwia ulegają naprężeniom powodującym ich deformację. Od podatności materiałów i układów materiałowych cholewki na zmiany struktury fizycznej zależy jakość procesów produkcyjnych obuwia, a także jego trwałość i zdolność zachowania kształtu podczas użytkowania. Między innymi z tych względów wszelkie badania deformacji skóry oraz tworzyw skóropodobnych i innych materiałów stosowanych w obuwiu należy uznać za jeden z ważniejszych elementów ich oceny towaroznawczej. 2. Istota metody badania właściwości wytrzymałościowych Wszystkie ciała, w tym też materiały stosowane w produkcji obuwia, pod wpływem przyłożonych do nich zewnętrznych sił odkształcają się. W przypadku, gdy siły rozciągające są niewielkie materiał ulega stopniowemu odkształceniu - proporcjonalnemu do przyłożonej siły. Po odjęciu siły próbka odzyskuje swoje pierwotne rozmiary. Takie odkształcenie o odwracalnym charakterze nazywa się sprężystym. W zakresie, w którym naprężenie jest wprost proporcjonalne do odkształcenia, zależność pomiędzy naprężeniami normalnymi lub ścinającymi i odpowiadającymi im odkształceniami wyraża prawo Hooka. Podczas jednoosiowego rozciągania idealnie sprężystego izotropowego ciała stałego, obok wydłużenia wzdłuż osi działania naprężeń, występuje również skurcz poprzeczny, który stanowi składową część odkształcenia ciała. Jeśli odkształcenie w kierunku działania naprężenia równe jest ε, to odkształcenie w kierunku poprzecznym wyniesie -νε. Ujemny znak oznacza, że odkształcenia podłużne i poprzeczne mają przeciwny znak (wydłużenie i skurcz). Stała materiałowa ν jest nazywana liczbą Poissona i zależy od rodzaju i struktury ciała [1]. Istotne różnice między ciałami występują przy większych naprężeniach. Na rys. 1. przedstawiono trzy typowe przebiegi krzywych odkształcenia materiałów polimerowych. Polimery kruche (krzywa a) ulegają zerwaniu przy niewielkim odkształceniu,[...]

LNG jako alternatywne paliwo dla przemysłu spożywczego DOI:10.15199/65.2017.3.7


  Obecnie w krajowej energetyce wzrasta zainteresowanie układami skojarzonymi dostępnymi w systemach Micro-Combined Heat and Power. Powszechnie wiadome jest, że utrwalanie żywności metodami chłodzenia i zamrażania kriogenicznego powinno odbywać się w niskiej temperaturze. W artykule omówiono możliwości zastosowania układów kogeneracji oraz trigeneracji zasilanych LNG jako skojarzonego źródła ciepła, energii i niskiej temperatury w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego. Gospodarka skojarzona jest odpowiedzią na zalecenia UE dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej oraz wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju. Dzięki zastosowaniu układów skojarzonych zasilanych LNG uzyskuje się wyższą sprawność procesów przetwarzania energii oraz oszczędność paliwa niż w przypadku zastosowania układów rozdzielnych.Gospodarka skojarzona to określenie znane w technice i prawodawstwie polskim oraz Unii Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii zarówno pierwotnej, jak i przetworzonej oraz ma być zgodna z kierunkiem rozwoju polityki energetycznej państw członkowskich [5]. Celem artykułu jest prezentacja możliwości zastosowania układów kogeneracji oraz trigeneracji zasilanych LNG, będących odpowiedzią na realizację celów polityki energetycznej UE, jako skojarzonego źródła ciepła, energii i niskich temperatur w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego. Wprowadzenie w życie przepisów i postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. pozwoli na realizację "Polityki energetycznej Polski do roku 2030" poprzez: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej w ramach rynku wewnętrznego energii UE, ograniczenie oddziaływania energetyki na środowi[...]

Towaroznawcza ocena wpływu opakowania na jakość ciastek kruchych w aspekcie pomiaru zawartości wody DOI:10.15199/48.2018.9.20


  Wprowadzenie Większość produktów spożywczych dostępnych na rynku jest zapakowana w opakowania jednostkowe. Jednym z istotnych zadań każdego opakowania jest utrzymanie trwałego i jakościowo dobrego produktu spożywczego [11]. Dodatkowo opakowanie pełni funkcje informacyjne, zabezpieczające przed uszkodzeniem, warunkami przechowywania i transportowania [4,9]. Pożądaną cechą opakowania jest 142 2018 Wr z e s i e ń JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Towaroznawcza ocena wpływu opakowania na jakość ciastek kruchych w aspekcie pomiaru zawartości wody również łatwość jego produkcji, dystrybucji hurtowej i detalicznej oraz jego użytkowania. Z kolei autorzy [2, 10, 13] zwracają również uwagę na jakość opakowania, zaznaczając że powinno ono wykazywać minimum interakcji z żywnością. Wielkość migracji szkodliwych czynników jest definiowana jako ADI (Acceptable Daily Intake, Akceptowalna Dawka Dzienna). W przepisach Unii Europejskiej [14] dodatkowo określa się tzw. limit migracji specyficznej (SML, Specific Migration Limit). Zagadnienia te są szczególnie istotne w kontekście jakości produktu oraz bezpieczeństwa konsumenta [1]. Z drugiej strony opakowanie powinno być barierą, dzięki której utrzymuje się stała zawartość wody w produkcie. Jej ilość ma decydujący wpływ na jakość produktu oraz na zamiany, jakie w nim zachodzą. Tym samym odpowiednio zaprojektowane opakowanie produktu jest kluczowym elementem w globalnym postrzeganiu jakości (produkt + opakowanie). Dobrym rozwiązaniem w segmencie opakowań żywności są opakowania aktywne, tzw. AP (Ac tive Packaging) [7,15,17]. W tego typu opakowaniach reakcja między produktem a opakowaniem nie jest przypadkowa, ale jest dokładnie zaplanowana. Według autorów [12] aktywne opakowanie powinno wydłużyć okres przydatności do spożycia produktu lub zwiększyć bezpieczeństwo, przy jednoczesnym zachowaniu jakości produktu poprzez włączenie do konstrukcji opakowań środków czynnych, takich jak: absorber[...]

 Strona 1